بیوگرافی دکتر کرامت الله زیاری

 

دکتر کرامت اله زیارى

استاد تمام دانشگاه تهران

متخصص در برنامه ریزی شهری و منطقه ای

تلفن : 09121260602

zayyari@ut.ac.ir

کانال دکتر کرامت الله زیاری@drkeramatollahziari

سایت شخصی دکتر کرامت الله زیاری www.Kziari.ir

دکتر کرامت اله زیاری استاد تمام(فول پروفسور)دانشگاه تهران و متخصص در برنامه‌ریزی شهری و منطقه ای واز تهیه کنندگان کلیدی برنامه 25ساله ایران 1400 وازاعضای تهیه کننده برنامه آمایش سرزمین در برنامه ششم کشور بوده اند. ایشان سردبیری ومدیر مسول دومجله ،مدیر قطب علمی برنامه ریزی وتوسعه پایدار گردشگری دانشگاه تهران و مولف ومترجم 34 جلد کتاب و 310 مقاله علمی – پژوهشی ، در مجلات ISI ،ایندکس بین المللی ، و همایش های بین المللی خارجی وداخلی در زمینه برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری می باشند.ایشان در سال 1384 به عنوان پژوهشگر نمونه کشور انتخاب شدند وچندین دوره استاد نمونه واستاد برجسته گردیده اند.دکتر زیاری تاکنون بیش از 150 پایان نامه را در برنامه ریزی شهری- وشهرسازی وآمایش سرزمین ومدیریت شهری وحدود 10 رساله دکتری ویک رساله پسا دکتری را در برنامه ریزی شهری راهنمایی نموده اند. همچنین بیش از 40 طرح پژوهشی ،توسعه وعمران وجامع شهری رادر کشور تهیه ومجری بوده اند. ایشان طراح الگوی مدیریت یکپارچه کلانشهر ها و الگوی تامین درآمد پایدار برای کلانشهرها بوده اند .ایشان مسولیت های مختلف آکادمیک رادر دانشگاه دارا بوده اند ودر حال حاضر مشاور عالی شهردار کلانشهرهای کرج واصفهان می باشند.

تحصیلات:

1 –دیپلم، 1350، دیپلم ریاضى، دبیرستان بواسحق کازرون

2- کارشناسى، 1364، لیسانس جغرافیا، دانشسراى عالى سابق یزد.

3- کارشناسى ارشد، 1369، فوق لیسانس جغرافیاى انسانى-گرایش شهرى، دانشگاه تربیت مدرس.

4- دکترى، 1374، جغرافیاوبرنامه ریزى شهرى، دانشگاه تربیت مدرس.

5- بعداز دکترا، 1994، تخصص :برنامه ریزى شهرى و منطقه اى (شهرسازی) ، کالج معمارى شهرسازى دانشگاه هریوت وات انگلستان.

کتاب هاى تالیفى:

1 (زیارى، کرامت اله و محمد على وحدت . “دانشگاه رشته هاى علمى کاربردى و اشتغال در استان یزد.” : انتشارات صنم، 1381.

2 (زیارى، کرامت اله. “مکاتب و نظریه هاى برنامه ریزى منطقه اى.” : دانشگاه یزد، 1383.

3 (زیارى، کرامت اله. “شهر نشینى و برنامه ریزى شهرى در کازرون.” : کنج هنر، 1384.

4 (زیارى، کرامت اله. “اصول و روشهاى برنامه ریزى منطقه اى.” : دانشگاه تهران، 1394 ، چاپ بیستم.

5 (زیارى، کرامت اله، حافظ مهدنژاد و فریاد پرهیز . “مبانى و تکنیک هاى برنامه ریزى شهرى، انتشارات دانشگاه بین المللی چاه بهار، 1388.

6 (زیارى، کرامت اله. “برنامه ریزى کاربرى اراضى شهرى.” : انتشارات دانشگاه تهران، چاپ بیستم ، 1388.

7 (زیارى، کرامت اله. “مکتب ها، نظریه ها و مدل هاى برنامه و برنامه ریزى منطقه اى.” : انتشارات دانشگاه تهران،چاپ دهم ، 1388.

8 (زیارى، کرامت اله. “بزنامه ریزى شهرهاى جدید.” : انتشارات سمت، چاپ بیست وپنجم ، 1388.

9 (زیارى، کرامت اله، کبرى سرخ کمال و رضا زیارى. “تکنیک هاى برنامه ریزى گردشگرى.” تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم ،1393.

10 (زیارى، کرامت اله، مسلم ضرغام و امیرحسین خادمى. “برنامه ریزى شهرى با رویکرد بیوفیلیک( شهر طبیعت محور).” تهران: آراد

کتاب، چاپ دوم، 1394.

11 (زیارى، کرامت اله، على حسن زاده و سمیه زیارى. “بیوفیلیک در شهر، ادغام طبیعت در طراحى و برنامه ریزى شهرى.” تهران:

کتاب آراد، 1395.

12 (زیارى، کرامت اله و علیرضا محمدى. “مدیریت توسعه ى منطقه اى با تاکید بر ایران.” تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1395.

13) زیارى، کرامت اله ، طه ربانی ، رامین ساعد، ” آینده پژوهی پارادیمی نودربرنامه ریزی شهری “، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1395.

14) زیارى، کرامت اله وحافظ مهدنژاد ، ” دیدگاههای نودربرنامه ریزی شهری ( مفاهیم، الگوها، نظریه ها) “، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1395.

-………………………………………

کتاب هاى ترجمه شده:

1 (زیارى، کرامت اله و سامره ارازش . “مبانى حومه هاى شهرى امریکایى.” : آرادکتاب، چاپ چهارم، 1388.

2 (زیارى، کرامت اله، حافظ مهدنژاد و فریاد پرهیز . “نظریه شهرى (ارزیابى انتقادى).” : انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم ،1388.

3 (زیارى، کرامت اله و عبدالله پورآقایى. َشاخص هاى برنامه ریزى شهرى و منطقه اى.” تهران: انتشارات آراد کتاب، 1389.

4 (زیارى، کرامت اله و قهرمان رستمى . “باز زنده سازى شهرى رویکردى به محله هاى تاریخى.” : کهکشان دانش، 1390.

5 (زیارى، کرامت اله. “کلانشهرهاى چند هسته اى.” : انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم ،1391.

6 (زیارى، کرامت اله و حسن قرارى . “روشهاى تحقیق در برنامه ریزى شهرى.” : آراد کتاب، 1391.

7 (زیارى، کرامت اله و کامیار بزرگ نژاد. “شهرهاى امن.” تهران: انتشارات شاخص پژوه ، 1393.

8) زیارى، کرامت اله ، مدل عملکرد شهری ]تهران ، انتشارات مرکزبرنامه ریزی شهری تهران ، 1395.

9) زیاری کرامت اله آینده نگاری پارادیمی نودربرنامه ریزی شهری ، انتشارات دانشگاه تهران،

-………………………………

عضویت در مجامع ملى و بین المللى:

1 (عضو انجمن جغرافیدانان جهان(IGU)

2 (انجمن برنامه ریزان شهرى ایران، عضو هیات مدیره 12/10/1379 ،11/10/1385

3 (انجمن مناطق خشک و بیابانى، عضو، ملى، 12/10/1383 ،11/10/1385

4 (شوراى مرکزى سازمان متخصصان ایران، 11/10/1382 ،11/10/1385

مسئولیت های اجرایی و عضویت در شوراها وتهیه برنامه ها:

1375 تا 1378 معاونت پژوهشی مجتمع علوم انسانی دردانشگاه یزد.

1375 تا 1378 عضو شورای پژوهشی دانشگاه یزد.

1375 تا 1379 مدیریت گروه جغرافیای دانشگاه یزد.

1366 تا 1379 عضوشورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد.

1377 1385 نماینده تحصیلات تکمیلی گروه وعضویت درشورای تحصیلات تکمیلی مجتمع علوم انسانی.

1380 تا 1386 عضوکمیته تخصصی علوم انسانی هیات ممیزه مرکزی دانشگاههای جنوب شرق کشور (یزد، کرمان، سیستان بلوچستان، هرمزگان) به مرکزیت کرمان.

1376 تا 1385 مسوول ونماینده تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد) گروه جغرافیا ی دانشگاه یزد.

1380 -1385 رئیس کمیته ارتقاء مجتمع علوم انسانی دانشگاه یزد.

1375 تا 1385 عضوشورای پژوهشی مجتمع علوم انسانی.

1376 تا 1382 عضوشورای پژوهشی هواشناسی کشور.

1375 عضو کمیته تهیه برنامه 25ساله ایران 1400، سازمان برنامه و بودجه کل کشور.

1380 تا 1385 رئیس انتخابی مجتمع علوم انسانی دانشگاه یزد (مجتمع علوم انسانی، چهار دانشکده و 28رشته با 18 رشته کارشناسی، 9 رشته کارشناسی ارشد و یک رشته دکتری).

1381 عضو هیات منصفه تخلفات نشریات دانشجویی.

1380تا 1385 عضوشورای دانشگاه یزد.

1382 تا 1384 عضو شورای برنامه ریزی استان یزد با ابلاغ استاندار یزد.

1383 تا 1386 عضو هیأت ممیزه جنوب شرق کشور (با تایید وزیر علوم و ابلاغ ریاست هیأت ممیزه جنوب شرق کشور).

1381و 1382 عضو کمیته بررسی و انتخاب پژوهشهای فرهنگی سال وزارت فرهنگ و ارشاد (جغرافیا).

1383 تاسیس پژوهشکده تعاون وکسب مجوز از شورای گسترش در دانشگاه یزد.

1383 تاسیس پژوهشکده علوم انسانی وکسب مجوز از شورای گسترش در دانشگاه یزد

1385 تا 1386 دبیر کمیسیون تخصصی علوم انسانی هیئت ممیزه دانشگاه یزد.

1385 تا 1386 عضو هیئت ممیزه دانشگاه یزد.

1386 تا کنون عضو کمیته برنامه ریزی رشته علوم جغرافیایی در وزارت علوم.

1387 تا 1395 رییس کمیسیون برنامه ریزی شهری ، آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقه ای کمیته جغرافیای وزارت علوم.

1386 تا 1392 عضو شورای پژوهشی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران.

1386 تا1394 عضو شورای پژوهشی انجمن ریلی کشور.

1386 تا 1388 عضو کمیته برنامه ریزی و تو سعه راهبردی شهر تهران ، مر کز برنامه ریزی شهر تهران.

1386 تا کنون عضو وابسته دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

1386 تا کنون عضو وابسته دانشکده کارآفرینی – گروه مدبریت شهری – دانشگاه تهران.

1387 تا 1388 رئیس کار گروه بررسی وارزیابی برنامه های توسعه شهری کمیته مطالعاث راهبردی برنامه ریزی شهری ومنطقه ای شهر تهران.

1387 تا 1388 عضو و مشاور علمی کمیته توسعه پایدار کلانشهر تهران .

1387 تا کنون سردبیر مجله علمی – پژوهشی پژوهش های جغرافیای انسانی دانشگاه تهران.

1387 تا 1388 عضو کمیته علمی اجلاس کلان شهرهای آسیا .

1388 تا 1391 رییس موسسه جغرافیای دانشگاه تهران

1388 تا 1391 مدیر مسول مجله پژوهشهای جغرافیای طبیعی.

1390 تاکنون رییس قطب علمی برنامه ریزی و توسعه پایدار گردشگری دانشگاه تهران.

1392 تاکنون مدیر مسول مجله پژوهشهای برنامه ریزی شهری.

1393 عضو کمیته تهیه برنامه ششم کشور در بخش آمایش سرزمین

1395 جزو 3 استاد برگزیده در جشنواره استاد نمونه کشوری در گروه مطالعات انسانی.

1395 تاکنون مدیر گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.

1392 تاکنون مشاور عالی شهردار کلانشهر کرج ،

1394 تا کنون مشاور عالی شهردار کلانشهر اصفهان ،

1380 تا کنون اجرای بیش از 20 طرح اجرایی جامع شهری ، CDS و….

1390 تا کنون ناظر اجرایی طرح تفصیلی کلانشهر کرج وشهر قزوین

تقدیرنامه‌های علمی _ پژوهشی _ آموزشی _ مدیریتی:

1370 تشویق نامه معاون پژوهشی وزارت فرهنگ وآموزش عالی، فعالیت پژوهشی.

1371 لوح تقدیر رئیس سازمان سمت، ارائه مقاله، ، سمینارجهان بینی سیاست محیط.

1371 لوح تقدیر وزیر فرهنگ و آموزش عالی (دکترمعین)، ارائه مقاله، سمینار جهان بینی، سیاست، محیط.

1375 لوح تقدیر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه، مقاله فقر، کنگره فقرزدایی در ایران.

1377 لوح تقدیر رئیس دانشگاه تهران، ارائه مقاله، همایش شوراها.

1377 لوح تقدیر رئیس دانشگاه یزد، برنامه‌ریزی آموزشی.

1377 لوح سپاس مدیرکل فرهنگ ارشاداسلامی استان یزد، ارائه مقاله، ، سمینار توسعه فرهنگی.

1377 لوح سپاس، مدیرکل ارشاد اسلامی استان اصفهان، ارائه مقاله، سمینار منطقه‌ای فرهنگ.

1378 لوح تقدیر رئیس دانشگاه یزد، تحقیق و پژوهش، استاد نمونه دانشگاه یزد.

1378 لوح تقدیر رئیس دانشگاه یزد، فعالیت آموزشی.

1378 لوح تقدیر مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی، پـــژوهشگر برتر فرهنگی، به جهت پژوهش تحلیلی از شاخص های فرهنگی استان یزد.

1378 تشویق نامه روابط عمومی دانشگاه یزد، فعالیت آموزشی.

1378 لوح تقدیر رئیس دانشگاه یزد، فعالیت آموزشی.

2000 لوح تقدیر Yu-Woo-ik دبیربیست ونهمین کنگره بین المللی جغرافیایی جهان، ارائه مقاله، 18-14، سؤول _ کره جنوبی.

1379 لوح سپاس رئیس دانشگاه یزد، استاد برجسته پژوهشی در سال.

1381 لوح تشکر دبیرکنگره بین المللی Durban آفریقای جنوبی، ارائه مقاله درآفریقای جنوبی

1382 پژوهشگر نمونه مجتمع علوم انسانی دانشگاه یزد.

1383 لوح تقدیر Glasgow، ارائه مقاله، ارائه مقاله در سی امین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان.

1383 لوح تقدیر دانشگاه یزد، پژوهشگر برجسته.

1384 پژوهشگر برتر دانشگاه یزد و اهدای لوح تقدیر استانداریزد، پژوهشگر نمونه استان.

1384 لوح تقدیر تلاش در برگزاری سمینار تعاون، وزیر تعاون.

1384 لوح تقدیر پژوهشگر نمونه، دفتر نهاد رهبری در دانشگاه.

1384 لوح تقدیر ریاست دانشگاه یزد، پژوهشگر برتر دانشگاه یزد.

1384 پژوهشگر برتر سال 1384 کشور، دریافت لوح تقدیر از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری.

1387 لوح تقدیر و قاب زرین به مناسبت برگزیده شدن کتاب «برنامه ریزی شهرهای جدید» به عنوان کتاب سال 1387 در دومین جشنواره پژوهش های مدیریت شهری کشور.

1388 لوح تقدیر به مناسبت ارایه مقاله در گنگره ها

1388 لوح تقدیر به مناسبت ارایه مقاله در گنگره اندونزی.

1389 لوح تقدیر به مناسبت ارایه مقاله در گنگره خلیج فارس و دریافت لوح تقدیر از رییس جمهور.

برخی از طرح های پژوهشی انجام شده (مجری و مدیر پروژه):

از سال 1369 تا کنون تهیه بیش از 60 طرح جامع، توسعه و عمران شهری ومنطقه ای و مسکن وآمایش سرزمین و مکانیابی ودر 25 سال اخیر – در استان های خراسان بزرگ، لرستان ،ایلام، همدان، فارس، گهگیلویه، یزد، تهران، قم، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، آذربایجان غربی، سمنان، بندرعباس و … تهیه کرده است.

1373، 1375 برنامه آموزش عالی یزد1400، بخش علوم انسانی و تلفیق کل گزارش، دانشگاه یزد.

1375، 1375 طرح توسعه اشتغال زایی در صنایع دستی، اداره کل صنایع دستی استان یزد.

1375، 1376 یکپارچه سازی اراضی در دهستان گاریزات، دانشگاه یزد.

1375، 1376 برنامه ایران 1400، بخش آمایش سرزمین، سازمان برنامه کل کشور.

1377 تحلیل شاخصهای فرهنگی استان یزد، اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان یزد.

1377، 1379 سنجش درجه توسعه یافتگی روستاهای استان یزد.

1378، 1379 طرح جامع اشتغال استان یزد، سازمان برنامه و بودجه استان یزد.

1378، 1379 طرح مطالعه رشته های علمی – کاربردی جهت ایجاد اشتغال در استان یزد.

1381، 1382 شناسایی وتحلیل سطوح توسعه و نابرابریهای منطقه‌ای در ایران، دانشگاه یزد.

1381، 1382 تاثیرحضور و عدم حضور افاغنه در ساختار اشتغال شهر یزد، دانشگاه یزد.

1381، 1382 بررسی تفاوت در ساختار اشتغال زنان و مردان در نقاط شهری و روستایی کشور، دانشگاه یزد.

1383، 1384 بررسی امکان سنجی ایجاد فرصتهای شغلی برای زنان در قالب بخش خصوصی و تعاونی در استان تهران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران.

1384 ارزیابی عملکرد شهرهای جدید ایران، دانشگاه یزد.

1386،1385 بررسی راهکارهای توسعه تعاونی های حمل و نقل جاده ای کشور، وزارت تعاون، طرح ملی.

1386 طرح آمایش سرزمین استان آذربایجان غربی .

1387 سنجش درجه امنیت در نواحی شهر یزد ، استانداری یزد.

1387 طرح جامع مسکن استان هرمزگان.

1388 طرح جامع مسکن استان لرستان.

1380 تا 1385 انجام چندین طرح جامع توریسم و گردشگری به خصوص کارشناس طرح جامع گردشگری، توریسم در حوزه زاینده رود در مهندسین مشاور ام کو ایران.

1386 تهیه برنامه فوق لیسانس گردشگری در دانشگاه تهران و مشارکت در راهنمایی و مشاورت رساله های کارشناسی ارشد توریسم.

1390 تهیه برنامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی آمایش سرزمین در وزارت علوم و تصویب و ابلاغ آن از طرف وزارت علوم برای اجرا به دانشگاهای کشور.

1390 همکاری در بازنگری برنامه دکتری جغرافیا وبرنامه ریزی شهری در وزارت علوم.

1390 1392 مکان یابی وتوسعه میادین میوه وتره بار انفرادی مرکزمطالعات وبرنامه ریزی شهر تهران.

1390 1392 مدیریت سکونتگاهای غیررسمی، انفرادی، مسکن وشهرسازی.

1390 برنامه پنج ساله شهرداری وشهر شهرکرد ( CDS ) ، شهرداری شهرکرد.

1391 چشم انداز و اولین برنامه پنج ساله شهر آزادشهر( CDS ) ، انفرادی، شهرداری آزادشهر.

1391 تهیه برنامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای در وزارت علوم.

1392 1393 برنامه پنج ساله شهر مهاباد( CDS ) انفرادی، استانداری آذربایجان غربی و شهرداری مهاباد.

1393 تهیه برنامه ششم کشور در بخش آمایش سرزمین در سازمان برنامه وبودجه کشور.

1394 تدوین شاخص ها واستراتژی های دفاعی – امنیتی آمایش سرزمین در ایران، انفرادی، سازمان جغرافیایی.

1394 مستندنگاری تجربیات برتر شهرداری تهران در پروژه های عباس آباد، انفرادی،شرکت عمران عباس آباد.

1394 طرح تامین منایع مالی پایدار، کلانشهر کرج، انفرادی، شهرداری کرج.

1395 بررسی فرصت هاو تهدید های جداسازی فردیس ازکرج، انفرادی، شهرداری کرج.

1395 برنامه پنج ساله شهرداری جویم ( CDS ) ، انفرادی، شهرداری جویم.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللى و ISI :

  1. دانایى، محمد، و زیارى کرامت اله، .La organizacion de Tehran, con enfasis en la descentralizacion.” Vitae، 336-349، (1393)

2) Ziari, Keramatollah. “Qanat and Settlemen.” , no(1989).

3) Ziari, Keramatollah. “The Geographical Condition of Determining of Urban Region Case Study Kazeroun.” Education Growth of Geograph -, no. 28,29 (1992).

4) Ziari, Keramatollah. “The Evaluation of Theory and Functions of Iranian New Towns.” Daneshvar Journal -, no. 21(1998).

5) Ziari, Keramatollah. “An Analysis from Twenty Nine of Geographical International Congress.” GEOGRAPHICAL RESEARCH -, no. 56,57 (2000).

6) Ziari, Keramatollah. “Urban Land Use Planning : Case Study Minab.” GEOGRAPHICAL JOURNAL 17, no. 65-66 (2002).

7) Ziari, Keramatollah. “Planning of New Towns in Iran.” Environmental Studies , no. 28 (2002): -.

8) Ziari, Keramatollah. “A Study of Housing Situation and it’s planning in Yazd City.” Sofeh Journal -, no. 33 (2003): -.

9) Ziari, Keramatollah. “A Study of Employments Creation Strategy for Women in Tehran.” Plan & Bodject Journal -, no. 6

(2005).

10) Ziari, Keramatollah. “A Geographical study of Regional Disparity in Iran.” The Deccan Geographer 44, no(2006).

11) Ziari, Keramatollah. “Planning & Functioning of new towns in Iran.” Cities 23, no. 6 (2006): 412-422.

12) Ziari, Keramatollah. “The planning and functioning of new towns in Iran.” Cities -, no. 44 (2006): 412-422.

13) , Sadigheh Lotfi , Amin Faraji , Azadeh Azimi , Keramatollah Ziari, and Mir Najaf Mousavi . “Spatial analyze of

(14Regional disparities Between central and Border Regions of Iran.” Geopolitics Quarterly 2, no. 1 (2011): 62-69. rural area with view of undeveloped range case study provinces in iran.” wiley online library 43, no. 36 (2011): 76.

15) yarahmadi, abdula, Professor avagyan, and Keramatollah Ziari. “The Analysis of the Effect of Electronic Urban Management on Citizen Empowerment.” advances in environmental biology 8, no. 10 (2014): 410.

