دانلود ترجمه مقاله فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری

چکیده:

هدف – هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین مفاهیم فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری است تا پیشنهاد یک الگو را قادر به بررسی سرمایه فکری نماید. این الگو فرهنگ را به عنوان یک جزء لازم از سرمایه فکری معرفی می نماید.

طراحی / روش شناسی/ شیوه- مطالعه با تحلیلی از رابطه بین مفاهیم فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری آغاز می شود. سپس الگوهای اصلی مورد استفاده در بررسی سرمایه فکری را تحلیل می نماید، در حالیکه تمرکز آن بر ساختار آنها و جایگاه فرهنگ می باشد. اهمیت این سرمایه برای سازمان ها مورد تاکید قرار دارد.

یافته ها – مقاله، الگویی جدید برای بررسی سرمایه فکری پیشنهاد می نماید. این الگو فرهنگ را به عنوان هسته مرکزی در نظر می گیرد که سرمایه های متجمع در حول آن شکل می گیرند. اهمیت سرمایه فکری در سازمان هایی در دو سطح مشاهده می شود: فرهنگ ملی و فرهنگ سازمان اینها اشکال لازم می باشند و بینشی درونی به الگوی پیشنهادی می دهند.

اصلیت/ ارزش – الگوهای بررسی سرمایه فکری، فاقد منطق درونی هستند که عوامل را با متغیرهای مورد کاربرد به هنگام معرفی سرمایه فکری به عنوان یک بدنه، تطابق می دهند. نوعی  تمایل وجود دارد که هر کدام از عوامل یا سرمایه های مذکور را به طور مستقل و بدون نیاز به مرتبط ساختن آنها، در نظر می گیرد. این مقاله تمرکز خود را بر جستجوی منطق درونی ذکر شده و در نظر گرفتن فرهنگ به عنوان یک عامل کلیدی در آن متوجه می سازد. این کار تمرکز جدیدی بر نقش ایجاد می نماید که به واسطه تجمع سرمایه فکری در هر واحد تجاری ایفا می گردد.

کلمات کلیدی: فرهنگ سازمانی، سرمایه فکری، مدلسازی

Organizational culture and
intellectual capital:
a new model
Sandra M. Sa´nchez-Can˜izares, Miguel A´ ngel Ayuso Mun˜oz and
Toma´s Lo´pez-Guzma´n
University of Cordoba, Cordoba, Spain
Abstract
Purpose – The purpose of this study is to examine the connection between the concepts of
organizational culture and intellectual capital to enable the proposal of a model to measure intellectual
capital. This model highlights culture as an essential component of intellectual capital.
Design/methodology/approach – The study begins with an analysis of the connection between
the concepts of organizational culture and intellectual capital. It then examines the principal models
that are used to measure intellectual capital, focusing on their structure and the location of culture. The
importance of this capital for organizations is emphasized.
Findings – The paper proposes a new model to measure intellectual capital. This model considers
culture as the central nucleus around which the remaining integrated capitals configure. The
importance of cultural capital is seen within organizations at two levels: the national culture; and the
culture of the organization. These are essential features, and give internal logic to the proposed model.
Originality/value – The models of measurement of intellectual capital lack an internal logic which
would synchronize the elements with the variables employed when characterizing intellectual capital
as a body. There is a tendency to consider each of the elements or capitals mentioned as independent,
without a nexus existing to connect them. This paper centres on the search for the stated internal logic
and for the consideration of culture as a key element in this. This gives a new focus to the role that is
played by the configuration of intellectual capital in each enterprise.
Keywords Organizational culture, Intellectual capital, Modelling
Paper type Research paper

این فایل ورد ترجمه در 27 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 22 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

249,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.