دانلود جزوه مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته دانشگاه پیام نور


دانلود جزوه مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته دانشگاه پیام نور

جزوه مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته دانشگاه پیام نور که توسط پرهیزگار و باقری برای رشته مدیریت کسب و کار گرایش رفتارسازمانی و منابع انسانی تهیه شده است

شما ممکن است در زندگی مشاھدات بسیاری در مورد رفتار افراد مختلف داشته باشید. بخش اعظمی از رفتارھای افراد در سازمانھا مشابه رفتارھای آنان در خارج از سازمان است و گاھا از آن منبعث شده است.

فهرست مطالب جزوه مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته :

فصل اول: مقدمه ای بر رفتار سازمانی

 • تعریف سازمان و مدیریت
 • انواع مھارت ھا، وظایف و نقش ھای مدیران در سازمانھا
 • ویژگی ھا و ابعاد رفتار سازمانی
 • حوزه ھای علمی مرتبط با رفتار سازمانی
 • مولفه ھای مدل رفتار سازمانی
 • چالش ھا و تھدیدات پیش روی مدیران در رابطه با مدیریت رفتار کارکنان در سازمان
 • تنوع و سطوح آن در سازمان
 • انواع برنامه ھا و استراتژی ھای مدیریت تنوع

فصل دوم: نگرش و کاربرد آن در رفتار سازمانی

 • انواع تعاریف و اجزای نگرش
 • ارتباط میان نگرش و رفتار کارکنان
 • نگرش های اصلی شغلی موثر بر ادراکات و رفتار واقعی کارکنان
 • سازوکار اندازه گیری رضایت شغلی به عنوان اصلی ترین جزو نگرش
 • ارتباط بین رضایت شغلی و عملکرد کاری کارکنان

فصل سوم: شخصیت، هیجانات و حالات روانی

 • تعاریف و ابعاد شخصیت
 • کاربرد نظریه ها و مدل های صفات شخصیتی در محیط کار
 • نقش ارزش های فردی در هدایت رفتار کارکنان
 • تفاوت بین احساسات ،هیجانات و حالات روانی
 • انواع هیجانات اصلی و چگونگی تاثیرگذاری این هیجانات در شکل دهی رفتار و تفکر کارکنان
 • رفتارهای انحرافی در محیط کار
 • سازوکار و مبنای تاثیرگذاری مدیران بر حالتهای کارکنان

فصل چهارم: ادراک و تصمیم گیری در سازمان

 • تعاریف و اهمیت مطالعه ادراک در سازمان
 • مفاهیم انتخاب ادراکی،سازماندهی ادرامی و تفسیر ادراکی
 • انواع خطاهای ادراکی
 • عوامل موثر بر ادراک و همچنین ارتباط میان ادراک و تصمیم گیری فردی
 • انواع مدلهای تصمیم گیری در سازمان
 • انحرافات و خطاهای رایج در تصمیم گیری مدیران در سازمانها
 • راهکارها و راهبردهای کاهش خطا در تصمیم گیری
 • انواع معیارهای اخلاقی در تصمیم گیری درون سازمان
 • رفتارهای خلاقانه و نمودهای بروز این رفتارها در سازمان

فصل پنجم: انگیزش :مفاهیم و نظریه ها

 • انواع تعاریف و اصول انگیزش
 • منشا انگیزش را به عنوان عامل اصلی اثرگذار و احساسات و رفتار کارکنان
 • انواع نظریه های اولیه انگیزش
 • نظریه های معاصر انگیزش

فصل ششم: کاربرد نظریه های انگیزش در سازمان

 • انواع سازوکارها و تکنیک های طراحی مشاغل جهت افزایش انگیزش کارکنان
 • ابعاد شغل به عنوان عامل انگیزش کارکنان
 • چگونگی استفاده از پرداخت ها به عنوان عامل انگیزش کارکنان
 • نحوه استفاده از درگیر نمودن کارکنان در جهت مشارکت در طراحی مشاغل و افزایش انگیزش آنان
 • مشاغل انعطاف پذیر و دورکاری را جهت افزایش عملکرد کاری کارکنان
 • مدل انگیزشی سازمانی گروهی

فصل هفتم: پویایی های گروه و تیم در سازمان

 • تعریف تیم و گروه و تفاوت های میان آنها
 • فرایند شکل گیری گروه و تیم
 • مزایا و معایب تصمیم گیری گروهی
 • مفاهیم تفکر گروهی و طفره روی
 • تکنیک های تصمیم گیری گروهی
 • انواع تیم
 • عوامل موثر بر عملکرد تیمها
 • فرایندهای کار تیمی

فصل هشتم: ارتباطات در سازمان

 • ارتباطات و کارکردهای آن
 • فرایند ارتباطات
 • انواع جهت گیری و سمت و سوی ارتباطات
 • شبکه های ارتباطات رسمی و غیر رسمی
 • انواع روشهای برقراری ارتباطات
 • راهکارهای بهبود اثربخشی ارتباطات

فصل نهم: رهبری در سازمان

 • انواع تعاریف رهبری
 • نظریه شخصیتی رهبری
 • نظریه های رفتاری رهبری
 • نظریه های اقتضایی رهبری
 • الگوهای رهبری فرهمند و رهبری تحول گرا
 • مفهوم جایگزین های رهبری
 • ارتباط میان اخلاقیات و رهبری

فصل دهم: قدرت و سیاست در سازمان

 • ابعاد قدرت سازمانی
 • جایگاه قدرت در حوزه رهبری سازمان
 • انواع پایگاه های رسمی و شخصی قدرت در سازمان
 • کلیه روشهای اعمال قدرت
 • منظور از سیاست سازمانی
 • اهمیت بکارگیری سیاست در رفتارهای کارکنان
 • عوامل و پیامدهای رفتارهای سیاسی
 • نحوه واکنش مناسب به رفتارهای سیاسی را در سازمان

فصل یازدهم: فرهنگ سازمانی

 • انواع تعاریف فرهنگ و ویژگی های فرهنگ
 • منظور از شبکه فرهنگ سازمان
 • ابعاد و انواع فرهنگ سازمانی
 • سازوکار ایجاد و حفظ فرهنگ مثبت و مناسب سازمانی
 • فرایند شکل گیری فرهنگ
 • سازوکار احیای فرهنگ
 • چگونگی شکل گیری فرهنگ سازمانی
 • منظور از انتقال فرهنگ
 • انواع روشهای ایجاد فرهنگ مثبت سازمانی

فصل دوازدهم: مدیریت تغییر و استرس

 • ابعاد و رویکردهای تغییر سازمانی
 • انواع سازوکارها و تاکتیکهای غلبه بر مقاومت در برابر تغییر
 • نظریات و رودکردهای مدیریت تغییر
 • مفهوم توسعه سازمانی را تبیین کنید و انواع رویکردها آن در سازمان
 • نحوه طراحی فرهنگ مناسب جهت تغییر
 • روشهای خلق سازمان یادگیرنده
 • مفهوم مدیریت استرس و تکنیکهای آن
 • عوامل موجد استرس در محیط کار
توجه: این فایل داری واتر مارک می باشد.
فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 295
حجم: 1.95 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *