دانلود مقاله بررسی رابطه تعهد سازمانی و توانمند سازی کارکنان اداره تامین اجتماعی


دانلود مقاله بررسی رابطه تعهد سازمانی و توانمند سازی کارکنان اداره تامین اجتماعی

دانلود مقاله بررسی رابطه تعهد سازمانی و توانمند سازی کارکنان اداره تامین اجتماعی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه تعهد سازمانی و توانمند سازی کارکنان اداره تامین اجتماعی شهرستان پارس آباد می باشد. نمونهنه آماری شامل 39 نفر کارکنان اداره تامین اجتماعی شهرستان پارس آباد که از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شده انتخاب گردیده اند.ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه تعهد سازمانی بود و پرسشنامه توانمند سازی و روش تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزار SPSS بصورت توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی ناپارامتری اسپیرمن) انجام شده است و نتایج تحقیق نشان می دهد که بین  تعهد سازمانی و ابعاد آن() با توانمند سازی رابطه معنی داری  وجود دارد.

نیروی انسانی کار آمد، شاخص عمده برتری یک سازمان نسبت به سازمان های دیگر است، به طوری که وجود نیروهای انسانی توانمند و متعهد  به سازمان در هر سازمان ضمن کاهش غیبت، تاخیر و جابه جایی باعث افزایش چشمگیر عملکرد سازمان، نشاط روحی کارکنان، تجلی بهتر اهداف متعالی سازمان و نیز دستیابی به اهداف فردی خواهد شد.

در سازمان های امروزی منابع انسانی از ابعاد مختلف مد نظر قرار گرفته و آموزش ، ارتقای سطح توانایی ها و مهارتها ارتقای انگیزش ، اخلاق کار ، تعهد سازمانی ، رضایت شغلی ، ارتقای شغلی و موارد مشابه آن به موضوع هایی مهم و جاری برای مدیران تبدیل شده است . رشد روز افزون علم مدیریت و پژوهش در عرصه های یاد شده موید این امر است . از بین موضوع های یاد شده ، موضوع تعهد سازمانی طی سالهای اخیر توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده زیرا تحقیقات نشان داده است که کارکنان متعهد به سازمان ، بهره وری بالاتری دارند ، تمایل به ماندگاری آن ها بیش تر است ، کم تر غیبت می کنند ، و در مقابل تغییرات سازمان انعطاف بیشتری از خود نشان می دهند .

در بیان ساده تعهد سازمانی را می توان وفاداری به سازمان و اعتقاد به ارزش ها و اهداف آن دانست ( آلن و میر ، 1990 ، ص 85 )  برای تعهد سازمانی سه بعد را در نظر گرفته اند .

  • تعهد عاطفی 2- تعهد هنجاری و 3- تعهد مستمر .

توانمند سازی مفهومی است که میتواند هم منافع سازمان را تامین کند وهم احساس مالکیت و سرفرازی را در کارکنان ایجاد کند و در واقع یک رابطه برد- برد بین سازمان و کارکنان ایجاد کند چیزی که ایده آل بسیاری سازمانها و کارکنان آنهاست.

بررسی های علمی نشان داده است که برای توانمند سازی منابع انسانی باید سازمانها توان رهبری را با هدف تدوین و جاری سازی راهبرد جامع توانمند سازی منابع انسانی در خود گسترش دهد. تغییرات محیطی و افزایش رقابت جهانی، موضوع توانمندسازی کارکنان را در کانون توجه مدیران قرار داده است. چرا که سازمانها با کارکنان توانمند، متعهد، ماهر و دارای انگیزه بهتر خواهند توانست خود را با تغییرات وفق داده و رقابت کنند. توانمندسازی یکی از روش های افزایش عدم تمرکز، آزادی عمل کارکنان و مسوولیت پذیری کارکنان به حساب می آید. توانمندسازی سالم ترین روش برای تسهیم قدرت است. با این روش حس اعتماد، انرژی مضاعف، غرور، تعهد و خوداتکایی در افراد ایجاد می شود و حس مشارکت جویی در امور سازمانی افزایش یافته، در نهایت بهبود عملکرد را به دنبال خواهد داشت.

فهرست مطالب:

فصل اول :( کلیات تحقیق )

1-1- مقدمه          ………………. 8

1-2- بیان مسئله……………… .9

1-3- اهداف تحقیق……………10

1-4- سئوالات تحقیق………….. 11

1-5- فرضیه های تحقیق……………. 11

1-6- تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی …………….. 12
1-7- ضرورت توجه به تعهد سازمانی……………….. 13
1-8- اهمیت تعهد سازمانی……………. 14

1-9- تعاریف و مفاهیم توانمندسازی…………14

فصل دوم :( مباحث نظری و پیشینه تحقیق )

2-1 مقدمه ………….. 17

2-2- مباحث نظری ………. 17

2-2-1- مبانی نظری تعهد سازمانی ………. 17

2-2-1-1- مفهوم تعهد سازمانی …………. 17

2-2-1-2- انواع تعهد………….. 21

2-2-1-3- عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی…………. 22

2-2-1-4- دیدگاههایی درمورد کانونهای تعهدسازمانی………. 25

2-2-1-4-۱ – دیدگاه ریچرز (REICHERS):…………25

2-2-1-4-۲ – دیدگاه بکر و بیلینگس (BECKER&BILLINGS): ……. 25

2-2-1-5- تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چندبعدی؟…………… 26

2-2-1-6- الگوهای چندبعدی…… 27

2-2-1-6-۱ – مدل اریلی و چتمن ……. 27

2-2-1-6-2 – مدل می یر و آلن ……… 28

2-2-1-6-۳ – مدل آنجل و پری: ………. 29

2-2-1-6-۴ – مدل مایر و شورمن …… 29

2-2-1-6-۵– مدل پنلی و گولد ……… 30

2-2-1-7- دو دیدگاه درباره تعهد سازمانی……. 30

2-2-1-7-۱ – تعهد سازمانی در دنیای امروز چیز بی ربطی است:……… 30

2-2-1-7-۲ – تعهـــد سازمانی واقعاً مهم است: ……….. 32

توانمند سازی …………….33

2- 2-1-8 پیامدهای توانمند سازی…. 33

2-2-1-8-1 پیامدهای نوین توانمند سازی … 34

2-2-1-8-2 پیامدهای رفتاری توانمند سازی …….. 35

2-2-1-8-3 سایر پیامدهای توانمند سازی ……… 36

2-2-1-8-4 فعالیتهای برنامه های اساسی توانمندسازی …….. 37

2-2-1-8-4 استراتژیهای توانمندسازی ……… 39

2-3- پیشینه تحقیقاتی …….. 41

2-3-1- پیشینه داخل کشور………… 41

2-3-2- پیشنیه خارجی……. 49

 

فصل سوم :( روش تحقیق )

3-1- مقدمه ……. 54

3-2- روش تحقیق ……… 54

3-3- جامعه آماری ……………. 54

3-4- نمونه و روش نمونه گیری ……… 54

3-5- ابزار تحقیق ………… 55

3-6- شیوه اجرای پژوهش ….. 56

3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……. 56

 

فصل چهارم :(تجزیه و تحلیل یافته ها )

4-1- مقدمه……………….. 58

4-2- توصیف و متغیرهای تحقیق…………… 58

4-3- متغیرهای تعهدسازمانی و ابعاد آن ……….. 61

4-4- متغیر توانمندسازی ………. 64

5-4- تجزیه و تحلیل داده ها (بررسی فرضیات)………… 65

بررسی سوال اصلی…………….. 65

بررسی سوال فرعی 1 …………… 65

بررسی سوال فرعی 2  ……….. 66

بررسی سوال فرعی 3 ……… 66

بررسی سوال فرعی 4 ………. 67

بررسی سوال فرعی 5………….67

فصل پنجم :( نتیجه‌گیری و پیشنهادها )

5-1- مقدمه ………. 69

5-2- نتیجه گیری……… 69

5-3- پیشنهادات ………….. 70

5-4- محدودیتها ………70

فهرست منابع …………………… 72

ضمائم

پرسشنامه……………………………. 76

خروجی های SPSS ………….. 78

 

فرمت فایل: Word
تعداد صفحات: 86
حجم: 249 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *