دانلود طرح جامع و طرح تفصیلی بابلسر


فهرست مطالب طرح جامع بابلسر :
بررسی منطقه و حوزه نفوذ
شناسایی محدوده مورد مطالعه
بررسی مسائل جغرافیایی و اقلیمی منطقه
خصوصیات تاریخی، فرهنگی و اجتماعی منطقه
نحوه توزیع جمعیت در منطقه
وضع ارتباطات منطقه
اوضاع اقتصادی منطقه و نقش شهر در آن
برنامه های بخشی – منطقه ای و تعیین سهم شهر دربرنامه های مذکور
آبادی ها و مناطق واقع در حوزه نفوذ مستقیم شهر

مطالعات حوزه نفوذ شهر بابلسر
بررسی خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی حوزه نفوذ شهر بابلسر
بررسی منابع طبیعی (جنگل ها، مراتع، معادن، منابع آب و غیره) در حوزه نفوذ شهر بابلسر
تعداد و نحوه استقرار آبادی ها در حوزه نفوذ
وضع ارتباطات بین آبادی ها و شهر و سیستم حمل و نقل
وضع تجهیزات و تأسیسات زیربنایی و خدمات رفاهی، و نحوه توزیع آنها در حوزه نفوذ شهر بابلسر
موقعیت و خصوصیات مناطق و آثار باستانی
خصوصیات تاریخی، فرهنگی و اجتماعی حوزه نفوذ بابلسر
مشخصات جمعیتی (میزان و نحوه توزیع جمعیت، تفکیک جمعیت شهری و روستایی، میزان رشد و وضع کلی مهاجرت) با استفاده از آمار و اطلاعات موجود
خصوصیات اقتصادی (میزان تولید و وضع اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی، استعدادها و امکانات بالقوه جاذب اقتصادی و موانع عمده موجود در راه توسعه اقتصادی)
برنامه های عمرانی ملی و منطقه ای در زمینه رشد و توسعه، نحوه استقرار مراکز جمعیتی و همچنین برنامه های بخشی منطقه ای عمرانی (تأسیسات و تجهیزات زیربنایی و روبنایی و خدمات رفاهی و تولیدی (صنعت، کشاورزی و غیره) همراه با مشخص نمودن اعتبارات و امکانات مالی و فنی مربوط به هر بخش)

بررسی و شناخت شهر
خصوصیات کالبدی شهر
نحوه استفاده از اراضی شهر برحسب کارکردهای مختلف و محاسبه سطوح، سهم و سرانه آنها در کل شهر
وضع کمی و کیفی کالبدی کارکردهای مختلف شهری (آموزشی، بهداشتی، درمانی، مذهبی، ورزشی، فرهنگی، فضای سبز و …) و تعیین کمبودها و نیازها در وضع موجود
نحوه توزیع خدمات محله ای (آموزشی، بهداشتی، فضای سبز، خرده فروشی و غیره) در مناطق مختلف شهر، با در نظر گرفتن گنجایش و شعاع عملکرد هریک از خدمات
بافت و سازمان شهری
تراکم کلی ساختمانی مسکونی در مناطق مختلف شهر، از طریق بازدیدهای محلی و نمونه برداری از ساختمان ها
وضعیت کلی ساختمان های مسکونی در مناطق مختلف شهر، از نظر نوع مصالح و کیفیت ساختمان (قابل استفاده، مرمتی، تخریبی)، تجهیزات و تأسیسات بهداشتی و غیره، از طریق بازدیدهای محلی و نمونه برداری از ساختمان ها
مسائل کمی و کیفی مربوط به وضع مسکن در شهر و محلات مختلف و کمبودها و مشکلات مربوط به تهیه مسکن در شهر
وضع مالکیت اراضی در شهر، با تفکیک نوع مالکیت خصوصی و عمومی (شهرداری، اوقاف، سازمان زمین، سایر سازمان های عمومی)
وضع بناها و محوطه های تاریخی با استفاده از اطلاعات و ضوابط حفاظتی سازمان های ذیربط
موقعیت، گنجایش و کیفیت مراکز و شبکه های تأسیسات شهری (آب، فاضلاب، برق، تلفن، گاز و …) سرانه ها، کمبودها، محدودیت ها و امکانات گسترش آنها
وضع کمی و کیفی تجهیزات شهری (کشتارگاه، غسالخانه، گورستان، وضع زباله، آتش نشانی و غیره) کمبودها و مشکلات موجود در این زمینه
وضع شبکه بندی خیابان ها و معابر پیاده از لحاظ سیستم شبکه بندی و مشخصات معابر و تقاطع ها (طول، عرض، شیب، نوع پوشش و جز اینها)
مسائل مربوط به عبور و مرور عمومی و خصوصی …

فهرست مطالب طرح تفصیلی بابلسر :
موضوعات مطرح شده در گزارش طرح تفصیلی :
بررسی های عمومی و تعیین مناطق برای تهیه طرح تفصیلی
بررسی خصوصیات مناطق و محلات واقع در محدوده مطالعات تفصیلی
تعیین نحوه استفاده از اراضی
پیشنهادات مربوط به شبکه معابر و ترافیک شهر
اولویت بندی پروژه های شهرداری
پروژه های مربوط به سازمانها
تهیه طرح و برنامه‌های مربوط به حوزه نفوذ شهر
تهیه طرح توسعه و عمران شهر ( طرح توسعه کالبدی شهر
تهیه برنامه‌های توسعه و عمران شهر

ضوابط طرح تفصیلی :
تعاریف خاص
منطقه بندی
ضوابط مربوط به نحوه استفاده از زمین ،‌ تفکیک و احداث ساختمان در هر منطقه (به اجزاء هر منطقه)
مقررات مشترک (مورد عمل در تمام یا بعضی مناطق)
سایر مقررات و ضوابط لازم در ارتباط با شرایط و مقتضیات خاص محلی

فرمت فایل به صورت pdf  میباشد