دانلود جزوه کامپوزیت مواد، طراحی و فرآیند

دانلود جزوه کامپوزیت مواد، طراحی و فرآیند

جزوه کامپوزیت مواد، طراحی و فرآیند که توسط دکتر سیدرضا غفاریان در سال ۱۳۹۳ تهیه شده است و در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تدریس می شود

در جهان امروز بطور روزافزونی شاهد نیاز به استفاده از ترکیبی از مواد برای دستیابی به خواصی مطلوب هستیم، زیرا عموما یک ماده به تنهایی دشوار می تواند با توجه به جنبه های اقتصادی و یا کارآیی و عملکرد، پاسخگوی مجموعه خواص مورد نیاز برای آن باشد. این دسته از مواد را کامپوزیت و یا مواد مرکب می نامند.

فهرست مطالب جزوه کامپوزیت :

فصل اول: مقدمه

فصل دوم: رزینهای اپوکسی

 • مقدمه
 • ساختمان رزینهای اپوکسی
 • مکانیزم سخت شوندگی
 • رقیق کننده های رزینهای اپوکسی
 • محاسبات کلی

فصل سوم: رزین پلی استر غیراشباع

 • مقدمه
 • مواد اولیه
 • انواع رزین های تجاری پلی استر
 • پخت رزین های پلی استر
 • اثر میزان غیر اشباع بودن رزین پلی استر بر خواص
 • اثر میزان حلال فعال استایرین بر خواص رزین پلی استر
 • نتیجه گیری

فصل چهارم: رزین های وینیل استر

 • روش تهیه
 • خواص و کاربرد های رزین وینیل استر

فصل پنجم: الیاف – مقدمه

 • مقدمه

فصل ششم: الیاف شیشه

 • مقدمه
 • انواع الیاف شیشه
 • فرآیند ساخت الیاف شیشه
 • اصلاح سطحی الیاف
 • وابستگی خواص به شرایط محیطی و نرخ کرنش

فصل هفتم: الیاف کربن

 • مقدمه
 • تولید الیاف کربن
 • ریزساختار الیاف کربن (Microsturctures of carbon fiber)
 • تأثیرات ساختمان بر خواص
 • اصلاح سطحی (لایه مرزی)
 • تأثیرات محیطی بر الیاف کربن (Environmental Interaction)

فصل هشتم: الیاف آرامید

 • مقدمه
 • تولید الیاف آرامید
 • ریز ساختار
 • خواص الیاف آرامیدی

فصل نهم: میکرومکانیک – مقدمه

 • مقدمه
 • محاسبه میزان اجزا در کامپوزیت (Fiber Content)
 • محاسبه چگالی کامپوزیت
 • محاسبه رابطه بین کسر وزنی و حجمی
 • روابط در حالت کلی
 • محاسبه کسر حجمی حفره ها
 • نظم قرارگیری الیاف در لایه (Fiber arrangement in a lamina)
 • محاسبه فاصله الیاف در پخش اتفاقی الیاف تک جهته

فصل دهم: میکرومکانیک – مدول طولی

 • مکانیک کامپوزیتها
 • محاسبه خواص تحت بار کششی طولی
 • ارزیابی فرض برابری کرنشها

فصل یازدهم: میکرومکانیک – مدول عرضی

 • مدول عرضی
 • مدل های توسعه یافته مکانیک مواد (Improved Mechanics of Materials Method)
 • روش Hopkins & Chamis
 • روش Spencer
 • روش نیمه تجربی برای مدول عرضی
 • روش Halpin-Tsai
 • مدل نیمه تجربی Tsai-Hahn

فصل دوازدهم: میکرومکانیک – نسبت پواسون

 • نسبت های پواسون در کامپوزیت تک جهته
 • نسبت پواسون اصلی
 • نسبت پواسون فرعی

فصل سیزدهم: میکرومکانیک – مدول برشی

 • محاسبه مدول برشی در کامپوزیت تک جهته
 • مدل های توسعه یافته مکانیک مواد
 • روش Hopkins & Chamis
 • روش Spencer
 • روش نیمه تجربی Halpin-Tsai

فصل چهاردهم: میکرومکانیک – مقاومت طولی

 • محاسبه خواص مقاومتی
 • روش مکانیک ساده مواد
 • مدل Kelly & Davies
 • کسر بحرانی الیاف
 • کسر حجمی مینیمم

فصل پانزدهم: میکرومکانیک – مقاومت عرضی

 • محاسبه مقاومت عرضی لایه حاوی الیاف پیوسته
 • محاسبه مقاومت (ضریب تمرکز کرنش) براساس روش Kies

فصل شانزدهم: میکرومکانیک – مقاومت برشی

 • محاسبه مقاومت برشی

فصل هفدهم: میکرومکانیک – مقاومت طولی

 • مقدمه
 • شکست کششی عرضی
 • ریزکمانش الیاف
 • شکست برشی الیاف، بدون کمانش

فصل هجدهم: میکرومکانیک – بار فشاری – مقاومت عرضی

 • مقاومت عرضی فشاری

فصل نوزدهم: میکرومکانیک – الیاف ناپیوسته – مدول طولی

 • مقدمه
 • تفاوت های کامپوزیت های الیاف بلند و کوتاه
 • انواع آرایش الیاف در کامپوزیت ناپیوسته
 • مدول طولی الیاف تک جهته ناپیوسته
 • روش Kelly-Tyson
 • طول بحرانی الیاف
 • تنش متوسط لیف
 • روش محاسبه τi
 • روش Cox
 • محاسبه مدول الیاف ناپیوسته تک جهته
 • روش Cox
 • روش Gibson
 • روش نیمه تجربی
 • روش Halpin & Tsai

فصل بیستم: میکرومکانیک – خواص سفتی – الیاف ناپیوسته، مدول عرضی، مدول برشی و نسبت پواسون

 • مدول عرضی-مدول برشی-نسبت پواسون

فصل بیست و یکم: میکرومکانیک – خواص مقاومتی – الیاف ناپیوسته – بار کششی – مقاومت طولی

 • مقاومت طولی لایه حاوی الیاف کوتاه
 • شکست لایه مرزی
 • شکست زمینه

فصل بیست و دوم: میکرومکانیک – اثر دما و رطوبت

 • مقدمه
 • استخراج روابط دما و رطوبت با زمان
 • محاسبه خواص سفتی و مقاومتی لایه تحت بار دما-رطوبت
 • روش بر مبنای افت خواص زمینه
 • روش بر مبنای افت خواص ماتریس-غالب کامپوزیت

فصل بیست و سوم: میکرومکانیک – خواص فیزیکی دما و رطوبتی

 • مدل های میکرومکانیک برای خواص فیزیکی دما-رطوبتی
 • محاسبه ضریب انبساط رطوبتی
 • محاسبه ضریب گرمای ویژه کامپوزیت
 • محاسبه ضریب هدایت حرارتی کامپوزیت
 • محاسبه ضریب نفوذ جرمی کامپوزیت
 • محاسبه افت خواص k , β , α و c ماتریس ناشی از اثر دما-رطوبتی

فصل بیست و چهارم: میکرومکانیک – الیاف اتفاقی – مدول و مقاومت

 • مقدمه
 • منطق کلی آنالیز تنش و مقاومت
 • محاسبه مقاومت لایه حاوی الیاف پیوسته اتفاقی
 • مدول و مقاومت کامپوزیت حاوی الیاف کوتاه اتفاقی
 • الیاف پیوسته-اتفاقی
 • روش Christensen and Waals
 • الیاف پیوسته اتفاقی سه بعدی
 • روش Christensen & Waals
 • الیاف ناپیوسته اتفاقی دو بعدی
 • روش Sun
 • الیاف ناپیوسته اتفاقی دو بعدی
 • روش Tsai & Pagano
 • مقاومت در لایه حاوی الیاف اتفاقی
 • روش Lees (الیاف پیوسته اتفاقی)
 • روش Chen (الیاف کوتاه اتفاقی)
فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 317
حجم: 38.3 مگابایت
75,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × سه =