بایگانی مطالب

دانلود تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود (P/E) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران

دانلود تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود (P/E) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد رشته  مدیریت مالی (M.A)   چکیده از عوامل مهم در زمان تصمیم گیری سرمایه­گذاران بالقوه و بالفعل برای سرمایه­گذاری در شرکت ها ارزیابی عملکرد شرکت های موردنظر است . این فرایند زمانی که اطلاعات بطور برابر در بازار توزیع نمی شود ، دشوارتر می گردد. نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود هر سهم (P/E) ، دو روش مهم تکنیکهای ارزشیابی نسبی بشمار می روند . درجه اهرم اقتصادی یکی از تکنیکهای جدید در تبیین و شناسایی ریسک در چهاچوب مبانی نظری اهرم ها می باشد . …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود رایگان نمونه قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی

طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقای ……………………. فرزند آقای …………….. دارای شناسنامه شماره ……………………………. صادره از ……………………………………… متولد ………………………………..  ساکن: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. طرف دوم قرارداد(مستاجر): خانم/آقای ……………………. فرزند آقای …………….. دارای شناسنامه شماره ……………………………. صادره از ……………………………………… متولد ………………………………..  ساکن: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. موضوع قرارداد: شش دانگ یکدستگاه آپارتمان طبق اول مشاع از یکباب ساختمان مسکونی احداثی در یک قطعه زمین به مساحت …………. متر مربع جزء پلاک ………….. فرعی از ………….. اصلی مفروض و انتزاعی از پلاک ……………. فرعی از اصلی مرقوم واقع در اراضی ……………….. بخش ……………….. ثبتی ……………….. تهران و از مورد ثبت سند مالکیت شماره ……………….. مورخ ……………….. صفحه ……………….. جلد ……………….. به شماره چاپی ……………….. صادره به نام موجر با حق استافده از مشاعات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

شعر”تو با من بودی” از عمادالدین زند

شعر”تو با من بودی” از عمادالدین زند تو با من بودی و همسایه ها می دانستند که هر شب راه پله از عطر تو باغ نارنج می شود تو با من بودی مثل بغض هميشه ام تو با من بودی مثل لبخندی که با من نبود تو با من بودی و من در شکنجه گاه چشمانت اعتراف می کردم به قطره ای که چکید به عطری که پرید به لنگه گوشواره ات که در رختخوابم گم شد به هرچه که بود به هرچه که نیست اعتراف می کردم تو با من بودی و با من نبود بودنت… Saeedsun.ir عمادالدین زند 1390/11/9

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

شعر”عزیزتر از جانم” از عمادالدین زند

شعر”عزیزتر از جانم” از عمادالدین زند عزیزتر از جانم کاش برای یک شب دست از سرم برمی داشتی تمام زندگی را شستم اما رد تو بر بالشم پاک نمی شود پاک دیوانه می کند مرا عطری که در من دوام دارد چیزی نگو که عطرت از تو وفادار تر بود…. Saeedsun.ir عمادالدین زند

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

شعر”بد آوردم،بد” از عمادالدین زند

شعر”بد آوردم،بد” از عمادالدین زند بد آوردم بد زیر این باران لعنتی در قمار چشمانت باختم همه را باختم عاشق که می شوی خوب هم که باشی بد می آوری —- عمادالدین زند Saeedsun.ir

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...