دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب راهنمای طراحی فضای شهری


دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب راهنمای طراحی فضای شهری

نویسنده: دکتر جهانشاه پاکزاد

ورودی ها:

ورودی صرفا منفذی برای ارتباط درون و برون نیست. نحوه ورود به هر فضا ، همواره در ذهن افراد جایگاه ویژه ای دارد. امروزه مواجه با شهرها و محلاتی هستیم که از هرجای آن میتوان وارد شد ، بدون آنکه احساسی از (رسیدن به جایی) را داشته باشیم. ورودی مکانی است خلق شده برای یک اتفاق که معنای این اتفاق ورود و خروج آگاهانه از دنیایی به دنیای دیگر است. (پاکزاد ، 1391 ، ص2)

1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام )

1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام ) 1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام ) 1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام )
1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام ) 1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام ) 1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام ) 1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام )
1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام ) 1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام )
1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام ) 1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام ) 1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام )
1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام ) 1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام )
1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام ) 1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام ) 1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام )
1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام ) 1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام )
1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام ) 1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام ) 1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام )
1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام )
1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام ) 1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام )
1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام ) 1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام )
1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام ) 1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام ) 1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام )
1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام ) 1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام ) 1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام )
1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام ) 1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام )
1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام ) 1- جدول اهداف ، راهبردها و سیاست های ورودی (به طور عام )

 

ورودی شهر:

ورودی ، نخستین فضای شهری است که هرکس به هنگام ورود به شهر با آن مواجه میگردد این درحالی است کهورودی شهرهای کوچک و بزرگ ما از چنان وضعیت ناهنجاری برخوردارند که هیچ احساسی از رسیدن یا شوق ورود در مسافر بر نمی انگیزد و تصویری مطابق با توقع وی از ورودی یک شهر در ذهنش ایجاد نمیکند. (پاکزاد ، 1391 ، ص9)

2- جدول اهداف ، راهبردها و سیاستهای ورودی شهر

سیاست راهبرد هدف
 

-ایجاد باندهای تندرو و کندرو برای حرکت و مکث مسافرین

-دسترسی سریع و راحت به نقاط مورد نیاز در طول مسیر

 

کالبد

 

راحتی- داشتن

امکانات رفاهی

 

 

 

 

 

 

پذیرندگی

 

 

-ایجاد کاربرهایی که نیاز های مسافرین را تأمین کنند

-ایجاد کاربرهای مورد نیاز ساکنین محل

 

کاربری

-کاشت پوشش گیاهی در طرفین جاده

-حفظ و تقویت حضور عناصر طبیعی اعم از دریاچه ،کوه،جنگل و…

 

 

حضور عناصر طبیعی

 

 

دلبازی

 

-بسته نشدن دید توسط عناصر کالبدی و احجام

-گشودن دیده ها به عناصر طبیعی و نقاط شاخص شهر

-طول متناسب با عرض به نحوی که نقطه گریز منطبق با عناصر نشانه های شاخص شهری باشد .

 

 

حفظ و تقویت دیده ها و مناظر

-تنظیم شیب ها به گونه ای که دید نسبت به نقاط مرتفع یا در عمق بسته نشود .

-پرهیز از بکاربردن قوس های با شعاع کم در مسیرهای منحنی

-تأمین روشنایی کافی و متناسب درشب

قابل روئت بودن مسیر  

وضوح مسیر

 

-جلوگیری از پارک خودروها در حاشیه باند تندرو در نزدیکی تقاطع ها و خروجی ها

-پرهیز از تغییر ناگهانی عرض مسیر به ویژه در باند تندرو

-پرهیز از ایجاد ناهمواری و پستی و بلندی های ناگهانی در مسیر

-عدم مسدود نمودن و مزاحمت دید توسط جداول-تابلوهای راهنمای تبلیغاتی

فقدان موانع مزاحم دید
 -دیده شدن نشانه های شاخص شهرکه در جهت یابی مؤثر هستند.

-وضوح و قابل روئت بودن خروجی هاو تقاطع ها به گونه ای که

راننده را متوجه کند .

جهت یابی سریع  

 

 

راهبری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خوانایی

-قرارگیری تابلوهای تعیین مسیر به فاصله مناسب قبل از تقاطع ها و خروجی ها

-تمایز جداره ها در نزدیکی خروجی ها و تقاطع ها به گونه ای که راننده را متوجه کند .

تقاطع ها
 -باریک شدن تدریجی زاویه دید بوسیله پوشش گیاهی و مانند آن

-تمرکز دید روی عناصر شاخص شهر در هر سکانس

-امتداد دید هربخش از مسیر به یک عنصر منتهی شود

-تقویت احساس نزدیک شدن به شهر در مسیرهای پرپیچ و خم یا با پستی و بلندی زیاد از طریق روئت نشانه ها

 

 

هدایت دید

-تقارن نسبی در جداره های طرفین

-حفظ محصوریت در امتداد حرکت

 

 

کالبد

 

 

نظم

 

 

-حفظ سلسله مراتب در ریتم ها ضمن حرکت

-ریز شدن و تدفیق جزئیات بدنه ها ضمن نزدیک شدن به شهر

-ترکیب تدریجی و تغییر از طبیعت به محیط مصنوع

-ظهور تدریجی و گاه به گاه سیلوئت شهر و نشانه های

 شاخص آن ضمن حرکت

 

 

سلسله مراتب

 

ورودی محله:

ورودی محله مفصلی است بین زندگی نیمه عمومی همسایگی و زندگی شهر ، مکانی است برای تبدیل حرکت عبوری به مقصدی. محلی است که اعلام می نماید به فضایی خصوصی تر با مقیاسی انسانی تر و با الویت حرکت و فعالیت پیاده وارد شویم. (پاکزاد ، 1391 ، ص24)

3- جدول اهداف ، راهبرد ها و سیاستهای ورودی محله

سیاست راهبرد هدف
 

-استفاده از مصالح هماهنگ با زیمنه در بدنه ها و کف

-پرهیز از ایجاد پیش فضا و یا واشدگاه در مقابل ورودی محله

-اجتناب از نورپردازی خالص و غیر هماهنگ با عرصه عمومی

-استفاده از عناصر کالبدی بستر عمومی به عنوان نشانه برای ساکنین

-استفاده از عناصر الحاقی و مبلمان هماهنگ با عرصه عمومی

 

هماهنگی با زمینه

 

عدم جلوه گری

 

 

غریب گز بودن

 

 

 -عدم نمایش نشانه ها و شاخص های محله در ورودی محله .

-پرهیز از اتصال بی واسطه ورودی به ساختار اصلی محله

-پرهیز از ایجاد ارتباطی مشخص بین ورودی های مختلف محله 

 

ابهام آمیز

-جلوگیری از هرگونه حرکت عبوری از داخل محله

-کنترل نمودن سرعت خودروها به داخل محله از طریق سرعت گیرهای کف

-پرهیز از ایجاد مسیری پهن و مستقیم برای خودرو در ورودی

-دشوار نمودن ورود خودرو به داخل محله از طریق تنگ کردن مسر حرکت سواره و ….

برای تنظیم حرکت خودروها القاء سلسله مراتب

 

-ایجاد امکان برای نشستن  و جمع شدن و نهایتاً پاتوق شدن

-قراردادن کاربریها و فعالیت های محلی با سرریز کالا و افراد در عرصه ورودی در آن

-عدم تفکیک مسیر سواره رو و پیاده رو

-بکارگیری گونه های معماری مسکونی به ویژه در نبش ورودیها

-ایجاد بازشو وپنجره های رو به عرصه ورودی در بدنه های آن

-استقرار باجه تلفن صندوق پست و عناصر مبلمان مختصر در ورودی

-استقرار یک یا دو واحد فعال شبانه روزی در ورودی محلات(داروخانه،تاکسی تلفنی)

 

 

 

برای تنظیم رفتار افراد

-استفاده از عناصر الحاقی،مبلمان و … متناسب با بستر محله

-بکارگیری عوامل طبیعی موجود در محله (شیب، آب،درخت و…)

-توجه به نوع سازمان دهی محله (ارگانیک،شطرنجی و… )

-پرهیز از مصالح و نوع ساخت و ساز غیرهماهنگ با بستر محله

 

استناد به عوامل فیزیکی

 

قابل تمایز از ورودی سایر محلات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منحصر به فرد بودن

-استقرار برخی کاربری های شناخته شده در محله در ورودی محله

-استقرار ورودی در فاصله ای کوتاه از مراکز فعالیتی فرامحله ای درون محلات

-تجهیز و مناسب سازی ورودی برای ایجاد امکان برای شکل گیری پاتوق و قرارگاه

 

استناد به عوامل عملکردی

 -توجه به معانی انضمامی فضا در طراحی ورودی محله

-توجه به اماکن ، رویدادها و نشانه های عینی و ذهنی یادآور خاطرات جمعی درطراحی ورودی محله

-توجه به حریم ها و نوع روابط ناشی از مفاهیم ذهنی افراد محله در طرح ورودی محله

 

استناد به عوامل مفهومی

 -هماهنگی تجهیزات و مصالح ورودی های اصلی با تجهیزات و مصالح ساختار اصلی محله

-طراحی متناسب با رفتار و ظرفیت پیاده در مورد ورودی های صرفاً پیاده

-ایجاد سکانس های طولانی تر و پردامنه تر برای ورودی های اصلی نسبت به فرعی

-هماهنگی تجهیزات و مصالح ورودی های فرعی با تجهیزات و مصالح محورهای فرعی و کوچه ها

 

استناد به جایگاه ورودی در ساختار محله

 

قابل تمایز از ورودی های محله

تبعیت سازمان ورودی محله از سازمان لبه های پیرامون

-هماهنگ شدن ویژگی های کالبدی ورودی با ویژگی های کالبدی پیرامون

-عدم برهم زدن ریتم و تداوم لبه های پیرامون توسط ورودی محله

-ایجاد سکانسی ملایم و قابل بازشناسی برای افراد محله متناسب با سرعت و ظرفیت ادراک لبه های پیرامون

 

استناد به ویژگی های لبه های تحدید کننده محله

 

 

 

 

 

 

 

 

گره:

فلکه ها عبارتند از گشودگی های تقاطع محورها و جزیره ای در وسط این گشودگی ها ، دارای پوشش گیاهی ، آب نما ، فواره و بعضا مجسمه که عملکرد غالب آنها توزیع حرکت سواره هاست. در طرح فلکه تنها چیزی که مطرح نبوده حضور انسان است. فلکه ها محل توزیع و نفرق اند ولی میادین محل تجمع. (پاکزاد ، 1391 ، ص39)

فرمت فایل: Powerpoint (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 69
حجم: 2.08 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *