بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت پتروشیمی پارس


پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان: بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت پتروشیمی پارس

چکیده:

در چند دهه اخیر تکنولوژی مدرن اطلاعات بر موقعیت و عملکرد بسیاری از جوامع ، سازمان ها افراد اثرات قابل ملاحظه ای گذاشته و به موازات پیشرفت های شگرفی که در این زمینه بوجود آمده است ، سرنوشت جوامع ، سازمان ها و افراد هر روز بیش از گذشته به این فناوری اطلاعات مدرن گره می خورد.

بدیهی است که در چنین موقعیتی شناخت فناوری اطلاعات اهمیت فزاینده ای یافته است .با توجه به این واقعیات باید گفت که فناوری اطلاعات یکی از عوامل مهم محیطی به شمار می آید که بر موقعیت ، عملکرد و سرنوشت جوامع ، سازمانها وافراد اثرات جدی می گذارد.

در این پژوهش نقش فناوری اطلاعات در عملکرد مدیران شرکت پتروشیمی پارس عسلویه مورد بررسی قرار گرفت که ابتدا تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیران و بعد از آن تاثیرفن آوری اطلاعات بر میزان تولید ، کیفیت محصول، کاهش میزان هزینه های تولید ، افزایش بهبود کارایی و اثربخشی مورد مطالعه قرارخواهد گرفت.

 

کلید وازه ها : کیفیت ، هزینه ، سازمان ، سیستم فناوری اطلاعات ،مدیریت ، عملکرد ، بهره وری.

1-1-مقدمه
جامعه جهانی در عصری به سر می برد که در آن اطلاعات و دانش را سرمایه اصلی و عامل اساسی رشد و توسعه یک جامعه می شناسد تا آنجا که (دانایی، توانایی است ) شعار اصلی این عصراست اطلاعات ، ابزارو عامل اساسی به کارگیری دانش در عصر حاضر است . حقیقت این است که شاغلان بخش اطلاعات از بزرگترین طبقات فعال فناوری اطلاعات و از همه مهمترین و عمده ترین ساختار های موجود در جامعه امروز جهانی است. پیدایش و گسترش این ساختار متکی به سه عامل ( تغییرات پویا و پیشرفت فناوری ) ( جهانی شدن تجارت ) و ( پیشرفت های اجتماعی ) است. فن آوری اطلاعات در پیوند بین فعالیت های مختلف یکسازمان و نیز ضامن بقا و تداوم فعالیت های یک سازمان است و بدون بهره مندی از آن نه تنها امکان استفاده ازروش های نوین درسازمان فراهم نمی شود و اینکه امکان رقابت یا سازمان های دیگر نیز از میان خواهد رفت . از آنجا که موقعیت و شیوه بخش نفت از یک سو و ضرورت بهره مندی از شیوه ها و روش های نوین از دیگر سو، مجهز شدن بخش نفت را به فناوری اطلاعات و نیز استفاده از روش ها و راه حل های نوین اجرایی – عملیاتی در اولویت قرار گیرد و ترجیحاً در برنامه ریزی آموزشی مهندسی نفت محفوظ گردد. ره آورد عصر فناوری اطلاعات، کاهش اهمیت نسبی پردازش اطلاعات است و آن ناشی از کاربرد قابل توجه فناوری اطلاعات در برنامه ریزی مدیریت و استفاده راهبردی از آن در سازمان است. (منبع : دانشنامه رشد )

1-2-بیان مسئله
سازمان­ها و شرکت ها با به کار گیری و پیاده سازی فناوری اطلاعات توانایی انجام بهتر و ساده تر وظایف خود را افزایش می دهند و از این طریق قادرند روش کار خود رادگرگون سازند. مزایای که IT در سازمان ها ایجاد می کند از جمله در صرفه جویی هزینه ها ، جلوگیری از خطاهای انسانی، افزایش بهبود کارآیی و اثر بخشی سازمانی بسیار قابل تامل می باشد به همین خاطر امروزه سرانه هزینه IT به ازای یک نیروی انسانی به عنوان یکی از شاخص های توسعه ملی کشور ها مطرح می شود. IT باعث کاهش هزینه در اثر افزایش دسترسی به اطلاعات، پردازش وبازار یابی آن خواهد شد. در دهه اخیر فناوری اطلاعات علاوه بر خودکار سازی ادارات در کاهش انواع هزینه های کیفیت نقش بسزایی را ایفا کرده است .

این تحقیق به نقش و تأثیر فناوری اطلاعات در صنعت نفت و مدیریت فواید و میزان استفاده از تکنیک های فناوری اطلاعات در جهت برآورده کردن اهداف سازمانی پرداخته و با استفاده از فناوری اطلاعات و سیستم مدیریت اطلاعات جهت ارائه راهکار مناسب به مدیران ارشد شرکت های تولید نفت و گاز عسلویه بوده است.

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق
عصر فعلی را برخی عصر اطلاعات لقب داده اند. این نامگذاری شاید به این دلیل باشد که امروزه اطلاعات به جزء تفکیک ناپذیر زندگی بشر تبدیل شده است اگرچه اطلاعات از دیر باز در زندگی بشر تأثیر بسزایی داشته وانسان برای تصمیم گیری ها و طی طریق همواره محتاج به آن بوده است ولی آنچه که امروزه اهمیت آن را صد چندانکرده شرایط نوین زندگی و افزایش سهم اطلاعات در آن است.

و همچنین برنامه ریزی ها، اکتشافات، تحقیقات بر اساس استفاده درست، سریع و به موقع از اطلاعات و سیستم اطلاعاتی کارآمد امکان پذیر است. در بسیاری از سازمان ها و شرکت ها، فناوری اطلاعات به صورت یک سطح نیرومند در آمده که در صحنه رقابت جهانی و افزایش تقاضا از نظر سرعت، کیفیت، ارزش نقش بسیار مهمی ایفا می کند .

1-4-اهداف تحقیق :
هدف اصلی : بررسی و شناخت سطح فناوری اطلاعات در حیطه مدیریت ارشد شرکت پتروشیمی پارس عسلویه و ارائه راه حل های مناسب.

 

اهداف فرعی :

1-    بررسی و شناخت سطح فناوری اطلاعات در سطوح مدیریت اجرایی و فنی و تأثیر آن بر میزان تولید، هزینه، سطح کیفیت محصولات

2-    شناخت تأثیرات سطح فناوری اطلاعات جهت ارائه اطلاعات دقیق به سطوح مدیران اجرایی و فنی برای تصمیم گیری، برنامه ریزی، رهبری، کنترل.

1-5-سئوالات تحقیق :
سئوال اصلی :

میزان تأثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد تولیدی شرکت پتروشیمی پارس عسلویه به چه اندازه است ؟

سئوالات فرعی :

1-    آیا سطخ فناوری اطلاعات در افزایش مقدار تولید در شرکت پتروشیمی پارس عسلویه تأثیر بسزایی داشته است ؟

2-    آیا سطخ فناوری اطلاعات در افزایش کیفیت محصول موثر بوده است ؟

3-    آیا سطح فناوری اطلاعات باعث کاهش میزان هزینه های تولید در شرکت پتروشیمی پارس شده است ؟

4-    آیا سطح فناوری اطلاعات در افزایش بهبود کارایی و اثربخشی موثر است ؟

1-6-فرضیه های تحقیق :
فرضیه اصلی :

فناوری اطلاعات بر عملکرد تولیدی شرکت پتروشیمی پارس عسلویه تأثیر می گذارد.

فرضیه های فرعی :

1-    سطح فناوری اطلاعات درافزایش مقدار تولید در شرکت پتروشیمی پارس عسلویه تأثیر بسزایی داشته است.

2-    سطح فناوری اطلاعات در افزایش کیفیت محصول موثر بوده است.

3-    سطح فناوری اطلاعات باعث کاهش میزان هزینه های تولید در شرکت پتروشیمی پارس شده است.

4-    سطح فناوری اطلاعات در افزایش بهبود کرآیی و اثربخشی موثر است.

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه. 2

1-2-بیان مسئله. 2

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

1-4-اهداف تحقیق : 3

1-5-سئوالات تحقیق : 4

1-6-فرضیه های تحقیق : 4

1-8- متغیر های تحقیق.. 5

1-9-تعریف اصطلاحات و واژه ها 6

فصل دوم: ادبیات

2-1-تاریخچه شرکت : 10

2-2-مفهیم و مقاصد کلی اطلاعات.. 16

2-3-توصیف داده ها و تبیین رخدادها 16

2-4-پیش بینی و ارزیابی.. 16

2-5-پیشنهاد راهکارها 17

2-6-امنیت اطلاعات.. 17

2-7-تهدید ها و انواع آن. 18

2-8-محافظت.. 22

2-9-سیستم. 23

2-9-1-سیستم های بسته. 23

2-9-2-سیستم های باز 23

2-10-ضرورت اطلاعات.. 24

2-11- سیر تحول و تکامل سیستم های اطلاعاتی.. 25

2-12-سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه. 26

2-12-1-سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS) 27

2-12-2-سیستم های پردازش تراکنش (TPS) : 27

2-12-3-سیستم پشتیبان تصمیم گیری (DSS) 28

2-12-4-سیستم های اطلاعاتی مدیران جرایی (EIS) : 28

2-12-5-سیستم های خبره یا مبتنی بر دانش (KBS) 29

2-12-6-سیستم اتوماسیون اداری (OAS) : 29

2-12-7-سیستم مدیریت دانش (KMS) 30

2-13-اهمیت اطلاعات.. 30

2-14-سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی.. 31

2-15- محدودیت های سیستم های اطلاعاتی.. 32

2-16- فناوری.. 32

2-16-1-فناوری اطلاعات.. 32

2-16-2-زمینه های فناوری اطلاعات.. 34

2-16-3-تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان. 34

2-16-5-ماهیت فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 35

2-16-6-فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 37

2-1-7-تاریخچه پیدایش گاز و صنعت گاز در ایران : 42

2-18-مقدمه. 46

2-19-تعریف تولید. 46

2-20-سیستم های اطلاعات تولید. 47

2-21-تفاوت سیستم اطلاعات با فناوری اطلاعات.. 48

2-22-تولید یکپارچه ای رایانه ای.. 48

2-23-تولید به کمک رایانه و سیستم اجرایی تولید. 49

2-24-شبکه همکاری تولید. 49

2-25-کنترل فرآیند. 49

2-26-تعریف کیفیت.. 51

2-27-تعریف کیفیت از دیدگاه فلسفی.. 51

2-28-تعریف کیفیت مبتنی بر محصول. 51

2-29-تعریف کفیت مبتنی بر مصرف کننده 52

2-30-تعریف کیفیت مبتنی بر تولید. 52

2-31-ابعاد کیفیت.. 52

2-32-رقابت در ابعاد کیفیت.. 54

22-32-تعریف هزینه. 56

2-33-1-هزینه فرصت.. 56

2-33-1-2-هزینه ها صریح یا آشکار 56

2-33-1-3-هزینه های ضمنی یا غیر آشکار 56

2-33-1-4-هزینه از نظر زمان. 57

2-33-1-5-هزینه های متغیر. 57

2-33-1-6-هزینه های ثابت.. 58

2-33-1-7-هزینه کل.. 58

2-33-1-8-هزینه های متوسط کل (ATC) 58

2-33-1-9-هزینه نهایی (MC) 59

2-33-1-10-هزینه های ثابت متوسط (AFC) 59

2-34-بهره وری : 61

2-34-1-بهره وری از دیدگاه اقتصاد دانان : 61

2-34-2-بهره وری از دیدگاه مهندسان : 61

2-34-3-بهره وری از دیدگاه مدیران : 61

2-35-پی آمد های مثبت بهره وری.. 62

2-36-موانع بهره وری.. 63

2-37-عومل موثر بر افزایش بهره وری.. 64

2-38-مولفه های بهره وری.. 64

فصل سوم: روش تحقیق

3-1-مقدمه. 72

3-2-روش تحقیق.. 72

3-3-نوع تحقیق.. 74

3-3-تبیین و توصیف سئوالات.. 74

3-4-عوامل موثر بر میزان تولید به شرح زیر می باشد : 74

3-4-جامعه آماری.. 76

3-5-روش نمونه گیری.. 76

3-6-ابزار جمع آوری طلاعات.. 76

3-7-پرسشنامه. 77

3-8-آشنایی با پرسشنامه. 78

3-9-روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 79

. 3-9-1-تحلیلی توصیفی داده ها 79

3-9-2- تجزیه وتحلیل استباطی داده ها 79

3-10-اعتبار یا روایی تحقیق.. 81

3-11-اعتماد یا پایایی تحقیق.. 81

3-12-آمار استنباطی.. 82

3-13- آزمون همبستگی پیرسون. 82

3-15-قلمرو تحقیق.. 84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه : 86

4-2(بخش اول ) – ویژگی جمعیت شناختی.. 87

4-3-1-ضریب آلفای کرونباخ در هفت سال اول. 91

4-3-2-ضریب آلفای کرونباخ در هفت سال دوم. 92

4-3-3-ضریب آلفای کرونباخ در هفت سال سوم. 92

4-3-4-ضریب آلفای کرونباخ در هفت سال چهارم. 92

4-4-ضریب پایایی نهایی ابزار پژوهش… 93

4-5-آزمون نرمالیتی متغیر ها 93

4-6- آزمون همبستگی پیرسون. 94

4-6-1-آزمون همبستگی پیرسون با متغیر اول. 95

4-6-2-آزمون همبستگی پیرسون با متغیر دوم : 95

4-6-3-آزمون همبستگی پیرسون با متغیر سوم : 96

4-6-4-آزمون همبستگی با متغیر چهارم. 96

4-6-5-بخش دوم : آزمون فرضیات : 97

4-6-5-1-فرصیه فرع اول. 97

4-6-5-2-فرصیه فرعی دوم. 98

4-6-5-3-فرضیه فرعی سوم. 99

4-6-5-4-فرضیه فرعی چهارم. 100

4-7-اولویت بندی هر یک از ابعاد و گزینه ها : 101

4-8- رتبه بندی هر یک از متغیر های تحقیق : 101

4-8-1-آزمون فریدمند برای گزینه های میزان تولید. 102

4-8-2-آزمون فریدمن برای گزینه های کیفیت محصول : 103

4-8-3-آزمون فرید من برای گزینه های هزینه های تولید : 104

4-8-4-آزمون فرید من برای گزینه های بهبود کارایی : 105

4-9-اولویت بندی هر یک از ابعاد : 105

فصل پنجم: نتیجه گیری، تفسیر و پیشنهادات

 

1-5-مقدمه. 108

5-2-نتیجه گیری.. 108

5-2-1-نتیجه حاصله از فرضیه اول : 108

5-2-2-نتیجه حاصله از فرضیه دوم : 109

5-2-3-نتیجه حاصله ازفرضیه سوم : 109

5-2-4-نتیجه حاصله از فرضیه چهارم : 109

5-3-محدودیت های تحقق : 110

5-4-تفسیر نتایج تحقیق.. 110

منابع فارسی.. 114

ضمائم. 116

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 134
حجم: 637 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *