دانلود کتاب برنامه‌ریزی نیروی انسانی


دانلود کتاب برنامه‌ریزی نیروی انسانی (قاسم ریاضی نیا)

کتاب برنامه‌ریزی نیروی انسانی از سری منابع آموزشی شهرداری است که توسط قاسم ریاضی نیا تهیه شده است

سرفصل های کتاب برنامه‌ریزی نیروی انسانی :

فصل اول: اصول و مبانی برنامه ریزی نیروی انسانی (کلیات)

 • اهداف درسی
 • مقدمه
 • سیر تحول برنامه ریزی نیروی انسانی
 • تاریخچه برنامه ریزی و مدیریت نیروی انسانی
 • وظایف مدیریت نیروی انسانی
 • آثار تغییرات بر برنامه ریزی نیروی انسانی
 • تعریف برنامه ریزی
 • تعریف نیروی انسانی
 • تعریف برنامه ریزی نیروی انسانی
 • مرتبط ساختن برنامه ریزی نیروی انسانی با برنامه ریزی استراتژیک
 • گامهای اولیه برای برنامه ریزی نیروی انسانی
 • نکاتی که باید در برنامه ریزی نیروی انسانی در نظر گرفت
 • مسایلی که مدیریت نیروی انسانی در برنامه ریزی با آن روبروست
 • عناصر کلیدی برنامه ریزی نیروی انسانی
 • برنامه ریزی نیروی انسانی در عمل
 • برنامه ریزی نیروی انسانی برای شهرداریها
 • خلاصه فصل
 • سوالات فصل

فصل دوم: متغیرهای محیطی اثرگذار بر برنامه ریزی نیروی انسانی

 • اهداف درسی
 • متغیرهای خارجی اثرگذار بر کارکرد برنامه ریزی نیروی انسانی
 • عوامل داخلی یا سازمانی اثرگذار بر کارکرد برنامه ریزی نیروی انسانی
 • متغیرهای فردی اثرگذار بر برنامه ریزی نیروی انسانی
 • متغیرهای شغلی اثرگذار بر برنامه ریزی نیروی انسانی
 • دگرگونیهای مهم در آینده و تاثیر آن بر برنامه ریزی منابع انسانی
 • خلاصه فصل دوم
 • سئوالات فصل دوم

فصل سوم: اهمیت، اهداف و ماهیت برنامه ریزی نیروی انسانی

 • اهداف درسی
 • اهمیت برنامه ریزی منابع انسانی
 • اهداف برنامه ریزی نیروی انسانی
 • ماهیت برنامه ریزی نیروی انسانی
 • خلاصه فصل سوم
 • سئوالات فصل سوم

فصل چهارم: مزایا و موانع برنامه ریزی نیروی انسانی

 • اهداف درسی
 • مزایای برنامه ریزی نیروی انسانی
 • تنگناهای برنامه ریزی نیروی انسانی
 • علل عدم برنامه ریزی نیروی انسانی
 • موانع اجرای برنامه ریزی منابع انسانی
 • خلاصه فصل چهارم
 • سئوالات فصل چهارم

فصل پنجم: ابزار، فنون و روشهای پیش بینی برنامه ریزی نیروی انسانی

 • اهداف درسی
 • ابزار پیش بینی نیروی انسانی
 • فنون پیش بینی نیروی انسانی
 • روشهای برنامه ریزی نیروی انسانی
 • تکنیکهای پیش بینی نیروی انسانی
 • خلاصه فصل پنجم
 • سئوالات فصل پنجم

فصل ششم: فرآیند و مراحل برنامه ریزی نیروی انسانی

 • اهداف درسی
 • فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی
 • طرح وتر در زمینه برنامه ریزی نیروی انسانی
 • مراحل برنامه ریزی نیروی انسانی
 • تعادل عرضه و تقاضای نیروی انسانی
 • مدل سازی بر تأمین نیروی انسانی
 • عوامل مؤثر در تعیین نیازمندیهای نیروی انسانی
 • عوامل عمده مؤثر در برنامه ریزی نیروی انسانی
 • خلاصه فصل ششم
 • سئوالات فصل ششم

فصل هفتم: فرآیند کارمندیابی و انتخاب کارکنان

 • اهداف درسی
 • فرآیند کارمند یابی
 • میزان کارمندیابی
 • عوامل مؤثر در کارمندیابی
 • مراحل کارمندیابی
 • منابع و روشهای تأمین نیرو از داخل
 • منابع و روشهای تأمین نیرو از خارج
 • انتخاب
 • خلاصه فصل هفتم
 • سئوالات فصل هفتم

منابع و مأخذ

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 159
حجم: 1.86 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *