دانلود دانلود جزوه تحقیق در عملیات پیشرفته – 64 صفحه

دانلود دانلود جزوه تحقیق در عملیات پیشرفته – 64 صفحه جزوه تحقیق در عملیات پیشرفته که در ۳ فصل و ۶4 صفحه تهیه شده است بسیاری از صاحبنظران مدیریت معتقدند که کانون اصلی مدیریت را تصمیم گیری تشکیل می دهد. در واقع آنها انجام وظایفی چون برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل را چیزی جز تصمیم گیری نمی دانند. فهرست مطالب جزوه تحقیق در عملیات پیشرفته : بخش اول: تصمیم گیری تعریف تصمیم گیری فرآیند تصمیم گیری مدل های تصمیم گیری بخش دوم: تصمیم گیری چند معیاره معیارهای تصمیم گیری اندازه گیری معیارها مدل های تصمیم گیری چند معیاره بخش سوم: تصمیم گیری چند شاخصه تعریف هدف مساله تعیین شاخص های ارزیابی جداسازی شاخص های کمی و کیفی جداسازی شاخص های …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود کتاب در جستجوی هویت شهری اهواز

دانلود کتاب در جستجوی هویت شهری اهواز کتاب در جستجوی هویت شهری اهواز نوشته روح االله مجتهدزاده و زهرا نام آور که در سال ۱۳۹۱ تهیه شده است معماری و شهرسازی معاصر ایران دچار بحران معنی است. تبلور کالبدی این بحران را در سیمای شهرها می توان به چشم دید. اما آنچه که به چشم دل می آید، آشفتگی معنایی در فرهنگ زمانه و انقطاع فرهنگی گذشته نزدیک است. این فضای بحرانی، جامعه را به سوی نوعی حسرت و بی تابی نسبت به فضاهای مطلوب گذشته کشانده، اما اینکه فضای گذشته در امروز تا چه حد کارایی خواهد داشت، خود پرسشی بزرگ و چالشی جدید است. هویتمند خواندن معماری و شهرسازی از یک سو ریشه در مبانی نظری اعتقادی و …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود کتاب مقدمه ای بر طیف سنجی

دانلود کتاب مقدمه ای بر طیف سنجی ویژه دانشجویان شیمی کتاب مقدمه ای بر طیف سنجی ویژه دانشجویان شیمی و مهندسی شیمی این فایل که به صورت کتابچه ای جیبی به مباحث اصلی اولیه طیف سنجی می پردازد در دنیای امروز، کنترل کیفیت محصولات صنعتی و غیرصنعتی جایگاه ویژه خود را دارد و پایه و اساس آن را تجزیه های شیمیایی انجام شده به کمک روش های تجزیه دستگاهی تشکیل می دهد. هدف یک تجزیه شیمیایی، فراهم آوردن اطلاعات درباره ترکیب نمونه ای از یک ماده است. در بعضی موارد اطلاعات کیفی و در مواردی دیگر، اطلاعات کمی موردنظر است که این اطلاعات توسط اندازه گیری یکی از خواص فیزیکی به دست می آیند. فهرست مطالب کتاب مقدمه ای بر …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک های مقابله ای با افسردگی زناشویی در زنان متاهل کارمندان شهرستان اسلام آباد غرب

دانلود رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک های مقابله ای با افسردگی زناشویی در زنان متاهل کارمندان شهرستان اسلام آباد غرب هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک های مقابله ای با فرسودگی زناشویی در زنان کارمند شهرستان اسلام آبادغرب بود.پژوهش حاضر توصیفی از نوع مطالعات همبستگی می‏باشد. جامعه آماری را کلیه زنان کارمند شهرستان اسلام آبادغرب تشکیل دادند. حجم نمونه پژوهش ۱۴۴ کارمند زن بود که از بین اداره های این شهرستان به صورت خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای به کار گرفته شده شامل، مقیاس فرسودگی زناشویی پاینز و نانز، مقیاس پنج عاملی جدید شخصیت و فرم تجدیدنظر شده آن از مک کری و کاستا، مقیاس راهبردهای مقابله با …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود پروژه راهسازی دانشگاه آزاد – 52 صفحه پی دی اف

دانلود پروژه راهسازی دانشگاه آزاد – 52 صفحه پی دی اف ﻫﺪف ﻃﺮاﺣﯽ، اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ، ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﺑﺮآورد اﺣﺠﺎم ﺑـﺮای ﻗﻄﻌﻪ ای از ﯾﮏ راه اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ داده ﺷﺪه (ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ۱:۲۰۰۰) اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ در زﻣﯿﻦ ﺗﭙﻪ ﻣﺎﻫﻮری واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿـﻮاﺑﻂ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮح ﻫﻨﺪﺳـﯽ راه های اﯾﺮان و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺻﻮرت ﭘﺮوژه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و در ﻣﻮاردی ﮐﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﺎﺻـﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻨﻤﻮده و ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﭘﺮوژه ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر از ﻣﺮاﺟـﻊ درﺳـﯽ و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت، ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﻓﻨـﯽ و ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﺮوژه …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...