فاکتورهای تاثیر گذار بر توسعه رفتار بازار گرای صادرات

پایان نامه

برای دریافت در جه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی

موضوع

فاکتورهای تاثیر گذار بر توسعه رفتار بازار گرای صادرات ( مطالعه موردی :شرکتهای صادر کننده استان خراسان رضوی )

مقدمه

در گذشته قواعد بازاریابی با نگاهی از درون شرکت به بیرون آن تعیین وتعریف می گردید ،سالها طول کشید تا شرکتها دریافتندکه برای رشد خود باید باتوجه به نیازهای بیرون به درون شرکت بپردازد ازاین رودرطول دهه گذشته،بازرارگرایی

بسیارمورد توجه پؤوهشگران بازاریابی قرار گرفت و به یکی از موضوعات اصلی پژوهش در بازاریابی استراتژیک مطرح شد.کلیات بازارگرایی ومبانی آن در مفهوم بازاریابی نهفته است .این مفهوم مرتبط با مشتری گرایی ،سودا گرایی و هماهنگی بخش بازاریابی با سایر بخشها در شناسایی وبرآوردن نیازهای بازارو مشتری است، از آنجا که مفهوم بازاریا بی به عنوان فلسفه حاکم بر سازمانها شناخته می شود،به سختی می تواند برای مدیریت مفید واقع شود،به همین دلیل نیاز به عملیاتی ساختن آن حس شد.این مساله تا ظهوربازارگرایی ادامه داشت تا اینکه بازارگرایی راهنمای عملیاتی سازی مفهوم بازاریابی قرارگرفت وازآن برای بهبود عملکرد کسب وکار استفاده شد.

پژوهشهای متعدد نشان می دهد که رابطه مثبتی بین بازارگرایی وعملکرد کسب وکار،بازارگرایی وبهبود نگرشهای       کارکنان بازارگرایی با  نیروی فروش مشتری گراوجوددارد.

اگرچه بدنه اصلی بازارگرایی درحال رشدوپیشرفت است،اما اکثرمطالعات گذشته روی بازارگرایی در کشورهای ارویایی وآمریکایی بوده است.

بازاریابی ومفاهیم مرتبط با بازار،دگرگونی های زیادی دردوران حاضر به خود دیده است.بازارگرایی ازآن رو مورد توجه سازمانهای عصر حاضر قرار دارد چرا که مشتری اکنون به دلیل پیشی گرفتن تولید برتقاضا وافزایش رقابت میان تولیدکنندگان،انتخابگر شده است. بقاوتوسعه سازمانهای امروز در گرو رضایتمندی مشتریان آنها است . امروزه برداشتها از بازاریابی خدمات وکالاها در حال دگرگونی است و روی آوردن به تکنولوژی های نوین وبازار یکپارچه جهانی هم، تاثیرهای ژرف وویژه خود را دارند.رقابت شدید در بازارها خصوصا در عرصه جهانی آن موجب ارزشمند گردیدن گرایش بازارگرایی جهت ارضاء نیازهای جدید مشتریان از سوی سازمانها شده است.از این رو سازمانهای کامیاب آنهایی هستند که مدیرانشان خود رابا شرایط روز همگام می سازند.این همگامی زمانی امکان پذیر است که کارکنان ومدیران گرایش به بازاررا به عنوان یک فرهنگ وبینش بپذیرند.

در این راستا مطالعات نشان می دهند که هر چقدر فعالیت بازارگرایی صادرات که شرکتها در بخش صادرات انجام می دهند در سطح بالاتری قرار داشته باشد، موجب می شود که آنها در امر صادرات موفقیت بیشتری کسب نمایند و چنانچه مدیران این شرکتها در روند تجاری صادراتی خود فاکتورهای موثر بر بازارگرایی صادرات (رسمیت،تمرکز،هماهنگی،سیستمهای پاداش-آموزش،تعهد،تاکید مدیریت،تجربه و ثبات یا پویایی محیط ) را مد نظر قرار دهند ،می توانند عملکرد مطلوب تری را در امر صادرات محصولات شاهد باشند و سود آوری بیشتری داشته باشند.(کادوگان و دیگران ،2001).

ولی نکته حایز اهمیت در این خصوص بکار بردن این فاکتورها با توجه به شرایط فرهنگی و مدیریتی کشور هاست،از آنجا که شیوه های مدیریتی پذیرفته شده و شرایط فرهنگی حاکم بر جوامع این مهم را متذکر می شود که نمی توان ویا نباید نتایج تحقیقات در این حیطه را (بازارگرایی صادرات)عینا در سایر جوامع بکار برد،بدین منظور در این تحقیق سعی بر آن شده که فاکتورهای موثر بر توسعه رفتار بازارگرای صادرات با توجه به مدل مفهومی ( فصل یک ردیف 4-3-3) با توجه به شرایط فرهنگی و مدیریتی داخل کشور مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد تا راهگشایی باشد برای شرکتهای صادر کننده به سمت بهبود وضعیت صادرات محصولات داخلی با در نظر گرفتن عوامل فوق.

 

 

فهرست مطالب

فصل اول : مروری بر تحقیقات گذشته

بخش اول)  بازارگرایی  1

1-1  مفهوم بازارگرایی (گرایش به بازار) 2

1-2-  فلسفه بازارگرایی  3

1-3- مؤلفه های بازارگرایی  4

1-4-  دیدگاههای بازارگرایی معاصر  7

14-1-  دیدگاه تصمیم گیری شاپیرو و گلازر  8

1-4-2- دیدگاه هوشمندی بازار کوهلی و جاورسکی  9

1-4-3- دیدگاه رفتاری مبتنی بر فرهنگ نارور و اسلاتر  11

1-4-4-  دیدگاه بازاریابی استراتژیک راکرت   12

1-4-5-  دیدگاه مشتری گرایی دیشپند 13

1-5-  عوامل موثر بر بازارگرایی و پیامدهای آن  15

1-5-1-  خلق و تبادل (اطلاعات) 16

1-5-1-1-  خلق اطلاعات   16

1-5-1-2-  توزیع و تبادل اطلاعات   17

1-6-  مشتری مداری: 17

1-7-  رقیب گرایی  19

1-8-  رفتارهای بازارگرایی  21

1-8-1-  رفتارهای سنتی بازارگرایی (نسل اول بازارگرایی): 21

1-8-2-  رفتارهای مدرن بازارگرایی (نسل دوم بازارگرایی): 22

بخش دوم ) سازمانهای بازارگرا 25

2-1-  شرکتهای بازارگرا و بازارگرایی در شرکتها 25

2-2- شاخصها و فرصتهای توسعه بازارگرایی در شرکتها 27

2-2-1- عوامل محیط داخلی شرکتها: 27

2-2-2-  عوامل محیط صنعتی  28

2-2-3-  عوامل مرتبط با مدیریت عالی شرکتها 29

2-3-  پیامدهای بازارگرایی برای سازمان  31

بخش سوم )مدلهای بازارگرایی 33

بخش چهارم ) رفتار بازار گرا 36

4-1-  رفتار بازار گرای صادرات   36

4-2-  شاخصها و مولفه های رفتار بازار گرای صادرات   37

4-2-1-  ساختار صادرات   37

4-2-1-1  رسمیت صادرات   38

4-2-1-2- تمرکز صادرات   39

4-2-1-3-  هماهنگی صادرات   40

4-2-2- سیستم های صادرات   42

4-2-2-1-  سیستمهای پاداش بازار گرای صادرات   42

4-2-2-2-  سیستم های آموزشی بازار گرای صادرات   42

4-2-3-  شاخصهای توسعه صادرات   43

4-2-3-1-  تعهد مدیریت به صادرات   43

4-2-3-2-  تاکید بر بازار گرایی صادرات   43

4-2-3-3-  تجربه صادرات   44

4-2-4-  محیط صادرات   44

4-3-  پیش زمینه و مدل مفهومی  45

4-3-1- ارائه یک مدل از رفتار بازار گرایی صادرات (EMO) 47

4-3-2-  جدول شاخصها و مولفه های مدل مفهومی تحقیق  47

2ـ2ـ7ـ مدل مفهومی تحقیق  48

 

 

فصل دوم : روش تحقیق و مواد

 

بخش اول ) روش تحقیق  50

1-1- قلمرو تحقیق  51

1-1-1-  قلمرو زمانی  552

1-1-2-  قلمرو مکانی (جامعه آماری) 52

1-2- روش جمع آوری اطلاعات                                                                                   53

1-2-1- ابزارهای جمع آوری اطلاعات ثانویه                                                                   54

1-2-1-1- روش کتابخانه ای                                                                                        54

1-2-1-2- مراجعه به اسناد و مدارک سازمانی                                                                  55

1-2-2- روش جمع آوری اطلاعات اولیه                                                                         56

1-2-2-1- پرسشنامه                                                                                                  56

1-3-  روایی و پایایی 57

1- 3-1 روایی/ اعتبار  57

1-3-1-1-  اعتبار یا روایی محتوا 57

1-3-2-  پایایی/ قابلیت اعتماد 58

1-3-2-1-  روش آلفای کرونباخ  59

1-4- فرضیات                                                                                                          61

1-5- بیان مساله                                                                                                         62

1-6- اهمیت ضرورت تحقیق                                                                                        63

1-7- اهداف تحقیق                                                                                                     64

1-8-محدودیتهای تحقیق                                                                                               65

 

فصل سوم :نتایج تحقیق

بخش اول ) توصیف آماری

1-1-توزیع فراوانی سال شروع فعالیت شرکت

1-2- توزیع فراوانی کارکنان شرکت

1-3- توزیع فراوانی تحصیلات افراد پاسخ دهنده

1-4- توزیع فراوانی شیوه صادرات شرکت

1-5- توزیع فراوانی کانالهای توزیع محصولات شرکت در بازارهای خارجی

1-6- توزیع فراوانی رضایت شرکتهای صادر کننده از نحوه خدمات سازمانهای حمایت کننده

1-7- توزیع فراوانی درصد صادرات نسبت به فروش سالانه شرکت

بخش دوم ) آزمون فرضیات تحقیق

2-1-تحلیل استنباطی

2-1-1-آزمون فرضیه اول

2-1-2-آزمون فرضیه دوم

2-1-3-آزمون فرضیه سوم یک a3

2-1-4- آزمون فرضیه سوم دو b3

2-1-5- آزمون فرضیه چهارم

2-1-6- آزمون فرضیه پنجم

2-1-7-آزمون فرضیه ششم

2-1-8-آزمون فرضیه هفتم

2-1-9-آزمون فرضیه هشتم

2-1-10-آزمون فرضیه نهم

فهرست نمایشها و اشکال

این فایل ورد در 113 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

9,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هشت + هفده =