بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین منابع قدرت مدیران و اثربخشی ارتباطات سازمانی می‌پردازد. هدف،‌ بررسی رابطه بین هر یک از منابع قدرت مدیران بر حسب رده‌بندی فرنچ و راون،‌ شامل: منابع قدرت تخصصی، مرجعیت، پاداش، مشروع و اجبار با اثربخشی ارتباطات سازمانی، سنوات خدمت مدیران و سابقه مدیریت آنان می‌باشد. همچنین برآنیم تا تفاوت بین منابع مختلف قدرت مدیران را بر حسب تخصص مدیریت و تخصص غیرمدیریت بررسی نماییم.

پژوهش حاضر از دسته پژوهشهای کاربردی و از نوع تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی) است و در تقسیمات تحقیقات  توصیفی از نوع روش تحقیق همبستگی دو متغیری می‌باشد.

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مدیران و کارکنان آموزش و پرورش پارس آباد می‌باشد. لازم به ذکر است که تعداد جامعه آماری مدیران، تعداد 27 نفر و تعداد کارکنان،  تعداد 59 نفر می‌باشد. از جامعه آماری مدیران، تعداد 22 مدیر به روش تصادفی ساده و با کمک جدول اعداد تصادفی و نیز از جامعه آماری کارکنان، کلیه کارکنان تحت نظر مدیران منتخب به روش تمام شماری انتخاب شدند.

ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین (1989)» و پرسشنامه              اثر بخشی ارتباطات سازمانی «نانچیان و دیگران  (1379) » می‌باشد. جهت تعیین اعتبار پرسشنامه‌ها از دو روش آزمون – بازآزمون و آلفای کرانباخ  استفاده شده است. در روش آزمون- بازآزمون اعتبار پرسشنامه منابع قدرت 578/0 و اعتبار پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی 521/0 به دست آمده است.  همچنین با استفاده از روش آلفای کرانباخ اعتبار پرسشنامه منابع قدرت برابر 703/0 و اعتبار پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی برابر 675/0 می‌باشد که تمامی ضرایب بدست آمده در دو روش تعیین اعتبار،‌ قابل قبول و مناسب می‌باشند و بنابراین اعتبار پرسشنامه‌ها قابل تأیید است.

جهت توصیف داده‌ها از روشهای آمار توصیفی از قبیل رسم جداول فراوانی و نمودارها، درصد فراوانی، فراوانی نسبی تجمعی، میانگین،‌میانه، انحراف معیار، مینیمم و ماکزیمم و جهت تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌ها از روشهای آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی ربته‌ای اسپیرمن، آزمون من ویتنی استفاده شد. تمامی تحلیل‌های انجام شده با استفاده از نرم‌افزار کامپیوتری SPSS انجام گرفت.

بررسی و تجزیه و تحلیل‌ داده‌ها نشان داد که:

– بین منابع قدرت تخصص، مرجعیت، پاداش و قانون با اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه مستقیم و معنادار و بین منبع قدرت اجبار با اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.

– بین‌منابع قدرت مدیران با سنوات‌خدمت ونیزسابقه مدیریت‌آنان‌ارتباط معنادار وجود دارد.

– بین منابع مختلف قدرت مدیران بر حسب تخصص مدیریت و تخصص غیرمدیریت تفاوت معناداری وجود ندارد.

 

فهرست مطالب:

1-1- مقدمه 2

1-2-  بیان مساله: 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 7

1-4- تحقیقات انجام گرفته شده 9

1-5-‌ اهداف تحقیق: 10

1-6- فرضیه تحقیق : 11

1-7- متغییر های تحقیق: 11

1-8- قلمرو تحقیق : 12

1-9- تعاریف علمی واژه ها 12

1-10-  تعاریف واژگان 14

فصل دوم- ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه 17

2-2-  اهمیت ارتباطات 18

2-3 –  تعاریف ارتباطات 20

2-4 –  فرآیند ارتباط 22

2-5 –  منبع 22

2-6 – رمزگذاری 22

2-7-  وسیله 23

2-8-  رمزگشایی 23

2-9-  دریافت کننده 23

2-10- بازخورد 24

2-11-  مسیر ارتباطات 24

2-12- ارتباطات عمودی 24

2-13-  ارتباطات در سطح افقی 25

2-14- مدل ارتباطات 26

2-15- اصول ارتباطات 29

2-16-  ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت 30

2-17-  دیدگاه کلاسیک‌ها در مورد ارتباطات 30

2-18- نظریه نئوکلاسیک‌ها و ارتباطات 31

2-19-  دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات 32

2-20-  دیدگاه اقتضایی و ارتباطات 32

2-21-  دیدگاه مراوده‌ای یا تعاملی در مورد ارتباطات32

2-22- اثربخشی در ارتباطات میان فردی 33

2-23- ویژگی‌های اثربخشی 33

2-23-1- گشودگی 33

2-23-2-  همدلی 34

2-23-3- حمایتگری 35

2-23-4- مثبت گرایی 35

2-23-5- تساوی 36

2-23-6- همانندی «تشابه با هم» و «تخالف با هم36

2-24-  اهمیت قدرت 37
2-25-  تعاریف قدرت 38
2-26- قدرت در سطوح مختلف سازمان  39
2-27- قدرت در سطح عمودی  39

2-28- منابع قدرت مدیران رده‌ی عالی سازمان39

2-28-1- پست یا مقام رسمی40
2-28-2-  منابع 40
2-28-3- شیوه کنترل اطلاعات و تعیین محدوده‌ی تصمیم‌گیری 41
2-28-4- قرار گرفتن در کانون شبکه 41
2-29- منابع قدرت مدیران رده میانی سازمان41

2-30- منابع قدرت مدیران رده‌ی پایین سازمان42

2-31-  قدرت در سطح افقی 43

2-32- روابط قدرت 44
2-33- رابطه صف و ستاد 44
2-34- تشکیل دسته‌ها و ائتلاف 45
2-35- منابع قدرت بر اساس پژوهش‌های فرنچ و راون 46
2-36- انواع رویکردها به قدرت 47
2-36-1- راسل و قدرت 47
2-36 -2- هیکس، گولت و قدرت 48
2-37- پژوهش‌های پیرامون ارتباطات سازمانی50
2-37-1- پژوهش‌‌های انجام شده در داخل کشور 50

2-37-2- پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور 52

2-38 -1- پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور 54

نتیجه گیری کلی 62

فصل سوم روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه 65

3-2- جامعه آماری 65

3-3- نمونه جامعه  آماری 65

3-4- ابزار جمع آوری اطلاعات 66

3-5- پرسشنامه 66

3-5-1- پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی 66

3-5-2- پرسشنامه منابع قدرت (( شرایخیم و هینکن)) 67

3- 6- تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه 68

3-6-1- روائی 69

3-6-2- اعتبار 69

3-7- روش و طرح نمونه‌برداری 71

3-8 – حجم نمونه 71

3-9 – طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل داده‌ها (توصیفی و استنباطی) 73

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه 75

4-2- تبدیلهای انجام شده بر روی متغیرها جهت تغییر مقیاس76

4-3- بیان  توصیف داده‌ها 77

4-3-1- توصیف مولفه های منابع قدرت77

4-4- توصیف منابع قدرت بر حسب قدرت غالب مدیران 80

4-5- توصیف مؤلفه‌های اثربخشی ارتباطات سازمانی 86

4-6 – توصیف سایر داده‌ها 94

4-7 – تجزیه و تحلیل داده‌ها (بررسی فرضیات97

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 155
حجم: 549 کیلوبایت

340,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × 5 =