دانلود مقاله نگرشهای مختلف به سیستمهای مدیریت تولید در دهه اخیر


دانلود مقاله نگرشهای مختلف به سیستمهای مدیریت تولید در دهه اخیر

مقدمه
سیستم مدیریت تولید “PMS” قلب تولید یکپارچه بوده و ازنظر رقابتی برای کارخانه اهمیت زیادی دارد. لذا انتخاب و نحوه بکارگیری یک سیستم مدیریت تولید مناسب ، درموفقیت یک واحد صنعتی تعیین کننده است . معروفترین سیستم های مدیریت تولیدعبارتند از برنامه ریزی منابع تولیدی ، تولید بموقع “JIT” و تکنولوژی تولید بهینه “OPT”.این سه سیستم به صورت مجزا دارای رویکردهای تولیدی خاص خود هستند که این رویکردها در شرایط گوناگون و برای شرکتهای مختلف ، متفاوت و از سوی دیگر، پایه واساس سیستم های مدیریت تولید امروزی هستند.
امروزه ، سیستم های مدیریت تولید ترکیبی از رویکردهای پیش گفته بوده ، هرچه منعطف تر، سبکتر و جهانی تر شده اند. در این مقاله ابتدا پیشینه ، کاربرد رویکردهای تولیدی مختلف موردبررسی قرارگرفته ، سپس فلسفه های جدید تولید در سطح جهانی “WORLD-CLASS , MANUFACTURING”، تولید ناب و تولید چابک “AGILE MANUFACTURING” بحث می شوند.

پیشینه کاربرد رویکردهای تولیدی مختلف

طبق بررسیهای انجام شده توسط کارشناسانی نظیر وایت “1””WHITE”،

ونتانگو”MONTANGO”، احمد “AHMED” و فیرنزه “2””FIRENZE” رویکردهای تولیدی بکارگرفته شده موفق در سال 1989 عبارت بودند از برنامه های مشارکت کارکنان ،مدیریت کیفیت فراگیر “TQM”تلقی تولید به عنوان یک سلاح رقابتی ، ملحوظ کردن تولید در استراتژی شرکت ، برنامه های کاهش فاصله زمانی از سفارش تا تحویل “LEADTIME REDUCTION”نگهداری پیشگیرانه ، کنترل فرایند آماری ، طراحی به کمک کامپیوتر، ساخت به کمک کامپیوتر و ماشینهای کنترل عددی . در این راستا،موفق ترین سیستم مدیریت تولید نیز، تولید بموقع بود.

درصورتی که در بررسیهای انجام شده در سال 1995، رویکردهایی که برروی جوانب استراتژیک و انسانی تاکید داشتند، نسبت به رویکردهای کامپیوتری والگوریتمی طرفداران بیشتری پیداکرده بودند. طی بررسی سال 1995 وارتون “WHARTON”، وایت و رید “3””REID” رویکردهای موفق عبارت بودند از بهبودمستمر، مشارکت کارکنان ، تضمین کیفیت فراگیر، تلقی تولید به عنوان یک سلاح رقابتی ،ملحوظ کردن تولید در استراتژی شرکت ، کاهش فاصله زمانی از سفارش تا تحویل ،رسیدن به عیوب صفر “ZERO DEFECT”، گروههای کاری و قدرتمندی کارکنان . طی سالهای 1989 تا 1995، سیستم مدیریت تولید اهمیت بیشتری نسبت به قبل پیدا کرده بود و از اهمیت تکنولوژی تولید بهینه کاسته شده بود.

فهرست

مقدمه   1
پیشینه کاربرد رویکردهای تولیدی مختلف       1
تولید کلاس جهانی      2
تولید ناب         3
تولید چابک     6
چرخه مدیریت بهبود بهره وری            8

فرآیند چرخه مدیریت بهبود بهره وری 8

ساز و کارهای عملی    9

نتیجه گیری      15

منایع و ماخذ    16

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 16
حجم: 54 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *