جدول سرانه ها

جدول سرانه ها

ردیف جمعیت ، نفر

نام کاربری

سرانه مترمربع  
شهرهای زیر 50000نفر بین 50000 تا250000نفر 250000 تا1000000نفر بیش از 1000000نفر ملاک آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن می باشد.  
1 مسکونی 50 ک سرانه 40 ک سرانه 25 ک سرانه 25 ک سرانه این سرانه در شهرهای زیر 20000 نفر حداکثر 40 مترمربع خواهد بود و چنانچه سرانه وضع موجود از حداکثر پیشنهادی کمتر باشد وضع موجود ملاک حداکثر خواهد بود  
2 آموزش عالی به ازای هر دانشجو 70 مترمربع و چنانچه خوابگاههای دانشجویی و کوی اساتید درون دانشگاه باشد این سرانه به 105 مترمربع افزایش می یباد.

برای دانشگاههای پیام نور حداکثر سرانه 30 مترمربع لحاظ گردد.

این کاربری برای شهرهایی که وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و یا ادارات علوم و آموزش عالی و یا دانشگاه آزاد اسلامی و یا سایر مراکز قانونی آموزش عالی استقرار آنرا تایید کنند، پیش بینی می شود و برای شهرهایی که واحدهای آموزش عالی در آنها وجود دارد رشد جمعیت دانشجویی در طی سالهای گذشته استخراج و باتوجه به برنامه های توسعه ای مراکز آموزش عالی ، جمعیت دانشجویی برای افق طرح فاصله و سطح مورد نیاز بدست آمده و به جمعیت کل شهر تنظیم و در جدول سرانه ها درج می گردد.  
3 آموزشی 5 ک سرانه ک 2  
4 اداری و انتظامی 2 ک سرانه ک1

2ک سرانه مرکز شهرستان ک 2

1ک سرانه ک

75/0 .

1ک مرکز شهرستان 2ک مرکز استان ک2

5/1 ک سرانه ک 75/0 5/1 ک سرانه ک 75/0 توصیه می گردد در شهرهای جدید این کاربری در قالب مجتمع های اداری – بجز انتظامی پیش بینی شود.  
5 تجاری و خدماتی 2 ک سرانه 5/2 ک سرانه 3 ک سرانه 5/3ک سرانه در شهرهای بندری و توریستی و شهرهایی که ترافیک برون شهری از ما بین شهر عبور می کند 5/0 مترمربع به سرانه مذکور افزوده می شود.  
6 ورزشی 5/1 ک سرانه

ک1

5/1 ک سرانه ک 1 2 ک سرانه ک 1/1 2 ک سرانه ک 2/1  
7 درمانی 5/1 ک سرانه

ک1

5/1 ک سرانه ک 1 2 ک سرانه ک 1/1 2 ک سرانه ک 2/1  
8 فرهنگی 75/01 ک سرانه

ک1

75/01 ک سرانه ک 1 2 ک سرانه ک 1/1 5/2 ک سرانه ک 2/1  
9 پارک 8 ک سرانه  
10 مذهبی 5/0 ک سرانه

ک2/0

5/0 ک سرانه

ک2/0

75/0 ک سرانه

ک 5/0

75/0 ک سرانه

ک 5/0

کاربری پیشنهادی بجز کاربری بقاع متبرکه است . لذا مشاور طرح سرانه وضع موجود بقاع متبرکه را برآورد و به سرانه پیشنهادی اضافه می کند.  
11 تجهیزات شهری 5/0 ک سرانه

ک2/0

5/0 ک سرانه

ک2/0

5/0 ک سرانه

ک 1/0

5/0 ک سرانه

ک 1/0

چنانچه بنا باشد گورستانهای موجود شهر با همان کاربری حفظ شود به این سرانه ها اضافه می شود و سرانه کاربریهایی که در حریم شهر مستقر می شوندجداگانه محاسبه و اعلام می شود.  
12 تاسیسات شهری ک سرانه ک 1 2 2 ک سرانه ک 1 سزانه ک 1 5/1 ک سرانه ک 1 5/1 ک  
13 حمل و نقل و انبارداری 20 ک سرانه 20 ک سرانه 20 ک سرانه 20 ک سرانه  
14 نظامی وضع موجود وضع موجود وضع موجود وضع موجود وضع موجود برآورد و به سرانه تبدیل می شود.  
15 باغات و کشاورزی وضع موجود باغات و اراضی کشاورزی و اراضی باغ مسکونی و سرانه تبدیل و در جدول سرانه ها درج می گردد.  
16 تاریخی سطح موجود مکانهای تاریخی و بقاع متبرکه و حرایم تملک شده آنها به سرانه تبدیل شده و در جدول سرانه ها درج می گردد.  
17 طبیعی سطح موجود به سرانه تبدیل و در جدول سرانه ها درج می گردد.  
18 حریم سطح حرایم قانونی تاسیسات محاسبه و به سرانه تبدیل و در جدول سرانه ها درج می گردد.  
19 تفریحی- گردشگری 2/0 ک سرانه 5/1 ک سرانه ک1/0 سرتنه ک 1

5/1ک

سرانه ک 2/0

75/0ک

 
20 صنعتی 6 ک سرانه 8 ک سرانه ک 6 10 ک سرانه ک6 10 ک سرانه ک 8 مشاور برای صنایع نیمه مزاحم که جز این کاربری محسوب شده است در محل و یامحلهای مناسب از شهر کاربری مربوطه را لحاظ می نماید و برای مابقی صنایع با توجه به شرایط استقرار سازمان حفاظت محیط زیست بصورت تجمعی در یک مکان و یا مکانهای مناسب کاربری مذکور را در نظر می گیرد.  
جمع 95/102 ک 0

ک 2/94

95/106 ک کل شهرستان ک 95/106

6/84=مرکز شهر 000

4/88=مرکز اشتراک 45/0

75/98= مرکز مرکز شهر 000

75/98= مرکز استان 75/4

101 ک جمع

سرانه ک 55/85

24/92ک جمع سرانه ک

1977

 

برای بدست آوردن سطح مورد نیاز گورستان که در حریم شهر مستقر می گردد به شرح زیر عمل می شود:

چنانچه آمار متوفات را سالانه 1000/6 جمعیت موجود ( نرخ مرگ و میر ) شهر درنظر بگیریم و میزان مساحت زمین مورد نیاز به ازای هر قبر بطور متوسط 5 مترمربع و A جمعیت سال پایه شهر در نظر بگیریم و میزان مساحت زمین موردنیاز به ازای هر قبر بطور متوسط 5 مترمربع و A جمعیت سال پایه شهر و B ضریب رشد سالیانه جمعیت باشد آنگاه مساحت گورستان مورد نیاز S برای ظرفیت سی سال عبارتنداز:

S= 30* 15 ( B+1)A *5* نرخ مرگ و میر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.