مطالعات رایگان طرح شهرسازی5- تبریز – قسمت ششم


4-1-1-3- ساختار طبیعی و محیط زیست شهری

هدف:

حفظ ساختار و مناظر طبیعی منطقه

راهبردها:

برنامه ریزی برای استفاده مناسب از بسترهای طبیعی موجود

سیاست ها:

توجه به آبهای سطحی و مسیل ها

توجه به باغات و عدم تخریب آنها

توجه به کوه های سهند جنوب محدوده

ساخت کارخانه ها در بیرون از شهرک و با رعایت فاصله مناسب

عدم استفاده از منابع سوختی فسیلی

جلوگیری از صدمه زدن به درختان و به طور کلی فضای سبز شهری

5-1-1-3- کاربری اراضی

هدف:

توزیع مناسب کاربری ها با توجه به نیازهای منطقه در مقیاس های مختلف

راهبردها:

بهره برداری از حداکثر قابلیت بهینه اراضی

تنظیم سلسله مراتب کانون های خدماتی و فضاهای جمعی با موقعیت جغرافیایی مناسب و متناسب آنها

استفاده مناسب از اراضی خالی

آگاهی از نظرات شهروندان و استفاده از آنها

سیاست ها:

استفاده از سرانه های معیار ارائه شده در طرح های بالادست تأثیرگذار بر محدوده

مکان یابی کاربری ها با توجه به واگرایی و هم گرایی آنها

استفاده از ماتریس سوات

استفاده از ماتریس های چهار گانه برای یافتن مکان مناسب کاربری موردنیاز

6-1-1-3- ساختار فضایی شهری

هدف:

تحلیل ساختار فضایی شاخص های توسعه شهری

برنامه ریزی و طراحی بهینه ساختار فضایی شهر

راهبردها:

در نظر گرفتن تقسیمات کالبدی مناسب با لحاظ شرایط و توانهای محیطی در ابعاد مختلف ساختار شهری

کمک به توزیع بهینه جمعیت و فعالیت

تأسیسات و خدمات رفاهی در گستره شهرک به منظور دستیابی به عدالت اجتماعی

شناخت مشکلات و مهار متغیرهای قابل کنترل و بهینه یابی شاخص های توسعه شهری

ایجاد انگیزه در شهروندان برای استفاده مثبت از فضاهای شهری

سیاست ها:

لحاظ نمودن توام تقسیمات کالبدی، جمعیت، تراکم و شبکه معابر با یکدیگر در راستای توسعه همه جانبه شهر با اولویت انسان متعالی

جایگزین سازی تفکر دیدگاه راهبردی به جای برنامه ریزی سنتی و توجه به کل منطقه و ناحیه

ارائه راهبردهای اجرایی به منظور ایجاد فرصت های شغلی جدید در شهرک

7-1-1-3- مدیریت و مشارکت مردمی

هدف:

مدیریت مناسب شهرک و امور مربوط به آن

راهبردها:

استفاده از نظرات و ایده های شهروندان

ایجاد فرصت های شغلی جدید و بیشتر برای ساکنان شهرک

ایجاد فرصت همکاری شهروندان در مدیریت امور

توجه بیشتر به عملکرد سازمان ها برای انجام وظایف به شکل دقیق و کامل

سیاست ها:

ایجاد سازمان ها و گروه های مردمی در محلات

تجلیل از مشارکت شهروندان در حوزه های مختلف

8-1-1-3- کیفیت محیط شهری

هدف:

هویت بخشی به محیط شهرک

دستیابی به محیط شهری مطلوب

دستیابی به فضاهای مثبت شهری

راهبردها:

توجه بیشتر به زیبایی در شهرک

طراحی شبکه معابر با رعایت سلسله مراتب

توجه به نحوه قرار گیری ساختمان ها در ارتباط فضایی آنها با همدیگر

طراحی ورودی های شهر

تبدیل شهرک به یکی از شهر های پیشرو در جهت ایجاد کیفیت برتر محیط شهری

هویت بخشی به عناصر اصلی و تعیین کننده شالوده شهر

سیاست ها:

رعایت خط آسمان در طراحی تراکم ها

نور پردازی مناسب در شب

ساخت ساختمان ها با نماهای مناسب و همگون با یکدیگر

طراحی فضای سبز و زیبا سازی منظر شهری

به کار بردن مصالح مناسب در ساخت پیاده راه ها و کف سازی بهینه آنها

توجه بیشتر به آسفالت خیابان ها

توجه به قشر های آسیب پذیر به خصوص معلولین در طراحی فضاها

ایجاد پیاده راه ها در شهرک

هماهنگ سازی نمای ساختمان ها

2-3- تنظیم برنامه عملکردهای طرح بر حسب مقیاس

582 هکتار اراضی مورد طراحی در جنوب شرقی تبریز و در محدوده حد فاصل جنوب جاده باسمنج، شرق جاده روستایی زرنق و غرب جاده روستایی دیگری واقع شده است. اتوبان تبریز- زنجان از مرکز اراضی عبور کرده است که از چپ تا راست اراضی کشیده شده که به صورت غیر همسطح با جاده زرنق ارتباط دارد.

این پهنه شامل روستای باغ یعقوب می باشد و از غرب با شهرک خاوران همسایه است. اراضی جنوب آزاد راه در شهرک خاوران، به مساحت 140 هکتار طبق مصوبه شورای عالی به کاربری های خدمات کلان شهری اختصاص یافته است که این کاربری ها برای محدوده طرح ما نیز می تواند خدمات دهد.

محدوده طرح به دلیل قرارگیری در غرب شهرک خاوران، اولین نقطه فضایی شهری تبریز است که با آزادراه تلاقی می یابد لذا دروازه ورودی به شهر تبریز باید قبل از رسیدن به آن در آزادراه پیش بینی شود و نیز امکان ارتباط شبکه اصلی محدوده طرح با آزادراه فراهم شود.

آزاد راه زنجان-تبریز با حریم عدم ساخت و ساز به میزان 138 متر از محور و جمعاً 276 متر، محدوده طرح را به دو بخش جدا از هم تقسیم میکند. که البته می توان ارتباط این دو بخش را با جاده های غیر همسطح آزادراه زنجان-تبریز برقرار کرد.

خط لوله گاز نیز دارای حریم عدم ساخت و ساز به میزان 200 متر از محور و جمعاً 400 متر می باشد.

در این طرح سعی می شود از حرایم خطوط فشار قوی و خط لوله گاز و نیز اراضی پر شیب مصب مسیل ها برای تأمین فضای سبز مورد نیاز مجموعه استفاده شود. طراحی پیاده راه های درون محلی در بسترهای آبهای سطحی و مسیل ها، و استقرار خدمات مراکز نواحی در راستای آنها در نظر گرفته شده است.

همان طور که در طرح های بالادستی و طرح آماده سازی اراضی فتح آباد نیز آمده است، هدف ما این است که تا حد امکان باغات دست نخورده باقی بمانند و این باغات باارزش را حفظ کنیم.

سرانه های معیار برای کاربری های پیشنهادی زمین طرح با کمک طرح های بالادست تأثیر گذار شامل طرح جامع تبریز و طرح آماده سازی اراضی فتح آباد به شرح زیر است:

سرانه فضای باز برای هر واحد 20 متر مربع و سرانه پارکینگ برای هر واحد 25 متر مربع می باشد.

جدول 2-3 : سرانه کاربری های پیشنهادی زمین طرح با کمک طرح های بالادست

ردیف کاربری سرانه معیار
1 مسکونی 24.0
2 تجاری 0.4
3 کودکستان 0.25
4 دبستان 1
5 مذهبی 0.2
6 فضای سبز 0.4
7 ورزشی 1
8 بهداشتی و درمانی 0.25
9 تأسیسات و تجهیزات 0.1
جمع کل 26.9

3-3- مکان یابی استقرار عناصر طرح در انطباق با نتایج آنالیز سایت

– فضاهای پر شیب دره های اطراف مسیل ها را می توان به عنوان پارک و فضای سبز استفاده کرد.

– استقرار کاربری های فراغتی و تفریحی فرهنگی و گردشگری در زمین های ناهموار و با شیب زیاد می تواند به ارزش های عملکردی و کالبدی زمین نقش و اهمیت بیشتری دهد.

– استفاده از مسیرهای قنات ها برای پیاده راه های عریض و استفاده از فضای سبز در اطراف آن.

– استفاده از سطوح صاف و هموار برای کاربری مسکونی و مجتمع های مسکونی برای پایین آوردن هزینه های خاک برداری و خاک ریزی.

– استقرار 3 تأسیسات و تجهیزات شامل آتش نشانی و پمپ بنزین و ایستگاه CNG در ورودی شهر و چسبیده به آزادراه زنجان-تبریز و یا جاده باسمنج.

– مسیریابی شبکه معابر درجه دو اصلی و فرعی در بخشی از اراضی دارای شیب برای کاهش هزینه های خاک برداری و خاک ریزی.

– پیش بینی تراکم های مسکونی با دسته بندی کم، متوسط و زیاد به ترتیب در پهنه اراضی دارای ارتفاع کمتر در شمال زمین، اراضی مرکزی و اراضی مرتفع تر جنوب زمین.

– تأمین سرانه های خدماتی مورد نیاز زمین طرح در بخش اراضی مالکیت شهرداری و بخش خصوصی.

1-3-3- تراکم های پیشنهادی محدوده

در زمین طرح 4 نوع تراکم پیشنهاد شده است که عبارتند از: تراکم کم، تراکم متوسط، تراکم زیاد، تراکم ویژه

– تراکم کم :

با تفکیک 200 مترمربع، تراکم ساختمانی 60 درصد و سطح اشغال 60 درصد می باشد.

28 درصد (14 هکتار) از زمین 50 هکتاری به تراکم کم اختصاص یافته است. که 50 درصد از 14 هکتار شامل مسکونی بوده و 7 هکتار بقیه به معابر و سایر کاربری ها اختصاص می یابد.

قطعه 350 = 200 ÷ 70000

350 قطعه 200 متری پیشنهاد شده که با تراکم 60 درصد، هر قطعه یک طبقه را دارا می باشد.

جمعیت تراکم کم به نفر 1225 = 3.5 × 1 × 350

– تراکم متوسط :

دارای تفکیک 450 متر مربع با سطح اشغال 55 درصد و تراکم ساختمانی 165 درصد می باشد.

C:\Users\FAKER\Desktop\1.JPG

26 درصد (13 هکتار) از زمین 50 هکتاری به تراکم متوسط اختصاص یافته است. که 46.15 درصد (6 هکتار) از 13 هکتار شامل مسکونی بوده و 7 هکتار بقیه به معابر و سایر کاربری ها اختصاص می یابد.

قطعه 133 = 450 ÷ 60000

133 قطعه 450 متری پیشنهاد شده است که با تراکم 165 درصد، هر قطعه 3 طبقه را دارا می باشد.

مساحت اعیانی 247 متر مربع می باشد که با در نظر گرفتن 2 واحد در هر طبقه، مساحت هر واحد مسکونی برابر خواهد بود با 123.75 متر مربع. تعداد کل واحد های مسکونی در هر قطعه 6 واحد می باشد.

جمعیت تراکم متوسط به نفر 2793 = 3.5 × 6 × 133

– تراکم زیاد :

دارای تفکیک 800 متر مربع با سطح اشغال 50 درصد و تراکم ساختمانی 200 درصد می باشد.

C:\Users\FAKER\Desktop\2.JPG

26 درصد (13 هکتار) از زمین 50 هکتاری به تراکم زیاد اختصاص یافته است. که 46.15 درصد (6 هکتار) از 13 هکتار شامل مسکونی بوده و 7 هکتار بقیه به معابر و سایر کاربری ها اختصاص می یابد.

قطعه 75 = 800 ÷ 60000

75 قطعه 800 متری پیشنهاد شده است که با تراکم 200 درصد، هر قطعه 4 طبقه را دارا می باشد.

مساحت اعیانی 400 متر مربع می باشد که با در نظر گرفتن 2 واحد در هر طبقه، مساحت هر واحد مسکونی برابر خواهد بود با 200 متر مربع. تعداد کل واحد های مسکونی در هر قطعه 8 واحد می باشد.

جمعیت تراکم زیاد به نفر 2100 = 3.5 × 8 × 75

– تراکم ویژه :

دارای تفکیک 1800 متر مربع با سطح اشغال 40 درصد و تراکم ساختمانی 280 درصد می باشد.

C:\Users\FAKER\Desktop\3.JPG

20 درصد (10 هکتار) از زمین 50 هکتاری به تراکم زیاد اختصاص یافته است. که 50 درصد (5 هکتار) از 10 هکتار شامل مسکونی بوده و 5 هکتار بقیه به معابر و سایر کاربری ها اختصاص می یابد.

قطعه 27 = 1800 ÷ 50000

27 قطعه 1800 متری پیشنهاد شده است که با تراکم 280 درصد، هر قطعه 7 طبقه را دارا می باشد.

مساحت اعیانی 720 متر مربع می باشد که با در نظر گرفتن 4 واحد در هر طبقه، مساحت هر واحد مسکونی برابر خواهد بود با 180 متر مربع. تعداد کل واحد های مسکونی در هر قطعه 28 واحد می باشد.

جمعیت تراکم زیاد به نفر 2646 = 3.5 × 28 × 27

2-3-3- جمعیت محدوده

با لحاظ کردن 4 تراکم کم، متوسط، زیاد و ویژه، جمعیت کل محدوده برابر خواهد بود با:

جمعیت کل به نفر 8764 = 2646 + 2100 + 2793 + 1225

3-3-3- بررسی کاربری های محدوده به تفکیک تراکم ها

1-3-3-3- بررسی وسعت و سرانه کاربری های محدوده برای تراکم کم

مساحت کل این تراکم 149295مترمربع می باشد که 7 هکتار به مسکونی اختصاص دارد. از آنجا که مجموع سرانه سایر کاربری ها به جز شبکه معابر 13 متر مربع برای هر نفر می باشد، مساحت اختصاص داده شده به آنها 15925 متر مربع است و بقیه یعنی 54075 متر مربع به شبکه معابر اختصاص یافته است.

 

جدول 1-3-3-3 : بررسی وسعت و سرانه کاربری های محدوده برای تراکم کم

نام کاربری جمعیت

(نفر)

وسعت

(متر مربع)

سرانه درصد
مسکونی 1225 70000 57.14 50
تجاری 1225 612.5 0.5 0.44
کودکستان 1225 306.25 0.25 0.22
دبستان 1225 1225 1 0.87
راهنمایی 1225 918.75 0.75 0.66
مذهبی 1225 612.5 0.5 0.44
فرهنگی 1225 612.5 0.5 0.44
فضای سبز 1225 9187.5 7.5 6.56
ورزشی 1225 1225 1 0.87
بهداشتی و درمانی 1225 612.5 0.5 0.44
تأسیسات و تجهیزات 1225 306.25 0.25 0.22
پارکینگ 1225 306.25 0.25 0.22
شبکه معابر 1225 54075 44.14 38.62
جمع کل 1225 149295 121.87 100

 

2-3-3-3- بررسی وسعت و سرانه کاربری های محدوده برای تراکم متوسط

مساحت کل این تراکم 149424 مترمربع می باشد که 6 هکتار به مسکونی اختصاص دارد. از آنجا که مجموع سرانه سایر کاربری ها به جز شبکه معابر 13 متر مربع برای هر نفر می باشد، مساحت اختصاص داده شده به آنها 36309 متر مربع است و بقیه یعنی 33691 متر مربع به شبکه معابر اختصاص یافته است.

 

جدول 2-3-3-3 : بررسی وسعت و سرانه کاربری های محدوده برای تراکم متوسط

نام کاربری جمعیت

(نفر)

وسعت

(متر مربع)

سرانه درصد
مسکونی 2793 60000 21.48 46.15
تجاری 2793 1396.5 0.5 1.07
کودکستان 2793 698.25 0.25 0.54
دبستان 2793 2793 1 2.15
راهنمایی 2793 2094.75 0.75 1.61
مذهبی 2793 1396.5 0.5 1.07
فرهنگی 2793 1396.5 0.5 1.07
فضای سبز 2793 20947.5 7.5 16.11
ورزشی 2793 2793 1 2.15
بهداشتی و درمانی 2793 1396.5 0.5 1.07
تأسیسات و تجهیزات 2793 698.25 0.25 0.54
پارکینگ 2793 698.25 0.25 0.54
شبکه معابر 2793 33691 12.06 25.92
جمع کل 2793 149424 53.5 100

3-3-3-3- بررسی وسعت و سرانه کاربری های محدوده برای تراکم زیاد

مساحت کل این تراکم 144008 مترمربع می باشد که 6 هکتار به مسکونی اختصاص دارد. از آنجا که مجموع سرانه سایر کاربری ها به جز شبکه معابر 13 متر مربع برای هر نفر می باشد، مساحت اختصاص داده شده به آنها 27300 متر مربع است و بقیه یعنی 42700 متر مربع به شبکه معابر اختصاص یافته است.

 

جدول 3-3-3-3 : بررسی وسعت و سرانه کاربری های محدوده برای تراکم زیاد

نام کاربری جمعیت

(نفر)

وسعت

(متر مربع)

سرانه درصد
مسکونی 2100 60000 28.57 46.15
تجاری 2100 1050 0.5 0.81
کودکستان 2100 525 0.25 0.4
دبستان 2100 2100 1 1.62
راهنمایی 2100 1575 0.75 1.21
مذهبی 2100 1050 0.5 0.81
فرهنگی 2100 1050 0.5 0.81
فضای سبز 2100 15750 7.5 12.12
ورزشی 2100 2100 1 1.62
بهداشتی و درمانی 2100 1050 0.5 0.81
تأسیسات و تجهیزات 2100 525 0.25 0.4
پارکینگ 2100 525 0.25 0.4
شبکه معابر 2100 42700 20.33 32.85
جمع کل 2100 144008 68.57 100

 


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شش + شش =