دانلود گزارش کار آموزی:گازرسانی(لوله کشی گاز) وجوشکاری – رشته نقشه کشی عمومی

دانلود گزارش کار آموزی:گازرسانی(لوله کشی گاز) وجوشکاری – رشته نقشه کشی عمومی

مقدمه

از زمان تاسیس شرکت ملی گاز ایران درسال 1344 تاکنون این شرکت بعنوان یکی از چهار شرکت اصلی وابسته به وزارت نفت‘متولی صنعت گاز در کشور بوده که علاوه بر تامین سوخت صنایع ‘ نیروگاهها وفعالیت در سطوح بین المللی برای تٲمبن بخش عمده ای از ارز مورد نیاز کشور‘متولی امر گازرسانی به بخشهای خانگی- تجاری نیز بوده است .

هر چندکه استفاده از گاز طبیعی درسالهای قبل از انقلاب اسلامی در بخش خانگی – تجاری و حتی صنایع بسیار محدود بوده و مجموع مشترکین این شرکت به بیش از 50 هزار مورد نمی رسیده است اما همزمان با توسعه این صنعت ‘شبکه گذاری گاز طبیعی برای مصارف خانگی- تجاری نیز رشد قابل توجهی داشته است .به طوری که تا پایان سال 1380 طول این شبکه به 69هزارکیلومتر رسید وبا توجه به اینکه انشعابات نصب شده گاز نیز در این دوره از متوسط رشد سالانه ای به میزان 4‚10درصد برخوردار بوده تا پایان سال 1380 به بیش از 72‚3  میلیون انشعاب افزایش یافت .همچنین سیستم توزیع گاز ایران تا پایان سال 1380 بالغ بر392شهر .416روستا را تحت پوشش قرار داد ومجموع واحدهای صنعتی ومصرف کنندگان عمده گاز طبیعی کشور به 3500 واحد وتعداد شهرکهای صنعتی گازرسانی شده به 30عددرسید .دراین سال7/4 خانوارکشور (معادل32میلیون نفر) از مزایای گاز طبیعی استفاده نمودند .این امر در حالی صورت پذیرفت که ذخایر نفت وگاز ایران در سال 81معادل 270میلیارد بشکه معادل نفت خام براورده گردیده بود که37درصد آن به گاز طبیعی اختصاص داشت در نتیجه توسعه شبکه گازرسانی برای استفاده از گاز طبیعی برای تأ مین سوخت مورد نیاز در واحدهای خانگی- تجاری  از نظر صرفه جویی ارزی بسیار حائز اهمیت تشخیص داده شد.

افزودن مواد بودار کننده به گاز ׃گاز طبیعی‘ پس از طی مراحل مختلف پالایش‘ بی رنگ و بی بو می باشد . قبل از توزیع آن به نقاط مصرف ‘ مواد بودار کننده ای رابه آن می افزایند تا به کمک آن بتوان نشت گاز را تشخیص داد .بیشتر مواد بودار کننده مورداستفاده ‘ مایعات بی رنگی هستند که از ترکیبات گوگرد تشکیل شده اند . این مواد ‘دارای  بویی شبیه بوی سیرمی باشند که بیشتر مردم این بورابه عنوان بوی گاز می شناسند .مواد بودار کننده  مانند  اتیل مرکاپتان αַ رامی توان به کمک یک دستگا ه ‘ به حالت مایع به داخل لوله ای که گاز در ﺁن جریان دارد ‘ افزود. این مایع در داخل لوله گاز ‘ تبخیر شده وبا گاز سوخت مخلوط خواهد شد .

واحد های تقویت فشار

فشار گاز طبیعی در مسیر انتقال تقویت می شود تا هزینه واندازهٔ لوله مورد  نیاز برای حمل آن به حداقل ممکن کاهش یابد .با جریان یافتن گاز درخط لوله ٬ اصطکاک سبب کاهش نرخ فشار و جریان ﺁن می گردد . لذا٬ با استفاده از واحد های تقئیت فشار نصب شده در فواصل معین ٬ فشار گاز در مسیر خط لوله تقویت می شود وفشارمسیر خط لوله نصب شده تأمبن وحفظ می گردد .

به منظور دستیابی به اهداف فوق فشار خط انتقال گاز را باید بین 1000-700 پوند بر اینچ مربع ثابت نگه دارند .به این منظور در محل هایی که فشار گاز به حدود 520پوند بر اینچ مربع میرسد توسط کمپرسور هایی بزرگ فشار گاز را تا حدود 1000پوند بالا می برد .بالا نگه داشتن فشار گاز در این حد سبب ׃

الف) کم شدن قطر لوله و نهایتاً کاهش هزینه انتقال شده ودر ضمن باعث ذخیره سازی گاز در موارد اضطراری می شود .

ب) از رسبدن گاز به نقطه شبنم جلو گیری می کند ٬ زیرا رسیدن گاز به نقطه شبنم علاوه بر ایجاد خوردگی شدید در سیستم ٬ باعث اختلال در سیستمهای کنترل فشار گاز می گردد .

توزیع

سیستم های توزیع گاز

سیستم توزیع گاز ٬ شبکه ای از لوله کشی است که از منابع مختلف عرضه ٬ گاز طبیعی را مشتریلن خود می رساند .در دوازه ورودی شهر فشار گاز توسط ایستگاهی موسوم به ایستگاه دروازه شهر (City Gate Station )  C·G·S  به 250پوند تقلیل می یا بد . سپس گاز با فشار 250پوند مانند حلقه ای دور شهر را احاطه نمودهو توسط تعدادی ایستگاه شهری·S· T·B (Town  Border  Station )   که در نقاط مختلف شهر نصب شده است (شکل شماره 1-2-2) فشار گاز رابه 60پوند کاهش می دهد تا برای سبکه توزیع مهیا گردد .( لازم به ذکر است که اساس کار ایستگاه های C·G·S·و T·B·S·یکی است ) سپس گاز با فشار 60 پوند توسط لوله های مشبک در سطح شهر توزیع شده و با استفاده ارآنتنی های 2 انچی کلیه کوچه ها و خیابانها زیر پوشش شبکه گازقرار می گیرد  سپس بر سر در هر واحدهای مسکونی یا تجاری علمک یا انشعاب گاز نصب  می گردد . واحدهای صنعتی که دارای مصارف بالایی هستند از خط 250پوندی قبل از ایستگاه T·B·S استفاده خواهند کرد‘ محل نصب علمک توسط کار شناسان شرکت گاز با در نظر گرفتن پارامتر های فنی ٬ اقتصادی ٬ اجتماعی انتخاب می گردد ·

ایستگاه های گاز شهری

گاز طبیعی که در ایستگاههای گاز شهری دریافت می شود٬ پس از رسیدن گاز به دروازه شهر آن رااز سیستم خاصی عبور داده و مایعات و غبار همراه آن را جدا می کنند ٬ یکی از وظایف عمده ایستگاه گاز شهری ٬ اندازه گیری حجم گاز دریافتی یا ورودی می باشد· در اکثر ایستگاه ها ٬ این کار با استفاده از کنتور های روزنه ای یا دیافراگمی یا کنتورهای دیگر ویا هر دو نوع انجام می شود.

فشارگاز  در شبکه توزیع

معمولاً گازبه وسیله خط لولهٔ انتقال با فشاری حدود 50 بار٬ وارد ایستگاه تقلیل فشار اصلی شهر (C·G·S) می گردد· پس از کاهش فشار به 17  بار ٬ گاز به وسیلهٔ خطوط اصلی شبکهٔ تغذیه یا حلقهٔ کمربندی شهر٬ وارد ایستگاههای تقلیل فشار مرز شهر (T·B·S) می شود پس کاهش فشار به 4 بار٬ گاز وارد خطوط شبکه توزیع می شود و عموما ً به صورت حلقوی وبعضا ً شاخه ای به نقاط مصرف می رسد · در این نقاط ٬ گاز از طریق انشعاب فرعی و علمک مشترکین پس از کاهش فشار به 8/17 میلی بار – به وسیله رگولاتور سرویس ٬ دراختیار مصرف کننده خانگی- تجاری قرار می گیرد · ضمنا ً گاز مورد نیاز مصرف کنندگان صنعتی ٬ از طریق شبکهٔ تغذیه 17 بار در خارج از شهر و یا شبکه توزیع 4بار به طور جداگانه با نصب یک ایستگاه تقلیل فشار صنعتی ( R·S ) در محل مورد نظر٬ بر اساس میزان مصرف و فشارمورد نیاز آنان تا ٔ مین می گردد·

انواع شبکه های گاز رسانی

هر سیستم  گازرسانی ٬ شامل یک یا چند شبکه ٔ لوله کشی است که در نهایت ٬ گازرا به مصرف کننده ٔ نهایی می رساند · از نظر سیستم گاز رسانی ٬ می توان شبکه ٔ لوله کشی را به سه دسته تقسیم کرد׃

–  شبکه های شاخه ای

– شبکه های حلقوی

– شبکه های مختلط (حلقوی و شاخه ای )

الف- شبکه هابی شاخه ای ׃ در این شبکه ها ٬ که مانند درخت هستند و ساده ترین نوع شبکه ها را تشکیل می دهند ٬ جریان گاز همیشه یک طرفه و از سوی شاخهٔ بزرگتر به شاخهٔ کوچکتر بر قرار می باشد · باید توجه داشت که در اینگونه شبکه ها٬ با بستن یک شیر گاز٬ قسمت عمده ای از شبکه قطع می شود (البته پس از تخلیه  گاز لوله و عدم نشینی شیر ) · در اینگونه شبکه ها ٬ و در صورت بروز نشت نزدیکترین شیر بهئ محل نشت بسته شود  وسپس گاز داخل لوله با رعایت کلیه ٔ نکات ایمنی از محلهای مطمئن تخلیه می گردد.

ب- شبکه های حلقوی ׃ اگر انتهای شاخه های شبکه های شاخه ای را به همدیگر وصل کنیم ٬ شبکه حلقوی به دست می آید · در این شبکه ها ٬ گاز در لوله ها- بسته به محل مصرف- تغییر جهت می دهد · هر ناحیه از دو یا چند امکان گاز رسانی دارد و این حسن بزرگ شبکه های حلقوی است · در اینگونه شبکه ها ٬ با بستن یک شیر ٬ گاز قطع نمی شود . چون هر ناحیه از دو یا چند جهت تغذیه می شود. بنابراین ٬ باید به کمک نقشه شیرهایی را که مانع رسیدن گاز به نقطه ٔ معیوب می شوند شناسایی کرده ٬ بلافاصله به بستن انها اقدام نمود. در این زمینه فقط متخصصین دارای مسئولیت از طرف شرکت گاز ٬ اجازهٔ انجام کارو قطع ووصل شیر ها را دارند.

ج- شبکه های مختلط ( حلقوی وشاخه ای ) ׃ ازآنجا که ساختمان شبکه های حلقوی ٬ خیلی گران تمام  می شوند و معایب دیگری دارند ٬ همیشه با صرفه نیستند ٬ لذا در عمل ٬ برای شبکه های گازرسانی شهرها از ادغام هر دو نوع شبکه استفاده می شود.  آن دسته از مشتقات نفت که برای تولید انرژی و به عنوان سوخت ٬ مورد استفاده می باشند عبارتند از ׃ گاز مایع ٬ بنزین سفید ٬ بنزین معمولی ٬ نفت سفید ٬ گازوییل ونفت کوره.

هنگام استفاده از سوخت های مایع ٬ لازم است با توجه به شرایط کار ٬ از پارهای از خواص آنها مانند ارزش حرارتی ٬ نقطه اشتعال ٬ ویستکوزتیه ونقطه جاری شدن و همچنین میزان ناخالصیهای مانند آب و  رسوب ٬ که ممکن است همراه سوخت باشد ٬ اطلاع حاصل کرد ·در جدول (4-1) فهرستی از سوختهای مایع وجامد و خواص آنها٬ به منظور مقایسه ٔ آنها با یکدیگر آمده است.

و ……..

گزارش کار آموزی

آزمونهای آموخته :

در  طول  دوره  کار آموزی  با  راهنمایی  سرپرست  کارآموزی  به  کمک نرم  افزارهای Solid Work وAuto Cad اقدام به طراحی نقشه گاز واحدهای مسکونی. تجاری.صنعتی که در اختیارم گذاشته شده بود نموده ام .

سپس با توجه به آموخته های قبلی وراهنمای سر پرست کارآموزی ا قدام به  تغییر  در قسمتهایی از محصول تولید شده نموده ام که از این جمله  تغییرات  می توان  به تغییر در میزان جوشکاری در سطح جوش زمینی وپروژهای بزرگ  ا شاره  نمود که  نمونه ای  از نقشه ها وپروژها داده شده است .

ضمن اینکه در صفحات بعدی  شرح مختصری از دستگاه های جوش.دریل .سنگ فرز به منضور آشنایی دستگاه های جوش صورت گرفته است.

رسم نقشه

پس از درج اطلاعات فوق الذکر در سمت راست نقشه ، نقشه پلان ساختمان و مسیر لوله کشی و اندازه های آنها در نقشه ایزومتریک در سمت چپ کاغذ ترسیم می شود.

پیش بینی محل نصب کنتور

ابتدای لوله رابط باید نزدیک به مکانی باشد که در آینده رگولاتور نصب خواهد شد.چنانچه علمک گاز قبلا نصب نشده باشد پیش بینی محل نصب رگولاتور به شرح زیر  می باشد:

بر آورد مصرف گاز تا 25 متر مکعب در ساعت: فاصله ابتدای لوله کشی از انتهای شیر قبل از رگولاتور (شیر قفلی) –L- ( که روی انشعاب نصب شده) مساوی 50 سانتیمتر .

برآورد مصرف گاز بیش از 25 تا 160 متر مکعب در ساعت: فاصله ابتدای لوله کشی از انتهای شیر قبل – از رگولاتور ( شیر قفلی )- L- ( که روی انشعاب نصب شده ) مسوی 60 سانتی متر .

فاصله از سطح زمین مقدار لوله ای که بعد از رگولاتور ( بخشی از لوله رابط) در خارج از ملک باقی می ماند بایستی  حداقل 2 متر باشد.

–  عبور لوله رابط از داخل زمین یا دیوار همسایه فقط با کسب رضایت کتبی همسایه مجاز است.

محل نصب کنتور

الف) کنتور باید در  داخل محدوده ملک مشتری حتی الامکان بلافاصله پس از رگولاتور قرار گیرد.

ب) کنتور نباید در محلهای بدون هواکش ، اتاق خواب ، قفسه ، توالت ، حمام و جاهایی که امکان بروز آتش سوزی دارد، نصب گردد.

پ) کنتور باید در مکان و وضعیتی نصب گردد که به راحتی قابل خواندن و دسترسی برای تعمیر و سرویس باشد.

ت) کنتور باید طوری نصب شود که در معرض صدمات فیزیکی نبوده و سر گیر نباشد، ارتفاع کنتور از زیر آن تا کف زمین باید cm 150 باشد، در مواقعی که رعایت این فاصله مقدور نباشد، ارتفاع تا cm  220 قابل قبول است.

ث) فاصله کنتور از سیم های برق که روی کار نصب شده اند باید حداقل 10 سانتیمتر و از کنتور برق 50 سانتیمتر باشد.

و ……..

 

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه                                            1

واحد های تقویت فشار                             3

توزیع                                           3

سیستم های توزیع گاز                             3

ایستگاه های گاز شهری                            3

فشارگاز  در شبکه توزیع                          4

فصل دوم

انواع شبکه های گاز رسانی                        4

انواع گاز سوخت                                  5

گاز سنتز ( SYNHESIS GAS)                           5

گاز ساختگی ( SUBSTITUTE NATUAL GAS) 5

گاز شهری ( TOWN GAS  )                           5

گاز شیرین ( SWEET  GAS  )                         6

گاز ترش (ACID GAS )                               6

گاز تر (Wet Gas )                                 6

فصل سوم

پالایش وآ ماده سازی برای مصرف                    6

مصرف                                            7

فصل چهارم

آشنایی با نحوه ی عملکرد رگولاتور                  8

مشخصات فنی رگولاتور                              8

مشخصات ساختاری رگولاتور                           9

کنتور                                           9

فصل پنجم

آهن                                            19

طراحی سیستم لوله کشی گاز                       20

لوله کشی واحدهای ویژه ( psi 2)                  23

محل ورود انشعاب گاز به ملک مصرف کننده          27

میزان مواد اولیه                               28

میزان رعایت استاندارد                         29

آزمونهای آموخته                                 30

فصل شش

رسم نقشه                                       30

نحوه عملکرد رگولاتور                            31

لوله کشی توکار                                 34

فصل هفتم

مصالح استعمال                                  35

مزایای جوشکاری با الکترود روپوش دار            39

زاویه کار                                      39

ذوب ناقص در جوش                                40

کنترل کیفیت جوش                                40

معایب ظاهری جوش                                40

تخلخل                                          41

ناخالصی سر باره ای                             41

سوختگی ناشی از قوس الکتریکی                    41

تورق در فلز پایه                               42

نفوذ بیش از حد                                 42

دستگاه های جوشکاری                             42

——————————————————————–

فهرست محل کار آموزی

فصل اول:

تاریخچه شرکت         1

چارت سازمانی             1

وظایف چارت سازمانی              1

فصل دوم:

گزارش کارآموزی         3

فهرست محصول 4

مشخصات فنی محصول  6

تعداد و جنس قطعات محصول    17

روش ساخت و مونتاژ محصول     19

فصل سوم:

تحقیق  27

فصل چهارم:

منابع                                  49

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.