بررسی رابطه ی بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی


چکیده
هدف از این تحقیق رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد بوده است. روش تحقیق از نوع روش توصیفی – همبستگی بوده است. جهت نمونه گیری از بین 105 نفر اعضای هیئت علمی با روش سرشماری از همه اعضا نمونه گیری به عمل آمد. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون با پایایی (88/.) و مدیریت دانش جوزف حداد با پایایی (89/ ) استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است که در قسمت استنباطی از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند گانه، تی تست و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شده است که پس از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج نشان داد که: بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی و بین متغیر های ثبت دانش، استقرار دانش و مشارکت دانش با فرهنگسازمانی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین مولفه های خلق دانش، ثبت دانش و استقرار دانش می توانند هوش سازمانی را پیش بینی نمایند.

مقدمه
امروزه سازمان‌ها به سرمایه های نامشهود و معنوی که همان دانش نامیده می‌شوند، به عنوان یک عامل مهم و حیاتی می‌نگرند. دستیابی به اندوخته های دانش سازمانی، بدون یادگیری ممکن نمی‌باشد. ویروساک (2010) معتقد است که سازمان‌ها قبل از اقدامات دانشی، بایستی نگاهی دقیق به فرهنگ سازمانی خود داشته باشند. فرهنگ سازمانی به عنوان یک عامل اصلی درصحنه مدیریت دانش مطرح می‌باشد. قابلیت و توانایی استفاده از اطلاعات و تکنولوژی و قابلیت نوآوری در مدیریت و فرایندها به نوبه خود متکی بر توانایی یادگیری نهفته درون سازمان است. سیستم مدیریت دانش درون یک سازمان یادگیرنده، باید قادر باشد که فعالیت‌های کاری و یادگیری افراد را با هم هماهنگ سازد و نیز باید در برگیرنده محرک‌ها و انگیزه های کافی باشد تا بتوانند همه اعضا را جذب نموده و آنها را درگیر فعالیت های درون سازمانی نماید(ویروساک،2010).
طبق تحقیقات انجام شده یکی از موانع عمده استقرار مدیریت دانش در سازمانها، فرهنگ سازمانی می باشد و بحث تغییر فرهنگ یکی از مهمترین جنبه های هر نظام مدیریت دانش می باشد. ( دستن وگری جودی، 2004،ص246)بنابراین لزوم توجه به فرهنگ سازمان به علت تأثیری است که فرهنگ سازمان برتمام ابعاد سازمان می گذارد.فرهنگ سازمانی می تواند سازمان را به جلو راند و یا از حرکت باز دارد و این توان بالقوه به خاطر تأثیری است که فرهنگ بر رفتار دارد.لذا اگر خواسته شود علل موفقیت و عدم موفقیت در سازمان ها مطالعه شود باید به بررسی فرهنگ سازمانی پرداخته شود. چرا که یک فرهنگ باز سازمانی که اشتراک و انتقال نظرات و تجربیات مفید را تشویق می کند؛ عامل کلیدی موفقیت مدیران دانش است (لایز،2004،ص185).
فهرست مطالب
بررسی رابطه ی بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد در سال تحصیلی 92-1391 1
چکیده 2
کلید واژ ه: 2
مقدمه 2
فرضیه های پژوهش 4
روش پژوهش 4
یافته های پژوهش 4
جدول 1( همبستگی بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی 4
جدول 2( همبستگی بین مولفه های مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی 5
جدول 3- جدول تحلیل واریانس، مشخصه های آماری رگرسیون و ضریب بتای بین مولفه های مدیریت دانش با فرهنگ سازمانی 5
جدول4- جدول تحلیل واریانس ، مشخصه های آماری رگرسیون و ضریب بتای بین مولفه های مدیریت دانش با فرهنگ سازمانی بعد از حذف مولفه مشارکت دانش 6
بحث نتیجه گیری 6
منابع و مآخذ 7
ب)منابع خارجی: 7

بررسی رابطه ی بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی در
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد لامرد در سال تحصیلی 92-1391
این فایل ورد در 8 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.