پژوهشکده حفاظت صنعتی و محيط زيست

082814_0859_1.png

تاريخچه پژوهشکده حفاظت صنعتی و محيط زيست

پژوهشكده حفاظت صنعتي و محيط زيست متشكل از يكگروه پژوهش خوردگي و واحد خدمات آزمايشگاهي حفاظت صنعتي مي باشد. علاوه براين گروه،پژوهشكده حفاظت شامل چهار واحد پژوهشي ديگر به نام هاي آلودگي محيط ، آب و پساب ،ميكروبيولوژي و تكنولوژي و واحد خدمات آزمايشگاهي محيط زيست مي باشد و مسئوليت آنبه عهده آقاي مهندس مرتضي رحمانيان با تخصص فوق ليسانس مهندسي مواد و خوردگي ميباشد.

دستاوردها

طراحي سيستم تصفيه پساب پالايشگاهها، تصفيهپذيري پساب صنعتي، بهينه سازي مصرف كلرين و حذف بيوسايدهاي غيراكسيدكننده در برجهاي خنك كننده ، طراحي سيستم تصفيه پساب يك كارخانه نوشابه سازي و يك پالايشگاهتوليد روغن و در پالايشگاه شيراز ، بررسي آلودگيهاي آب در سواحل بندرعباس، آلودگينفتي در درياي خزر، آلودگي آبهاي زيرزميني منطقه صنعتي ري، تعيين عمر باقيماندهتيوب كوره هاي پالايشگاهي ، بررسي علل صدمه ديدن قطعات، فرمولاسيون ماده اكسيژنزدا، فرمولاسيون سيستم پوششي برپايه سيليكون، بررسي كمي وكيفي پساب پالايشگاهگازشهيد هاشمي نژاد ، بهينه سازي تصفيه خانه آب آشاميدني و صنعتي مناطق نفت خيزاهواز، اندازه گيري آلودگي سرب در هواي تهران ، بررسي آلودگي هواي مجتمع پتروشيميشيراز، مدلسازي انتشار آلودگي در هوا، بررسي آلودگي آبهاي ساحلي جزيره لاوان، جزيرهخارگ و خورموسي، پايش آلودگي هوا در پالايشگاه اراك، بررسي آلودگي هوا در محوطهساختمان مركزي وزارت نفت، بررسي اثرات زيست محيطي زيست كش ها به روش شاخص هايبيولوژيكي در آبهاي شيرين، كاربرد مدل در پيش بيني آلودگي ناشي از پالايشگاه ونيروگاه اصفهان، بررسي آلودگي نفتي در آب و رسوبات رودخانه بهمنشير، بررسي ميزانخوردگي در سيستم برجهاي خنك كننده پتروشيمي اروميه و معرفي بازدارنده مناسب، طراحيسيستم حفاظت كاتدي سازه هاي فولادي مدفون در خاك نيروگاه شهيد مفتح غرب همدان،تدوين استاندارد خاص براي حمل و نقل و ذخيره سازي MTBE و
امكانات وتجهيزات
اين پژوهشكده داراي امكانات و تجهيزات زير است:

ميزاناكسيژن خطي و پلاريزاسيون تافل، ارزيابي انواع بازدارنده خوردگي، ارزيابي ضديخضدجوش ، ارزيابي مواد اكسيژن زدا، ارزيابي مواد خنثي كننده، ارزيابي مواد H2S زدا،ارزيابي مواد ضر رسوب، بررسي و اندازه گيري عدد سختي انواع آلياژ ها و پوشش هايلفزي به روش هاي HK-HB و HV،كليه روش هاي HR، آزمايش هاي مكانيكي شامل كشش ، فشار،خمش و خستگي كم چرخه (L.C.F) در محدودخ دمايي نهايي محيط الي 1000c ، دستگاهديلاتومتري ديفرانسيل در محدوده دمايي 180cالي 1400c ، ضخامت سنجي و ترك يابي انواعقطعات فلزي به كمك دستگاه التراسانيك، ترك يابي سطحي به روش غير مخرب توسط مايعاتنافذ، انجام متالوگرافي غير مخرب، بررسي و آزمايش مقاومت در برابر ضربه كليهآلياژهاي فلزي ، بررسي تمام ويژگيهاي ظاهري و فيزيكي رنگ. امكانات لازم برايسنجش SO2 ، تركيبات گوگردي فعال در هوا، دي اكسيدازت و اكسيد نيتريك به روش كمياومينانس، هيدروكربورها به روش يونيزاسيون توسط شعله، اوزون ، ذرات معلق در هوا،سرب در هوا، بنزوآلفاپيرن در هوا، ضريب كدورت هوا، هيدروژن سولفوره در هوا،مركاپتانها در هوا، گاز آمونياك در هوا، pH-TSS-TDS-سختي – قليائيت-سولفات-كلرايد-فنل و … ، درآب آشاميدني و صنعتي، TOCدر نمونه هاي آب وپساب ، ظرفيت رزين كاتيوني سيكل هيدروژني و سديمي، جارتست در نمونه هاي آب ، قطرذرات جامد در مايع پخش كننده، مواد نفتي در آب و ….

اهداف وسياست ها

اين پژوهشكده در زمينه طراحي و بهينه سازي تصفيهخانه هاي آب و فاضلاب، بهينه سازي مصرف اب هاي صنعتي، طراحي سيستم هاي تصفيه جانبيآب برج خنك كننده، حذف موادآلي از آب آشاميدني، مطالعه اثرات ميكروارگانيسم ها،آلودگي هوا و آبهاي سطحي و زير سطحي، پارامترهاي زيست محيطي درياها، شناسايي وكنترل خوردگي، طراحي سيستم حفاظت كاتدي و آندي، طراحي سيستم تعيين سرعت خوردگي،طراحي نرم افزارهاي بانك اطلاعاتي در زمينه خوردگي قطعات فلزي، بررسي معيارهاي پوششلوله هاي مدفون در خاك، تعيين سيستم پوششي براي محيطهاي مختلف، فرمولاسيون برخي ازپوشش هاي صنعتي، بررسي معيارهاي پوشش سطوح داخلي مخازن آب آشاميدني، بررسي معيارهايآلياژها و پوشش هاي فلزي، بررسي تغييرات متالوژيكي در قطعات فلزي تحت شرايط سرويسدهي ، بررسي پديده حساسيت در فولادهاي زنگ نزن در برابر خوردگي مرزدانه اي ، حذفگوگرد از برش هاي نفتي و ازدياد برداشت از مخازن نفت به روش بيولوژيكي و …. فعاليت دارد.

رئيس پژوهشکده / مرکز تحقیقاتی

مهندس   مرتضی  رحمانيان 

همکاران

اين پژوهشكده داراي 58 نفر پرسنل است كه دونفردكتر، 25نفر فوق ليسانس و 18نفر ليسانس و 15 تكنسين مي باشد. اين پژوهشكده شامل يكگروه (گروه پژوهش خوردگي فلزات و مصالح صنعتي) وسه واحد (پژوهش آلودگي محيط ، پژوهشميكروبيولوژي آب و پسابهاي صنعتي ، پژوهش خوردگي)و دو آزمايشگاه (خدمات آزمايشگاهيمحيط زيست و خدمات آزمايشگاه حفاظت صنعتي) مي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.