دانلود پروژه کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس


کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس

Entrepreneurial engine oil and lubricant production plant
خلاصه طرح :

در این طرح به بررسی کارخانه تولید روغن موتور و گریس پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .

فهرست مطالب

خلاصه طرح :……………………………………………………………… 6

فصل اول…………………………………………………………………………….. 7

چکیده مطالعات فنی  ، مالی و اقتصادی…………………………………………………………….. 7

جدول ( 1 – 1 ) جمع بندی مشخصات اصلی طرح تولید روغن موتور و گریس……………………… 8

فصل دوم……………………………………………………………………………… 11

کلیات معرفی محصول………………………………………………………… 11

مقدمه…………………………………………………………………………. 12

تعاریف اولیه………………………………………………….. 12

روانکاری ، اصطکاک و سایندگی…………………………………….. 12

1-2 نام محصول و مشخصات فنی :………………………………………. 14

روغن موتور :……………………………………………………………………….. 15

گروه پارافینیک :………………………………………………………………… 16

هیدروکربورهای نفتنیک :………………………………………………………………… 17

هیدرو کربورهای آرماتیک :……………………………………………………………………………………………………………………………. 17

ساخت روغن پایه از برش مواد نفتی :…………………………………………………………………………………………………………….. 18

روغنهای سنتتیک :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

تولید روغن از طریق تصفیه دوم :…………………………………………………………………………………………………………………… 18

گریس :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

1- گریسهای غیر صابونی شده :…………………………………………………………………………………………………………………….. 20

2- گریسهای صابونی شده – فلزی :……………………………………………………………………………………………………………….. 21

A  ) گریس سدیم :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

B )گریس سدیم :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

C  ) گریس مخلوط :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

D  ) گریس آلومینیم :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

E  ) گریس لیتوم :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

I  ) گریس باریوم :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

G  ) گریس استرانسیوم :………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

مشخصات فنی محصول :………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

برای آشنائی با مشخصات فنی محصول ( روغن موتور و گریس ) ، ابتدائاً تعاریف مربوط را متذکر می  شویم :…….. 23

1- گرانروی ( – Viscosity   ) :…………………………………………………………………………………………………………………. 24

2- نقطه ریزش (Pour point ) :………………………………………………………………………………………………………………….. 24

3- وزن مخصوص  (( Specific  Gravity -:…………………………………………………………………………………………….. 24

4- نقطه اشتعال  ( Flash Point   ) :…………………………………………………………………………………………………………… 24

5- نقطه احتراق: ( – Flae Point   ) :…………………………………………………………………………………………………………. 25

6- نقطه ابری شدن  ( Cloud Point –  ) :………………………………………………………………………………………………….. 25

7- شاخص کربونیز اسیون  (- Carbonisation index  ) :………………………………………………………………………….. 25

8 – اندیس ویسکوزیته ( – Visicosity index     ):……………………………………………………………………………………. 25

9 – نقطه قطره شدن :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

10- میزان نفوذ مخروطی در گریس :……………………………………………………………………………………………………………… 26

الف – روغن پایه :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26

ب – روغن موتور ( جهت استفاده در موتورهای بنزینی و دیزلی ، مطابق استاندارد ملی شماره 584 ایران و استاندارد بین المللی  43/8  ) –  ( DEF   STAN   91    …………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

پ – گریس :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

1پ )  گریس پایه کلسیم ( گریس سوپر ) :……………………………………………………………………………………………………. 27

2پ ) گریس پایه سدیم ( والوالین ) :……………………………………………………………………………………………………………… 28

3پ ) گریس پایه بنتون :……………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

4پ ) گریس پایه آلومینیوم :………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

5پ ) گریس پایه لیتیم :………………………………………………………………………………………………………………………………… 29

چگونگی بسته بندی :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 29

– قوطی گریس نیز باید حاوی نکات زیر باشد :………………………………………………………………………………………………. 30

حد استاندارد ملی و جهانی :………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

وظیفه اصلی :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

شرایط اصلی :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

سطح کیفیت روغن موتور باعلائم مختلف نشان داده می شود که عبارتند از :……………………………………………………… 31

پ – علائم نظامی :………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

ج  – علائم استاندارد ملی ایران :……………………………………………………………………………………………………………………. 32

روغن موتور :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33

شماره تعرفه گمرکی ، شرایط ورود :………………………………………………………………………………………………………………. 34

2- 2  – چگونگی و میزان بکارگیری بعنوان کالای نهایی یاواسطه ای و مصرفی و مقایسه کالاهای قابل جانشینی با محصول اصلی            34

3- 2 – ارائه دیده گاههای کلی در مورد قیمت  ، فروش و چگونگی روند تغییرات قیمت فروش محصول اصلی در داخل و خارج از کشور 36

فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 38

مطالعات فنی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 38

بررسی و برآورد های فنی……………………………………………………………………………………………………………………………… 39

1- 3-  ارزیابی روشهای مختلف تولید و گزینش روش بهینه …………………………………………………………………………… 39

1- رها کردن در محیط و استفاده از آن :…………………………………………………………………………………………………………. 39

– تصفیه مجدد روغن در مقابل استفاده از روغن بعنوان سوخت :………………………………………………………………………. 40

تاریخچه صنعت بازیافت روغن……………………………………………………………………………………………………………………… 41

2-3 – تشریح دقیق و جامع فرآیند منتخب و سپس شماتیک جریان فرآیند ( نمودار گردش مواد) ……………………….. 43

شرح خلاصه فرآیند :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 43

3 – 3 – بررسی مناطق ، مراحل و شیوه های کنترل کیفیت ……………………………………………………………………………… 44

ویسکوزیته یا گرانروی :………………………………………………………………………………………………………………………………… 44

اندلیس ویسکوزیته یا شاخص گرانروی :………………………………………………………………………………………………………… 44

ظاهر:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44

رنگ :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44

عدد خنثی شدن :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

وزن مخصوص نسبی :………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

مقدار آب :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 45

نقطه اشتعال و نقطه احتراق :………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

نقطه اشتعال………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

نقطه ریزش و ابری شدن :……………………………………………………………………………………………………………………………… 46

10-نقطه آنیلین :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46

11-خاکستر :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46

12-عدد صابونی شدن :………………………………………………………………………………………………………………………………… 46

میزان نفوذ مخروط :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 47

مواد اولیه :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47

جریان فرایند :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48

4-3  تعیین ظرفیت ، برنامه تولید و شرایط عملکرد داحد…………………………………………………………………………………. 48

جدول ( 1- 3  )درصد تولید نسبت به ظرفیت اسمی در پنج سال اول راه اندازی………………………………………………… 49

5- 3 معرفی مواد اولیه طرح و برآورد مصرف هر یک………………………………………………………………………………………. 50

1-5-3 معرفی مواد اولیه مورد نیاز طرح………………………………………………………………………………………………………….. 51

جدول ( 2- 3  )مواد اولیه مصرفی واحد را معرفی می نماید :…………………………………………………………………………… 51

جدول  (2- 3  )مواد اولیه……………………………………………………………………………………………………………………………… 51

2-5- 3 برآورد مصرف مواد اولیه…………………………………………………………………………………………………………………… 52

جدول ( 3- 3 ) برآورد مصرف سالیانه مواد اولیه مورد نیاز واحد………………………………………………………………………. 52

6-3 دستگاهها و تجهیزات خط تولید……………………………………………………………………………………………………………… 53

1- 6-3 معرفی تجهیزات و دستگاههای خط تولید…………………………………………………………………………………………… 53

جدول ( 4 – 3  )اطلاعات فنی هر یک از ماشین آلات مورد نیاز خط تولید را ارائه می نماید :…………………………….. 53

جدول  ( 4 – 3  ) معرفی تجهیزات و دستگاههای خط تولید…………………………………………………………………………… 54

جدول ( 5 – 3 ) فهرست ماشین آلات و تجهیزات خط تولید…………………………………………………………………………… 55

2-6- 3 نقشه استقرار ماشین آلات :……………………………………………………………………………………………………………….. 55

7-3 تجهیزات و تاسیسات عمومی :……………………………………………………………………………………………………………….. 56

1-7- 3 آزمایشگاه :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 56

2- 7- 3 تعمیرگاه :………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56

3-7 – 3 تاسیسات برق:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

الف ) برق مورد نیاز خط تولید :…………………………………………………………………………………………………………………….. 57

جدول ( 6- 3  )برآورد برق مصرفی تولید………………………………………………………………………………………………………. 57

ب ) برق مورد نیاز تاسیسات و تعمیرگاه…………………………………………………………………………………………………………. 58

ج  )برق روشنایی ساختمانها ومحوطه…………………………………………………………………………………………………………….. 58

جدول ( 7 – 3  )برآورد مصرفی واحد…………………………………………………………………………………………………………… 59

د ) برق مصرف سالیانه………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60

I –  مصرف برق دستگاهها و تجهیزات اصلی و تاسیسات عمومی به صورت ذیل محاسبه می گردد :……………………. 60

II  – مصارف برق جهت روشنایی سایر وسایل جانبی در کل سطح زیر بنای تولیدی ( سالنهای تولید ، انبارها و تاسیسات ) با احتساب ضریب همزمانی به صورت ذیل محاسبه می شود :……………………………………………………………………………………………………… 60

III  – برق روشنایی محوطه که به صورت ذیل محاسبه می گرد :…………………………………………………………………….. 60

IV- برق ساختمانهای اداری ، رفاهی و خدماتی به صورت ذیل محاسبه می شود :……………………………………………… 61

4 – 7 -3 تاسیسات آب……………………………………………………………………………………………………………………………….. 61

جدول ( 8- 3 ) برآورد آب روزانه واحد………………………………………………………………………………………………………… 62

7- 7- 3 سایر تاسیسات………………………………………………………………………………………………………………………………… 62

الف  )تجهیزات اطفاء حریق………………………………………………………………………………………………………………………….. 63

ب ) تاسیسات گرمایش و سرمایش………………………………………………………………………………………………………………… 63

جدول ( 10- 3 ) تاسیسات گرمایش و سرمایش……………………………………………………………………………………………… 64

تصفیه پسیاب شیمیایی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 64

8- 3 محاسبه نیروی انسانی موردنیاز………………………………………………………………………………………………………………. 64

1-8-3 برآورد پرسنل تولیدی………………………………………………………………………………………………………………………… 65

جدول ( 11 – 3 ) برآورد نیروی انسانی تولید…………………………………………………………………………………………………. 66

2 – 8-3  برآورد پرسنل غیر  تولیدی…………………………………………………………………………………………………………….. 66

پرسنل غیر تولیدی شامل موارد زیر می باشد :…………………………………………………………………………………………………. 67

الف ) مدیریت……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67

ب )پرسنل اداری ، مالی و خدماتی…………………………………………………………………………………………………………………. 67

ج ) پرسنل تاسیسات وتعمیرگاه……………………………………………………………………………………………………………………… 67

جدول (12-3) نیروی انسانی غیر تولیدی……………………………………………………………………………………………………….. 68

9-3 محاسبه سطح زیر بنا و مساحت مورد نیاز………………………………………………………………………………………………… 68

1-9-3مساحت سالن تولید……………………………………………………………………………………………………………………………. 68

( 13- 3  )برآورد مساحت سالن تولید / کارگاه …. ( متر مربع )………………………………………………………………………… 69

2-9-3-مساحت انبارها:………………………………………………………………………………………………………………………………… 70

به طور معمول وظایف زیر به انبار مواد اولیه محول می شود :…………………………………………………………………………… 71

1-2-9- 3 انبار مواد اولیه……………………………………………………………………………………………………………………………… 71

2-9- 3 انبار محصول……………………………………………………………………………………………………………………………………. 72

3-9-3 مساحت تاسیسات و تعمیرگاه…………………………………………………………………………………………………………….. 72

جدول ( 16 – 3 ) بر آورد مساحت تاسیسات…………………………………………………………………………………………………. 73

4-9-3 مساحت آزمایشگاه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 73

5-9- 3 مساحت ساختمانهای اداری ، رفاهی و خدماتی…………………………………………………………………………………… 73

جدول ( 17 – 3 )  مساحت ساختمانهای اداری ، رفاهی و خدماتی…………………………………………………………………… 74

6- 9- 3 مساحت زمین ، ساختمان و محوطه سازی…………………………………………………………………………………………. 75

جدول ( 8- 3 ) مساحت ساختمان ها…………………………………………………………………………………………………………….. 75

جدول ( 19 -3 ) مساحت اجزای محوطه سازی……………………………………………………………………………………………… 76

7-9-3  نقشه جانمایی ساختمانها…………………………………………………………………………………………………………………… 76

10-3  زمان بندی اجرای پروژه……………………………………………………………………………………………………………………… 77

شکل ( 3- 3 ) نمودار زمان بندی اجرای پروژه……………………………………………………………………………………………….. 78

فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 79

بررسی های مالی و اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80

1-4 اطلاعات مربوط به سرمایه در گردش و بر آورد آن :…………………………………………………………………………………. 81

1- 1 – 4 برنامه تولید سالیانه :………………………………………………………………………………………………………………………. 81

جدول ( 1 – 4 ) شرایط عملکرد واحد…………………………………………………………………………………………………………… 81

2 – 1 -4 مقدار و ارزش مواد اولیه مصرفی :………………………………………………………………………………………………….. 82

جدول ( 2- 4 ) برآورد هزینه تامین مواد اولیه مصرفی……………………………………………………………………………………… 82

1-4 هزینه های تامین انواع انرژی مورد نیاز :………………………………………………………………………………………………….. 83

جدول ( 3- 4 ) هزینه های تامین انواع انرژی مورد نیاز……………………………………………………………………………………. 83

1-4 هزینه خدمات نیروی انسانی :…………………………………………………………………………………………………………………. 84

جدول ( 4 – 4) هزینه های خدمات نیروی  انسانی…………………………………………………………………………………………. 84

1-4 جمع بندی اجزاء و بر آورد سرمایه در گردش :………………………………………………………………………………………… 85

الف ) مواد اولیه و قطعات مورد نیاز :……………………………………………………………………………………………………………… 85

ب ) حقوق و دستمزا کارکنان :………………………………………………………………………………………………………………………. 85

ج  )انرژی مورد نیاز :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 86

د ) هزینه های فروش :………………………………………………………………………………………………………………………………….. 86

ه) سایر هزینه ها :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 86

جدول ( 5 -4  )جمع اقلام سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………………………. 86

2- 4 اطلاعات مربوط به سرمایه ثابت و بر آورد آن :……………………………………………………………………………………….. 87

1-2 -4 هزینه ماشین آلات و تجهیزات خط تولید :…………………………………………………………………………………………. 88

جدول ( 6- 4 ) هزینه های تامین ماشین آلات و تجهیزات خط تولید………………………………………………………………… 88

2- 2- 4 هزینه تجهیزات و تاسیسات عمومی :………………………………………………………………………………………………… 89

جدول ( 7- 4 ) هزینه تجهیزات و تاسیسات عمومی………………………………………………………………………………………… 89

3-2 -4 هزینه زمین ، ساختمان و محوطه سازی :……………………………………………………………………………………………. 90

جدول ( 8 – 4 ) برآورد هزینه های زمین ، محوطه سازی و ساختمان سازی……………………………………………………… 91

4-2-4 هزینه وسائط نقلیه عمومی و سایل حمل و نقل :………………………………………………………………………………….. 91

جدول ( 9 – 4 ) هزینه وسایل نقلیه عمومی و حمل ونقل………………………………………………………………………………… 92

5-2-4 هزینه لوازم و اثاثیه اداری :…………………………………………………………………………………………………………………. 92

2-4 هزینه های قبل از بهره برداری :………………………………………………………………………………………………………………. 92

الف ) هزینه مطالعات اولیه :…………………………………………………………………………………………………………………………… 92

ب ) هزینه ثبت قردادها و تسهیلات مالی :………………………………………………………………………………………………………. 93

ج  )هزینه های مربوط به آموزش مقدماتی ، راه اندازی و بهره برداری آزمایشی :………………………………………………… 93

د  )هزینه های جاری دوره اجرای طرح :………………………………………………………………………………………………………… 93

ح ) هزینه های پیش بینی نشده :……………………………………………………………………………………………………………………. 93

جدول ( 10- 4  )هزینه های قبل از بهره برداری……………………………………………………………………………………………… 93

7-2-4 جمع بندی اجزاء و بر آورد سرمایه ثابت :……………………………………………………………………………………………. 94

جدول ( 11 -4 ) جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه ثابت………………………………………………………………………………… 94

3-4 کل سرمایه گذاری :……………………………………………………………………………………………………………………………….. 95

جدول ( 12- 4  )برآورد سرماهی گذاری…………………………………………………………… 95

4- 4 هزینه های تولید :…………………………………

1-4-4 هزینه های ثابت :……………………………………………………………. 96

جدول ( 12- 4) بر اورد سرمایه گذار ی……………………………………………. 96

2-4-4 هزینه های متغیر :…………………………………………………………….. 97

جدول ( 4-14 )  بر اورد هزینه های متغیر……………………………………………… 98

5-4 قیمت تمام شده محصول :………………………………………… 98

جدول ( 15 – 4 ) برآورد هزینه های سالیانه……………………………………………………… 98

با توجه به ظرفیت اسمی واحد  قیمت تمام شده محصول برابر است با :……………………. 98

6-4 صورتهای مالی و شاخصهای اقتصادی طرح :……………………………….. 99

4 ارزیابی مالی واقتصادی طرح :………………………………………………………………. 99

جدول ( 16 – 4)  شاخصهای مالی و اقتصادی طرح…………………………………………………………. 99

 

این فایل ورد در 102 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *