دانلود جزوه طراحی ساختمان شاسی خودرو


دانلود جزوه طراحی ساختمان شاسی خودرو – دکتر جواد زرکوب – دانشگاه صنعتی اصفهان

فهرست جزوه طراحی ساختمان شاسی خودرو

فصل اول: مجموعه خودرو

۱-۱ توسعه و وظائف شاسی، مرزبندی با سایر اجزاء ساختمانی خودرو …

فصل دوم: اصول سینماتیکی سیستمھای تعلیق چرخ

۱-۲ مفھوم درجھ آزادی در سیستمھای تعلیق چرخ

۱-۱-۲ درجه آزادی مفاصل

۲-۱-۲ درجه آزادی بازوھای اھرمی تعلیق چرخ

۲-۲ مدلھای سینماتیکی سیستمھای تعلیق چرخ

۱-۲-۲ انواع سیستمھای تعلیق تکی چرخھا

۲-۲-۲ انواع اکسلھای ثابت

۳-۲-۲ انواع اکسلھای مختلط

۳-۲ اھمیت سینماتیک

(roll center) 1-3-2 مرکز غلت جانبی بدنه

(Pitch center) 2-3-2 مرکز غلت طولی مرکز کله زنی

۳-۳-۲ خودفرمانی غلت جانبی

۴-۳-۲ بازدھی توزیع نیروھای جانبی

۵-۳-۲ اندازهگیری خصوصیات سینماتیکی

۴-۲ تغییر شکلھای الاستیکی

۱-۴-۲ تغییر شکلھای الاستیکی خواسته شده یا ناخواسته

فصل سوم: سیستمھای تعلیق چرخ

۱-۳ وظائف عملکردھا

۱-۱-۳ ضوابط ارزیابی سیستمھای تعلیق چرخ

۱-۱-۱-۳ ضوابط مؤثر بر ایمنی خودرو

۲-۱-۱-۳ ضوابط مؤثر بر راحتی خودرو

۳-۱-۱-۳ ضوابط مؤثر بر اقتصاد

۲-۳ خواستھھای طراحی

۱-۲-۳ خصوصیات و خواستھھای (کلی) و مشترک بین انواع سیستمھای تعلیق چرخ

۲-۲-۳ خصوصیات و خواستھ ھای ویژه متمایز کننده انواع سیستمھای تعلیق چرخ

۳-۳ اجزاء تعلیق چرخ

۱-۳-۳ اجزاء الاستیکی سیستم تعلیق چرخ

۲-۳-۳ تکیه گاھھای دورانی، بازوھای اھرمی (ھدایت کننده)، بازوی اکسل، نگھدارنده

پولی چرخ

۳-۳-۳ تکیه گاھھای چرخھا

۴-۳-۳ پیچھا

۵-۳-۳ انواع فنرھا

۱-۵-۳-۳ فنرھای لاستیکی

۲-۵-۳-۳ فنرھای ھوائی – گازی – ھیدرولیکی

۳-۵-۳-۳ انواع فنرھای فولادی

فصل چھارم: انواع سیستمھای تعلیق چرخ

۱-۴ اکسل جلو و اکسل عقب

۲-۴ اصول سیستمھای تعلیق تکی

۱-۲-۴ خواستھھای طراحی

۲-۲-۴ سیستمھای تعلیق تکی مجھز بھ ھدایت کنندهھای عرضی دوبل

۳-۲-۴ سیستم پایھ فنری و سیستم پایھ کمک فنری نگھدارنده چرخ

۴-۲-۴ اکسل مجھز به ھدایت کننده ھای طولی  .

۵-۲-۴ اکسل مجھز به ھدایت کننده ھای مورب

۳-۴ اصول اکسل ثابت

۴-۴ اکسلھای مختلط

۵-۴ سیستم تعلیق چرخ و طرح سیستم محرک

۱-۵-۴ سیستم استاندارد (موتور جلو، محرک چرخھای عقب)

۱-۱-۵-۴ محاسن سیستم استاندارد

۲-۱-۵-۴ سیستم تعلیق در اکسلھای جلوی غیرمحرک

۳-۱-۵-۴ سیستم تعلیق در اکسلھای عقب محرک

۲-۵-۴ سیستم محرک عقب (موتور عقب و موتور وسط)

۳-۵-۴ سیستم محرک جلو (موتور جلو و محرک چرخھای جلو)

۱-۳-۵-۴ انواع ساختمانی

الف – نصب موتور بطور طولی جلوی اکسل

ب – نصب موتور بطور عرضی جلوی اکسل

ج – سایر انواع ساختمانیل

۲-۳-۵-۴ معایب و محاسن سیستمھای محرک جلو

۳-۳-۵-۴ سیستم تعلیق در اکسلھای محرک جلو

۴-۳-۵-۴ سیستم تعلیق در اکسلھای غیرمحرک عقب

۴-۵-۴ سیستمھای چھارچرخ محرک

۱-۴-۵-۴ سیستم چھارچرخ محرک با اتصال دستی در سواریھا و خودروھایترکیبی

۲-۴-۵-۴ سیستم چھارچرخ محرک با اتصال دستی در کامیونھا و سواریھای چند منظور

۳-۴-۵-۴ سیستم چھارچرخ محرک با اتصال پیوسته در سواری ھا و خودروھای ترکیبی

۴-۴-۵-۴ محاسن و معایب سیستمھای ھمه چرخھا محرک

۶-۴ سیستم تعلیق و کل خودرو

۱-۶-۴ مرکز ثقل کل خودرو و مرکز ثقل بدنه

۱-۱-۶-۴ مرکز ثقل و عکسالعمل حرکتی

۲-۱-۶-۴ روش تعیین مرکز ثقل خودرو

الف – فاصله مرکز ثقل از محور اکسل جلو و محور اکسل عقب

ب – ارتفاع مرکز ثقل

برای وضعیت خالی

د – تأثیر بارگیری

۳-۱-۶-۴ وزن اکسلھا و مرکز ثقل بدنه

۲-۶-۴ عکسالعمل ترمزگیری

۱-۲-۶-۴ عملکرد ترمزگیری

الف – ترمزگیری روی آسفالت خشک با فقط دو نفر سرنشین

ب – ترمزگیری روی یخ لغزنده و خودروی کامل بارگیری شده .

۲-۲-۶-۴ پایداری ترمزی

۳-۲-۶-۴ بررسی خصوصیات عکسالعمل کله زنی یک مثال آموزشی عددی  ۱۳۰
الف – محاسبه نیروھای عکسالعمل فنری

ب – محاسبه زاویه کله زنی

– محاسبه زاویھ کلھزنی برای نوع فنربندی خطی

– محاسبه زاویھ کله زنی برای نوع فنربندی غیرخطی (پرگرسیو)

ج – محاسبه تغییر ارتفاع مرکز ثقل بدنه

۴-۲-۶-۴ بررسی تأثیر مراکز کلھزنی

الف – شرائط محاسبات

ب – بررسی نیروھا در مراکز کلھزنی دو اکسل

ج – مثال عددی آموزشی

د – محاسبه نیروھای عکسالعمل فنری

ھ – محاسبه زاویه کله زنی

و – مرکز کلھزنی تنھا در یک اکسل

۵-۲-۶-۴ تعادل کلھزنی و زاویھ حمایت کلھزنی ترمزی

۳-۶-۴ عکسالعمل سیستم محرک

۱-۳-۶-۴ عملکرد شروع بھ حرکت

۲-۳-۶-۴ قابلیت شیب روی

۳-۳-۶-۴ حد لغزش

فصل پنجم: اصول طراحی سیستمھای فنربندی

۱-۵ خواسته ھای طراحی از یک سیستم فنربندی

۲-۵ خصوصیات سیستم فنربندی (عکسالعمل فنری)

۳-۵ جرمھای فنربندی شده، جرمھای فنربندی نشده

۱۵۳  (bounce) 4-5 نوسانات عمودی

۱۵۷  pitch) 5-5 نوسانات کلھزنی

۶-۵ محاسبه دمپینگ

۷-۵ اوزان و بارگذاری مجاز

۱-۷-۵ وزن خالی

۲-۷-۵ وزن کل مجاز

۳-۷-۵ بارگیری مفید مجاز

۴-۷-۵ وزن طراحی

۵-۷-۵ بارگذاری مجاز اکسلھا

۶-۷-۵ توزیع بارگذاریھا

۸-۵ منحنی تغییر شکل فنر

۱-۸-۵ فنربندی اکسل جلو

۲-۸-۵ فنربندی اکسل عقب

۳-۸-۵ فنربندی و عکسالعمل در پیچھا

۱-۳-۸-۵ تغییر بارگذاری چرخھا در سیستمھای تعلیق تک

۲-۳-۸-۵ فواصل نوسان فنری در سیستمھای تعلیق تکی

۳-۳-۸-۵ تغییرات ارتفاع مرکز ثقل بدنھ

۴-۳-۸-۵ زاویه شیب بدنھ در سیستمھای تعلیق تکی

۵-۳-۸-۵ زاویه شیب بدنھ در اکسل ثابت

۶-۳-۸-۵ ضرایب فنری برای نوسان دو طرف مختلف

۴-۸-۵ نوسان مورب

منابع تکمیلی   ۱۷۹
و…

 

فرمت فایل: Pdf
حجم: 4.70 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *