دانلود پاورپوینت دیوار برشی فولادی


دانلود پاورپوینت دیوار برشی فولادی

 

مقدمه :

ﻟﺮزه ﺧﻴﺰی ﻛﺸﻮر اﻳﺮان و اﻫﻤﻴﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزه ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﻲ از اﻣﻮری ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮای آﻳﻨﺪه و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ

ﻃﺮاﺣﺎن ﻛﺸﻮر ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺛﻘﻠﻲ و ﻧﺤﻮه ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻘﺎوم ﺑﺮای اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎی آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ داﺷﺘﻪ وﺑﺨﻮﺑﻲ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﺑﺠﺎ آورده اﻧﺪ.

آﺛﺎر ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺣﺎﻛﻲ از ﺳﺎﺑﻘﻪ ی دﻳﺮﻳﻨﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

درﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺗﺮﻗﻲ ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز در ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ از ﻛﺸﻮر، ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ زﻟﺰﻟﻪ ودر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻫﻤﻴﺖ دادن ﺑﻪ ﻧﻴﺮوی ﺑﺎد را ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﺟﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻬﺎر ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﻲ از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎرﺑﺮ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ دارای وﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ.

اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎرﮔﺬاری، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزه، ﻧﺤﻮه ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺎرﻫﺎی ﺛﻘﻠﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ وﻃﺮح ﻣﻌﻤﺎری دارد.

ﺑﻌﻼوه اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎزه ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای، ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺮوی ﺟﺎﻧﺒﻲ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎن و ﻏﻴﺮه دارد.

در طی یک قرن اخیر حدود ۱۰۰۰ زلزله مخرب در جهان اتفاق افتاده که ۱۷٫۶ درصد از این زمین لرزه ها در ایران رخ داده و نکته نگران کننده این است که ۸۰ درصد تلفات ناشی از زلزله مربوط به شش کشور از جمله ایران است. با توجه با اینکه ۹۰ درصد از خاک ایران بر روی کمر بند لرزه ای واقع شده، لزوم استفاده از یک سیستم سازه ای مناسب باید مد نظر مهندسین قرار گیرد.

سیستم های مقاوم سازه ای متعددی وجود دارد. ازجمله می توان به قابهای خمشی، مهاربندها و دیوارهای برشی بتنی و فولادی اشاره کرد.

در طی سه دهه اخیر یک سیستم مقاوم سازه ای جدید مورد توجه قرار گرفته و تحقیقات و مطالعاتی در مورد آن انجام شده است. نام این سیستم، دیوار برشی فولادی است که به اختصار ssw یا spsw نامیده می شود. عملکرد مطلوب ساختمان های مسلح به این سیستم در خلال زلزله های گذشته، انعطاف پذیری بسیار مناسب و قدرت جذب انرژی بالا باعث شد تا از آن در ساختمان های مهمی ازجمله بیمارستانها، هتلها،… بکار گرفته شود.

در فصل های این پروژه مسائل آزمایشگاهی ، تحلیلی و عددی ، آیین نامه ای ، جزئیات اجرایی و کاربرد های دیوار های برشی فولادی به تفصیل شرح داده خواهد شد.‌

 

تاریخچه

اولین کار جدی برای بررسی مقاومت پانلهای برشی پس از کمانش جان آنها ، توسط واگنر در سال 1931 انجام گرفت.

بر اساس تئوری میدان کششی قطری واگنر مقاومت برشی جان تنها متاثر از کشش قطری بوجود آمده می باشد.کولمن در سالهای 1952 و 1956 تئوری میدان کشش قطری ناقص را ارائه کرد. در تئوری کولمن ظرفیت برشی نهایی پانل ترکیبی از برش خالص و کشش قطری خالص فرض شده است .

بر مبنای کارهای واگنر و کولمن آقای باسلر در سال 1961 در دانشگاه لیهای آمریکا مدل میدان کششی قطری ناقص را توسعه داد. در مدل باسلر مقاومت نهایی تیر ورق ها در برش با فرض صرف نظر کردن از سختی خمشی بال ها پیش بینی و محاسبه شد.

