بروکراسی های ماشینی

به طور خلاصه توضیح دهید که در بروکراسی های ماشینی وظایف عملیاتی، قوانین و مقررات، اختیارات و تصمیم گیری و … چگونه می باشد؟

وظایف عملیاتی بسیار تکراری بوده، قوانین و مقررات بسیار رسمی است، وظایف سازمانی در بخش های وظیفه ای گروه بندی شده اند، اختیار متمرکز می ابشد. تصمیم گیری از سلسله مراتب تبعیت می کند و نوعی ساختار سازمانی دقیق همراه با تمایز بسیار واضح بین فعالیتهای صفی و ستادی حاکم است. قوانین و مقررات بر کل ساختار حاکمیت دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.