دانلود پژوهش بررسی تاثیر تنیدگی بر افراد سالم وافراد متبلا به بیماری میگرن


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

رشته ی مشاوره و راهنمایی

موضوع  : بررسی تاثیر تنیدگی بر افراد سالم وافراد متبلا به بیماری میگرن

چکیده :

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر تنیدگی در افراد سالم و افراد مبتلا به بیماری میگرن در تهران می باشد . فرضیه هایی که به معرض آزمایش گذشته شدند عبارتند از:

فرضیه اول : مقایسه تاثیر تنیدگی بر افراد سالم و افراد مبتلا به میگرن و فرضیه دوم : مقایسه تاثیر تنیدگی در بین زنان  و مردان دارای سردردهای میگرنی!

گروه نمونه ی این پژوهش شامل 60 نفر از افرادی هستند که 30 نفر افراد سالم و 30 نفر افراد مبتلا به سردردهای میگرنی می باشد که به صورت تصادفی انتخاب شده اند و بر روی آنها آزمون استرس انجام شد که پس از آن از روش (t) استفاده شده که نتیجه بدست آمده به شرح زیر می باشد :

ــ تاثیر تنیدگی بر افراد مبتلا به بیماری میگرن بیشتر می باشد.

ــ تاثیر تنیدگی بر زنان میگرنی بیشتر ا ز مردان میگرنی است.

مقدمه :

بطور کلی تعاریف گوناگونی از فشار عصبی و روانی به مفهوم استرس «تنیدگی» شده است. تنیدگی مجموعه واکنش های عمومی فر نسبت به عوامل ناسازگاری و پیش بینی نشده داخلی و خارجی است بد نگیرند که هر گاه تعادل فرد به علت عواملی محیطی از بین برود استرس پدید می آید. استرس گاهی سبب آسیب روانی فرد و سازمان می شود و باعث می شود که بدان وظایفی که به طور عادی و به سادگی انجام می دهد با دشواری بیشتر انجام دهد.(رسول زاده 1375)

بررسی تاثیر تنیدگی بر انسان یکی از گسترده ترین قلمدادهای پژوهشی را در عصر حاضر تشکیل می دهد تنیدگی «استرس» می تواند بر اثر عوامل متعددی که عوامل تنیدگی زا نامیده شده اند به وجود آید و تغییرات عمده ای را در ارگانیزم ایجاد کند. هر وضعیتی که برای فرد با آسایش او تهدید کننده به حساب آید از آن جهت که وی را مجبور به استفاده از توانایی خود در مقابله با آن می کند «تنیدگی» نامیده می شود. عوامل تنیدگی زا نه تنها شامل بحرانهای شدید مثل : جنگ، طلاق، … و وقایع معمولی روزانه مثل انتظار کشیدن در صف، خرید وسایل ضروری، اختلافات زناشویی و … است بلکه مشکلات روزمره و درگیریهای خفیف زندگی را نیز در بر می گیرد. از سوی دیگر بین تنیدگی و اضطراب رابطۀ تنگاتنگی وجود دارد که متمایز کردن این دو را بسیار دشوار می سازد و به موازات افزایش تنیدگی و به دلیل فراوانی عوامل تنیدگی زا در زندگی امروزی بشر که حاصل صنعتی شدن جوامع است. اضطراب نیز به طور گسترده زندگی بشر را فرا گرفته تنیدگی در تمام قسمتهای ارگانیزم انسان اثر می گذارد. حالتهای تنیدگی همانند اضطراب ممکن است به صورت مختلف فیزیولوژیکی، رفتاری و شناختی متجلی گردند.(رسول زاده 1375)

مهمترین پاسخ های بدنی تنیدگی، پاسخ های سیستم خود مختار، غدد درون ریز و سیستم ایمنی بدن هستند. آنچه مسلم است تفاوتهای فردی زیادی در چگونگی مقابله با تنیدگی وجود دارد. یک عامل تنیدگی زا در دو فرد و حتی در یک فرد در زمانهای مختلف اثر یکسانی ندارند. یکی از مهمترین دلایل این تفاوت را باید در ساختارهای ژنتیکی و ارگانیکی افراد جستجو کرد. در بعضی خانواده ها سیستم اعمال ها و احساس ضعیفتر می باشد. یکی از شایع ترین پاسخ های بدنی تغییراتی است که در عملکرد سیستم قلبی، عروقی و عضلانی به وجود می آید، که به صورت های مختلف مشاهده می شود. اختلال در کارکرد قلب، فشار خون اساسی، بروز انواع دردهای مزمن در عضلات مختلف و بروز انواع سردردها و… در واقع جزء پاسخهای بدنی این دو سیستم به تنیدگی محسوب می شوند. همه ساله میلیون ها نفر در جهان به علت عارضه سردرد به پزشکان و متخصصان مختلف مراجعه می کنند. پژوهشهای گسترده ای نشان داده اند که عارضه سردرد به علل مختلف مانند گشاد شدن رگها «سردرد میگرنی» . فشار ماهیچه های پیشانی (سردردهای ناشی از تنش) و یا تغییرات فشار درون جمجمه ای و… ایجاد می شود. (1) (رسول زاده 1375)

سردردهای عروقی که شامل سردردهای ناشی از واکنش غیر عادی شریانهای مغزی است بیشترین فراوانی را در مقایسه با دیگر سردردها بعد از سردرد تنشی دارند.(2)

حدود 50 درصد از کسانی که به متخصصان و یا کلینیک های مربوط به سردرد مراجعه  می کنند به سردردهای عروقی مبتلا هستند که به این سردردها «سردرد میگرنی » می گویند. شریانهای مغزی که منجر به بروز سردرد میگرنی می شود وجود تنیدگی و اضطراب و افسردگی است. گر چه عوامل دیگر هم در بروز میگرن موثر هستند(3)

(1) رسول زاده طباطبایی، کاظم، بررسی ویژگی های شخصیتی مبتلایان به میگرن و مقایسه تاثیر دارد و درمان گری با روش آزمون تنش زدایی تدریجی همراه با پسخوراند زیستی در این بیماران. پایان نامه دکترا، تهران، دانشگاه تربیت مدرس 1375

(2) عبادزاده کرمانی، محمد، میگرن بلای قرن ما، انتشارات عارف 1360

(3) رسول زاده طباطبایی، بررسی ویژگی های شخصیتی ….

به طور کلی بیماران میگرنی معمولاً افرادی جاه طلب و کمال جو هستند که دوست دارند بر طبق نقشه زندگی کنند نسبت به خود عیب جو و انتقاد گر می باشند و متعددند که نسبت به دیگران نیز عیب جویی نمایند و احتیاج دارند که نسبت به دیگران جلو تر باشند. این بیماران غالباً در مقابل ناکامیها که از ارتباطشان با مردم حاصل می شود به صورت خشم و رنجش دائم که مسلماً تخلیه کافی نخواهد شد واکنش می کنند ولی اینکه چرا واکنش عاطفی در یک تن بر شریانهای جمجمه تاثیر می گذارد و مثلاً سبب انقباض عضلات این ناحیه نمی شود. سؤالی است که تا کنون جوابش پیدا نشده است.

گاهی اثر استرس های وارد شده بر فرد تا مدت ها باقی می ماند و فرد با به خاطر آوردن آنها یا دیدن چیزهایی مشابه مجدداً دچار استرس می گردد. (گیدیجا کها نا 1382)

 

فهرست

چکیده                                                                                7

فصل اول :کلیات                                                                 8

مقدمه                                                                                9

طرح مساله                                                                         13

اهداف پژوهش                                                                   15

ضرورت تحقیق                                                                  16

فصل دوم : نگاهی به تاریخچه های پژوهش                          17

مقدمه                                                                                18

ادبیات تحقیق ( استرس )                                                     20

پیشینه نظری ( استرس)                                                      25

تعریف سردرد های میگرنی                                                 27

انواع سردرد                                                                      28

سردرد شریانی از نوع میگرن                                              29

تعریف میگرن ( تاریخچه )                                                   30

نشانه های میگرن                                                               34

میگرن چند مرحله دارد                                                        36

فراوانی سردرد میگرن                                                        38

انواع مختلف میگرن                                                             41

میگرن کلاسیک                                                                   42

میگرن چشمی                                                                    43

میگرن بازیلر                                                                      44

میگرن یائسکی                                                                   45

علت شناسی                                                                       46

اختلالات عروق مغز                                                            47

احتلالات زیست – شیمیایی                                                  49

خواب                                                                                52

عوامل روانشناختی                                                             54

تشخیص اختراقی                                                                55

درمان گری میگرن                                                              56

سایر روشهای درمان گری                                                  57

پیشینه تحقیق                                                                     58

تحقیقات صورت گرفته در خارج از ایران                               61

تحقیقات صورت گرفته در ایران                                           63

فصل سوم : روش تحقیق                                                    64

مقدمه                                                                                65

جمعیت هدف                                                                      66

روش اجرا                                                                         68

روش آماری                                                                      70

فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها                     71

مقدمه                                                                                72

یافته ها وتجریه و تحلیل داده ها                                           75

جدول 2-4 مقایسه تاثیر تنیدگی بر افراد سالم ودارای سردرد میگرنی          76

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری                                          80

نتیجه گیری                                                                        81

بحث درمورد یافته های تحقیق                                             82

محدودیت ها و پیشنهادات                                                   83

پیشنهادات                                                                          84

منابع                                                                                 86

ضمائم                                                                               88

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 95
حجم: 383 کیلوبایت

OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 + 2 =