or

دانلود ترجمه مقاله چارچوبی یکپارچه جهت مدیریت ریسک برون سپاری

دانلود ترجمه مقاله چارچوبی یکپارچه جهت مدیریت ریسک برون سپاری

چکیده

هدف- این مقاله به دنبال ارائه چارچوبی عمومی جهت ارزیابی و شبیه سازی ریسک های برون سپاری در زنجیره تامین می باشد.

طرح /روش/رویکرد- این رویکرد ترکیبی روش تجزیه و تحلیل ریسک کیفی را که حالت ریسک-شکست زنجیره تامین و تحلیل اثر نامیده می شود، دربرمی گیردکه اقدامات شناسائی، تحلیل و کاهش ریسک را به منظور ارزیابی ریسک برون سپاری زنجیره تامین با هم ادغام می کند.  ارزیابی ریسک کیفی به مدیران ریسک ، ارائه ی یک نمایش تصویری از ریسکهای حتمی را با استفاده از نقشه ریسک اجازه خواهد داد. شبیه سازی مونت کارلو(MSC) مربوط به ریسک های حتمی برون سپاری تحویل با استفاده از سیستم Milk-Run اتخاذ شده است.

یافته ها- متغیرهای کلیدی عملکرد و ریسک برون سپاری تحویل با استفاده از مفاهیم آماری پایه تحلیل شده اند. چنین نتیجه گیری شد که تنظیمات تازه پیاده شده ی برون سپاری تحویل در سیستم Milk-Run میانگین هزینه کل و زمان تاخیر تحویل به  مشتری را کاهش می دهد. با این وجود، حد معینی از ریسک و عدم قطعیت با توجه به وجود تغییر و عدم پایداری همچنان وجود دارد.

محدودیت ها / کاربردهای تحقیق- این مقاله نشان می دهد که سازمان قادر به مدیریت ریسک از طریق اتخاذ یک روش سیستماتیک برای شناسائی ریسکهای بالقوه قبل از برون سپاری می باشد و می تواند MSC را برای بررسی ریسکهای قابل سنجش همچون زمان تاخیر و هزینه بکار ببرد.

کاربردهای عملی-  این مقاله یک خط مشی عمومی برای شاغلان جهت ارزیابی برون سپاری لجستیک  و مشاوران و متخصصان مدیریت لجستیک جهت ارزیابی ریسک و تاثیر برون سپاری ارائه می کند. اعتقاد بر این است که چارچوب پیشنهادی ارزیابی ریسک به تحلیل عدم قطعیت هزینه های عملیاتی کمک خواهد کرد و پایداری زنجیره تامین را تضمین خواهد کرد. با این وجود، محدودیت این  تحقیق این است که طیف کامل ریسک برون سپاری به ویژه ریسک غیر قابل سنجش از طریق MSC قادر به تحلیل نخواهد بود.

اصالت/ ارزش- این مقاله چارچوب یکپارچه ای را که روش کمی و کیفی را جهت مدیریت ریسک برون سپاری با هم ترکیب می کند، پیشنهاد می دهد. این مقاله یک مقیاس اندازه گیری استاندارد را جهت کمی سازی ریسک در زنجیره تامین به طوری که اثربخشی برون سپاری را تعیین کند، ارائه می دهد.

واژگان کلیدی: مدیریت ریسک، برون سپاری، شبیه سازی مونت کارلو، نقشه ریسک، حالت شکست و تحلیل اثر.

نوع تحقیق- پژوهشی

 

  1. مقدمه

در زنجیره تامین جهانی ، هر نقطه واحد شکست منجر به وقفه هائی در شبکه تامین خواهد شد.  ریسک متفاوتی در زنجیره تامین رخ می دهد. بنابراین، اتخاذ روش های موثر ارزیابی ریسک جهت مدیریت و کاهش وقوع کلیه ریسک ها ، وظیفه ی تمامی موجودیت های درگیر در شبکه زنجیره تامین می باشد. از آنجائی که برون سپاری هزینه ها را پائین نگاه می دارد و زنجیره تامین را ناب می سازد ، انتخابی رایج در سازمان ها محسوب می شود. پاسخگوئی بالا به هم به همراه تلاش های مشارکتی با دیگر تامین کنندگان به  تنظیم یک استراتژی ارزیابی خوب کمک خواهد کرد.

برون سپاری که یک صنعت جهانی 6 تریلیون دلاری آمریکائی است نظر صنعت و دانشگاه را به خود جلب کرده است. برون سپاری به عنوان انتقال فعالیت ها به شریک سوم است که پیش از این در سازمان انجام می شد.در طی دهه پیشین،  برون سپاری که در کلیه فعالیت های تجاری نقش دارد بدون توجه به شرایط اقتصادی خوب یا بد 10 درصد افزایش یافته است. اگرچه برون سپاری دارای مزیت هائی چون کاهش هزینه، سرمایه گذاری کمتر بر دارائی فیزیکی و تخصیص منعطف منابع انسانی می باشد ، بهتر است سازمان ها فعالیت های برون سپاری خود را با با استراتژی مشارکت بلند مدت سازگار کند تا منافع کوتاه مدت.

سازمان ها باید  جدا از شناخت مزایای برون سپاری ریسک تصمیم گیری نادرست درباره ی برون سپاری را نیز بدانند. یک سازمان می تواند عملکردهای گوناگونی را برون سپاری کند و حدود مختلفی از تعهد و  ادغام را بین سازمان و ارائه دهندگان خدمات برون سپاری نشان دهد. ازآنجائی که درجه تعهد در برون سپاری متفاوت است پیچیدگی هائی در تعامل ایجاد می شود که منجر به نگرانی های مختلفی درباره ریسک می شود. هرگونه تصمیم برون سپاری ای بهتر است با در نظر گرفتن کامل ریسکهای بالقوه که به موازات عملیات می باشند، گرفته شود.

اهداف این تحقیق عبارتند از:

  • جستجوی ریسک ایجاد شده و در حا ظهور در زنجیره تامین.
  • پیشنهاد روشی برای تحلیل ریسک که به واسطه راهکارهای قوی مدیریت ریسک که اقدامات شناسائی ، تحلیل و کاهش ریسک را ادغام می کند و ریسکهای برون سپاری زنجیره تامین را ارزیابی می کند هدایت شود.
  • طراحی مدل ریاضی برای تحلیل ریسک برون سپاری فعالیت ها در شبکه زنجیره تامین.
  • ارزیابی ریسکهای یک عملکرد پرون سپاری خاص در شبکه زنجیره تامین با استفاده از رویکردهای کمی و کیفی.

باقی مطالب به این صورت سازماندهی شدند. مقدمه راجع به صنعت برون سپاری در بخش 1 ارائه می شود. بخش 2 ادبیات مرتبط با برون سپاری و مدیریت ریسک را جهت شناسائی کردن شکاف های تحقیق  بررسی می کند. بخش 3 روش ارزیابی ریسکی را جهت تحلیل ریسکها به شکل کمی و کیفی پیشنهاد می دهد. بخش 4 این مسئله را که چگونه  شرکت موردی با سیستم  Milk-Run از روش پیشنهادی در بخش 3 جهت تحلیل ریسک تحویل استفاده می کند نشان می دهد. در نهایت، یک بحث تفضیلی درباره نتایج، کاربردهای مدیریتی و محدودیت ها در بخش 5 ارائه می شود.

 

An integrated framework for
outsourcing risk management
C.K.M. Lee
The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, and
Yu Ching Yeung and Zhen Hong
Nanyang Technological University, Singapore
Abstract
Purpose – The purpose of this paper is to present a generic framework to assess and simulate
outsourcing risks in the supply chain.
Design/methodology/approach – This combination approach involves a qualitative risk analysis
methodology termed as the supply chain risk-failure mode and effect analysis (SCR-FMEA) which
integrates risk identification, analysis and mitigation actions together to evaluate supply chain
outsourcing risk. The qualitative risk assessment will allow risk manager to provide a visual
presentation of imminent risks using the risk map. Monte Carlo simulation (MCS) on the imminent
risks of delivery outsourcing using the Milk-Run system is adopted.
Findings – With basic statistical concepts, key performance variables and the risk of delivery
outsourcing are analyzed. It is found that a newly implemented delivery outsourcing arrangement on
the Milk-Run system reduces the average customer lead-time and total cost. However, a certain extent
of risk or uncertainty can still be detected due to the presence of variation.
Research limitations/implications – This paper reveals that company can manage the risk by
adopting a systematic method for identifying the potential risks before outsourcing and MCS can be
applied for examining the quantifiable risks such as lead time and cost.
Practical implications – The paper provides a generic guideline for practitioners to assess logistics
outsourcing, especially for logistics management consultants and professionals for evaluating the risk
and impact of outsourcing. It is believed that the proposed risk assessment framework can help to
analyze the operational cost uncertainty and ensure the stability of the supply chain. However, the
limitation of this research is that the full spectrum of outsourcing risk, especially the non-quantifiable
risk may not be analyzed by MCS.
Originality/value – This paper proposed an integrated framework which combines qualitative and
quantitative method together for managing outsourcing risk. This research provides a standardized
metric to quantify risk in the supply chain so as to determine the effectiveness of outsourcing.
Keywords Risk management, Outsourcing, Monte Carlo simulation, Risk map,
Failure mode and effect analysis
Paper type Research paper

این فایل ورد ترجمه در 18 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 19 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

185,000 ریال – خرید

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها

اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.