بررسی تاثیر تغییرات نرخ ارز بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری(M.A)

 گرایش: حسابداری

عنوان:  بررسی تاثیر تغییرات نرخ ارز بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Effect of exchange rate changes on stock returns of companies listed in Tehran Stock Exchange

چکیده

در کشورهای در حال توسعه مانند ایران بررسی میزان اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر شرکت های مختلف از مسائل مهم و اساسی به شمار می آید و دور از انتظار نیست که این کشورها به دلیل عدم وجود بازارهای مالی توسعه یافته بیشتر در معرض بحران های مالی قرار گیرند. بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان بازار سرمایه در کشور قادر است ضمن تجهیز و سرازیر کردن پس اندازهای راکد در کشور و سوق دادن آنها به سوی تولید، حرکت به سوی رشد و توسعه اقتصادی را سرعت بخشد. در این پژوهش، با توجه به اهمیت این بازار در اقتصاد کشور، به بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز در بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم. این مطالعه با استفاده از داده های سالانه در دوره 1391-1387 و به کمک رگرسیون صورت گرفته است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که رابطه منفی و معنی­داری بین نرخ ارز و بازده سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

واژگان کلیدی : نرخ ارز، بازده قیمتی سهام ،بازده نقدی سهام

 

فهرست مطالب

چکیده      1

فصل اول: ﻛﻠﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴق

– 1-1مقدمه 3

1-2- بیان مسئله 4

1-3- اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق. 6

1-4-اهداف تحقیق. 6

1-5- سئوال های تحقیق. 6

1- 6 – فرضیه های تحقیق. 6

1-7- چارچوب نظری تحقیق. 7

1-8- روش  تحقیق……………… 8

1-9- قلمرو تحقیق………… 9

1 -9-1 – قلمرو موضوعی تحقیق. 9

1- 9-2 – قلمرو مکانی تحقیق. 9

1- 9-3 – قلمرو زمانی تحقیق. 9

1- 10 – تعریف واژه های تحقیق. 9

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه 13

2-2-  مروری بر ادبیات موضوع از دیدگاه نظری. 13

2-3-  نوسانات نرخ ارز و بازده سهام 13

2-4- نوسانات نرخ ارز 14

2-5 – عوامل تعیین کننده نوسانات نرخ ارز 15

2-5-1- نظریه برابری قدرت خرید. 15

2-5-2- اثر فیشر…………….. 17

2-5- 3- اثر بین المللی فیشر 18

2-5-4- قانون بدون تورش نرخ سلف.. 19

2-6- ریسک نرخ ارز 19

2-7-اوراق بهادار………………………. 21

2-8- سهام عادی …………………….. 21

2-9- بازده سهام …………………… 22

2-10- بازده تحقق یافته ………… 22

2-10-1- بازده تحقق یافته …………… 22

2-10-2- بازده مورد انتظار…………… 23

2-11- اجزای بازده ………23

2-11-1- سود دریافتی………. 23

2-11-2- سود (زیان) سرمایه ………….29

2-12-  مروری بر ادبیات موضوع از دیدگاه تجربی. 26

2-13- تحقیقات خارجی. 27

2-14- تحقیقات داخلی. 34

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه 38

3-2 – نوع پژوهش… 38

3-3 – فرضیه های پژوهش… 39

3-4 – جامعه آماری. 39

3-5- قلمرو پژوهش……….. 40

3-5-1 قلمرو موضوعی. 40

3-5-2 قلمرو مکانی. 40

3-5-3 – قلمرو زمانی. 40

3-6- نمونه آماری. 40

3-7- روش پژوهش… 41

3-8- روش گردآوری اطلاعات.. 44

3-8-1- روش کتابخانه ای. 44

3-8-2- روش اسنادی. 44

3-9- مدل مورد استفاده 44

3-10- متغیرهای پژوهش……………….. 45

3-11- آزمون های آماری……………. 46

3-11-1- آزمون چاو……………… 46

3-11-2- عدم خود همبستگی….. 47

3-11-3- آزمون ……… 49

3-11-4-  آزمون …….. 49

3-11-5- ضریب تعیین………. 49

3-12 – استفاده از نرم افزار ورایانه برای انجام آزمون فرضیه 50

3-13 -خلاصه 52

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

-1-4مقدمه 54

4-2- آمار توصیفی. 54

4 -2- 1- بررسی وضعیت متغیرها 55

4-3-آمار استنباطی……. 56

4-3-1-آزمون چاو…………. 57

4-3-2- بررسی فرضیه تحقیق……………. 59

………….. 62. 4-4- خلاصه فصل.

 

فصل پنجم :نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1-مقدمه 64

5-2- نکات قابل توجه در مورد طرح تحقیق……… 65

5-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه تحقیق. 65

5-4- نتایج آزمون فرضیات تحقیق………….. 66

5-5- نتیجه گیری کلی حاصل از تحقیق ……… 66

5-6- پیشنهادات حاصل از نتایج تحقیق. 66

5-6-1- پیشنهادات کاربردی. 66

5 -6-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 68

5-7-محدودیت های تحقیق. 68

5-8- خلاصه فصل ………………. 70

پیوستها

نرخ ارز بازار آزاد 71

نرخ بازده 72

خروجی نرم افزار 74

منابع فارسی. 76

منابع انگلیسی. 79

چکیده انگلیسی……….82

این فایل ورد در 92 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *