دانلود جزوه تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی


دانلود جزوه تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی

جزوه تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی توسط دکتر مصطفی طالشی و دکتر پرویز نصیری در سال ۱۳۹۲ در دانشگاه پیام نور تهیه شده است

آمار علمی است که با جمع آوری، تنظیم، تجزیه و تحلیل و تفسیر مشاهدات سر و کار دارد. جمع آوری داده ها مرحله تهیه اندازه گیری یا شمارش ها بشمار می رود. نتایج قابل اطمینان فقط ازداده هایی که به طور صحیح جمع آوری شده اند، بدست می آیند.

فهرست مطالب جزوه تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی :

فصل ۱: شناخت مفاهیم اساسی در آمار توصیفی

 • مقدمه
 • مفاهیم اساسی
 • نمونه گیری تصادفی ساده
 • نمونه گیری با و بدون جایگذاری
 • انتخاب نمونه تصادفی ساده
 • نمونه گیری منظم یا سیستماتیک
 • نمونه گیری تصادفی با طبقه بندی
 • نمونه گیری تصادفی خوشه ای
 • شاخص های گرایش مرکز
 • شاخص های پراکندگی
 • جدول توزیع فراوانی
 • محاسبه میانگین و واریانس در جدول توزیع فراوانی
 • محاسبه نما در جدول توزیع فراوانی
 • محاسبه میانه در جدول توزیع فراوانی
 • نمودارهای توصیفی
 • خودآزمایی

فصل ۲: شناخت و کاربرد آزمون فرض های آماری

 • مقدمه
 • فرضیه صفر و فرض مقابل
 • خطای نوع اول
 • خطای نوع دوم
 • سطح اطمینان
 • توان آزمون
 • سطح معنی داری
 • ناحیه بحرانی
 • آزمون های یک دامنه و دو دامنه
 • مراحل آزمون فرضیه های آماری
 • آزمون فرض برای میانگین توزیع نرمال
 • آزمون فرض های دو طرفه با استفاده از فاصله اطمینان
 • آزمون فرض برای تفاضل میانگین دو جامعه نرمال مستقل
 • آزمون فرض آماری با استفاده از P-مقدار
 • آزمون فرض برای پارامتر توزیع دوجمله ای
 • آزمون فرض مقایسه نسبت موفقیت در دو جامعه آماری
 • آزمون فرض برای واریانس جامعه
 • آزمون فرض برای نسبت دو واریانس
 • خودآزمایی
توجه: این فایل داری واتر مارک می باشد.
فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 105
حجم: 771 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *