دانلود بررسی اسقرار سیستم حسابداری سنجش مسئولیت

پایان نامه‌ دوره کارشناسی حسابداری

بررسی اسقرار سیستم حسابداری سنجش مسئولیت

Placement of responsibility accounting system to measure

 

چکیده

حسابداری سنجش مسئولیت، سیستم تدارک و تجزیه و تحلیل مقایسه­ای نتایج عملکرد مدیران مراکز مسئولیت با بودجه جامع، به منظور ایجاد امکان ارزیابی سنجش مسئولیت آنان در راستای بهبود مستمر عملیات است. حسابداری سنجش ­مسئولیت از جمله نظام­های اطلاعاتی است که در قالب ساختار نظام­مند، مراکز مسئولیت را تدوین و تعریف و سپس اختیارات هر یک از مراکز مسئولیت را تنظیم و تفویض می­نماید و به منظور سنجش ­مسئولیت مدیر هر مرکز در قبال اختیارات تفویضی، به ارزیابی آنها می­پردازد و گزارش سنجش­ مسئولیت هر مرکز مسئولیت را تنظیم و در اختیار مدیریت­ شرکت قرار می­گیرد. بنابراین، نظام حسابداری سنجش­ مسئولیت، با توجه به اصل بنیادین تعریف شده یعنی پاسخگویی در قبال اختیارات تفویضی، لزوماً و ضرورتاً در سازمان­های غیرمتمرکز طراحی و به کار گرفته ­می­شود. سازمان­ها مورد بحث در حقیقت­ سازمان­های بزرگی هستند که بخش­ها و واحدهای کوچکتر تحت عناوین، بخش، گروه، واحد تجاری، مرکز کار و دپارتمان تقسیم می­شوند و جهت اداره کارآمد و اثربخش اختیارات لازم را تفویض و به مدیران مربوطه انتقال می­دهند و جهت اداره کارآمد و اثربخش اختیارات لازم را تفویض و به مدیران مربوطه انتقال می­دهند و حیطه نظارت (تعداد افراد تحت سرپرستی ­مدیر) را کاهش می­دهند و سازمان را از نظر ساختاری بلند یعنی با سطح متعدد طراحی می­نمایند. در این وضعیت، موضوع سنجش­ مسئولیت و ارزیابی عملکرد از اهمیت ویژه­ای برخوردار می­گردد. پیچیدگی نظارت، در این سازمان­ها و فرماندهی کار و فعالیت و منابع توسط مدیران متعدد نیز بر اهمیت سنجش­ مسئولیت و ارزیابی عملکرد می­افزاید. توجه به ساختار بندی غیرمتمرکز، در تعریف مراکز مسئولیت نه تنها سودمند بلکه ضروری است، زیرا از منابع مورد و ثوق جهت تعریف مراکز مسئولیت، ساختار سازمانی است که در سازمان­های غیرمتمرکز، هر یک از بخش­ها و واحدهای­ جزء طراحی شده جهت تفویض اختیار، می­تواند به عنوان یک مرکز مسئولیت در نظام حسابداری ­سنجش مسئولیت تعریف و گزارشگری مسئولیت صورت گیرد.

مقدمه

سیستم حسابداری مسئولیتی به نحوی طراحی می­شود که اطلاعات واقعی با بودجه تطبیق داده شود. سیستم حسابداری در طی سال عمل ثبت و تلخیص حساب­های هر واحد را انجام داده و گزارش عملیات عبارت از مقایسه مانده واقعی حساب­ها با بودجه­ها و استانداردهاست که در طی دوره­های مختلف (یک ماهه، سه ماهه و غیره) تهیه و به مدیران مربوطه تقدیم می­گردد. از آنجا که مدیران واحدها در جریان رویدادهای روزمره واحدها قرار دارند، از انحرافات مهم قبل از گزارش آنان به مقامات و مدیران بالائی آگاه گردیده و علل انحرافات را شناسائی نموده و سعی می­نمایند که علل ایجاد آن را مرتفع نمایند. از سوی دیگر، مدیران سطوح بالا گزارشات را هنگامی دریافت می­دارند که علل ایجاد آن شناسائی و مرتفع گردیده است، در غیر این صورت می­بایستی توضیح کافی در مورد عدم رفع آن ارائه نمایند.

اساس سنجش مسئولیت در شرکت­های انتفاعی، مبتنی بر مقایسه نتایج عملکرد واقعی مراکز مسئولیت با نتایج پیش بینی شده در بودجه جامع است. نتیجه مقایسه، انحراف­های شناسایی شده و تفسیر انحراف­ها با رعایت نمودار سازمانی و سلسله مراتب پاسخگویی در نظام اداری غیرمتمرکز، در گزارش ویژه­ای تحت عنوان گزارش سنجش مسئولیت، به صورت یکپارچه، نشان داده می­شود. لازم به یادآوری شود که سنجش مسئولیت منحصراً مبتنی بر هزینه­های قابل کنترل است.

 

 

فهرست مطالب

چکیده فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  2

فصل اول کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

بخش اول تعریف حسابداری سنجش مسئولیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

پیش نیازهای سنجش مسئولیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  4

مفروضات حسابداری سنجش مسئولیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  5

پیش فرضهای لازم برای ایجاد نظام حسابداری سنجش مسئولیت ……………………………………………………………………………………………………………………….  6

مزایای عمده حسابداری سنجش مسئولیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  6

ساز و کار سنجش مسئولیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  6

بخش دوم گزارشگری مسئولیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  8

مبانی گزارشات ایفای مسئولیت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  9

بخش سوم سیستم­های حسابداری سنجش مسئولیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  9

ویژگی سیستم حسابداری سنجش مسئولیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  10

نحوه عملکرد سیستم حسابداری سنجش مسئولیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

بخش چهارم همبستگی حسابداری صنعتی و سنجش مسئولیت …………………………………………………………………………………………………………………………..  11

ارتباط بودجه با سنجش مسئولیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  12

بخش پنجم سنجش مسئولیت در مدیریت متمرکز ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  12

تمرکز زدایی و حسابداری سنجش مسئولیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  13

الف) منافع تمرکز زدایی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  13

ب- هزینه­های تمرکز زدایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  14

بخش ششم سنجش مسئولیت در مدیریت غیرمتمرکز ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  14

سازمان­های غیرمتمرکز …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  15

چرا در سازمان­ها عدم تمرکز وجود داشته باشد؟ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  16

فواید عدم تمرکز ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  17

مضرات عدم تمرکز  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  18

فصل دوم پیشینه …………………………………………………………………………………………………………………………………………..  19

بخش اول مسئولیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  19

ارکان مسئولیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  19

بخش دوم مرکز مسئولیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  20

مراکز مسئولیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  20

انواع مراکز مسئولیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  21

مرکز بهای تمام شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  21

مرکز مسئولیت هزینه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  21

نقش هزینه­های قابل کنترل در سنجش مسئولیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  24

مرکز بهای تمام شده اختیاری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  24

مراکز درآمد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  25

مراکز سود ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  25

مراکز سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  26

مراکز مسئولیت و ساختار سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  27

بخش سوم جریان اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  28

چهارمین سطح مسئولیت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  28

سومین سطح مسئولیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  28

دومین سطح مسئولیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  28

اولین سطح مسئولیت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  29

فصل سوم نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………  31

اندازه گیری عملکرد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  31

ارزیابی عملکرد مدیران …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  31

ارزیابی عملکرد مدیران در مقابل عملکرد اقتصادی مراکز مسئولیت …………………………………………………………………………………………………………………….  32

نقش بخش­های شرکت در سنجش مسئولیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  33

ارزیابی مدیران بخش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  34

ارزیابی نسبی عملکرد در سازمان­ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  35

ارزیابی عملکرد در سازمان­های غیر انتفاعی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  36

اندازه گیری عملکرد در مراکز بهای تمام شده اختیاری …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  37

اندازه گیری عملکرد در مراکز سود …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  38

ارزیابی عملکرد در مراکز سرمایه گذاری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  40

اندازه گیری سود و دارایی­های مراکز سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  41

شاخص­های سنجش عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

الف) شاخص­های نوین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  42

ارزش افزوده اقتصادی (EVA) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  42

کاربردهای داخلی EVA …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  43

کاربردهای خارجی EVA …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  44

ارزش افزوده بازار (NVA) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  46

روابط بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47

ب) شاخص های مالی سنتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  48

معیارهای مالی سنتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

1- بازده سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  49

2- سود باقیمانده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49

3- بازده فروش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  51

4- سود هر سهم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 52

5- قیمت به عایدی هر سهم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  56

این فایل ورد در 68 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

245,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.