or or

بایگانی برچسب: علوم کشاورزی و منابع طبیعی

دانلود پایان نامه تبیین آسیب پذیری گندم کاران نسبت به خشکسالی (مورد مطالعه: شهرستان باوی)

دانلود پایان نامه تبیین آسیب پذیری گندم کاران نسبت به خشکسالی (مورد مطالعه: شهرستان باوی) چکیده خشکسالی، کمبود آب و اثرات آن بر تولیدات کشاورزی و توسعه اقتصادی منجر به آسیب پذیری خانوارهای کشاورز و ناپایداری معیشت آنان گردیده است. اما ماهیت چند بعدی و پویای خشکسالی موجب شده که مطالعه آسیب پذیری دشوار باشد، درحالی که درک ماهیت آسیب پذیری، نقش مهمی در کاهش اثرات خشکسالی دارد. بنابراین این پژوهش با هدف تبیین آسیب پذیری ناشی از خشکسالی با روش توصیفی-پیمایشی انجام گردید. جامعه آماری پژوهش متشکل از گندمکاران منطقه باوی به تعداد 816 نفر می باشد که بر اساس جدول کرجسی و مورگان نمونه ای به حجم 263 نفر تعیین و با روش تصادفی طبقه بندی شده انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ی محقق ساخت است که روایی آن توسط گروهی از متخصصین ترویج و آموزش کشاورزی مورد تأیید قرار گرفت و برای سنجش پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (76/0-64/0=α). تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSv20 انجام گرفت. فرمول به کار رفته برای سنجش آسیب پذیری شامل مؤلفه­های در معرض بودن(Exposure)، حساسیت(Sensitivity) و ظرفیت سازگاری(Adaptive Capacity) می باشد. برای ساخت شاخص های ترکیبی هر کدام از مؤلفه …

فرهیخته گرامی، برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...