دانلود بررسی فرم و نقش گلدان در مسجد – مدرسه های قاجار در قیاس با مدارس صفوی (با تأکید بر نقوش مسجد – مدرسه سپهسالار جدید)


دانلود بررسی فرم و نقش گلدان در مسجد – مدرسه های قاجار در قیاس با مدارس صفوی (با تأکید بر نقوش مسجد – مدرسه سپهسالار جدید)

چكيده

نقش گلدانی يکی از نقوش شاخص و با كاربرد فراوان در دوره قاجار است. اين نقش در تزئينات حجاری و كاشیكاری
مسجد – مدرسههای قاجار بهوفور يافت میشود. نقش گلدانی در مدارس دورههای قبلی همچون مدارس دوره صفويه نيز وجود دارد؛ ليکن نقوش گلدانی مدارس صفوی با نقوش گلدانی موجود در مسجد – مدرسههای قاجار دارای تفاوتهايی است. آنچه در اين پژوهش مطرح است بررسی و مقايسه نقوش گلدانی مسجد – مدرسههای قاجاری با مدارس صفوی، با هدف بررسی تغييرات ناشی از تحولات فرهنگی در اين نقوش و شناسايی تحولات و نوآوریهای به وجود آمده بر نقوش گلدانی دوره قاجار تحت تأثير آشنايی با فرهنگ و هنر غرب است. جهت پاسخ دادن به پرسش پژوهش، از روش تحقيق توصيفی
تحليلی استفاده شده و با مطالعات كتابخانهای و مطالعات ميدانی به ارزيابی و مطالعه نقوش گلدانی مسجد – مدرسههای شاخص دوره قاجار پرداخته شده است و آنها نسبت به نقوش گلدانی مدارس دوره صفويه مورد مقايسه قرار گرفتهاند. يافتههای تحقيق نشان میدهد، نقوش گلدانی تزئينات حجاری مسجد – مدرسههای دوره قاجار دارای ظرافت و ريزهكاری بيشتری نسبت به نقوش گلدانی مدارس دوره صفويه هستند و يك واقعگرائی و طبيعتگرائی تحت تأثير فرهنگ و هنر غرب در آنها به چشم میخورد. همچنين نقشمايه گلدانی از گلدانهای پرگل و در طرحهای متنوع ازجمله كاسهبشقاب سازی و تركيبی با نقوش پرندگان؛ تركيب اصلی در تزئينات كاشیكاری مسجد – مدرسههای دوره قاجار است. علاوه بر آن، در مسجد – مدرسه سپهسالار جديد (شهيد مطهری) نقوش گلدانی بهصورت انتزاعی و تركيبی با قاب بيضیشکل، نقوش هندسی، نقوش اسليمی و گياهی، خطوط بنائی و نقشهای جديدی همچون شمعدان اجرا شده است كه در نوع خود يك نوع آوری است؛ بهطوریكه میتوان گفت در هيچكدام از مدارس دوره صفويه و مسجد – مدرسههای موردبررسی دوره قاجار نمونهای از اين نقوش به كار نرفته است

كليدواژهها: مسجد – مدرسه، تزئينات دوره قاجار، تزئينات مسجد – مدرسه، نقش گلدانی

فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات: 16
حجم: 1.46 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *