رنگ های اصلی

ما 2 نوع رنگ اصلی داریم رنگ های اصلی نقاشی و رنگ های اصلی نور

رنگ های اصلی نقاشی عبارتند از :

زرد – آبی – قرمز

که از ترکیب این 2 به 2 این رنگ ها با هم رنگ های ثانویه ایجاد میشوند:

زرد+قرمز=نارنجی          قرمز+آبی=بنفش         آبی+زرد=سبز

و اگر هر 3 رنگ آبی-قرمز و زرد را با هم ترکیب کنیم رنگ سیاه ایجاد می شود.

رنگ های اصلی نور عبارتند از:

قرمز-سبز-آبی

که از ترکیب 2 به 2 این نور های رنگی رنگ های فرعی حاصل می شوند:

قرمز+سبز=زرد

سبز+آبی=فیروزه ای

قرمز+آبی=بنفش

و از ترکیب این 3 رنگ اصلی رنگ سفید ایجاد می شود.

مدل زیر مدل RGB مخفف Red-Green-Blue سه رنگ اصلی نور است که رنگ های فرعی را نیز نمایش داده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.