دانلود تحقیق بررسی تحلیلی اقاله در عقد ضمان

مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی /  دانلود تحقیق بررسی تحلیلی اقاله در عقد ضمان

65f72de9-b8bf-4634-b41d-44f9ebfebc1a

«بررسی تحلیلی اقاله در عقد ضمان»

عقد ضمان قراردادی است که برای ضمانت دین متعهدله وبا توافق وی منعقد می گردد. در انعقاد این قرارداد مضمون عنه یا مدیون اصلی نقشی ندارد واز طرف دیگر در یک نوع از عقد ضمان، یعنی ضمان ناقل ذمه انعقاد عقد موجب برائت مدیون اصلی در مقابل مضمون له می گردد واین دوامر باعث می گردد که در خصوص اغاله عقد ضمان، خصوصاً ضمان ناقل ذمه ، اختلاف نظر پیش آید. دراین مقاله به بررسی وتحلیل این مسأله پرداخته می شود که عقد ضمان به هر نوعی که منعقد گردد (تضامنی،ناقل ذمه،وثیقه ای و…) قابل اقاله است وطرفین عقد (ضامن ومظمون له)، برای اقاله این عقد نیازی به اذن یا اجازه مدیون اصلی ندارند هر چند که وی اذن در انعقاد قرارداد ضمان نداده باشد.

کلیدواژه ها: ضمان عقدی-ضمان تضامنی، اقاله-تفاسخ ضامن، مضمون له، مضمون عنه-دین مضمون

مقدمه وطرح بحث

عقد ضمان قراردادی است که بین ضامن ومضمون له برای ضمانت دین متعهد از سوی ضامن شکل میگیرد. این قرارداد می تواند به اقسام مختلفی تشکیل گردد مثل ضمان تضامنی، ضمان ناقله ذمه، ضمان وثیقه ای، ضمان به شرط تأدیه از مال معین واقسام دیگر که نوع عقد با توجه به قصد طرفین مشخص می گردد واز میان تمام قراردادهائی که در قالب عقد ضمان شکل میگیرند، در قانون مدنی ایران فقط به ضمان ناقل ذمه اشاره شده است.

اقاله توافق برای انحلال قرارداداست که بین طرفین هر قراردادی امکان آن وجود دارد مگر این که قانونگذار به دلایل خاصی قراردادی را غیر قابل اقاله بداند (مثل عقد نکاح که به دلیل صیانت از خانواده وجنبه معنوی این قرارداد غیر قابل تفاسخ است) اقاله عقد ضمان –باعث می گردد که مضمون عنه بری دوباره مدیون شود (ضمان ناقل ذمه)با تعهد ضامن به وثیقه دین مدیون اصلی از بین برود (ضمان وثیقه ای)، یا اینکه ازتضمین وپشتیبانی دین کاسته شود(ضمان تضامنی) ودقیقاً به همین دلیل در خصوص اقاله انواع عقد ضمان ، خصوصاً بدون أذن ورضایت مضمون عنه اختلاف نظر وجود دارد ولی به طور کلی در خصوص تمتم اقسام عقد ضمان امکان اقاله وجود دارد، فقط اقاله ضمان ناقل ذمه دارای اشکال وبحث انگیز می باشد.

در فصولی که می آید ، بعد از ذکر کلیاتی در خصوص تعریف عقد ضمان وانواع آن ، بررسی امکان یا عدم امکان اقاله انواع عقد ضمان به طور جداگانه مدنظر قرار می گیرد ودر نهایت به تحلیل وبررسی اقاله عقد ضمان ناقل ذمه ونظریات موافق ومخالف مطرح در خصوص آن پرداخته می شود.

قبل از پرداختن به مبحث اصلی یعنی اقاله عقد ضمان، باید مشخص گردد که منظور از عقدضمان چیست وکدامیک از انواع عقد ضمان است که در خصوص اقاله آن اختلاف نظر وجود دارد.

این نوشته در یک فایل ورد 12 صفحه ای خدمت شما عزیزان ارائه می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.