فروش پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان “مضامین مشترک و غیر مشترک پروین اعتصامی و فروغ فرخ زاد”

the-common-concept-in-parvin-and-foroughچکیده

در هر دوره ای مضامین، قالب ها وشیوه های خاصی برای نوشتن وجود دارد. مسائل خاص   هر زمان، رخدادهای مربوط به هرعصر، باعث ایجاد نگرش های خاص آن دوره می شود. بازتاب مسائل و رویدادهای اعصار مختلف را، می توان در آثارنظم ونثر هر دوره مشاهده کرد. از  این رو نویسندگان وشاعران تصویرگران هردوره اند. در واقع شعرهم، می تواند تصویری از اجتماع باشدو مسائل عاطفی، روحی، اجتماعی و تجربیات شاعر را روایت کند. شعر همان صحنه منظوم زندگی فرد و یا اجتماع است وزندگی فردی و اجتماعی، دست مایه مضمون آفرینی های شاعر است. الهامات و عناصر مضمون آفرین شعر هر شاعر، همه از اطراف اوست با او و در کنار اوست.

جنسیت، خانواده، تفاوت جوامع، گویش ها، دین، آداب و رسوم و روحیات شاعر و. . . در انتخاب مضمون موثراند. یکی از راه های شناختن و آگاهی از مسائل مربوط  به اجتماعاتی که با فاصله های زمانی و جغرافیایی متفاوت با ما زیسته اند، بررسی آثار مکتوب آنهاست که شعر یک شاخه آن به شمار می رود .

این تحقیق، بررسی مضامینی است که دوتن از شاعران زن، در دوره  معاصر در اشعار شان به آن پرداخته اند؛ سپس به مختصات فکری و زبانی و ادبی هر یک، به صورت جدا پرداخته، سپس مقایسه خواهد شد. به خصوصیات سبکی، دیدگاه ها، تاثیر پذیری وتاثیرگذاری های آنان توجه خواهدگردید.

کلیدواژه ها: پروین اعتصامی، فروغ فرخ زاد، شعرمعاصر، مضمون، اسیر، پنجره. 

مقدمه

یکی از راههای شناخت و آگاهی از مسائل مربوط به اجتماعاتی که با فا صله های زمانی ویا جغرافیایی متفاوت باما زیسته اند، بررسی آثار مکتوب آنهاست وشعریک شاخه از آن بشمار می رود.

اسیر کتاب اول فروغ فرخ زاد، در حالی به چاپ رسید که تقریبا یک دهه از درگذشت خانم اعتصامی می گذشت. بافاصله کمی از اسیر، مجموعه های دیگر فروغ به چاپ رسید. با نگاهی کوتاه و گذرا بر دیوان فروغ وپروین درمی یابیم که اشعار آنان از جهاتی چون قالب، برخی موضوعات و واژه ها یی که در آن به کار رفته با هم متفاوتند. شعرهای اولیه  فروغ صورتی زنانه دارد وبا بیان احساسات زنانه   می خواهد ناکامی ها وآرزوهای «زن» را در جامعه بیان کند، واشعار دو مجموعه آخر او دردهای کل اجتماع را بیان می کند. فروغ در اشعار خود دنیای آرمانی اش را توصیف می نماید. پروین وفروغ با بیان واقعیت ها ی اجتماع،‌ نفرت خود را از این زشتی ها اظهارمی دارند، فروغ دربرابر این واقعیت ها شورش می کند ولی پروین آن را قضا وقدر می پندارد وغالباً تسلیم می شود.

شعر پروین وفروغ تصویراندوه بار زندگی انسانهای محروم است که اسیر سنتهای جاهلانه اند. درشعر آنان زندگی خانوادگی سنتی ونظام مرد سالاری توصیف شده که در آن ادراکات زن را ناقص می دانند و او را به اسارت گرفته اند. شوریدن برچنین نظامی لازم است، باید برخاست وبانگ هستی خود بود.

بررسی جنبه های مشترک وغیرمشترک شعرپروین اعتصامی وفروغ فرخ زاد، جنبه هایی چون مختصات فکری، زبانی، ادبی، درونمایه ها ودلایل اینتشابهات وتفاوت ها، همچنین بررسی واژه هالازم خواهد بود. زیرا با بررسی واژه ها می توان فهمید در زمانی کوتاه، شاید کمتر ازیکی دو دهه، افکار و اندیشه ها چقدر دستخوش تغییر وتحول می گردند. برخی واژه ها تحول معنایی می یابند ودر معنی ومفهوم دیگر مورد استفاده قرار می گیرند، برخی می میرند وبرخی واژهای جدید متولد می شوند. واژگان با قرار گرفتن در کنار هم خط فکری نویسنده ودر واقع گوشه ای از اجتماع را به نمایش می گذارند.

1-1) بیان مسئله و پرسش های اصلی تحقیق:

شاید یکی، دو دهه فاصله زیادی نباشد که بتوان در آن تفاوت چندانی در اثر دو نفر دید. پروین و فروغ در جامعه سنتی  آن روز ایران بالیده اند و به شهرت رسیدند.

این پژوهش برآن است جنبه های مشابه و متفاوت مضامین شعر این دو شاعر زن معاصر ایرانی را بررسی نماید. مضاف بر آن، عوامل تاثیر گذار و. . .بررسی خواهد شد. پس:

با توجه به معاصر بودن فروغ و پروین، آیا جهان بینی و عقاید مشترکی دارند ؟

 عقایدهریک درموردزن، سرنوشت او، فرزند، خانواده، مرد و جامعه و مفاهیم عرفانی چیست؟

از کدام شاعران تاثیر پذیرفته اند ؟

فرهنگ جامعه چه تاثیری بر آنان گذاشته است؟

دلایل متفاوت بودن مضامین، قالب ها، واژگان و. . . چیست؟

در کدام جنبه از شعر آنان می توان اشتراکاتی یافت؟

1-2) اهداف تحقیق:

اصولاً آثار نظم ونثر در هر جامعه ودر هر دوره ای بیانگر بسیاری از مسائل است که در جامعه به وقوع می پیوندد. اتفاقات خوب یا بدی که در زبان، فرهنگ وروحیات وحتی آداب وسوم و…جوامع مؤثر واقع می شود، مطمئناً در این آثار منعکس شده است. مطالعه وبررسی این آثار صرف نظر ازنظم یانثر بودن آن ضروری است وباتوجه به شرایط و وضعیت جامعه ،تفکرات، زبان و اهمیت مطالعات مربوط به این مباحث رابه تناسب نشان می دهد. خصوصاً آثار نظم که روحیه واحساسات وسطح وخط فکری مردم هر جامعه رابیان می کند.

بررسی وجوه مشترک، واژه ها و عبارات به کار رفته در اشعار.

بررسی عوامل تاثیرگذار بر نوع تفکرات و اخلاق و عقاید هر یک درمورد مرگ، عشق، زندگی و . . .آرایه های به کار رفته در شعرشان و قالب های شعری که هر یک به کار گرفته اند.

جهان بینی هر یک، تصاویر شان از زندگی و جامعه و میزان تاثیر پذیری از جامعه و شاعران دیگر  واستنباط و نتیجه گیری های اجتماعی.

1-3) پیشینه تحقیق:

درمورد پروین وفروغ به صورت مجزا کتاب ها و مقالات متعددی منتشر شده است. ازجمله   می توان به این موارد اشاره کرد:

حکیم بانوی شعر پارسی (پروین اعتصامی) از رحیم چاوش اکبری

راز پروین نوشته کریم فیضی

دیوان  پروین با مقدمه وتدوین وتصحیح اثر امیر علی آذرطلعت

طلا در مس ازرضابراهنی (درمورد فروغ فرخ زاد)

فروغی دیگرنوشته ضیاءالدین ترابی

جاودانه (فروغ فرخ زاد) از امیر اسماعیلی وابوالقاسم صدارت

به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد از بتول عباسی

در کتاب هایی همچون از نیما تا روز گار ما، لغت نامه دهخدا، مروری بر تاریخ ادب وادبیات امروز ایران، باکاروان حله، و…مقالات وکتب مختلف که درباره پروین وفروغ واشعاشان به صورت اجمالی ویا مفصل نوشته شده است ولی کتابی که مشخصاً اشعار وزندگی پروین اعتصامی وفروغ فرخ زاد را مقایسه کند مشاهده نگردید.

1-4) روش تحقیق:

روش تحقیق، تحلیلی توصیفی است که با تکیه بر شیوه تحلیل محتوا، ابتدا با مطالعه اشعار دو شاعر، اصلی ترین جنبه های فکری درونمایه ای، صنایع ادبی و . . . بررسی شد و منابع گوناگون، همچون کتاب، مقاله ها و نقد های موجود بر دیوان هر دو شاعر مطالعه و   فیش برداری گردید، تا در مواقع ضروری مورد استفاده قرار گیرد.

سپس بامطابقت مفاهیم بایکدیگر، اطلاعات استخراج شده از آثار آنان بررسی شده و پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات، نگارش صورت گرفته و در آخر به نتیجه گیری های مورد نظر از این پژوهش پرداخته شد .

فهرست منابع این نوشتار

1- آذرطلعت، امیرعلی، 1386، دیوان پروین با مقدمه و تصحیح و تدوین، تبریز ،نشر احرار.

2- آرین پور، یحیی، 1376، از نیما تا روزگار ما، انتشارات زوار، تهران، چاپ دوم.

3- احمد سلطانی، منیره، 1384، معانی و بیان، تهران، نشر روزگار.

4- احمدنژاد، کامل، 1374، صنایع ادبی وبدیع، تهران، انتشارات پایا.

5- اسماعیلی و صدرات، امیرو ابولقاسم، 1347، جاودانه (فروغ فرخ زاده)، تهران، نشر مرجان.

6- اعتصامی، پروین، 1388، دیوان پروین اعتصامی، تهران، انتشارات آبان.

7- اعتصامی، پروین، 1387، دیوان پروین اعتصامی، تهران، انتشارات نگاه.

8- امیرقاسم خانی، پریسا، 1380، زندگی پروین اعتصامی، تهران، نشرفراین.

9- براهنی، رضا، 1358، طلادرمس، تهران، کتاب زمان.

10- بهزادی اندوهجردی، حسین، 1373، سیری در بدیع، تهران، نشر صدوق.

11- ترابی، ضیاءالدین، 1376، فروغی دیگر، تهران، انتشارات دنیای نو.

12- جلالی، بهروز، 1377، دیوان اشعارفروغ و نگرشی برزندگی و احوال او، تهران، نشر مروارید.

13- جلالی پنداری، یدالله، 1378، گزینه اشعار پروین اعتصامی، تهران نشر مروارید.

14- چاوش اکبری، رحیم، 1380، زندگی و شعرحکیم بانوی شعر فارسی، تهران، نشر ثالث.

15- حبیب اللهی، مسعود، 1388، داستان های امثال، قم، نشر ابتکار دانش.

16- حقوقی، محمد، 1377، مروری بر تاریخ ادب و ادبیات امروز ایران، تهران، نشر قطره.

17- خاتمی، احمد، 1374، نثر و نظم دوره بازگشت ادبی، تهران، انتشارات پایا.

18- دهباشی، علی، 1380، پروین اعتصامی، تهران، نشر دنیای مادر.

19- دهخدا، علی اکبر، 1373، لغت نامه دهخدا، تهران، مؤسسه نشر و چاپ دانشگاه تهران.

20- دهخدا، علی اکبر، 1352، امثال حکم، تهران، انتشارات امیرکبیر.

21- ذوالفقاری، حسن،1384، داستانهای امثال، تهران، انتشارات مازیار.

22- زرین کوب، عبدالحسین، 1367، با کاروان حله، تهران، نشر علمی.

23- سلطانی گرد فرامرزی، علی، 1373، ادبیات فارسی، تهران، نشر مبتکران.

24- شمیسا، سیروس،1373، معانی، تهران، نشر میترا.

25- شمیسا، سیروس، 1376، انواع ادبی، تهران، انتشارات فردوسی.

26- صابری، پری، 1381، من از کجا عشق ازکجا، تهران، نشر قطره.

27- صوفی، لیلا، 1381، زندگی نامه شاعران ایران، تهران، انتشارات جاجرمی.

28- طباطبایی، مصطفی، 1389، عروض و قافیه، تهران، نشر لوح زرین.

29- عباسی، بتول،1382 ،به آفتاب سلامی دوباره خواهم کرد ،تهران ، نشر علم.

30- غلامرضایی، محمد، 1377، سبک شناسی شعرپارسی ازرودکی تاشاملو، تهران، نشر جامی.

31- فرخ زاد، فروغ، دیوان کامل فروغ فرخ زاد، چاپ آلمان.

32- فیضی، کریم، 1383، راز پروین، قم، انتشارات مطبوعات دینی.

33- یوسفی، غلامحسین، 1383، چشمه روشن، تهران، انتشارات علمی.

فهرست مطالب پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان “مضامین مشترک و غیر مشترک پروین اعتصامی و فروغ فرخ زاد”

 فصل اول :کلیات

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………2

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….3

1-1) بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………4                 

1-2) اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………5

1-3) پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………..6

1-4) روش تحقیق………………………………………………………………………………………………..7

1-      فصل دوم: ازتولد تا جاودانگی

2-      2-1) اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران دربدو تولد پروین………………………………………10

3-      2-2) مدرسه  آمریکایی ایران بتل…………………………………………………………………..12

2-3) مجله  بهار………………………………………………………………………………………………….13

2-4 ) جشن فراغت از تحصیل ………………………………………………………………………………14

2-5 ) پروین در اجتماع………………………………………………………………………………………….19

2-6) اوضاع سیاسی اجتماعی و ادبی زمان فروغ……………………………………………………. 20

2-7 ) فروغ که بود؟…………………………………………………………………………………………….22

2-8)‌ فروغ در اجتماع…………………………………………………………………………………………..24

2-9)گفته های دیگران……………………………………………………………………………………………………………..27                                                                

2 -10)تاثیرات…………………………………………………………………………………………………… 39

2-11)دلیل شاعری…………………………………………………………………………………………….52

2-12) ویژگی های شعر پروین و فروغ……………………………………………………………………53

فصل سوم:مختصات فکری

معنای واژه مضمون……………………………………………………………………………………………56

3-1) عرفان……………………………………………………………………………………………………….56

3-2) دین واخلاق………………………………………………………………………………………………..60

3-3) عشق……………………………………………………………………………………………………….64

3-4) زن…………………………………………………………………………………………………………….73

3-5) مرد…………………………………………………………………………………………………………..77

3-6) زندگی ومرگ……………………………………………………………………………………………….81

3-7) جلوه های فرهنگ………………………………………………………………………………………..85

3-8) حکمت هاوپند ها………………………………………………………………………………………….89

3-9) آرزوها………………………………………………………………………………………………………..92

فصل چهارم:مختصات زبانی وادبی

4-1) افعال………………………………………………………………………………………………………..100

4-2) واژه های خاص…………………………………………………………………………………………..103

4-3) ویژگی جملات وواژه ها…………………………………………………………………………………108

4-4) قالب،وزن،بحر……………………………………………………………………………………………..117

4-5) عناصرادبی…………………………………………………………………………………………………132

4-6) درون مایه ها……………………………………………………………………………………………….146

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1) نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………158

5-2) چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………..160       

 فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………161

 

این پایان نامه در قالب فایل ورد و قابل ویرایش می باشد و در 176 صفحه و حجم 510kb خدمت شما عزیزان ارائه می گردد،شایان ذکر است که این پایان نامه در جلسه ی دفاعیه نمره ی  18.5 با امتیاز عالی دریافت نموده است. که پس از پرداخت وجه می توانید ان را دانلود کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.