بررسی رابطه جهت گیری های مذهبی و تفکرانتقادی در دانشجویان


بررسی رابطه جهت گیری های مذهبی و تفکرانتقادی در دانشجویان
بررسی رابطه جهت گیری های مذهبی و تفکرانتقادی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
همراه  پرسشنامه 84 سوالی جهت گیری مذهبی و پرسشنامه تفکر انتقادی دانشجویان
چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر رابطه جهت گیری های مذهبی و  تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد … است.همان طوری که ملاحظه می کنید جامعۀ آماری کلیۀ دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد … است و نمونۀ آماری 100 نفر است که از میان این جامعۀ آماری به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است . روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه جهت گیری های مذهبی و تفکر انتقادی خودساخته است که در اختیار گروه نمونه قرار گرفته و بعد از پاسخ جمع آوری شده و اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت . در تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش توصیفی و استنباطی  استفاده شد و جداول و نمودارهای آماری ارائه شد.
نتایج این پژوهش به شرح ذیل است :
بین جهت گیری های مذهبی و تفکر انتقادی رابطۀ معناداری وجود دارد.
بین جهت گیری های مذهبی مثبت و تفکر انتقادی رابطۀ معناداری وجود دارد.
بین جهت گیری های مذهبی منفی و تفکر انتقادی رابطۀ معناداری وجود دارد.
بیان مسأله :
با توجه به این که میان دانشجویان نگرش های متفاوتی ( مثبت و منفی ) نسبت به دین وجود دارد و هم چنین دارای درجات متفاوتی از تفکر انتقادی هستند ، بنابراین در رابطه با این که آیا با  مثبت و منفی ) بودن نگرش دانشجویان تفکر انتقادی آنها مثبت و منفی می شود ؟ می خواهم در این رابطه اطلاعاتی به دست آورم و بررسی کنم .
اهداف پژوهش :
هدف از پژوهش حاضر این است که رابطۀ جهت گیری های مذهبی و تفکر انتقادی دانشجویان را مورد  بررسی قرار داده و تعیین شود که چه نوع رابطه ای بین این دو متغیر وجود دارد ، که جهت گیری های مذهبی  را به دو قسمت مثبت و منفی تقسیم کرده و تأثیرات آن ها بر روی تفکر انتقادی مورد بررسی قرار می گیرد .
هدف کلی :
1)  تعیین رابطۀ بین جهت گیری های مذهبی ( مثبت و منفی ) و تفکر انتقادی دانشجویان
هدف جزئی
2)تعیین رابطۀ بین جهت گیری های مذهبی مثبت و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد .
3)تعیین رابطۀ بین جهت گیری های مذهبی منفی و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد .
فرضیات تحقیق :
به طور کلی با توجه به سوابق و پیشینه‌ی که در دست است می توان فرضیاتی به این صورت ارائه داد .
1)بین جهت گیری های مذهبی و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد .
2)بین جهت گیری های مذهبی مثبت وتفکر انتقادی رابطه وجود دارد .
3)بین جهت گیری های مذهبی منفی و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد .

فایل ورد 108 صفحه ای


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − شانزده =