دانلود ترجمه مقاله آزادی تجارت و رشد اقتصادی: آیا رشد اقتصادی تحت تاثیر واردات است یا صادرات؟


دانلود ترجمه مقاله آزادی تجارت و رشد اقتصادی: آیا رشد اقتصادی تحت تاثیر واردات است یا صادرات؟

اکثر تحقیقات قبلی تنها بر تاثیر توسعه صادرات بر رشد اقتصادی متمرکز شده در حالیکه نادیده گرفتن پتانسیل رشد سهم واردات را افزایش می دهد. این مقاله ارتباط بین تجارت و رشد اقتصادی در آرژانتین، کلمبیا و پرو را بررسی می کند و هم بر نقش صادرات و هم واردات تاکید دارد. آزمون علیت گرنجر و توابع پاسخ انگیزشی برای بررسی اینکه آیا رشد تجاری رشد اقتصادی را تحریک می کند یا بالعکس مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که تمرکز منحصر به فرد از مطالعات گذشته بر صادرات به عنوان موتور رشد ممکن است گمراه کننده باشد. گرچه تعدادی شواهد تجربی در حمایت از رشد اقتصادی تحت تاثیر صادرات وجود دارد، حمایت تجربی برای فرضیه رشد تحت تاثیر واردات نسبتا قویتر است. در برخی موارد، همچنین شواهدی برای علت معکوس رشد ناخالص تولید داخلی برای صادرات و واردات وجود دارد.

 

1- مقدمه

سود بالقوه سیاست تجارت برون گرا برای رشد اقتصادی، موضوع بسیاری از تحقیقات تجربی بوده است. اگر چه مطالعات متعددی رابطه اقتصادی نظری بین تجارت و رشد اقتصادی نشان داده اند، اختلافات در مورد جهت های علی و بزرگ کردن اثرات (ادواردز، 1998 باگواتی، 1978) همچنان ادامه دارد. اکثریت قریب به اتفاق از این مقاله بر اثر سببی صادرات بر رشد اقتصادی تمرکز دارد. سوال اصلی در بحث رشد تحت تاثیر صادرات است که آیا یک سیاست تجارت صادرات محور گرایش یافته به بیرون نسبت به سیاست تجارت یابی درونی در تحریک رشد اقتصادی مفید است. برخی از محققان بر این باورند که جریان علیت از سمت صادرات به رشد اقتصادی است و از این با عنوان رشد اقتصادی تحت تاثیر صادرات (ELG) نام برده می شود. جریان معکوس رشد اقتصادی برای صادرات، صادرات تحت تاثیر رشد (GLE) نامیده می شود.

جایگزین سوم رشد تحت تاثیر واردات (ILG) است که نشان می دهد رشد اقتصادی در درجه اول تحت تاثیر رشد واردات قرار می گیرد. علی رغم نقش بالقوه مهم واردات و رقابت مهم در آن، توجه نسبتا کمی به رابطه علت و معلولی بین واردات و رشد اقتصادی اختصاص داده شده است. اکثر مطالعات انجام شده در اثر باز بودن تجارت بر رشد عمدتا بر نقش صادرات متمرکز شده و عمدتا سهم واردات نادیده گرفته شده است. با این حال، برخی از مطالعات اخیر نشان داده اند که بدون کنترل بر روی واردات، هر ارتباط مشاهده شده بین صادرات و رشد اقتصادی ممکن است کاذب و در نتیجه گمراه کننده باشد ( اصفهانی،1991، Riezman و همکاران، 1996؛ Thangavelu و Rajaguru، 2004). واردات ممکن است برای رشد اقتصادی بسیار مهم باشد چرا که معمولا با رشد سریع واردات رشد صادرات قابل توجه است. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل رشد صادرات که شامل واردات می شود، ممکن است به مشکل کلاسیک حدف متغیر حذف منجر شود.  رابطه علی بنیادی در حقیقت ممکن است بین واردات و رشد اقتصادی باشد.

هر چند مطالعات تجربی متعددی نقش صادرات در رشد اقتصادی مورد بررسی قرار کرده اند، آنها تا حد زیادی بر اقتصاد آسیا، و مطالعات اندکی از جمله کشورهای آمریکای لاتین متمرکز شده است. در اوایل در مسیرهای توسعه اقتصادی خود، بسیاری از اقتصادهای آمریکای لاتین عمدتا به دنبال سیاست های تجاری حمایت از مصنوعات داخلی با تاکید بر استراتژی صنعتی شدن جایگزینی واردات بودند. دیدگاه غالب رایج در میان بسیاری از اقتصاد دانان توسعه یافته این است که رویکرد جایگزینی واردات برای رشد اقتصادی مضر است و ذاتا موجب ناکارآمدی تولید و تشویق رفتار رانت می شود. در سال های اخیر، بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین اصلاحات سیاست های کلان اقتصادی و تجارت با تاکید بر آزادسازی بازار و باز بودن تجارت تجربه کرده اند. تعداد کمی بررسی های تجربی انجام شده بر روی تاثیر ازاد بودن بر رشد در این منطقه نتایجی درهم و ناکارامد در پی داشته است (خو، 1996، بهمنی Oskooee و نیرومند، 1999، ریچاردز، 2001 Riezman و همکاران، 1996).

این مطالعه در یک چارچوب یکپارچه به بررسی رابطه علی بین تجارت و رشد اقتصادی برای سه اقتصاد آمریکای لاتین (آرژانتین، کلمبیا و پرو) در خلال نقش هم صادرات و هم واردات می پردازد .این مطالعه از طریق راه های مختلفی به کمک مقالات می پردازد . اول، در مقایسه با بیشتر مطالعات قبلی درمورد فرضیه ELG، این مطالعه مدل رشد نئوکلاسیک سنتی با برآورد یک تابع تولید افزوده را گسترش می دهد که به صراحت برای اثر صادرات و واردات بر رشد اقتصادی آزمون شده است. واردات و صادرات واقعی به عنوان دو تا از متغیرهای درونی در مدل رگرسیون اتوماتیک بردار هم انباشتگی(VAR)  گنجانده شده است. این چارچوب مدل سازی همچنین باعث می شود آزمون آن برای هر دو فرضیهELG  و ILG  برای این اقتصادهای آمریکای لاتین ممکن باشد.  دوم، این مقاله همچنین به تصویب پیشرفت های اخیر در زمان سری های مدل سازی بوسیله در نظر گرفتن مدل های علت و معلولی در مدل های تصحیح خطای برداری می پردازد (تودا و فیلیپس، 1993 ).  بنابراین، علاوه بر آزمون علیت گرنجر از طریق هم انباشتگی و تابع پاسخ ضربه (IRF)  نیز می توان صادرات، واردات و رشد رفتار بلند مدت تجزیه و تحلیل را کرد.

بقیه این مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است. بخش دوم مروری مختصر از روابط تجاری و رشد تجربی و نظری فراهم می کند. بخش سوم در مورد چارچوب تحلیلی و برخی از مسائل روش شناسی بحث می کند. بخش چهارم به ارائه یافته های تجربی می پردازد و بخش پنجم حاوی اظهارات تکمیلی و نتیجه گیری است.

Trade openness and economic
growth: is growth export-led or
import-led?
Titus O. Awokuse
Department of Food and Resource Economics, University of Delaware, 207
Townsend Hall, Newark, Delaware 19717, USA
E-mail: kuse@udel.edu
Most previous investigations have only focused on the effect of
export expansion on economic growth while ignoring the potential
growth-enhancing contribution of imports. This article re-examines the
relationship between trade and economic growth in Argentina, Colombia,
and Peru with emphasis on both the role of exports and imports. Granger
causality tests and impulse response functions were used to examine
whether growth in trade stimulate economic growth (or vice versa).
The results suggest that the singular focus of past studies on exports as the
engine of growth may be misleading. Although there is some empirical
evidence supporting export-led growth, the empirical support for
import-led growth hypothesis is relatively stronger. In some cases, there
is also evidence for reverse causality from gross domestic product growth
to exports and imports.
I. Introduction
The potential benefit of outward-oriented trade
policy for economic growth has been the subject of
many empirical investigations. Although several
studies have demonstrated the theoretical economic
relationship between trade and economic growth,
disagreements still persists regarding the causal
direction and magnitude of the effects (Bhagwati,
1978; Edwards, 1998). The vast majority of this
literature focuses on the causal effect of export on
economic growth. The main question in the exportled-growth debate is whether an export-driven
outward orienting trade policy is preferable to an
inward orienting trade policy in stimulating economic
growth. Some researchers argue that causality flows
from exports to economic growth and denotes this
as the export-led growth (ELG) hypothesis.
The reverse causal flow from economic growth
to exports is termed growth-led exports (GLE).

این فایل ورد ترجمه در 12 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 14 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *