دسته‌بندی هتل از نظر کیفیت و طرح – قسمت اول


دسته‌بندی هتل از نظر کیفیت و طرح –  قسمت اول

روال دسته‌بندی هتل‌ها معمولاً بر اساس درجه بندی کیفی و اقتصادی بودن، به صورت زیر می‌باشد:

  • یک ستاره یا معمولی
  • دو ستاره یا لوکس
  • سه ستاره
  • چهار ستاره یا دولوکس
  • پنج ستاره یا ممتاز

 

 

ضوابط معماری، ساختمانی و درجه‌بندی هتل‌های کشور

ردیف شرح مشخصات یک ستاره دو ستاره سه ستاره چهارستاره پنج ستاره ملاحظات
1 رعایت مفاد این ضوابط برای مهمانخانه‌هایی که بعد از تاریخ تصویب این ضوابط با احداث آن‌ها موافقت خواهد شد لازم الاجرا است. × × × × ×  
2 رعایت مفاد این ضوابط به استثنای مواد مندرج در ذیل برای ساختمان‌های موجودی که بعد از تاریخ تصویب این ضوابط با تبدیل آن‌ها نهایتاً تا دو ستاره موافقت خواهد شد لازم‌الاجرا است. × ×        
3 حداقل تعداد اطاق برای مهمانخانه‌های احداثی برابر است با: 10 20 30 50 100 در موارد استثناییی و وجود موقعیت خاصی که مراتب توسط کارشناس فنی به صورت گزارش مستدل ارائه و مورد قبول کمیته فنی جهانگردی واقع شود می‌توان حداکثر تا 10% در اعداد ذکر شده تقلیل داد.
4 حداقل تعداد اطاق (مسافر) برای مهمانخانه‌های تبدیلی مذکور برابر است با: 10 15       در موارد استثنایی و وجود موقعیت خاصی که مراتب توسط کارشناس فنی به صورت گزارش مستدل ارائه مورد قبول کمیته فنی جهانگردی واقع شود می‌توان اعداد ذکر درصد شده را حداقل به 8و13 تقلیل داد.
5 طرح ساختمان‌های احداثی و ساختمان‌های تبدیلی در مناطق حفاظت شده از نظر معماری و شهرسازی باید به تائید سازمان میراث فرهنگی کشور نیز برسد. × × × × × اسامیی این مناطق طبق لیستی است که از طرف آن سازمان اعلام خواهد شد.
6 نقشه‌های معماری، محاسباتی و تاسیساتی که توسط متقاضی ارائه می‌شود باید به ترتیب توسط مهندسان معمار، محاسب و تاسیساتی که دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی هستند تهیه و با درج تاریخ امضاء شوند. (ارائه فتوکپی پروانه اشتغال به کار الزامی است.) × × × × ×  
  تبصره: طرح مهمانخانه‌های 4 و5 ستاره باید توسط مهندسان مشاور درجه‌بندی شده وزارت برنامه‌و بودجه تهیه شود.       × ×  
7 نقشه‌هایی که توسط متقاضی جهت تائید و صدور مجوز باید ارائه شود عبارتند از:            
  الف) یک برگه نقشه 2000/1 (تهیه شده در سازمان نقشه برداری کل کشور) که محل زمین با ساختمان بر روی آن مشخص شده و به تائید شهرداری محل با دفتر فنی استان و یا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه رسیده باشد.

 

 

 

× × × × ×  
ردیف شرح مشخصات یک ستاره دو ستاره سه ستاره چهارستاره پنج ستاره ملاحظات
  ب)کروکی موقعیت زمین و یا ساختمان تبدیلی نسبت به خیابان‌ها، ساختمان‌ها، تاسیسات و مناظر اطراف که تا شعاع حداقل 300 متری باید مشخص و به تائید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه رسیده باشد. × × × × ×  

 

 

 

  ج) نقشه‌های معماری شامل نقشه مجموعه و محوطه‌سازی، نقشه کلیه طبقات، مقاطع طولی و عرضی،‌ نماها (باید مناسب مهمانخانه‌ طراحی شده و با مقیاس بزرگ‌تری نشان داده شود.)

پارکینگ (مانور اتومبیل‌ها مشخص شده باشد.) نقشه داخلی (نحوه قرارگیری مبلمان و تجهیزات) اطاق‌ها و سرویس‌های بهداشتی اطاق‌ها (با مقیاس بزرگ‌تر) ضمناً طرح باید با رعایت شرایط اقلیمی محلی و معماری سنتی تهیه شود.

× × × × ×  
  تبصره: در مهمانخانه‌های سه، چهار و پنج ستاره نقشه‌ معماری داخلی لابی، سالن‌ها و قسمت‌های مورد لزوم نیز ضروری است.     × × ×  
  د) نقشه‌های محاسباتی شامل کلیه نقشه‌های لازم × × × × ×  
  هـ) نقشه‌های تاسیساتی شامل کلیه نقشه‌های لازم × × × × ×  
  تبصره1: برای هتل‌های 3و4و5 ستاره و در موارد لزوم برای هتل‌های 1و2 ستاره سیستم دفع فاضلاب و زباله باید مشخص و به تائید نقشه‌های معماری تهیه و ارائه شوند. × × × × ×  
  تبصره 2: نقشه‌های محاسباتی و تاسیساتی باید پس از تایید نقشه‌های معماری تهیه و ارائه شوند. × × * × ×  
8 مناسب بودن زمین پیشنهاد شده یا محل ساختمان تبدیلی ابتدا باید به تائید کارشناس معماری و ساختمانی بخش فنی برسد (ضمن ارائه گزارش فنی طبق فرم مربوطه) و سپس مورد موافقت کمیته فنی جهانگردی قرار گیرد. × × × × ×  
  تبصره: زمین یا ساختمان باید دسترسی مستقیم به خیابان با حداقل عرض مندرج در ستون‌های مقابل داشته و از مکان‌های نظامی،‌ محل‌های شلوغ و مزاحم از قبیل بیمارستان‌ها، گاراژ، حمام عمومی، تعمیرگاه، کارخانجات، پمپ بنزین و به طور کلی مکان‌های نامناسب به دور باشد 10

 

×

10

 

×

12

 

×

14

 

×

16

 

×

 
9 حداقل مساحت زمین لازم جهت مهمانخانه‌ بر حسب درجه به مترمربع برابر است با: 500 700 1500 3000 5000 در موارد استثنایی، نیاز مبرم و وجود موقعیت خاص که مراتب توسط کارشناس فنی به صورت گزارش مستدلی ارائه و مورد موافقت کمیته فنی جهانگردی واقع شود در متراژ زمین می‌تواند حداکثر تا 10% تقلیل داد.

 

 

 

 

 

 

 

ردیف شرح مشخصات یک ستاره دو ستاره سه ستاره چهارستاره پنج ستاره ملاحظات
  تبصره: حداقل مساحت زمین برای شهر مشهد با توجه به شرایط خاص بر حسب درجه به مترمربع برابر است با: 400 600 1000 2000 2500  
10 حداکثر نسبت زیربنای هر طبقه به مساحت زمین (زیرزمین و پارکینگ جزو زیر بنا محسوب نمی‌شوند.) 70% 60% 50% 45% 40% در موارد استثنایی، نیاز مبرم و وجود موقعیت خاص که دلائل به صورت گزارش مستدلی ارائه و مورد موافقت کمیته فنی جهانگردی واقع شود می‌توان نسبت‌های ذکر شده را افزایش داد.
  تبصره: بدیهی است نسبت‌های ذکر شده زمانی می‌تواند در ردیف‌های بالا رعایت شود که مغادیر ضوابط شهرداری محل یا ارگان‌های ذیربط محل نباشد.            
11 نصف فضای باز باید به فضای سبز و درختکاری اختصاص داده شود. × × * * *  
12 پارکینگ: در صورتی که شهر دارای طرح جامع و تفصیلی باشد تعداد پارکینگ جهت اتومبیل سواری باید برابر تعداد معین شده در طرح مربوطه باشد در غیر اینصورت به ازاء هر چند اطاق مهمان ذکر شده در ستون‌های مقابل یک واحد پارک باید در نظرگرفته شود. 6 5 5 5 5  
  تبصره 1: در هر صورت تعداد پارکینگ پیش‌بینی شده نباید از اعداد مندرج در ستون‌های مقابل کمتر باشد. 4 8 12 20 30  
  مشخصات پارکینگ:

الف) از هر خیابان یا کوچه فقط یک راه ورودی برای پارکینگ مجاز خواهد بود مگر آن که طول زمین بیش از 20 متر باشد که در این صورت می‌توان از دو درب ورودی برای پارکینگ استفاده نمود.

* * * * *  
  ب) حداقل ارتفاع ورودی پارکینگ 2 متر می‌باشد. * * * * *  
  ج) زیرزمین به منظور استفاده پارکینگ باید دارای دسترسی مستقیم به طبقات باشد (پله و آسانسور) * * * * *  
  د)حداقل عرض رامپ جهت دسترسی به پارکینگ برای حداکثر 20 واحد 5/3 متر و از 20 واحد به بالا حداقل 5 متر است. ضمناً می‌توان دو راه ورودی و خروجی هر یک به عرض5/3 مترپیش‌بینی نمود (بادرنظر گرفتن بند الف) * * * * *  
  و) فضای لازم برای هر پارک 5*3 متر می‌باشد و چنانچه پارک دو ماشین در کنار یکدیگر پیش‌بینی شود فضای معادل 5*5 مترمربع (آکس به آکس ستون) مورد نیاز بوده. ضمناً‌ عرض مسیر مانور اتومبیل بایستی 5 متر (آکس به آکس) پیش‌بینی گردد. (اتومبیل‌ها نباید هنگام ورود و خروج مزاحم یکدیگر باشند.) * * * * *  
  ز) در مواقعی که پارکینگ در فضای باز پیش‌بینی می‌شود سطح لازم برای هر اتومبیل 15 متر یعنی 5*3 متر باید در نظر گرفته شود. * * * * *  

 

 

 

ردیف شرح مشخصات یک ستاره دو ستاره سه ستاره چهارستاره پنج ستاره ملاحظات
  تبصره 2: چنانچه هتل دارای سالن‌های متعدد از قبیل جشن‌ها، کنفرانس، برگزاری مراسم، سمینار‌ها و یا رستوران و تریای در ارتباط با خارج مهمانخانه‌ باشد، علاوه بر تعداد پارکینگ ذکر شده باید متناسب با ظرفیت سالن‌ها به تعداد واحد پارکینگ ذکر شده باید متناسب با ظرفیت سالن‌ها به تعداد واحد پارکینگ اضافه شود و یا این که پارکینگ یا پارکینگ‌های اختصاصی دیگری در محل یا محل‌های مناسب و مجاور به تعداد لازم پیش‌بینی شود.   * * * *  
13 ورودی مهمانخانه‌:

در ورودی مهمانخانه‌ باید عریض و کاملاً مشخص باشد و به خیابان باز شود. در صورت وجود شرایط خاص اقلیمی باید از درب‌های دوبله (با فضای مناسب مابین) استفاده گردد.

ضمناً مقابل در ورودی مهمانخانه باید محلی جهت توقف و انتظار وسائط نقلیه به منظور پیاده یا سوار کردن مسافران مهمانخانه‌ و مقابل در ورودی، مسافران را پیاده یا سوار نمایند.

* *        
  تبصره: مساحت لابی مهمانخانه یک ستاره به نسبت هر اتاق حداقل 9/0 مترمربع و دو ستاره حداقل 1/1 مترمربع مشروط بر آنکه حداقل از 18 و 22 متر مربع کمتر نباشد.            
15 سرسرای ورودی شامل قسمت‌های:

میز پذیرش و اطلاعات، انتظار، نشیمن، پذیرائی (لابی) با سرو و نوشیدنی‌های سرد و گرم با پیش‌بینی محلی برای تماشای تلوزیون،‌ اداری و حسابداری، تلفن‌خانه، صندوق امانات و سرویس‌‌های بهداشتی مجزای زنانه و مردانه (در محل مناسب). حداقل مساحت سالن نشیمن به نسبت هر اتاق 3/1 مترمربع می‌باشد مشروط بر آنکه مساحت لابی از 80 مترمربع کمتر نباشد.

    *      
16 سرسرای ورودی شامل:

میز (اطلاعات، پذیرش، ذخیره اتاق، صندوق‌دار) صندوق امانات، انتظار، نشیمن، پذیرایی (لابی) با امکان سرو نوشیدنی‌های سرد و گرم با پیش‌بینی محلی برای تماشای تلوزیون و سرویس‌های مجزای زنانه و مردانه در محل مناسب. حداقل مساحت سالن لابی به نسبت هر اتاق برای هتل چهار ستاره 75/1 مترمربع و برای پنج ستاره 2 مترمربع می‌باشد. مشروط بر آن که جهت مساحت لابی برای چهار ستاره از 180 متر مربع و برای پنج ستاره از 220 مترمربع کمتر نباشد.

      * *  
17 امور اداری شامل اتاق مدیر، معاون حسابداری، کارگزینی و غیره       * *  
18 تلفن عمومی با کابین مخصوص در محل مناسب سرسرای ورودی حداقل به تعداد: 1 1 2 3 3  

 

 

 

 

ردیف شرح مشخصات یک ستاره دو ستاره سه ستاره چهارستاره پنج ستاره ملاحظات
19 تلفن مخصوص تماس‌های راه دور حداقل یک واحد در محل مناسب سرسرای ورودی.     * * *  
20 سالن رستوران باید متناسب با وضع مهمانخانه‌ در نظر گرفته شود و به ازاء هر اتاق حداقل سطح لازم به مترمربع برابر است با:     5/1 8/1 2 رستورانی که پنجره به فضای آزاد داشته باشد مناسب‌تر است.
  تبصره1: وجود رستوران در مهمانخانه‌های یک و دو ستاره اجباری نیست و در صورت وجود به ازاء هر اطاق سطح لازم به مترمربع برابر است با:

مشروط بر آن که مساحت سالن رستوران در مهمانخانه یک ستاره از 40 مترمربع برابر است با:

1/1 3/1        
  تبصره 2: رستوران مهمانخانه به خصوص رستورانی که در آن علاوه بر مسافر داخل هتل از مهمان غیر مقیم نیز پذیرایی می‌شود، گذشته از این که مساحت آن باید متناسب و بیشتر درنظر گرفته شود لازم است ضمن ارتباط مستقیم با داخل مهمانخانه دارای در ورودی مستقل به خیابان بوده و یا این که راه ارتباطی آن (مخصوصاً در مورد رستوران‌هائی که در طبقات بالا و یا زیرزمین قرار دارند) طوری در نظر گرفته شود که مزاحم داخل مهمانخانه (لابی) نشده و مخل آسایش مسافرین نشود. * * * * *  
21 رستوران‌های کوچک شامل رستوران‌های سنتی و رستوران‌های اختصاصی         *  
22 حداقل نسبت مساحت آشپزخانه با مساحت رستوران برابر است با: 40% 45% 50% 55% 60%  
23 آشپزخانه باید مجهز و مطابق با مقررات و آئین‌نامه‌های بهداشتی بوده و پنجره با سطحی مناسب به فضای آزاد داشته باشد. * * * * *  
24 آبدارخانه متناسب با ظرفیت سالن رستوران * * * * *  
25 فضای لازم (فیلتر) بین رستوران وآشپزخانه جهت جلوگیری از پخش بو، سروصدا و دید با پیش‌بینی تهویه هوا * * * * *  
26 سرویس‌های بهداشتی مجزای زنانه و مردانه جهت مهمانان با پیش‌ ورودی (فیلتر) مناسب در مجاورت سالن رستوران. * * * * * برای هتل‌های یک و دو ستاره با توجه به امکانات طرح باید پیش‌بینی شود.
27 سالن چایخانه (کافی شاپ) و آبدارخانه مخصوص آن متناسب با موقعیت و ظرفیت آشپزخانه       * * این سالن باید در رابطه با فضاهای عمومی از قبیل لابی با دیدی ازخیابان یا در کنار آن و مشرف به مناظر زیبا پیش‌بینی شود.
28 کافه تریا     * * *  
29 مغازه‌های مختلفی از قبیل گل‌فروشی، عطریات، جواهرات، غرفه صنایع‌دستی، عتیقه فروشی، نمایشگاه و سایر مغازه‌های مناسب مهمانخانه را، مشروط بر آن که ارتباط مستقیم با خیابان یا معابر نداشته باشد می‌توان در نظر گرفت.     * * *  

 

 

 

 

 

 

 

ردیف شرح مشخصات یک ستاره دو ستاره سه ستاره چهارستاره پنج ستاره ملاحظات
  تبصره: احداث مهمانخانه بر روی پاساژ مجاز می‌باشد مگر آن‌که موقعیت زمین هتل به نحوی باشد که دارای راه‌های دسترسی متعدد بوده به طوری که ورودی هتل مستقل و در مجاورت ورودی پاساژ نباشد (با موافقت کمیته فنی جهانگردی). در این صورت سرسرای ورودی و لابی باید در طبقه همکف و اتاق‌های مسافرین حداکثر در طبقه دوم پیش‌بینی شود.

ضمناً سقف پاساژ نباید به حیاط خلوت اتاق مسافرین ارتباط (باز) داشته باشد.

* *        
30 آرایشگاه مردانه و در صورت لزوم زنانه       * *  
31 واکسی       * *  
32 غرفه فروش کتب، مجلات، روزنا‌مه‌، فیلم و اسلاید         *  
33 دفتر خدمات تاکسی برای مهمان هتل       * *  
34 باجه رزرو بلیط مسافرت و خدمات فرهنگی         *  
35 محل باجه انجام امور بانکی و ارزی       * *  
36 محل باجه تلکس، پست و تلگراف       * *  
37 غرفه عرضه شیرینی، شکلات و امثال آن       * *  
38 محل برگزاری نمایشگاه‌های هنری         *  
39 حداقل مساحت اتاق یک نفره با تختخواب به ابعاد 2*1 متر و بدون احتساب فضای حمام و راهرو ورودی به مترمربع 9 11 13 14 15  
  تبصره: حداقل 15% از کل اتاق‌های مسافرین باید یک نفره باشند.           در موارد خاص این درصد با موافقت کمیته فنی جهانگردی قابل تغییر است.
40 حداقل مساحت اتاق دو نفره یک تخته با تخت‌خواب به ابعاد 2*5/1 متر و بدون احتساب فضای حمام و راهروی ورودی به مترمربع: 11 13 15 17 19  
  تبصره: حداقل 30% از کل اتاق‌های مسافرین باید دو نفره یک تخته باشد.           در موارد خاص این درصد با موافقت کمیته فنی جهانگردی قابل تغییر است.
41 حداقل مساحت اتاق دو نفره دو تخته به ابعاد هر تخت 2*1 متر و بدون احتساب فضای حمام و راهرو ورودی به مترمربع 12 14 17 19 20  
42 کلیه اتاق‌ها باید دارای نور طبیعی به فضای آزاد باشند و ارتفاع کف پنجره نباید از 20/1 متر بیشتر باشد و سطح پنجره‌ها نیز باید متناسب با آب و هوای منطقه درنظر گرفته شود. * * * * *  
43 اتاق‌ باید دارای گنجه توکار با حداقل عمق و ارتفاع به ترتیب 60 سانتی‌متر و 2 متر بوده و طول آن حداقل برابر اعداد مندرج در مقابل باشد: 1 2/1 4/1 6/1 6/1  
44 محلی برای بالش و پتوی اضافی در داخل گنجه و یا در مکان مناسب اتاق‌ که در ارتفاع مطلوبی قرار داشته باشد (جاسازی) باید پیش‌بینی شود. جا چمدانی نیز باید در محل مناسب اتاق‌ در نظر گرفته شود.     * * *  

 

 

 

 

 

 

ردیف شرح مشخصات یک ستاره دو ستاره سه ستاره چهارستاره پنج ستاره ملاحظات
45 حمام در کلیه اتاق‌ها شامل دستشوئی توالت و دوش دیواری با زیردوشی به مساحت حداقل 3 مترمربع * *        
  تبصره1: در موارد خاص با موافقت کمیته فنی جهانگردی درصدی از اتاق‌ها را می‌توان بدون دوش و توالت اختصاصی و فقط با نصب دستشوئی در نظر گرفت در این صورت دستشوئی با آب سرد و گرم و شیر مخلوط باید در محل مناسب اتاق به طریقی که در معرض دید مستقیم مسافر نباشد نصب شود. * *        
  تبصره2: در مناطق خیلی گرم یا خیلی مرطوب، داشتن دوش برای کلیه اتاق‌‌ها اجباری است. * *        
  تبصره3: سرویس‌های بهداشتی عمومی در طبقات جهت اتاق‌های بدون سرویس مندرج در بالا شامل دو قسمت زیر است: * *        
  الف) توالت و دستشوئی زنانه و مردانه باید به طور مجزا از یکدیگر و در محل مناسبی پیش‌بینی و دارای فضائی به عنوان ورودی برای نصب دستشوئی‌ها بوده که برای ورود به توالت‌ها از این محوطه باید استفاده شود. تعداد توالت‌ها باید حداقل یک دستگاه مردانه به نسبت مجموع اتاق‌های بدون سرویس بهداشتی مندرج در مقابل باشد:

چنانچه تعداد اتاق‌های بدون سرویس در هر طبقه کمتر از اعداد ذکر شده در بالا باشد وجود یک دستگاه توالت و دستشوئی مردانه الزامی است.

7

 

 

 

 

*

5

 

 

 

 

*

       
  ب) حمام‌های زنانه و مردانه باید به طور جدا (زن و مرد) از هم در محل مناسبی پیش‌بینی و هر واحد آن باید دارای فضای رختکن و فضای دوش مجزا از رختکن (به وسیله دیوار) باشد. تعداد آن باید یک دستگاه زنانه و یک دستگاه مردانه به نسبت مجموع اتاق‌های بدون سرویس بهداشتی مندرج در مقابل باشد: 10 8        
  چنانچه تعداد اتاق‌های بدون سرویس هر طبقه کمتر
از اعداد ذکر شده در بالا باشد وجود یک دستگاه حمام زنانه و یک دستگاه حمام مردانه مجزا با رختکن الزامی است.
* *        
  تبصره4: توالت و دستشوئی‌ها و همچنین حمام‌های زنانه  عمومی باید در یک فضا و در محل مناسب (انتهای راهرو) و دور از سرویس‌های عمومی مردانه که مشابه آنها می‌باشد پیش‌بینی شوند. * * * * *  
  تبصره 5: فضای توالت و حمام‌های عمومی باید به فضای آزاد یا محیط خلوت مناسب که اتاق‌ها از آن نور نمی‌گیرند پنجره داشته و فضای دستشوئی‌ها و رختکن‌ها نیز حتی‌المقدور باید دارای پنجره به فضای آزاد باشند. * * * * *  
  تبصره6: فضای دستشوئی‌های عمومی باید طوری طراحی شود که با باز بودن در آن از راهرو یا هال، داخل فضای دستشوئی‌ها دیده نشود. * * * * *  

 

 

 

 

ردیف شرح مشخصات یک ستاره دو ستاره سه ستاره چهارستاره پنج ستاره ملاحظات
  تبصره7: محل دستشوئی زمین شوی‌ها،‌ سطل آشغال و وسائل نظافت نمازخانه شامل حوضچه با آب سرد و گرم، انبار مواد پاک کننده و ضدعفونی کننده باید در قسمت جداگانه‌ای از فضای سرویس‌های عمومی پیش‌بینی شود. * *        
46 حمام در کلیه اتاق‌ها شامل دستشوئی توالت و دوش دیواری با زیردوش یا وان به مساحت حداقل 5/3 مترمربع     *      
47 حمام در کلیه اتاق‌ها شامل دستشوئی، توالت و وان با دوش دستی یا زیردوشی به مساحت حداقل برابر اعداد مندرج در مقابل (به مترمربع):       4 5/4  
  تبصره1: در صورتی که توالت فرنگی تعبیه شده باشد نصب بیده ضروری است.       * *  
  تبصره2: درصدی از سرویس بهداشتی اتاق‌ها و سرویس‌های عمومی را با توجه به موقعیت و نیاز (بیگانگان، اقلیت‌های مذهبی و بیماران) منطقه باید با توالت فرنگی در نظر گرفت. * * * * *  
  تبصره3: با توجه به موقعیت و نیاز منطقه باید در سرویس‌های بهداشتی اتاق‌ها، وان یا زیردوشی در نظر گرفته شود.     * * *  
48 در صورتی‌که در یک مهمانخانه اتاق‌های مرتبط (کانت) در نظر گرفته شود هر کدام از اتاق‌های مرتبط باید به تنهایی کلیه ضوابط و شرایط مورد نیاز یک اتاق مستقل را داشته و در ضمن، درب ارتباطی بین دو اتاق باید دو تایی باشد. * * * * *  
49 سوئیت شامل اتاق‌ خواب، اتاق نشیمن با تلوزیون، میز کار، آبدارخانه کوچک با کابینت در گوشه مناسب اتاق به صورت باز یا بسته و مجهز به هود، یخچال، حمام و سرویس‌های بهداشتی به نسبت حداقل 10% اتاق‌های مسافرین.       * * اتاق‌ خواب و نشیمن باید طوری طراحی شوند که هر دو دارای پنجره به فضای خارج بوده و ارتباط معماری مناسبی با هم داشته باشند.
  تبصره: چنانچه هتل‌های سه ستاره و یا پائین‌تر نیز دارای سوئیت باشند رعایت شرایط مندرج در بالا الزامی است. * * *      
50 آپارتمان به تعداد مورد نیاز شامل اتاق‌های خواب،‌ سالن پذیرائی و نهارخوری با تلوزیون، میز کار، آشپزخانه کوچک مجهز به هود، یخچال و کابینت لازم، حمام‌ها با سرویس‌های بهداشتی، انباری و در صورت نیاز اتاق همراه.

تبصره: حداقل یک واحد الزامی است.

          اتاق‌های خواب و سالن‌ها باید طوری طراحی شوند که هر کدام دارای پنجره به فضای آزاد بوده و ارتباط مناسبی با هم داشته باشد.
51 سوئیت یا آپارتمان مدیر: در صورت پیش‌بینی باید مستقل با ورودی جداگانه در نظر گرفته شود. * * * * *  
52 بالکن یا سایه‌بان       * *  

 

 

 

 

 

 

ردیف شرح مشخصات یک ستاره دو ستاره سه ستاره چهارستاره پنج ستاره ملاحظات
53 در صورتی که بالکن (تراس) برای اتاق مسافرین پیش‌بینی شود باید مجزا از بالکن‌های مجاورش بوده و نسبت به بالکن‌های دیگر اشراف نداشته باشد. * * * * *  
54 ارتفاع اتاق یا نشیمن مسافر (مهمان) در سقف‌های افقی از 60/2 متر در سقف‌‌های شیب‌دار به طور متوسط از 40/2 متر نباید کمتر باشد. * * * * *  
55 دیوارهای مشترک بین اتاق باید با آجر سفالی تیغه (مجوف) یا مشابه به ضخامت حداقل برابر اعداد مندرج در مقابل اجراء شود (به سانتی‌متر) 9 9 19      
56 دیوارهای مشترک بین اتاق باید به آجر سفالی تیغه (مجوف) یا مشابه به ضخامت حداقل 9 سانتی‌متر برای هر جدار اجراء شود.       * *  
57 در مهمانخانه‌ سه ستاره و به بالا که کلیه اتاق‌ها دارای سرویس بهداشتی اختصاصی است در هر طبقه و در محل مناسبی باید یک حمام با رختکن پیش‌بینی شود.       * *  
58 اختصاص محل مناسبی برای سرویس طبقات به طوری که با یک درب از راهرو و طبقات جدا شده و دارای فضای لازم جهت استفاده از دستگاه یخ‌ساز و شیر آب باشد.     * * *  
  تبصره1: در هتل‌های یک و دو ستاره نیز در صورت لزوم در هر طبقه باید محل مناسبی به عنوان اتاق‌ سرویس در نظر گرفته شود. * *        
  تبصره2: در صورت پیش‌بینی کانال جهت شوت ملحفه این کانال باید از قسمت سرویس طبقات به قسمت لاندری (رختشویخانه) منتهی گردد. * * * * *  
  تبصره3: پله و آسانسور سرویس باید ارتباط غیرمستقیم با آشپزخانه (از طریق آبدارخانه مجاور) داشته باشد تا اینکه بوی پخت و پز آشپزخانه از طریق آن‌ها در طبقات پخش نشود. * * * * *  
59 در مهمانخانه‌های بیش از دو طبقه بر روی همکف باید آسانسورهای مسافربری به تعداد مورد نیاز و به ظرفیت مناسب پیش‌بینی شود. * * * * *  
60 فضای واقع در مقابل پله و آسانسور مسافربری باید متناسب و وسیع در نظر گرفته شود. * * * * *  
61 پله فرار باید در محل مناسب و مطابق اصول ایمنی (مورد تایید ارگان ذیربط) برای ساختمان‌های بیش از دو طبقه بر روی همکف پیش‌بینی شود. * * * * *  
  تبصره 1: پله فرار باید به صورت آزاد (در هوای آزاد) و یا به صورت بسته با دو در ایمنی باشد. * * * * *  
  تبصره 2: حداکثر فاصله پله فرار از دورترین اتاق نباید بیش از 30 متر بوده  و پله فرار باید در طبقه همکف به محوطه باز و یا معبر عمومی مرتبط شود. * * * * *  

 

 

 

 

 

 

ردیف شرح مشخصات یک ستاره دو ستاره سه ستاره چهارستاره پنج ستاره ملاحظات
62 اتاق مسافرین (مهمان) عموماً از طبقه اول (بالای همکف) شروع می‌شود و حتی المقدور در طبقه همکف نباید اتاق مسافرین در نظر گرفته شود اما چنانچه این امر اجتناب‌ناپذیر باشد جهت جلوگیری از مشرف شدن به داخل اتاق‌ها ارتفاع کف پنجره نسبت به کف محوطه اطراف ساختمان نباید از 2 متر کمتر باشد (در این صورت ارتفاع کف طبقه همکف نسبت به محوطه مجاور نباید از 20/1 کمتر باشد) * * * * *  
63 اتاق معمولین جنگی باید در اولین طبقه‌ای که به مسافرین اختصاص داده شود پیش‌بینی شود. امکانات رفاهی مورد نیاز از قبیل (رامپ ورودی، آسانسور یا چرخ بالا‌بر از پله‌ها با سرویس بهداشتی لازم و مناسب معمول) نیز باید در نظر گرفته شود * * * * *  
64 عرض راهرو و طبقات باید متناسب با طولش بوده ولی در هر صورت تا 18 متر طول نباید دارای عرضی کمتر از اعداد مدرج در مقابل (به متر) باشد. 4/1 5/1 7/1 9/1 1/2  
  تبصره: در انتهای راهرو حتی‌الامکان پنجره به فضای آزاد پیش‌بینی شود تا راهروها روشن و در فصول معتدل هوای معتدل هوای آن‌ها تهویه شود. * * * * *  
65 در صورت در نظرگرفتن اتاق‌ مسافرین در دو طرف راهروها در ورودی اتاق‌ها حتی‌الامکان نباید در مقابل یکدیگر قرار گیرند. * * * * *  
66 در صورتی که اتاق مسافرین به ناچار از نور حیاط خلوت استفاده نمایند حداکثر تا چهار طبقه نباید عرض حیاط خلوت از 5/3 متر و مساحت آن از 14 مترمربع کمتر باشد و بازاء هر طبقه بیشتر از 4 طبقه  25 سانتی‌متر به عمق فضای مقابل پنجره‌ها باید اضافه شود. * * * * *  
  تبصره1: در مناطق گرمسیر نظیر استانهای خوزستان و سیستان و بلوچستان و … ابعاد حیاط خلوت می‌تواند نیم متمرکز از اندازه‌های ذکر شده باشد. * * * * *  

 

  تبصره2: حیاط خلوت به فضایی اطلاق می‌شود که از چهار طرف محدود شده باشد و چنانچه ساختمان قرار داشته باشد عقب نشینی ساختمان در نبش یا در مجاورت محوطه کمتر از 5/2 متر و در مناطق گرمسیر استثنائاً کمتر از 2 متر نباشد. * * * * *  
  تبصره3: راهرو طبقات، انبار ملحفه، اتاق خانه‌داری، نمازخانه و سایر فضاهائی که ایجاد دود و یا پخش بوی نامطبوع نمی‌کنند می‌توانند از ارتفاع حداقل 80/1 متر به بالا (جهت مشرف نشدن به اتاق مسافرین) دارای پنجره به حیاط خلوت باشند. * * * * *  
  تبصره 4: حیاط خلوت مربوط به اتاق‌های مسافرین باید بدون سقف حتی شیشه‌ای و یا ورقه‌ای پلاستیکی یا فایبرگلاس بوده و مرتبط به هوای آزاد باشد. * * * * *  

 

 

 

 

ردیف شرح مشخصات یک ستاره دو ستاره سه ستاره چهارستاره پنج ستاره ملاحظات
67 حیاط خلوت‌ها باید طوری طراحی شوند که در صورت داشتن جبهه باز، مشرف به خانه‌های مسکونی نشوند در غیر اینصورت از حیاط خلوت و یا عقب نشینی قسمتی از ساختمان در محوطه باز باید صرف نظر نمود که مشرف به خانه‌های مسکونی نشود. * * * * *  
68 اتاق‌های مسافرین نباید دارای پنجره‌های مشرف به یکدیگر باشند. * * * * *  
  تبصره: بالای در اتاق مسافرین نباید کتیبه تعبیه شود مگر آن که از جنس کدر مانند چوب و غیره باشد. * * * * *  
69 کلیه سرویس‌های بهداشتی اتاق‌ها باید به فضای آزاد و یا به حیاط خلوتی که اتاق‌ها از آن نور نمی‌گیرند پنجره داشته و یا باید از طریق هواکش‌های برقی به وسیله کانال‌هائی با سطح مقطع حداقل 400 سانتی‌متر مربع به هوای آزاد پشت‌بام مرتبط باشند. * * * * *  
70 حداقل ارتفاع کف تا زیر سقف سرویس‌های بهداشتی اتاق‌ها و سرویس‌های عمومی نباید از 20/2 متر کمتر باشد. * * * * *  
71 حداقل ابعاد زیردوشی با لبه باید 90*10 سانتی‌متر و حداقل عرض وان 75 و طول آن 160 سانتی‌متر باشد. * * * * *  
72 کلیه توالت‌های ایرانی باید دارای فلاش تانک‌های ایستاده (توالت‌های عمومی و همچنین توالت‌های داخل اتاق‌ها) و کلیه توالت‌های فرنگی باید دارای سیفون‌های انباری (مخزن‌دار) باشند. * * * * *  
73 جهت تعبیه شترگلوی توالت‌ها از سقف کاذب زیرین باید استفاده شود و کف حمام اتاق‌ها و یا کف فضای سرویس‌های بهداشتی نباید در سطح بالاتری از کف اتاق یا راهرو قرار گیرند. * * * * *  
74 در سرویس‌های بهداشتی اتاق‌ها و سرویس‌های عمومی چنانچه بخواهند لوله‌کشی آب سرد وگرم را به روی کار انجام دهند باید به یکی از دو طریق زیر اقدام شود. * * * * *  
  الف) در ساختمان‌های تبدیلی لوله‌کشی باید در داخل حفره دیوار با قاب آلومینیومی یا مشابه بر روی آن انجام شود به طوریکه لوله‌ها دیده نشوند. * * * * *  
  ب) در ساختمانهای جدید الاحداث باید کانال یا حفره مخصوصی در دیوار پیش‌بینی شده و پس از لوله‌کشی در داخل آن، ورق- آلومینیومی باز شو یا مشابه آن بر روی آن نصب شود تا این‌که لوله‌ها دیده نشده ولی قابل تعمیر یا تعویض باشند. * * * * *  
  تبصره: لوله‌کشی در داخل کف حمام‌ها و سرویس‌های عمومی مجاز نبوده و باید در داخل کانال یا حفره‌ عمودی دیوارها انجام شده، انشعابات آن باید در داخل سقف کاذب باید دارای دریچه بازدید باشد. * * * * *  

 

 

 

 

 

 

ردیف شرح مشخصات یک ستاره دو ستاره سه ستاره چهارستاره پنج ستاره ملاحظات
75 نمازخانه مردانه و زنانه مجزا با پیش ورودی (کفش‌کن) باید در محل مناسب مهمانخانه (ساکت و آرام) در نظر گرفته شود. * * * * *  
  تبصره1: نمازخانه باید در نیم طبقه اول (در صورت وجود) و یا در محلی دور از سروصدا و رفت و آمد (لابی) در نظر گرفته شود. * * * * *  
  تبصره 2: پیش ورودی یا کفش‌کن کوچک باید طوری در نظر گرفته شود که در موقع بازکردن در آن،‌ فضای داخل نمازخانه در معرض دید مستقیم قرار نگیرد. * * * * *  
  تبصره3: نمازخانه باید دارای مکانی جهت وضو گرفتن باشد این محل باید در خارج از فضای نمازخانه و در مجاورت آن پیش‌بینی شده و دارای دستشوئی با کف‌شور فاضلاب باشد.

بدیهی است در صورتی که سرویس بهداشتی زنانه عمومی و مردانه در فاصله نزدیک نمازخانه پیش‌بینی شده باشد، دیگر نیازی به محل وضو نخواهد بود.

* * * * *  
76 سالن اجتماعات و جشن‌های مجزای زنانه و مردانه با ورودی مستقل (از خیابان یا محوطه هتل) و با سرویس‌های به تعداد لازم باید در محل مناسب (مجاور سالن) پیش‌بینی شود. مساحت سالن مجموعاً برای زنانه و مردانه به ازاء هر اتاق حداقل برابر اعداد مندرج در مقابل (به مترمربع) می‌باشد. * * * * *  
  تبصره1: درصورت پیش‌بینی برگزاری همزمان سمینارها، جلسات و اجتماعات متعدد، سالن‌ را باید طوری طراحی نمود که به سالن‌های کوچکتری (مجزا) تقسیم شود.       * *  
  تبصره2: در صورت پیش‌بینی برگزاری همزمان جشن‌ها و اجتماعات متعدد باید چندین سالن مجزا را با سرویس‌های مجزای زنانه و مردانه به تعداد لازم در نظر گرفت. * * * * *  
77 سالن کنفرانس با ظرفیت متناسب و به تعداد مورد نیاز با سرویس‌های مجزای زنانه و مردانه لازم.         *  
78 اتاق مطالعه و کتابخانه (بدون سرو نوشابه و غذا) در محل مناسب، دور از سروصدا و رفت و آمد زیاد حداقل به مساحت 30 مترمربع.         *  
79 پیش‌بینی محل مناسب برای فوریت‌های پزشکی و کمک‌های اولیه با پزشکی در دسترس و خدمت مسافران.         *  
80 پیش‌بینی امکانات سرگرمی فکری و تفریح سالم برای کودکان و نوجوانان (سرپوشیده و یا سرباز) از قبیل سالن تماشای فیلم و یا بازی با سطح متناسب.       * *  
  تبصره1: مهمانخانه‌های یک و دو ستاره نیز حتی‌الامکان باید دارای چنین ورودی باشند.            

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف شرح مشخصات یک ستاره دو ستاره سه ستاره چهارستاره پنج ستاره ملاحظات
  تبصره2: در صورتی که در مهمانخانه‌ای کارگر زن کار کند رختکن و سرویس بهداشتی مطابق بالا باید به طور مجزا از مردانه برای زنانه نیز پیش‌بینی شود.     * * *  
82 اتاق استراحت کارگران باید در محل مناسب (خارج از طبقات منحصر به اتاق‌های مسافرین) به انضمام سرویس‌های بهداشتی مندرج در بالا پیش‌بینی شود. * * * * *  
  تبصره: چنانچه در مهمانخانه‌ای کارگر زن کار کند در صورتی که تعداد آن‌ها بیش از سه نفر باشد، اتاق استراحت (مجزا از مردانه) مطابق بالا پیش‌بینی شود. * * * * *  
83 اتاق غذا خوری خصوصی برای کارگران باید در محل مناسب (خارج از طبقات منحصر به اتاق‌های مسافرین) پیش‌بینی شود.     * * *  
  تبصره: در صورتی که مهمانخانه‌ یک و دو ستاره نیز دارای رستورانی به مساحت بیش‌ از 55 مترمربع باشد، پیش‌بینی این اتاق الزامی است. * *        
84 ورودی مجزا جهت حمل موادغذائی و نیازمندی‌های مهمانخانه.     * * *  
  تبصره1: ورودی ذکر شده در بالا باید دور از دید مسافرین مهمانخانه باشد.     * * *  
  تبصره2:‌در صورتی که مهمانخانه یک و دو ستاره دارای رستوران وسیعی باشد این ورودی لازم است. * *        
  تبصره3: در صورت لزوم این ورودی می‌تواند با ورودی مجزای کارگران که قبلاً ذکر آن شد ادغام گردد. * * * * *  
  تبصره4: پیش‌بینی ورودی برای ورود و خروج کارگران و همچنین حمل مواد غذایی از محوطه پارکینگ بلامانع است مشروط بر آن‌که در معرض دید مستقیم مسافرانی‌ که اتومبیل خود را در آن محوطه پارک کرده و از آسانسور یا پله بالا می‌روند، قرار نداشته باشند. * * * * *  
85 اتاق تحویلداری و توزیع بار با بارانداز مقابل آن     * * *  
  تبصره: در هتل‌های یک و دو ستاره نیز در صورت داشتن رستوران وسیع لازم است. * *        
86 اتاق مسئول تدارکات و انبارداری.     * * *  
87 انبار موادغذایی خشک و حجیم متناسب با نیاز رستوران.     * * *  
88 انبار موادغذایی فاسدشدنی متناسب با نیاز رستوران.     * * *  
  تبصره: در هتل‌های یک و دو ستاره نیز در صورت داشتن رستوران لازم است. * *        
89 انبار ظروف و لوازم مخصوص آشپزخانه و رستوران متناسب با ظرفیت رستوران.     * * *  
90 انبار مرکزی خانه‌داری و محل نگهداری پتو، ملحفه و غیره متناسب با تعداد اتاق‌ها.   * * * *  
91 انبار وسائل فنی و تاسیساتی متناسب با ظرفیت مهمانخانه.     * * *  

 

 

 

ردیف شرح مشخصات یک ستاره دو ستاره سه ستاره چهارستاره پنج ستاره ملاحظات
  تبصره:درهتلهای‌یک‌ودوستاره‌بیش‌از40‌اتاق ‌نیزلازم است. * *        
92 روم سرویس مجهز به تلفن و میز و صندلی برای مسئول آن که باید در محل مناسب (مجاور آبدارخانه و یا در داخل آبدارخانه یا آشپزخانه اصلی) پیش‌بینی شود.     * * *  
93 سردخانه نگهداری انواع گوشت‌ها (زیر صفر)     * * *  
  تبصره: هتل‌های یک و دو ستاره‌ای که رستوران وسیع دارند باید دارای این سردخانه باشند. * *        
94 سردخانه نگهداری انواع سبزیجات (بالای صفر.)     * * *  
  تبصره: هتل‌های یک و دو ستاره‌ای که رستوران وسیع دارند باید دارای این سردخانه باشند. * *        
95 رختشویخانه و اتوکشی مجهز به ماشین‌های لباسشوئی متناسب با ظرفیت هتل. * *        
96 لباسشوئی (لاندری) شامل آب‌شوئی، خشک‌شوئی، خیاطی،‌ اتوکشی و … متناسب با ظرفیت هتل.     * * *  
97 بخش‌ فنی جهت نگهداری و تعمیرات شامل نقاشی، نجاری، الکتریکی، تاسیساتی،‌ بنائی و غیره.       * *  
98 موتورخانه با سطح کافی باید در طبقه زیرین ساختمان قرار گرفته و دور از راه‌های تردد مسافرین بوده و حتماً پنجره به فضای آزاد داشته باشد. * * * * *  
  تبصره: پیش‌‌بینی محل دستگاه سختی‌گیر درمواردمورد لزوم.            
99 اتاق برق جهت کنتورها، تقسیم‌ها و فیوزها و…     * * *  
  تبصره: در هتل‌های یک و دو ستاره بزرگ نیز لازم است. * *        
100 محل مناسبی جهت نصب دستگاه ژنراتور برق (اضطراری) باید پیش‌بینی شود به طوری که دور از دید مسافرین بوده و در موقع روشن شدن دستگاه،‌ صدای آن مزاحم افراد نشود. * * * * *  
101 انباری جهت جمع‌آوری زباله با امکان تخلیه سریع و مستقیم از مهمانخانه یا سوخت آن که مورد تأئید سازمان ذیربط باشد،‌ باید پیش‌بینی شود.     * * *  
  تبصره: محل تخلیه زباله نباید در معرض دید مسافرین یا رهگذران باشد. * * * * *  
102 اتاق‌ها وفضاهای مختلف باید به وسیله رادیاتور و از طریق سیستم شوفاژ مرکزی یا مشابه آن گرم شوند. * * *      
103 اتاق‌ها و فضاهای مختلف باید از طریق سیستم فن‌کویل (یا تهویه مطبوع)‌ به وسیله رادیاتور با درجه تنظیم یا مشابه آن گرم شوند.       * *  
  تبصره: برای هتل‌های سه ستاره و به بالا در مناطق خاص اقلیمی که مثلاً دارای رطوبت زیاد یعنی شرجی غیر متعارف و یا بالعکس خشکی دائم هوا هستند،‌ جهت گرم یا ایجاد خنکی و همچنین جهت کنترل مقدار رطوبت و یا خشکی هوا باید از دستگاه‌های هواساز یا مشابه آن استفاده شود.     * * *  

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف شرح مشخصات یک ستاره دو ستاره سه ستاره چهارستاره پنج ستاره ملاحظات
104 فضاهای عمومی و سالن‌های بزرگ باید به وسیله دستگاه‌های هواساز یا مشابه آن گرم یا خنک شود.     * * *  
105 جهت خنک کردن اتاق باید از کولر با دریچه تنظیم (قابل بستن) استفاده شود. * * *      
  تبصره1: کولرها باید در پشت‌بام یا محل مناسب که ایجاد سروصدا برای مسافرین ننموده و دور از دید اشخاص باشند پیش‌بینی شوند. * * *      
  تبصره2: کانال کشی کولر کلاً باید به صورت توکار انجام شود. * * *      
106 برای خنک‌کردن اتاق از فن‌کویل یا کولر گازی باید استفاده شود.       * *  
  تبصره1: در مناطق خاص اقلیمی که ضرورت داشته باشد برای هتل‌های یک،‌ دو و سه ستاره نیز ضروری است.            
  تبصره2:‌ کولرگازی باید جاسازی شده و طوری کار گذاشته شود که هماهنگی با نمای ساختمان را داشته باشد.       * *  
107 در نقاطی که آب لوله‌کشی و تصفیه شده ندارند باید دستگاه تصفیه آب آشامیدنی مورد تأئید (ارگان ذیربط دولتی) در نظر گرفته شود. * * * * *  
  تبصره: دستگاه تصفیه آب استخر باید در محل مناسب و دور از دید مسافرین پیش‌بینی شود.            
108 استخر سرپوشیده یا سرباز، سونا و تنیس روی میز       * *  
109 تنیس،‌ بدمینتون و امثال آن         *  
110 مهمانخانه‌هائی که بعد از تاریخ تصویب این ضوابط با احداث آن‌ها موافقت خواهد شد بر اساس همین ضوابط درجه‌بندی خواهند شد. * * * * *  
  تبصره:‌ مهمانخانه‌هائی که قبل از تصویب این ضوابط بر مبنای ضوابط قبلی (به شماره 26772 مورخ 16/9/1346) احداث یا تبدیل شده‌اند تا زمانی که بنا به تشخیص کمیسیون درجه‌بندی متناسب با وضعیت زمان و مکان بوده و دارای کیفیت مطلوبی از نقطه نظر ساختمانی و معماری باشند بر مبنای همان ضوابط قبلی درجه‌بندی خواهند شد.            

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *