دانلود جزوه فرآیند سیستم سرمایش

دانلود جزوه فرآیند سیستم سرمایش

جزوه فرآیند سیستم سرمایش ﻛﻮﺷﺸﻲ در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳــﺮﻣﺎﻳﺶ در راﺳﺘﺎی ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺟﻬﺖ درک ﺑﻬﺘﺮ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻟﮕﻮی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﮔﺎز ﻛﺸﻮر (ﻛﻨﮕﺎن، ﺳﺮﺧﻮن و ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه در ﺣــﺎل اﺣـﺪاث ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن و ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﻲ) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. در جزوه فرآیند سیستم سرمایش ﺗﻼش ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮارد ﺗﺌﻮرﻳﻚ و ﻋﻤﻠﻲ ﺳﻴﻜﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﺎﻧﺒﻲ آن ﺑﻮده ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا ﻣﻮارد ﭘﺎﻳﻪ ای اﺷﺎره ﺷﺪه و ﺿﻤﻦ ﻛﻨﻜﺎش در ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ در راﺳﺘﺎی درک ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺌﻮرﻳﻚ آن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺟﻬــﺖ راه اﻧﺪازی ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﻳﻚ ﻣﺪل از ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻓﺠﺮ ﻣﻮد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 164
حجم: 8.29 مگابایت
25,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.