دانلود نرم افزار تست MMPI 2 فرم بلند 567 سوالی+ تفسیر و نمره گذاری

دانلود نرم افزار تست MMPI 2 فرم بلند 567 سوالی+ تفسیر و نمره گذاری

دانلود نرم افزار تست MMPI 2 فرم بلند 567 سوالی+ تفسیر و نمره گذاری

آزمون MMPI، مشهورترین و پرمصرف‌ترین پرسش‌نامه شخصیتی است که به عنوان یک ابزار عینی برای تشخیص بیماری‌های روانی تدوین شده است . این آزمون، یک پرسش‌نامه خودسنجی با پاسخ‌های “آری” یا “نه” است. MMPI-2 برای افراد بزرگ سال ۱۸ سال و بالاتر مناسب است.برای آزمودنی های کوچکتر از ۱۸ سال باید از MMPI-A استفاده کرد. MMPI-2 شامل ۵۶۷ گزاره می‌شود و معمولاً حدود یک تا دو ساعت زمان می‌برد. همچنین نسخهٔ کوتا شده‌ای از MMPI-2 وجود دارد که شامل ۳۷۰ گزارهٔ اول MMPI-2 است. نسخهٔ کوتاه شدهٔ MMPI-2 در وضعیت‌هایی به کار می‌رود که وقت کم است. وضعیت بالینی آزمودنی ها عامل مهمی در تصمیم گیری برای کاربرد MMPI-2 است. اشخاصی که بسیار مضطرب با تهییجی هستند اغلب این کار را تقریباً تحمل ناپذیر می دانند. آزمون شخصیتی مینه سوتا یا MMPI را می‌توان یکی از مهمترین و معتبرترین آزمونها در زمینه شخصیت دانست.

هدف از اجرای تست MMPI-2 شناخت ابعاد شخصیت آزمون دهنده می باشد و ویژگیهای شخصیتی فرد را مشخص می کند. کاربرد تست MMPI-2 در موارد استخدام مشاغل خاص و مهم، ازدواج و مسائل خانوادگی و همچنین شناسایی اختلالات رفتاری و روانی می باشد و حتما باید توسط متخصصین روانسنجی و یا روانشناسی تفسیر گردد.

این بسته شامل موارد زیر می باشد:

۱- فایل برنامه: حاوی فایل فارسی برنامه بصورت (html) که بدون نیاز به اینترنت و بصورت آفلاین قابل اجراست (از طریق مرورگر اینترنتی مثل گوگل کروم، فایرفاکس و یا اینترنت اکسپلورر ) و بدون محدودیت روی چندین کامپیوتر قابل اجرا است .

این برنامه می تواند به صورت خودکار به نمره گذاری سوالات بپردازد. کافی است به سوالات پرسشنامه از طریق فرم کامپیوتری قابل اجرا در مرورگر اینترنتی پاسخ دهید تا برنامه به صورت اتوماتیک نمره خام ، نمره T ، نمره K ، مقیاس L , F , K و بیش از ۱۳۳ مقیاس این آزمون را محاسبه کند. (بدون ترسیم نمودار و نیمرخ روانی)

علاوه بر ارزیابی پایه موارد حذف شده زیر را نیز ماقیسه مینماید:

(ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ – ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی روایی –  ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ – ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ)

بعلاوه، مقیاس های تکمیلی شامل

۱-آیتم های انتقادی کاس-باچر و

۲- آیتم های انتقادی لاچر-وروبل نیز در این برنامه محاسبه و نمایش داده می شود.

۲- فایل روش اجرا و نمره گذاری آزمون MMPI-2 فرم بلند ۵۶۷ سوالی

۳- فایل تفسیر و تحلیل کامل آزمون MMPI-2 فرم بلند ۵۶۷ سوالی

۴- فرم کاغذی آزمون MMPI-2 جهت پرینت سوالات آزمون MMPI 2 فرم بلند ۵۶۷ سوالی

۵- فایل ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽ های روانسنجی آزمون مینه سوتا

لیست مقیاس های آزمون MMPI 2 فرم بلند ۵۶۷ سوالی که در برنامه قابل محاسبه است و نتایج آن در جدول مربوطه محاسبه می گردد:

ردیف مقیاس نام مقیاس (انگلیسی) توصیف مقیاس
۱ ? نمی توانم بگویم
۲ VRIN Variable Response Inconsistency ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﭘﺎﺳﺦ
۳ TRIN True Reponse Inconsistency ناهمسانی پاسخ های درست
۴ F Infrequency نابسامدی
۵ Fb Backside F F Back
۶ Fp Infrequency Psychopathology فروانی آسیب روانی
۷ L Lie دروغ پردازی
۸ K Correction مقیاس اصلاح
۹ S Superlative Self-Presentation خود ارائه کنندگی فوق العاده
۱۰ Hs Hypochondriasis خودبیمارانگارى
۱۱ D Depression افسردگی
۱۲ Hy Hysteria هیستری
۱۳ Pd Psychopathic Deviate انحراف جامعه ستیزی
۱۴ Mf Masculinity-Femininity – Male مردانگی-زنانگی، مرد
۱۵ Mf Masculinity-Femininity – Female مردانگی-زنانگی، زن
۱۶ Pa Paranoia پارانوئید
۱۷ Pt Psychathenia روانپریشی-ضعف روانی
۱۸ Sc Schizophrenia اسکیزوفرنی
۱۹ Ma Hypomania هیپومانیا
۲۰ Si Social Introversion درونگرایی اجتماعی
۲۱ D1 Subjective Depression افسردگی ذهنی
۲۲ D2 Psychomotor Retardation کندی روانی-حرکتی
۲۳ D3 Physical Malfunctioning بدکارکردی بدنی
۲۴ D4 Mental Dullness ملال ذهنی
۲۵ D5 Brooding آشفتگی فکری
۲۶ Hy1 Denial of Social Anxiety انکار اضطراب اجتماعی
۲۷ Hy2 Need for Affection نیاز به محبت
۲۸ Hy3 Lassitude-malaise رخوت-کسالت
۲۹ Hy4 Somatic Complaints شکایت های بدنی
۳۰ Hy5 Inhibition of Aggression بازداری پرخاشگری
۳۱ Pd1 Familial Discord ناسازگاری خانوادگی
۳۲ Pd2 Authority Problems تضاد با منابع قدرت
۳۳ Pd3 Social Imperturbability تشویش ناپذیری اجتماعی
۳۴ Pd4 Social Alienation بیگانگی اجتماعی
۳۵ Pd5 Self-alienation از خود بیگانگی
۳۶ Pa1 Persecutory Ideas افکار گزند و آسیب
۳۷ Pa2 Poignancy حزن و اندوه
۳۸ Pa3 Naivete ساده لوحی
۳۹ Sc1 Social Alienation بیگانگی اجتماعی
۴۰ Sc2 Emotional Alienation بیگانگی عاطفی
۴۱ Sc3 Lack of Ego Mastery, Cognitive فقدان تسلط من، شناختی
۴۲ Sc4 Lack of Ego Mastery, Conative فقدان تسلط من، کرداری
۴۳ Sc5 Lack of Ego Mastery, Defective Inhibition فقدان تسلط من، بازداری معیوب
۴۴ Sc6 Bizarre Sensory Experiences تجارب حسی غیرعادی و نامانوس
۴۵ Ma1 Amorality بی اعتنایی به اصول اخلاقی
۴۶ Ma2 Psychomotor Acceleration شتاب روانی-حرکتی
۴۷ Ma3 Imperturbability تشویش ناپذیری
۴۸ Ma4 Ego Inflation غرور و تکبر من
۴۹ Si1 Shyness/Self-Consciousness کمرویی – خودهشیاری
۵۰ Si2 Social Avoidance اجتناب اجتماعی
۵۱ Si3 Self/Other Alienation خود/دیگران بیگانگی
۵۲ ANX Anxiety اضطراب
۵۳ FRS Fears ترس
۵۴ OBS Obsessivness وسواسی بودن
۵۵ DEP Depression افسردگی
۵۶ HEA Health Concerns نگرانی سلامتی
۵۷ BIZ Bizarre Mentation افکار نامانوس
۵۸ ANG Anger خشم
۵۹ CYN Cynicism بدبینی
۶۰ ASP Antisocial Practices ضداجتماعی
۶۱ TPA Type A A رفتار تیپ
۶۲ LSE Low Self-esteem عزت نفس پایین
۶۳ SOD Social Discomfort ناراحتی در روابط اجتماعی
۶۴ FAM Family Problems مشکلات خانوادگی
۶۵ WRK Work Interference مشکلات کار
۶۶ TRT Negative Treatment Indicators شاخص های منفی درمان
۶۷ A Anxiety اضطراب
۶۸ R Repression سرکوبی
۶۹ Es Ego Strength استحکام من
۷۰ MAC-R MacAndrew Alcoholism Scale-Revised MacAndrew استعداد الکل یا می بارگی مک اندرو
۷۱ AAS Addiction Acknowledgement تصدیق اعتیاد
۷۲ APS Addiction Potential پتانسیل اعتیاد
۷۳ MDS Marital Distress تنش زناشویی
۷۴ Ho Hostility خصومت
۷۵ O-H Overcontrolled Hostility خصومت بیش از حد کنترل شده
۷۶ Do Dominance سلطه گری
۷۷ Re Social Responsibility مسئولیت پذیری اجتماعی
۷۸ Mt College Maladjustment عدم تطبیق با دانشگاه
۷۹ GM Masculine Gender Role نقش جنسی مردانه
۸۰ GF Feminine Gender Role نقش جنسی زنانه
۸۱ PK Post-traumatic Stress Disorder اختلال استرس پس از سانحه
۸۲ PS Post-traumatic Stress Disorder PTSD
۸۳ D-O Depression, Obvious افسردگی، آشکار
۸۴ D-S Depression, Subtle افسردگی، نامحسوس
۸۵ Hy-O Hysteria, Obvious هیستری، آشکار
۸۶ Hy-S Hysteria, Subtle هیستری، نامحسوس
۸۷ Pd-O Psychopathic Deviate, Obvious انحراف جامعه ستیزی، آشکار
۸۸ Pd-S Psychopathic Deviate, Subtle انحراف جامعه ستیزی، نامحسوس
۸۹ Pa-O Paranoia, Obvious پارانویا، آشکار
۹۰ Pa-S Paranoia, Subtle پارانویا، نامحسوس
۹۱ Ma-O Hypomania, Obvoius نیمه شیدایی، آشکار
۹۲ Ma-S Hypomania, Subtle نیمه شیدایی، نامحسوس
۹۳ dem Demoralization تضعیف روحیه
۹۴ som Somatic Complaints شکایت های اجتماعی
۹۵ lpe Low Positive Emotions پایین بودن احساسات مثبت
۹۶ cyn Cynicism بدبینی
۹۷ asb Antisocial Behavior رفتار ضداجتماعی
۹۸ per Ideas of Persecution افکار آزار و اذیت
۹۹ dne Dysfunctional Negative Emotions احساسات منفی ناکارآمد
۱۰۰ abx Aberrant Experiences تجربیات نابجا
۱۰۱ hpm Hypomanic Activation فعال سازی هیپومانیا
۱۰۲ AGGR Aggressiveness تجاوزکارى‌
۱۰۳ PSYC Psychoticism روان‌ پریشى‌ گرایى‌
۱۰۴ DISC Disconstraint محدودیت
۱۰۵ NEGE Negative Emotionality / Neuroticism احساسات منفی / روان‌ رنجورخویى‌
۱۰۶ INTR Introversion / Low Positive Emotionality درونگرایی / کمبود احساسات مثبت
۱۰۷ FRS1 Generalized Fearfulness ترس تعمیم یافته
۱۰۸ FRS2 Multiple Fears ترس چندگانه
۱۰۹ DEP1 Lack of Drive فقدان سائق
۱۱۰ DEP2 Dysphoria ملالت
۱۱۱ DEP3 Self-Depreciation خودسرزنشی
۱۱۲ DEP4 Suicidal Ideation افکار خودکشی
۱۱۳ HEA1 Gastrointestinal Symptoms علائم گوارشی
۱۱۴ HEA2 Neurological Symtoms نشانه های عصبی
۱۱۵ HEA3 General Health Concerns نگرانی های بهداشت عمومی
۱۱۶ BIZ1 Psychotic Symptomatology علائم روان پریشی
۱۱۷ BIZ2 Schizotypal Characteristics ویژگی های اسکیزوتایپ
۱۱۸ ANG1 Explosive Behavior رفتار انفجاری
۱۱۹ ANG2 Irritability تحریک‌ پذیرى‌
۱۲۰ CYN1 Misanthropic Beliefs باورهای غم انگیز
۱۲۱ CYN2 Interpersonal Suspiciousness بدگمانی بین فردی
۱۲۲ ASP1 Antisocial Attitudes نگرش ضداجتماعی
۱۲۳ ASP2 Antisocial Behavior رفتار ضداجتماعی
۱۲۴ TPA1 Impatience کم طاقتی
۱۲۵ TPA2 Competitive Drive سائق رقابت
۱۲۶ LSE1 Self-Doubt عدم‌ اعتماد به‌ نفس
۱۲۷ LSE2 Submissiveness سلطه‌ پذیرى‌
۱۲۸ SOD1 Introversion درون‌گرایى‌
۱۲۹ SOD2 Shyness کمرویى‌
۱۳۰ FAM1 Family Discord اختلاف خانوادگی
۱۳۱ FAM2 Familial Alienation بیگانگی خانوادگی
۱۳۲ TRT1 Low Motivation بی انگیزگی
۱۳۳ TRT2 Inability to Disclose ناتوانی در افشا و آشکارسازی

تصاویر محیط برنامه

 توجه: برخلاف سایتهای انلاین که با گرفتن مبلغ زیادی فقط یک بار میتونید تست از خودتون بگیرید و برای جواب و تفسیرش و رسم نمودار باید پول پرداخت کنید با این نرم افزار و فایل اکسلی که بهتون ارائه کردیم میتونید هر چقدر که خواستید از خودتون تست بگیرید و تا جایی که میشه خودتون رو اماده کنید.
این تست رو توی ازمون های استخدامی دولتی هم میگیرن ازتون، پس اگه میخواهید که جواب تستون خیلی عالی در بیاد باید چند بار تمرین کنید تا خوب جواب بدید.
139,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × پنج =