دانلود طرح توسعه و عمران و حوزه نفوذ شهر آمل – طرح جامع آمل


طرح جامع آمل با عنوان طرح توسعه و عمران و حوزه نفوذ شهر آمل توسط مهندسین مشاور پژوهش و عمران در سال ۱۳۷۹ تهیه شده است.

جلد اول طرح جامع آمل :
بخش اول – مطالعات منطقه ای و حوزه نفوذ

بررسی کلی منطقه ای

مسائل جغرافیایی و اقلیمی منطقه
اوضاع و احوال فرهنگی و اجتماعی و تاریخی منطقه
نحوه توزیع جمعیت در منطقه
وضع ارتباطات در منطقه
اوضاع اقتصادی منطقه و نقش شهر در آن
برنامه های بخشی – منطقه ای و تعیین سهم شهر در برنامه های مزبور
آبادی ها و مناطق واقع در حوزه نفوذ مستقیم شهر آمل
بررسی حوزه نفوذ شهر آمل

خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی
منابع طبیعی
تعداد و نحوه استقرار آبادی ها
وضع ارتباطات بین آبادی ها و شهر و سیستم حمل و نقل موجود
وضع تأسیسات و تجهیزات زیربنایی، خدمات رفاهی و نحوه توزیع آنها
موقعیت و خصوصی مناطق و آثار باستانی
خصوصیات تاریخی و فرهنگی و اجتماعی
مشخصات جمعیتی (میزان و نحوه توزیع جمعیت شهری و روستایی و مهاجرت جمعیت)
خصوصیات اقتصادی
برنامه های عمرانی ملی و یا منطقه ای در زمینه رشد و توسعه
بخش دوم: بررسی های تاریخی – جغرافیایی – جمعیتی – اقتصادی

بررسی و شناخت شهر
شناخت تاریخچه، علل پیدایش، چگونگی توسعه شهر
بررسی خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شهر
خصوصیات اجتماعی و جمعیتی شهر
خصوصیات اقتصادی شهر
بررسی امکانات مالی، اعتباری، فنی و اداری شهرداری و سایر سازمانهای موثر در عمران شهر آمل
جلد دوم طرح جامع آمل :
بخش سوم: مجموعه مطالعات کالبدی

خصوصیات کالبدی شهر آمل

نحوه استفاده از اراضی
وضع کمی و کیفی تأسیسات (آموزشی، درمانی، ورزشی و …)
نحوه توزیع خدمات محله ای و گنجایش و شعاع کارکرد هریک از خدمات
بافت و سازمان فضایی شهر آمل
تراکم کلی ساختمانی مسکونی در مناطق مختلف شهر
وضعیت کلی ساختمان های مسکونی در مناطق مختلف شهر از نظر نوع مصالح، کیفیت ساختمان و تجهیزات و تأسیسات بهداشتی
مسائل کمی و کیفی مربوط به وضع مسکن در شهر و مناطق مختلف آن
وضع مالکیت اراضی در شهر به تفکیک
وضع بناها و محوطه های تاریخی شهر آمل
موقعیت، گنجایش و کیفیت مراکز و شبکه های تأسیسات شهری
وضع کمی و کیفی تجهیزات شهری
بخش چهارم: تجزیه و تحلیل، استنتاج از بررسی ها، تهیه طرح ها و برنامه های عمرانی

تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسی ها و پیش بینی تحولات آینده

نتایج مربوط به حوزه نفوذ شهر آمل
تدوین سازمان فضایی و ایده کلی توسعه و نتایج مربوط به شهر
تهیه طرح ها و برنامه های عمرانی شهر و حوزه نفوذ آن

تهیه طرح ها و برنامه های مربوط به حوزه نفوذ شهر
پیش بینی نیازهای آتی شهر
تهیه برنامه های توسعه و عمران شهر
پیوست مطالعات طرح توسعه و عمران (جامع) شهر آمل
جلد سوم طرح جامع آمل :
بخش پنجم: مطالعات آمد و شد و ترابری شهری

بررسی نظام آمد و شد در شهر آمل

مقدمه
بررسی نقش ارتباطی شهر
ضریب معادل سواری
منطقه بندی شهر
بررسی ورودی های شهر
بررسی حجم ترافیک در محورهای مختلف ورودی شهر
حریم شبکه ارتباطی
بررسی حجم ترافیک معابر
بررسی ظرفیت شبکه ارتباطی
بررسی کییفیت ترافیک
بررسی جمعیت و تحولات آن
بررسی مطالعان مبدأ و مقصد
بررسی نوع وسائط رفت و آمد
تجزیه و تحلیل  و بررسی ساختار کلی نظام آمد و شد شهر آمل (شرایط موجود)

بررسی نظام موجود شبکه ارتباطی
بررسی عوامل موثر در شکل گیری شبکه موجود آمد و شد
بررسی مسائل کلی و تنگناهای موجود در نظام آمد و شد شهری
جلد چهارم طرح جامع آمل :
بخش ششم: مجموعه ضوابط و مقررات اجرایی

ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران (جامع) شهر آمل

ویژگی های معماری و شهرسازی در طراحی محیط
ملاحظات اساسی
تعریف مفاهیم واژه ها و اصطلاحات
مقررات عمومی تفکیک و ساختمان
ضوابط تفکیک و احداث بنا