بکارگیری دیوارهای برشی فولادی از سال 1970 به بعد در مناطق زلزله خیزی چون کالیفرنیا و ژاپن توسط مهندسین سازه آغاز شد.

در سالهای 1973 و 1977 تاکاناشی و می مورا و آکیاما تعدادی از اولین آزمایشات را بر روی دیوارهای برشی فولادی به انجام رساندند. و به این نتیجه رسیدند که تئوری تیر قراردادی می تواند

جهت محاسبه سختی و مقاومت دیوار های برشی همراه سخت کننده بکار رود. می مورا و آکیاما علاوه بر انجام یک برنامه آزمایشی ، مدلی را برای توصیف رفتار هیسترزیس پانل های دیوار برشی فولادی ارائه نمودند.

طرح استفاده از دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک بر اساس نتایج مطالعات انجام شده بر روی تیر ورق ها برای اولین بار در دهه 80 میلادی در دانشگاه آلبرتای کانادا توسط کولاک و همکارانش مطرح گردید.

درسال 1992 رفتار دینامیکی دیوار برشی فولادی و همچنین اثر بازشو در رفتار دیوار برشی فولادی توسط صبوری و رابرتز بررسی شد .الغالی نیز در سال 1993 مطالعاتی در زمینه اثر بازشو در رفتار دیوار برشی فولادی بدون سخت کننده انجام داده است.

 

انواع بارهای وارد بر ساختمان

بارهایی که روی ساختمان وارد می شوند یا مستقیما به وسیله طبیعت و یا به وسیله انسان ایجاد می گردند. به عبارت دیگر برای بار روی ساختمانها دو منبع اصلی وجود دارد، یکی ژئوفیزیکی و دیگری مصنوعی. نیروهای ژئوفیزیکی را که نتیجه تغییرات مداوم در طبیعت هستند ممکن است به نیروهای جاذبه زمین، وزن ساختمان خودش ایجاد نیروهایی در سازه می کند که موسوم به بار مرده است و این بار در تمام طول عمر ساختمان ثابت باقی می ماند.

اشکال همیشه در حال تغییر ساختمان نیز تایع اثرات جاذبه زمین است که ایجاد تغییراتی در بارها در طول زمان می کند. بارهای ناشی از تغییرات جوی با زمان و مکان تغییر می کنند و به شکل باد، حرارت، رطوبت، باران، برف و یخ ظاهر می شوند. نیروهای زلزله از حرکت نا منظم زمین یعنی زمین لرزه ایجاد میشوند.

منابع بارگذاری مصنوعی ممکن است تکان ناشی از حرکت اتومبیل ها، آسانسورها، ماشینهای مکانیکی و غیره و یا ممکن است تغییر مکان افراد، وسایل و یا نتیجه ضربه و انفجار باشند. به علاوه ممکن است نیروهایی در زمان تولید و اجرا در سازه به وجود آبد. پایداری ساختمان ممکن است ایجاب پیش تنیدگی کند که باعث ایجاد نیرو در ساختمان می شود.

منابع بارهای ژئوفیزیکی و مصنوعی در ساختمان غالبا به یکدیگر بستگی دارند. جرم، اندازه، شکل و مصالح یک ساختمان در روی نیروهای ژئوفیزیکی اثر می گذارند. برای مثال اگر عناصر ساختمان در مقابل تغییرات درجه حرارت و رطوبت نتوانند به آزادی واکنش نشان دهند و گیردار باشند نیروهایی در ساختمان ایجاد می شود.

برای اینکه اطمینان حاصل شود که مشکلات آتی از بین رفته و بازده سازه ای حاصل شده باشد لازم است که مطالعات دقیق جواب تئوری ساختمان به اثرها انجام گیرد. طراح باید نیروها و اثر بارگذاری مربوطه را درک کند تا ساختمان بی خطر و قابل استفاده باشد.

بار مرده ساختمان

بارهای ناشی از نیروی جاذبه زمین را می توان به دو دسته مجزا تقسیم کرد: اساتیکی و دینامیکی.

