دانلود بررسی رابطه بین تحلیل رفتگی شغلی با رضایت شغلی مدیران متوسطه شهر همدان


دانلود بررسی رابطه بین تحلیل رفتگی شغلی با رضایت شغلی مدیران متوسطه شهر همدان

فشارهای عصبی در کارکنان و مدیران سازمان باعث ایجاد بیماریهای روحی، جسمی و رفتاری گردیده و تأثیر بسزازی بر عملکرد آنان دارد . تحلیل رفتگی یک حالت خستگی و فرسودگی است که از کارسخت و بدون انگیزه و علاقه ناشی می شود . تحلیل رفتگی از این فشارهای عصبی یکی از پیامدهای اجتناب ناپذیر استرس شغلی است .

این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است نتایج پژوهش نشان داد که ۷/۱۳ درصد مدیران دارای تحلیل عاطفی متوسط و بالا و ۳/۲۵ درصد دارای مسخ شخصیت متوسط و بالا بوده اند . ۵/۵۰ درصد مدیران احساس عدم موفقیت فردی متوسط و بالا دارند میزان رضایت شغلی مدیران با میانگین ۶۰/۳ در حد خوبی است و کمترین میزان رضایت را از حقوق و مزایا دارند . نتایج همچنین نشان داد که بین تحلیل رفتگی و رضایت شغلی رابطه منفی وجود دارد . بین خرده مقیاس تحلیل عاطفی و رضایت شغلی رابطه منفی وجود دارد بین مسخ شخصیت و رضایت شغلی مدیران رابطه منفی وجود دارد بین فقدان موفقیت فردی و رضایت شغلی مدیران رابطه منفی وجود دارد

مقایسه نمرات تحلیل رفتگی مدیران مرد وزن تفاوت معنی داری را نشان نداد اما بین تحلیل رفتگی و سنوات خدمت مدیران رابطه مثبت مشاهده شد بین تحلیل رفتگی و رشته تحصیلی مدیران نیز رابطه معنی داری مشاهده نشد نتایج آنالیز رگرسیون خطی چندگانه نشان داد که مسخ شخصیت تأثیری در برآورد نمره رضایت شغلی نداشته و تحلیل عاطفی و فقدان موفقیت فردی به ترتیب بیشترین تأثیر را در پیش بینی رضایت شغلی دارند .

توجه: این فایل داری واتر مارک می باشد.

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 110
حجم: 4.90 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *