دانلود تاثیر زمان تمرین (صبح و عصر) بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولینهای سرم


تاثیر زمان تمرین (صبح و عصر) بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولینهای سرم و پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول دانشجویان مرد ورزشکار

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر یک برنامه دوی تداومی فزاینده و نیز زمان تمرین صبح هنگام و عصر هنگام بر تغییرات ایمونوگلوبولینهای سرم شامل IgM,IgG  و  IgA و پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول بوده است. بدین منظور 28 دانشجوی مرد به صورت هدفمند انتخاب و به شکل تصادفی در دو گـــــــروه قرار گرفتند: گــــــروه تمرینی صبح ) 14 = n  ، وزن = 8/9 ± 2/68 کیلوگـــرم ، سن = 16/1± 5/19 سال و زمان تمرین = 30 : 7 دقیقه ) و گروه تمرینی عصر ( 14 = n  ، وزن = 4/8 ± 8/63 کیلوگرم ، سن =   24/1±. 8/19 سال و زمان تمرین ± 30 : 16 دقیقه ) . آزمودنیها به مدت 2 ماه ( 16 جلسه ) تحت یک برنامه دوی تداومی فزاینده با شدت ضربان قلب معین قرار گرفتند . برای اندازه گیری ایمونوگلوبولینهای سرم و هورمونهای کورتیزول و تستوسترون ،  نمونه خونی آزمودنیها 24 ساعت قبل از اولین جلسه تمرینی و 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین در وضعیت استراحتی جمع آوری شد. بلافاصله پس از هر مرحله خونگیری ( در پیش آزمون و پس آزمون ) ، آزمون 12 دقیقه دویدن – راه رفتن برای تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی ، استفاده شد. نتایج تحقیق با استفاده از آنالیز واریانس نشان داد : مقادیر IgG, IgM , IgA  ،   سرم دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معنی داری نداشته است. همچنین تفاوتی بین میزان ترشح هورمون تستوسترون در پیش آزمون و پس آزمون دو گروه مشاهده نشد ، در حالی که غلظت هورمون کورتیزول دو گروه در پیش آزمون ( 006/0=P ) و پس آزمون ( 0001/0= P ) تفاوت معنی داری  داشتند . همچنین ، بین پیش آزمون گروه تمرینی صبح و پس آزمون گروه تمرینی عصر نیز تفاوت معنی داری  وجود داشت ( 0001/0 =P ) . نتایج این پژوهش تاثیر پذیری هورمون کورتیزول را از زمان تمرین نشان می دهد که ناشی از چرخه شبانه روزی آن است.

کلید واژه ها : ریتم شبانه روزی ، ایمونوگلوبولین ، تستوسترون ، کورتیزول ، دوی هوازی تداومی .

 

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

فصل اول- طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………… 1

1-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2. بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………. 10

1-3. ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 14

1-4. هدفهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 17

1-4-1. هدف کلی………………………………………………………………………………………………………. 17

1-4-2. هدفهای ویژه…………………………………………………………………………………………………. 17

1-5 . فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 18

1-6 . محدودیتهای پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 18

1-6-1. محدودیتهای محقق خواسته…………………………………………………………………….. 18

1-6-2. محدودیتهای خارج از کنترل محقق……………………………………………………….. 19

1-7. تعریف واژه های عملیاتی………………………………………………………………………………………….. 19

فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه پژوهش……………………………………………………………. 22

2-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-2. مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-2-1. تعریف دستگاه ایمنی………………………………………………………………………………….. 23

2-2-2. نمای کلی دستگاه ایمنی……………………………………………………………………………. 24

2-2-3. وظایف دستگاه ایمنی………………………………………………………………………………….. 26

2-2-4. ایمونوگلوبولین و آنتی بادی………………………………………………………………………. 27

2-2-5. تغذیه و دستگاه ایمنی………………………………………………………………………………… 28

2-2-6. تغذیه و پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول…………………………….. 31

2-2-7. ایمنی ذاتی و اکتسابی………………………………………………………………………………… 33

2-2-8. انواع ایمنی اکتسابی…………………………………………………………………………………….. 34

2-2-9. عفونتهای مجاری تنفسی فوقانی……………………………………………………………… 34

2-2-10. سازوکارهای احتمالی در ایجاد عفونتهای مجاری تنفسی

فوقانی ورزشکاران……………………………………………………………………………………….. 36

2-2-11. ریتم شبانه روزی………………………………………………………………………………………. 36

2-2-12. سازوکار تنظیم و ترشح هورمون تستوسترون……………………………………. 37

2-2-13. آثار فیزیولوژیکی ترشح تستوسترون…………………………………………………….. 39

2-2-14. سازوکار تنظیم و ترشح هورمون کورتیزول………………………………………… 40

2-2-15. آثار فیزیولوژیکی ترشح کورتیزول…………………………………………………………. 41

2-3. پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… 42

2-3-1. پیشینه پژوهش درباره ایمونوگلوبولینها………………………………………………….. 42

2-3-2. پاسخ دستگاه ایمنی به تمرینهای کوتاه مدت و شدید……………………… 52

2-3-3. پیشینه پژوهش درباره تستوسترون و کورتیزول………………………………….. 53

 

 

2-3-4. پاسخ تستوسترون و کورتیزول به تمرینهای مقاومتی و

کوتاه مدت شدید………………………………………………………………………………………….. 66

2-4. نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………. 69

فصل سوم- روش شناسی پژوهش……………………………………………………………………………. 70

3-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

3-2 . روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… 71

3-3. جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………. 71

3-3-1. متغیر مستقل………………………………………………………………………………………………… 72

3-3-2. متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………………….. 72

3-4. روشهای جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………….. 72

3-4-1. وسایل مورد استفاده برای سنجش متغیرها………………………………………….. 72

3-4-2. روش سنجش حداکثر اکسیژن مصرفی…………………………………………………. 73

3-4-3. روش اجرای پروتکل پژوهش………………………………………………………………….. 74

3-5. روش سنجش متغیرهای وابسته……………………………………………………………………………… 75

3-6. روش آماری………………………………………………………………………………………………………………….. 76

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل یافته ها ………………………………………………………………….. 77

4-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 78

4-2. تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها…………………………………………………………………………… 78

 

4-3. آزمون فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………… 83

4-3-1. آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………………. 83

4-3-2. آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………… 84

4-3-3. آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………………………….. 86

4-3-4. آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………. 87

4-3-5. آزمون فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………… 89

فصل پنجم- بحث و بررسی و نتیجه گیری……………………………………………………………. 91

5-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 92

5-2. خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………… 92

5-3. بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………… 94

5-3-1. بحث و بررسی ایمونوگلوبولینها…………………………………………………………………. 96

5-3-2. بحث و بررسی تستوسترون و کورتیزول………………………………………………… 98

5-4. نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………. 102

5-5. پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………… 102

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………… 104

پیوستها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 120

پرسشنامه همسان کردن گروه ها و مشخصات فردی………………………………………………… 121

اطلاعیه تحقیق ورزشی………………………………………………………………………………………………………. 122

خصوصیات توصیفی گروه آزمودنیهای صبح………………………………………………………………….. 123

خصوصیات توصیفی گروه آزمودنیهای عصر…………………………………………………………………… 124

روش اندازه گیری متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………… 125

چکیده انگلیسی

صفحه عنوان انگلیسی


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 + 11 =