بارهای استاتیکی همیشه جزء ثابتی از سازه هستند. بارهای دینامیکی موقتی هستند یعنی با تغییر زمان و فصل تغییر می کنند، یا تابع مکان داخل یا روی سازه هستند.

بارهای مرده را ممکن است به صورت بارهای استاتیکی که در اثر وزن اجزاء سازه ایجاد می شوند، تعریف کرد. نیروهایی که منجر به بار مرده می شوند عبارتند از: قسمتهای باربر ساختمان، کف، روکاری سقف، دیوارهای جدا کننده ثابت، پوشش نما، مخزنهای انباری، سیستمهای توزیع مکانیکی و غیره. مجموع وزنهای همه این قسمت ها بار مرده ساختمان را تشکیل می دهد.

به نظر می رسد که تعیین وزن مصالح و از آنجا بار مرده ساختمان کار ساده ای باشد. اما به دلیل مشکلات گوناگون در تجزیه و تحلیل دقیق بارها تخمین بارها ممکن است 15 تا 20 درصد و یا حتی بیشتر در خطا باشد.

در مرحله اولیه طرح برای مهندس محاسب پیش بینی دقیق وزن مصالح ساختمانی که هنوز انتخاب نشده اند کاری غیر ممکن است. مصالح ناسازه ای مشخصی که باید انتخاب شوند شامل صفحات پیش ساخته نما، لوازم روشنایی، قطعات سقف، لوله ها، مجرا ها، خطوط برق و اجزای نیازمندی های داخلی خاص ساختمان می باشند.

وزن عناصر تقویت کننده و اتصالات در سازه های فولادی فقط به صورت درصدی از وزن کل تخمین زده می شود. وزن واحد حجم مصالح که به وسیله تولید کنندگان یا آئین نامه ها داده می شود همیشه با وزن واحد حجم محصول تولید شده مطابقت ندارد. اندازهای اسمی اجزاء ساختمان ممکن است با اندازه های واقعی اختلاف داشته باشد .

 بار زنده ساختمان

فرق اساسی بارهای زنده با بارهای مرده در این است که بارهای زنده متغیر و غیر قابل پیش بینی هستند. تغییر در بارهای زنده نه تنها در طول زمان اتفاق می افتد بلکه همچنین تابعی از مکان می باشد. این تغییر ممکن است در مدت زمان کوتاه یا طولانی صورت گیرد. بدین ترتیب تقریبا غیر ممکن است که بارهای زنده را به صورت استا تیکی تخمین زد. بارهایی که بوسیله اشیاء یا اشخاص در ساختمان ایجاد می شوند به نام بارهای سکنی موسوم هستند. این بارها شامل وزن اشخاص، مبل ها، جدا کننده های متحرک، گاو صندوق ها، کتابها و دیگر بارهای نیمه دائم و موقتی که روی ساختمان اثر می کنند ولی جزئی از سازه نیستند و جزء بار مرده به حساب نمی آیند .

بارهای متمرکز، نشان دهنده اثر بار منفرد ممکن در نقاط بحرانی مثل کف های پله، سقف های قابل دسترس، گاراژهای توقف و دیگر نقاط آسیب پذیر با تنش های متمرکز زیاد می باشند.‌

سرفصل های پاورپیونت دیوار برشی فولادی :

مقدمه

تاریخچه

انواع بارهای وارد بر ساختمان

سیستم های مقاوم در برابر بار جانبی

دیوار برشی

دیوار برشی فولادی

سخت کننده ها و بازشوها در دیوار برشی فولادی و مرکب

کاربرد دیوار برشی فولادی

آیین نامه بهسازی لرزه ای دیوار های برشی فولادی

مطالعات آزمایشگاهی روی دیوارهای برشی فولادی

جزئیات اجرایی و طراحی دیوار برشی فولادی

تحلیل عددی یک نمونه دیوار برشی فولادی

جمع بندی و نتیجه گیری

منابع

 

فرمت فایل: Powerpoint (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 160
حجم: 10 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *