مطالعات رایگان طرح شهرسازی5- تبریز – قسمت اول


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

1- مطالعات پایه

منظور شناسایی ویژگی ها و مشخصات طبیعی و انسانی منطقه پیرامون طرح به مقیاس 25000/1

که بالاتر از سطح شهر بوده و مربوط به طرح توسعه و عمران ناحیه ای یعنی تیپ 19 می باشد.

نقشه های با مقیاس بالای 10000/1 مربوط به طرح های سیاست گذاری و راهبردی است یعنی اجرایی نیست.

1-1- بررسی موقعیت زمین طرح نسبت به شهر و عناصر عمده منطقه و عرصه های پیرامون

زمین طرح در شرق تبریز مابین دو شهر تبریز و باسمنج قرار گرفته است. این زمین متصل به منطقه 9 تبریز می باشد. خطوط ارتباطی این زمین جاده باسمنج از شمال و جاده زرنق از غرب و اتوبان تبریز زنجان می باشد.

عناصر عمده منطقه عبارت است از صنایع و کارگاهی در شمال شرق منطقه به طور مثال شرکت پخش مهبان دارو و کبریت سازی ممتاز، آموزشی(آموزش عالی) در شمال غرب منطقه شامل دانشگاه دامپزشکی و کشاورزی و اراضی کشاورزی و باغات در جنوب منطقه.

1-1-1- بررسی موقعیت زمین طرح نسبت به استان آذربایجان شرقی

زمین طرح در بخش مرکزی استان آذربایجان شرقی قرار گرفته است که واقع در شهرستان تبریز می باشد. این زمین از طرف شمال توسط شهرستان هریس، از طرف شرق توسط شهرستان بستان آباد و از جنوب توسط شهرستان مراغه احاطه شده است.

نقشه 1-1-1: نقشه بررسی موقعیت زمین طرح نسبت به استان آذربایجان شرقی

C:\Users\faker\Desktop\1.PNG

C:\Users\FAKER\Desktop\Capture3.JPG

2-1-1- بررسی موقعیت زمین طرح نسبت به شهرستان تبریز

همان طور که گفته شده، شهرستان تبریز در غرب نزدیک به مرکز استان آذربایجان شرقی قرار گرفته است.

موقعیت زمین طرح در شرق، نزدیک به جنوب شهرستان تبریز است.

منطقه مورد بررسی در طول جغرافیایی30ً 32َ 51 شرقی و عرض جغرافیایی 10ً 46َ 35 شمالی واقع شده است.

شهر ها و روستاهایی نظیر تبریز، باسمنج، شاد آباد علیا، زرنق، حاج علیا و کندرود زمین طرح را محصور کرده اند.

نقشه 2-1-1: نقشه بررسی موقعیت زمین طرح نسبت به شهرستان تبریز

C:\Users\FAKER\Desktop\123.JPG

3-1-1- بررسی موقعیت زمین طرح نسبت به شهرها و روستاهای اطراف

زمین طرح مابین دو شهر تبریز از غرب و باسمنج از شرق قرار گرفته است و در واقع راه ارتباطی بین این دو شهر از شمال زمین طرح عبور کرده است. از جنوب نیز با روستاهای جانقور، زرنق، شاد آباد علیا و اط شمال با روستاهای نعمت آباد و کندرود همسایه است. روستای باغ یعقوب در داخل زمین طرح واقع شده است.

نقشه 3-1-1: بررسی موقعیت زمین طرح نسبت به شهرها و روستاهای اطراف

C:\Users\FAKER\Desktop\206.JPG

عکس 3-1-1: موقعیت زمین طرح نسبت به دو شهر تبریز و باسمنج

C:\Users\FAKER\Desktop\85.JPG

زمین طرح

باسمنج

فتح آباد

تبریز

4-1-1- بررسی عناصر عمده منطقه و عرصه های پیرامون

کاربری های آموزشی، صنعتی، باغات و ورزشی و مسکونی در منطقه و عرصه های پیرامون آن واقع اند.

دانشکده کشاورزی و دامپزشکی تبریز با کاربرد آموزشی شاخص ترین عنصر عمده با کاربرد آموزشی در شمال غرب زمین طرح می باشد. کاربری مسکونی به صورت پراکنده، در داخل زمین و همچنین بخش شمالی پیرامون زمین طرح واقع است. صنایع به صورت پراکنده و گاه متمرکز در بخش های اطراف زمین طرح به خصوص شمال پیرامون زمین دیده می شود. باغات و زمین های کشاورزی نیز تمام زمین طرح و عرصه های پیرامونی آن را پوشانده است. زمین ورزشی با کاربرد ورزشی در شرق پیرامونی زمین طرح واقع است.

نقشه 4-1-1: نقشه بررسی عناصر عمده منطقه و عرصه های پیرامون

D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\aks naghshe\naghshe karbari.JPG

C:\Users\FAKER\Desktop\کبریت سازی ممتاز.JPG C:\Users\FAKER\Desktop\daneshkade keshavarzi.JPG C:\Users\FAKER\Desktop\bagh farshi.JPG

(کبریت سازی ممتاز) (دانشکده کشاورزی و دامپزشکی) (باغ فرشی)

2-1- ابعاد و اندازه و شکل هندسی زمین طرح

زمین طرح واقع در شرق تبریز، دارای مساحت 580.04 هکتار می باشد. طول شمالی این زمین 2698 متر، طول غربی آن 2681 متر، طول شرقی آن 1761 متر و طول جنوبی این زمین 2711 متر می باشد. بیشترین طول آن حدود 3811 متر در جهت قطری (شمال غربی- جنوب شرقی) است که از شکل هندسی خاصی تبعیت نمی کند.

