دانلود تحقیق نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت


دانلود تحقیق نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت

دانلود تحقیق نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت

1-نحوه انتخاب موضوع:

به موازات رشد وتوسعه حقوق عمومی درسطح بین الملل، مباحث مربوط به اصل حاکمیت قانون و قانونمداری،جزو سرفصلهای درس حقوق اداری درمقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی گنجانده شده است ودراین راستابحث وبررسی پیرامون قانونمندی وعادلانه بودن اصول ومعیارهای ارزشیابی در نظام اداری واستخدامی کشور،همواره توجه دانش پژوهان حقوق عمومی و مدیریت منابع انسانی رابه خودجلب نموده است.

ازطرفی طبق اصل سوم قانون اساسی ج.ا.ا، رفع تبعیض ناروا وایجاد نظام اداری  صحیح وعادلانه بمنظور تحقق عدالت اجتماعی واقتصادی تکلیف قانونی دولت می باشد،بنابراین بازنگری اساسی در نظام ارزشیابی ونظام پرداخت کارکنان دولت،به عنوان مهمترین محورانجام اصلاحات ، درعرصه قانونمداری از دغدغه های اصلی دولت بشمارمی آیددلایل مذکور وهمچنین علاقه مندی و انگیزه ناشی ازمطالعات قبلی با راهنمایی های استاد محترم ”جناب آقای دکتر امیرارجمند“،موجب گردیدکه موضوع مقاله خود را باعنوان ”نقش ارزشیابی عملکرد در نظام پرداخت کارکنان دولت“انتخاب نمایم.

دراین تحقیق، سعی شده است ضمن بررسی مبانی قانونی وجایگاه نظام ارزشیابی عملکرد ازدیدگاه اسلام وحقوق ایران ، با طرح سه فرضیه وسه سؤال، ضوابط جاری ارزشیابی عملکرد شاغلین دستگاههاوسازمانهای دولتی ومیزان اثربخشی آن درنظام پرداخت حقوق ومزایای کارکنان دولت،مورد تجزیه وتحلیل حقوقی قرارگرفته وپاسخ مناسبی داده شود.

مقدمه       1
فصل اول : جایگاه  نظام ارزشیابی عملکرد وپاداش دراسلام

بخش اول – مبانی ارزشیابی ازدیدگاه قرآن    10
مبحث اول- فلسفه خلقت وضرورت ارزشیابی درنظام آفرینش     10

مبحث دوم- مصادیق ارزشها وضد ارزشهای ذاتی انسان از نظر قرآن      15
بخش دوم – معیارها وروشهای ارزشیابی ازدیدگاه اسلام          17
مبحث اول- معیارا یمان توأم باعمل صالح       17
مبحث دوم-معیار تقوا     19
مبحث سوم – معیار عدالت      23
مبحث چهارم – روشهای ارزشیابی در قرآن  32

بخش سوم – انگیزش وجبران خدمات در اسلام     36
مبحث اول-  نظریه انگیزش دراسلام      36
مبحث دوم-  پاداش وامتیازات درقرآن         42
مبحث سوم- نظام پرداخت ازدیدگاه اسلام     45

بخش دوم-نظام ارزشیابی عملکردکارکنان دولت:
میحث اول-  اصول ومعیارهای ارزشیابی عملکردکارکنان
مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملکرد کارکنان
مبحث سوم- قابل دفاع بودن ارزشیابی عملکرد وحق اعتراض کارکنان دولت

فصل دوم–  جایگاه نظام ارزشیابی عملکرد درحقوق ایران
بخش اول – مبانی قانونی ارزشیابی     52
مبحث اول- مبانی ارزشیابی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران        52
مبحث دوم – مبانی ارزشیابی درقوانین موضوعه ایران       55
بخش دوم-نظام ارزشیابی عملکردکارکنان دولت   64
میحث اول-  اصول ومعیارهای ارزشیابی عملکردکارکنان   65
مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملکرد کارکنان       71
مبحث سوم – قابل دفاع بودن ارزشیابی عملکرد وحق اعتراض کارکنان دولت     76

فصل سوم – نقش متقابل ارزشیابی عملکرد ونظام پرداخت کارکنان دولت
بخش اول: نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد وشایستگی کارکنان    85
مبحث اول- طرح های پرداخت مبتنی برعملکرد      86
مبحث دوم- آثار مثبت و منفی پرداختهای مبتنی بر ارزیابی عملکرد      88
مبحث سوم- افزایش حقوق مبتنی بر شایستگی      91
بخش دوم:  نظام پرداخت کارآمد ونقش آن درکارائی      95
مبحث اول- عوامل انگیزشی نظام پرداخت کارآمد       95

مبحث دوم:  پاداش و نقش آن در افزایش کارایی     101
بخش سوم: رابطه نظامهای پرداخت حقوق بابهره وری وتحولات نظام پرداخت
کارکنان دولت     107
مبحث اول-تاریخچه وتحولات نظام پرداخت کارکنان دولت        107
مبحث دوم- تفاوت نظام هماهنگ پرداخت بانظام حقوق ومزایای قبلی       114
مبحث سوم- دلایل ناکارآمدی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت   116
نتیجه گیری  و پیشنهاد   120
منابع ومآخذ  125

 فرمت فایل: Word
تعداد صفحات: 141
حجم: 980 کیلوبایت

سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + 7 =