دانلود پایان نامه بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معکوس،با استفاده از اثر تقدم- تاخر و تحمل ریسک مقطعی

دانلود پایان نامه بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معکوس،با استفاده از اثر تقدم- تاخر و تحمل ریسک مقطعی

دانلود پایان نامه بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معکوس،با استفاده از اثر تقدم- تاخر و تحمل ریسک مقطعی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری و مدیریت مالی

فصل اول-کلیات تحقیق
1-1)  مقدمه
برای انجام هر پژوهش علمی رعایت یکسری اصول و مراحلی مانند مشاهده، تفکر، تشخیص مسئله و بیان آن، ایجاد فرضیه و آزمون آنها و در نهایت بیان تئوریکی مسئله الزامی می­باشد. این تحقیق نیز سعی در رعایت این مراحل دارد. فصل اول در این تحقیق به بیان مسئله، تبیین آن، اهداف تحقیق، اهمیت آن، قلمرو و فرضیه­ها، و دیگر موارد مورد نیاز یک تحقیق علمی می­پردازد. فصل دوم به ادبیات موضوعی تحقیق اختصاص دارد و به بیان مبانی نظری ارائه شده در مورد مسئله تحقیق و تحقیقات مشابه انجام­ شده می­پردازد. فصل سوم مشتمل بر روش­شناسی تحقیق است که در آن مدل مفهومی تحقیق بیان می­شود. در فصل چهارم آمار توصیفی و تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ها بیان می­شود. فصل پنجم نیز شامل نتایج تحقیق و پیشنهادات است.

1-2) تبیین و تشریح موضوع
در مطالعات مالی جهت تبیین عوامل تاثیرگذار بر قیمت دارایی­ها، از مدل­های ریاضی و تحلیل­های اقتصادسنجی سری زمانی قیمت­ها استفاده می­شود. مدل­هایی مانند تحلیل میانگین- واریانس، مدل­ قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای[1]، فرضیه بازارهای کارا[2] و غیره، درکل بعنوان مالی عُقَلایی یا مالی استاندارد معروف است که به عاقل بودن عوامل اقتصادی و کارا بودن بازار معتقد است. اما مطالعات اخیر منجر به بروز انحرافات زیادی از حقایق بنیادی بازارهای کارا شد، که اندیشمندان در ابتدا آن را استثنائات یا معما[3] می­خواندند، ولی اکنون اندیشمندان مالی سعی دارند با ترکیب نظریه­های اقتصاد و مالی با علوم دیگر از جمله روانشناسی، جوابی قانع­کننده، علمی و معتبرتر برای علل این استثنائات پیدا نمایند. از این­رو حوزه جدیدی در دانش مالی به نام مالی رفتاری[4] شکل گرفت.

تحقیق در زمینه مالی ­رفتاری می­کوشد تا توضیحاتی را برای حالتهای نامتعارف[5] (استثنائات) تعیین قیمت سهام، به وسیله محاسبه رفتار نه کاملاً منطقی سرمایه­گذاران، ارائه نماید. در حال حاضر، در بازارهای سرمایه دنیا، دو استراتژی معامله و مدیریت پرتفوی که به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار می­گیرند و نیز در تحقیقات متعدد اخیر، سودمندی آنها در ایجاد بازدهی اضافی تایید شده است، استراتژی­های شتاب[6] و معکوس[7] می­باشد. این استراتژی­ها بر روانشناسی، رفتار جمعیت و جو بازار متکی هستند (فدایی نژاد و صادقی، 1385).

استراتژی­های شتاب و معکوس که برای بهره­گیری از همبستگی سریالی[8]  موجود در بازدهی بازار و اوراق بهادار به کار می­روند، در زمره استثنائات مالی و بی نظمی­های بازار سرمایه قرار می­گیرند. شتاب در یک انتهای پیوستار[9] قرار می­گیرد و از خود­همبستگی مثبت در بازدهی دارایی­ها در میان­مدت حکایت می­کند. در این استراتژی،  بازدهی اضافی با خرید سهام برنده گذشته[10] و فروش سهام بازنده گذشته[11] ، قابل دستیابی می­باشد (جگادیش و تیتمن،1993)[12] .

در انتهای دیگر پیوستار، استراتژی معکوس قرار می­گیرد که بر مبنای همبستگی سریالی منفی در بازدهی اوراق بهادار استوار می­باشد. در این استراتژی ادعا می­شود که باید برای غلبه بر بازار، سهام برنده قبلی را فروخت و سهام بازنده قبلی را خرید.

جذابیت بررسی این استراتژی­ها این است که در تقابل مستقیم با دکترین پذیرفته شده کارایی بازار قرار می­گیرند. فرضیه بازار کارا ادعا می­کند روند و الگوی خاصی در بازدهی و قیمت­های اوراق بهادار وجود ندارد و رفتار قیمت­ها تصادفی و غیر قابل پیش بینی می­باشد. مطابق فرضیه کارایی بازار، عملکرد پرتفوی، مستقل از عملکرد گذشته آن می­باشد. بنابراین تایید سودمندی این استراتژی­ها می­تواند چالشی اساسی در مقابل تئوری نوین مالی و بحث کارایی بازار ایجاد نماید(هان و تانکز، 2003).

1.  Capital asset Pricing Model (CAPM)
[2].   Efficient Markets Hypothesis
[3].  puzzle
[4].  Behavioral finance
[5].  Anomalies
[6].  Momentum
[7].  Contrarian
4. Serial correlation
5. Spectrum
[10]. Past winners
[11]. Past losers
[12]. Jegadeesh and Titman

 

فهرست مطالب:

عنوان
فصل اول: کلیات و طرح تحقیق
1-1- مقدمه
1-2- تبیین و تشریح موضوع
1-3- اهداف تحقیق
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق
1-5- قلمرو تحقیق
1-5-1- قلمرو موضوعی
2-5-1- قلمرو زمانی
1-5-3- قلمرو مکانی
1-6- فرضیه های تحقیق
1-7- تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
2-1- مقدمه
2-2- اواخر دهه ی 80 میلادی و افزایش استثناها
2-3- استثناهای مالی
2-4- از مالی استاندارد تا مالی رفتاری
2-5- مالی رفتاری
2-5-1- حوزه های مالی رفتاری
2-5-1-1- محدودیت در آربیتراژ
2-5-1-2- روانشناسی شناختی
2-6- تمایلات رفتاری در سرمایه گذاران
2-6-1- تصمیمات شهودی
2-6-2- چارچوب تصمیم
2-6-3- تورش های شناختی
2-7- انتقادات وارده بر مالی رفتاری
2-8- مالی رفتاری و توضیح پدیده شتاب و معکوس
2-9- استراتژی های معاملاتی
2-9-1- استراتژی شتاب
2-9-1-1- منابع بالقوه سودهای شتاب
2-9-1-2- سودهای شتاب و تاثیرات تقدم- تاخر
2-9-2- شتاب صنعت
2-9-3- مدل های رفتاری تشریح کننده شتاب و معکوس
2-9-4- مبانی روانشناسی و استراتژی شتاب
2-9-5- فرضیه چرخه عمر شتاب
2-10- استراتژی معاملاتی معکوس
2-11- مقایسه شتاب و معکوس
2-12- مروری بر پیشینه تحقیقات انجام شده
2-12-1- مطالعات خارجی
2-12-2 مطالعات داخلی
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه
3-2- جامعه آماری
3-3- نمونه آماری
3-4- روش جمع­آوری اطلاعات
3-5- روش تحقیق
3-6- مراحل انجام کار
3-7- نحوه محاسبه متغیرها
3-7-1- متغیر نرخ حجم معامله
3-7-2- بازده واقعی
3-7-3- بازده بازار
3-7-4- بازده غیرعادی
3-7-5- بازده تجمیعی غیرعادی
3-7-6- میانگین بازده هر پرتفوی
3-7-7-  متغیرهای توضیحی
3-7-8- ریسک مقطعی
3-7-9- اثر تقدم-تاخر
3-7-10- الگوی سری زمانی
3-8- جزئیات مراحل انجام آزمون­های آماری مورد استفاده
3-8-1- آزمون تی- استیودنت
3-8-2- تحلیل واریانس(ANOVA)
3-8-3-  آزمون فیشر
3-8-5-  رگرسیون خطی
3-8-5-1- ماهیت مساله خودهمبستگی
3-8-5-2- تخمین OLS در حالت وجود خودهمبستگی
3-8-5-3- تخمین OLS بدون در نظر گرفتن خودهمبستگی
3-8-5-4- آزمون دوربین- واتسون
3-8-5- 5- نحوه عملکرد جمله AR و MA
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته­های تحقیق
4-1- مقدمه
4-2- متغیر حجم معامله
4-3- محاسبه بازده شتاب و معکوس

4-4- مراحل و نتایج آزمون فرضیه ها
4-4-1- آزمون فرضیه اول
4-4-1- 1- نتایج پس از رفع خودهمبستگی حجم بالا(ریسک مقطعی)
4-4-1- 2- نتایج پس از رفع خودهمبستگی حجم متوسط(ریسک مقطعی)
4-4-2- آزمون فرضیه دوم
4-4-2-1) نتایج پس از رفع خود­همبستگی حجم بالا(اثر تقدم-تاخر)

4-4-2-2) نتایج پس از رفع خودهمبستگی حجم متوسط(اثر تقدم- تاخر)

4-5- سایر یافته های تحقیق
4-5-2) آزمون فرضیه چهارم
4-5-2-1) نتایج پس از رفع خود­همبستگی حجم بالا(الگوی سری زمانی)
4-5-2-2) نتایج پس از رفع خود­همبستگی حجم متوسط(الگوی سری زمانی)
4-5-3) آزمون فرضیه پنجم
4-3-3-1) نتایج پس از رفع خود همبستگی حجم بالا(مدل کلی)
فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه
5-2- مروری بر مساله و خلاصه تحقیق
5-3- نتایج کلی آزمون فرضیه های تحقیق
5-4- مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات قبلی انجام شده
5-5- پیشنهاد برای استفاده کنندگان از این تحقیق

5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آتی
منابع و مآخذ

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 135
حجم: 749 کیلوبایت

175,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 + هفده =