نقشه 2-1 : نقشه شکل هندسی زمین طرح

C:\Users\faker\Desktop\2.PNG

3-1- دسترسی به شبکه های ارتباطی، راههای اصلی، فرعی، راه آهن و غیره

تحت نقشه ای تمام راه های اصلی و فرعی با رنگ هایی متفاوت در منطقه و عرصه های پیرامون نشان داده شده است. جاده تبریز- باسمنج و اتوبان شهید کسایی از شمال زمین طرح ، اتوبان تبریز- زنجان از میان زمین طرح ، جاده زرنق و شاد آباد از غرب زمین طرح و راه آهن تبریز- میانه از جنوب زمین طرح عبور کرده است. راه های فرعی نیز شامل راه های فرعی باغ یعقوب در داخل زمین طرح و دانشکده دامپزشکی و کشاورزی در شمال غرب زمین طرح و برخی مناطق صنعتی از زمین طرح و عرصه های پیرامون آن عبور کرده است.

1-3-1- جاده باسمنج

جاده باسمنج با عرض 36 متر ارتباط بین تبریز و باسمنج را بر قرار می سازد و در ورودی شرق شهر تبریز به بلوار بیست و نهم بهمن منتهی می شود و از طریق این بلوار ارتباط با مرکز تبریز میسر می گردد.

2-3-1- جاده زرنق

جاده زرنق ارتباط روستاهایی همچون زرنق را با شهر تبریز برقرار می کند. از محور های فرعی محسوب می گردد که راه های روستایی موجود را به جاده باسمنج متصل می کند.

3-3-1- آزادراه زنجان- تبریز

آزادراه زنجان-تبریز به عنوان قسمتی از محور شریانی و ترانزیتی با اهمیت شمال غرب کشور (تهران- بازرگان) بوده و حجم زیادی از کالاهای داخلی و ترانزیتی از طریق آن به مرزهای همجوار و کشورهای مختلف حمل می گردد. قسمتی از مسیر این آزادراه حدفاصل باسمنج- تبریز از درون شهرک عبور می نماید و بخشی از عملیات زیرسازی مسیر در محدوده طرح انجام شده است. این آزادراه بارترافیکی قابل پیش بینی مزبور بر جاده باسمنج را به طور چشمگیری کاهش خواهد داد.

نقشه 3-1 : بررسی دسترسی به شبکه های ارتباطی، راه های اصلی، فرعی، راه آهن و…

D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\aks naghshe\3- naghshe sh ertebati.JPG

4-1- بررسی دسترسی به شبکه تأسیسات زیربنایی آب، برق، گاز و غیره

اولین و مهمترین و اصلی ترین عامل برای سکونت در منطقه ای قبل از هر چیزی، تأمین آب آشامیدنی است.

تأسیسات زیربنایی شامل مسیر انتقال لوله گاز، خط انتقال نیرو (فشار قوی)، منابع آب و ایستگاه پمپاژ آب باسمنج در نقشه ای با رنگ های مجزا نشان داده شده است. این اطلاعات از نقشه های 2000 و 50000 گردآوری شده است. به طوری که مسیر انتقال لوله گاز و ایستگاه پمپاژ آب باسمنج در نقشه 2000 تبریز و خط انتقال نیرو (فشار قوی) و منابع آب در نقشه 50000 قابل مشاهده است.

نقشه 4-1: دسترسی به شبکه تأسیسات زیربنایی آب، برق، گاز و غیره

D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\aks naghshe\4- naghshe tasisat.JPG

5-1- بررسی وضعیت طبیعی منطقه طرح شامل پستی و بلندی، پوشش گیاهی، جریان آب های سطحی و غیره

1-5-1- بررسی وضعیت پستی و بلندی منطقه طرح

منطقه طرح از نظر شیب دارای شیب تندی نبوده و تقریباً هموار محسوب می شود. ناهمواری هایی در عرصه های پیرامون منطقه قابل مشاهده است. بازه ارتفاعی منطقه طرح 1740-1620 می باشد. یعنی حداقل ارتفاع در پست ترین نقطه آن 1620متر و حداکثر ارتفاع 1740 متر می باشد و در نتیجه اختلاف ارتفاع 120 متر است. شیب عمومی این منطقه نیز به تقریب 2 درصد است. جهت عمومی شیب در منطقه طرح از جنوب شرقی به شمال غربی می باشد یعنی مرتفع ترین بخش سایت در جنوب آن با ارتفاع 1740 است. که همه این موارد در نقشه ارتفاعی و شیب بندی نمایان است.

عکس 1-1-5-1 : بررسی دید ناظر از جنوب شرقی منطقه طرح به زمین طرح

C:\Users\FAKER\Desktop\topo.JPG

عکس 2-1-5-1 : بررسی دید ناظر از شمال منطقه طرح به زمین طرح

C:\Users\FAKER\Desktop\topo2.JPG

نقشه 1-1-5-1 : نقشه ارتفاعی

D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\aks naghshe\5- naghshe ertafaie.JPG

نقشه 2-1-5-1 : نقشه شیب بندی

D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\aks naghshe\6- naghshe shibbandi.JPG

نقشه 3-1-5-1 : نقشه جهت شیب

D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\aks naghshe\6- naghshe jahat shib.JPG

2-5-1- بررسی وضعیت پوشش گیاهی منطقه طرح

پوشش گیاهی، درختان و بوته ها تمام زمین طرح و عرصه های پیرامونی آن را پوشش داده است.

تراکم این پوشش گیاهی در جنوب جاده باسمنج بالاست.

 


OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 4 =