16) Ziari, Keramatollah, , and mohamad hosein sattari. “Evaluation and Analysis of Physical – Spatial Expansion Pattern of Urban Regions (The Case Sample: Tehran).” Technical Journal of Engineering and Applied Sciences 4, no. 3 (2014): 219.

17) Ziari, Keramatollah, Amin safdari, Mahdi Alavi, Vajiehe Qasemi, and Hosain Naorozi. “Rehabilitation and renovation in the Islamic era urban planning style historical heritage.” advances in environmental biology 8, no. 12 (2014): 708.

18) Stoodeh, Hasan, Keramatollah Ziari, and Mahdi Gherkhlounreh. “Assessing Factors influencing on Pedestrian Security in Walkable Environment Case Study: Old Context of Marvdasht City.” JOURNAL OF APPLIED ENVIRONMENTAL AND BIOLOGICAL SCIENCES 5, no. issue10 (2015): 189.

19) Ziari, Keramatollah, javad zareei, and hasan rezaee niya. “evalation role of tourism marketing in urban tourism development( case study: lalejin city).” Journal of Social Issues & Humanities 3, no. 10 (2015): 295.

20) bozergnejad, kamear, and Keramatollah Ziari. “Analysis of spatial disparities between regions in Tehran and providing balanced spatial development strategies.” CUMHURIYET SCIENCE JOURNAL 36, no. 3 (2015): 4183-4197.

21) Stoodeh, Hasan, Keramatollah Ziari, and Mahdi Gherkhlounreh. “ASSESSING FACTORS INFLUENCING ON PEDESTRIAN SECURITY IN WALKABLE ENVIRONMENT, CASE STUDY: OLD CONTEXT OF MARVDASHT CITY.” Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences 5, no. 1 (2015): 4917.

22) Ziari, Keramatollah, Amin safdari, mahdi alavi, Vajihe Ghasemi, and hosein nowrouzi. “Study of tourism services and facilities, And its role in the provision of tourists satisfaction (Case Study: MeshkinShahr Township).” advances in environmental biology 8, no. 12 (2015): 708.

23) Ziari, Keramatollah, and Alireza Mohammadi. “PATHOLOGY OF REGIONAL DEVELOPMENT MANAGEMENT IN IRAN.” International Journal of Engineering and Management Sciences 7, no. 1 (2015): xx-xx.

24) Ziari, Keramatollah, and Roghayeh Amouei Dizchi. “Intention Toward Social Entrepreneurship, Some Cases From Iran, Turkey & India.” DAV International Journal of Science 4, no. 3 (2015): 62-69.

مقالات چاپ شده در نشریات علمی – پژوهشی :

1) Ziari, Keramatollah. “The Social – Economy Changes Based on Industrial Revolution in the Physical Development of Tehran.” Geography and development 1, no. 1 (2004).

2) Ziari, Keramatollah. “Plan & planning In Iran.” Iranian Economic Review 10, no. 13 (2005): 16-42.

3) Pajoohan, moosa, Ahmad Pour Ahmad, Maryam Masom Biygi, Keramatollah Ziari, and Mahdi Gherkhlounreh. ” Influencing Variables on Urban Spatial Structure in Metroplitan Regions, a study in Contemporary Theoretical Approaches and Practices.” Arman Shahr 5, no. 10 (2013): 225.

4) Ziari, Keramatollah, reza ziari, and somayeh ziari. “A Case Study of the Bam Earthquake to Establish a pattern for Earthquake management in Iran.” Space Ontology International journal – Architecture, Urban Desugn and Planning spring&summer 2013, no. 1 (2013): 87-93.

5) Daneshnejad, Maryam, and Keramatollah Ziari. “studying the importance of the tourism industry for sustainable urban development (case study – coast town: Chalus).” urban management,journal of urban and rural management,urban and rural research center 14, no. 39 (2015): 234-244.

6) زیارى، کرامت اله. “نقش شهرهاى جدید در روند شهرنشینى ( موردمنطقه اصفهان ).” رشد آموزش جغرافیا، (1376) 40-47،

7 )زیارى، کرامت اله. “شهرسازى معاصر – توسعه مسکن وشهرهاى جدید.” فصلنامه برنامه ریزى و بودجه، 16 و 17(1376):52-53.

8 )زیارى، کرامت اله. “مدل هاى تحلیلى فقر، توزیع درآمد و نابرابرى هاى منطقه اى در ایران.” تحقیقات جغرافیایى، 13، 1(1377): 92-80

9 (زیارى، کرامت اله. “ارزیابى نظریه و کارکردهاى شهرهاى جدید در ایران.” فصلنامه علمى پژوهشى نگره (دانشگاه شاهد) 6 ،21

.60-51 :(1377)

10) زیارى، کرامت اله. “تحلیلى از جایگاه شهرهاى جدید درنظام وروند شهرنشینى اصفهان.” پژوهش هاى جغرافیایى، 1377

.125-110

11) زیارى، کرامت اله. “مدلهاى تحلیلى فقر – توزیع درآمد و نابرابریهاى منطقه اى درایران.” تحقیقات جغرافیایى 13 ،1(1377).

12) زیارى، کرامت اله. “فرهنگ وساخت فضایى – کالبدى شهر.” دانشور رفتار، 25 (1378).

13) زیارى، کرامت اله. “تکنیک قنات ونقش آن در شکل گیرى و توسعه اولیه سکونتگاهها درایران.” دانشور رفتار 7 ،28(1379)، 81-90

14) زیارى، کرامت اله. “تحلیلى ازبیست و نهمین کنگره بین المللى جغرافیایى جهان.” تحقیقات جغرافیایى، 56-57، (1379).

15 (گنجى، محمد حسن و کرامت اله زیارى. “بررسى و تحلیل بیست و نهمین کنگره بین المللى جغرافیایى 2000 “.تحقیقات.247-236 (1379) 57-56 ،2-1 جغرافیایى.

16) زیارى، کرامت اله. “برنامه ریزى آمایش سرزمین.” فصلنامه مهندس مشاور، 10، (1379).

17) زیارى، کرامت اله. “سنجش درجه توسعه یافتگى فرهنگى استانهاى ایران.” پژوهشنامه علوم اجتماعى جدید، 16 (1379) .104-91

18) زیارى، کرامت اله. “سى امین کنگره بین المللى جغرافیایى 2004-گلاسکو.” تحقیقات جغرافیایى 15 ،3-4( 1379)226.

19) زیارى، کرامت اله. “برنامه ریزى و کارکرد شهرهاى جدید در ایران.” محیط شناسى 28 ،29(1380) 1.

20) زیارى، کرامت اله. “برنامه ریزى پدافند و پناهگاه شهرى.” صفه 11 ،32(1380)76-89.

21 (زیارى، کرامت اله و علیرضا زارع شاه آبادى . “سنجش درجه توسعه یافتگى روستاهاى استان یزد(به روش تاکسونومى عددى.”

مجله علوم انسانى دانشگاه سیستان و بلوچستان 7 ،13( 1380 )105-118.

22 (زیارى، کرامت اله. “راهبردهاى توسعه روستائى در جهان سوم.” کاوش نامه زبان و ادبیات فارسى (کاوش نامه سابق) دانشگاه.76-61 (1380) 3- یزد

23 ) زیارى، کرامت اله. “بررسى تحلیل وبرنامه ریزى اشتغال دراستان یزد.” تحقیقات جغرافیایى 61 ،2(1380): 89-107.

24 (زیارى، کرامت اله و علیرضا زارع شاه آبادى . “سنجش درجه توسعه یافتگى روستاههاى استان یزد؛ به روش تاکسونومى.”

فصلنامه علوم انسانى دانشگاه سیستان و بلوچستان 7،1380.

25 ) زیارى، کرامت اله. “بررسى، تحلیل و برنامه ریزى اشتغال در استان یزد.” تحقیقات جغرافیایى 16 ،2، 1380 : 89-107.

26 (زیارى، کرامت اله. “توسعه پایدار و مسؤولیت برنامه ریزان شهرى در قرن بیست و یکم.” مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانى

.385-371 :(1380) 160 ،48 تهران دانشگاه

27 (زیارى، کرامت اله. “برنامه ریزى کاربرى اراضى شهرى (مورد: میناب).” تحقیقات جغرافیایى 17 ،2-3، 1381 63-78.

28) زیارى، کرامت اله. “برنامه و برنامه ریزى در ایران.” مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانى دانشگاه تهران 52 ،164 1381

29 (زیارى، کرامت اله. “تاثیرفرهنگ درساخت شهر.” جغرافیا و توسعه618-599 (1382)

30 (زیارى، کرامت اله و علی یوسفی . تاثیرمدرنیسم پست مدرنیسم وجهانى شدن درتوسعه کالبدى تهران.” مجله مدرس -،

. (1382) 29

31 ) زیارى، کرامت اله. “بررسى تاثیر حضور و عدم حضور افاغنه در ساختار اشتغال شهر یزد.” جغرافیا و توسعه 2 ،1( 1382 )1.

32 (زیارى، کرامت اله و مهدى دهقان. “بررسى وضعیت مسکن و برنامه ریزى آن در شهر یزد.” رهیافتهاى سیاسى و بین المللى –

.79-63 :(1382) 36 ،13 بهشتى شهید دانشگاه

33 (زیارى، کرامت اله. “توسعه کالبدى تهران در فرآیند مدرنیسم، پست مدرنیسم و جهانى شدن.” فصلنامه علمى پژوهشى -دانشکده علوم انسانى دانشگاه تربیت مدرس 7 ،2) 1382 :(125-140.

34 ) زیارى، کرامت اله. “تحولات اجتماعى _ اقتصادى ناشى از انقلاب صنعتى در توسعه کالبدى تهران.” جغرافیا و توسعه 1 ،1( 1383:(

35 (زیارى، کرامت اله و lمیرنجف موسوى. “بررسى سلسله مراتب شهرى در استان آذربایجان غربى.” مجله پژوهشى دانشگاه .1778-163:(1384) 1 ،18 (انسانى علوم اصفهان.

36 (زیارى، کرامت اله. “بررسى راهکارهاى ایجاد اشتغال براى زنان در استان تهران.” فصلنامه برنامهریزى و بودجه(1384.- :(

37 (زیارى، کرامت اله و میر نجف موسوى . “برسى سلسله مراتب شهرى در استان آذربایجان غربى.” مجله پژوهشى علوم انسانى

.178-163 :(1384) 18 ،- اصفهان دانشگاه.

38 (زیارى، کرامت اله. “بررسى ایجاد فرصت هاى شغلى و ارائه راهبردهاى اجرایى براى اشتغال زنان در استان تهران.” پژوهشگاه

.48-35 :(1384) 3 ،13 اسلامى اندیشه و فرهنگ.

39 (زیارى، کرامت اله و عطاءالله زرافشان. “بررسى تغییرات کمى و کیفى مسکن در شهر مراغه و پیش بینى مسکن مورد نیاز تا

.106-85 :(1385) 8 ،4 توسعه و جغرافیا.” سال 1402

40 (زیارى، کرامت اله و عطاءالله زرافشان . “بررسى تغیرات کمى وکیفى مسکن در شهر مراغه و پیش بینى مسکن مورد نیاز آن تا

.85-105 :(1385) 8 ،4 توسعه و جغرافیا.” سال 1402

41 ( اصغر عابدینى، هادى اسلامى ، محمد اکبر پور و کرامت اله زیارى. “بررسى تطبیقى دلایل عدم تحقق اهداف شهرهاى جدید در

ایران با به کار گیرى روش ANP “.جغرافیا- انجمن جغرافیایى ایران 5 ،12-13، 1386 117-139.

42 (زیارى، کرامت اله و علیرضا سلیمانى . “بررسى پدیده تمرکز هاى شغلى در مادر شهر هاى کشور با تاکید بر مادر شهرتبریز.” جغرافیایى تحقیقات.64 – 38 :(1386) 85 ،22.

43 (زیارى، کرامت اله و اسحاق جلالیان . “مقایسه شهرستانهاى استان فارس براساس شاخص هاى توسعه 1355 – 1375 “. جغرافیا و توسعه.

.96-77 :(1387) 11 ،6 .

44 (زیارى، کرامت اله و جعفر تقى اقدم . “عملکردشهرمیانى خوى در توسعه فضایى استان آذر بایجان غربى.” پژوهش هاى جغرافیایى

.28-15 :(1387) 63 ،40 .

45 (زیارى، کرامت اله و یوسف اشرفى . “کاربرد مدل تحلیل سلسله مراتبى AHPدر مکان یابى صنعتى روستایى – – موردک مکانیاب

صنعت آبمیوه گیرى در شهرستان بناب.” تحقیقات جغرافیایى 2 ،89( 1387 )103-128.

46 (زیارى، کرامت اله و آذر دخت نوذرى . “ساماندهى و توانمندسازى اسکان غیر رسمى شهر اهواز.” پژوهش هاى جغرافیاى68 انسانى

.36-21 :(1388) 68

47 (زیارى، کرامت اله و میر نجف موسوى . “تحلیلى براندازه گیرى وتبیین خط فقروسیاست هاى فقرزدایى در استان یزد.” جغرافیا و توسعه .20-5 :(1388) 15 ،15

48 (زیارى، کرامت اله، ابراهیم رستم گورانى و مریم بیرانوند . “بررسى تحولات جمعیتى وسکونتى در شهرقشم تا افق 1405”.

مطالعات و پژوهش هاى شهرى-منطقه اى 1 ،2(1388) 37-50.

49 (زیارى، کرامت اله و اصغرعابدینى . “تفکیک افراز و مقررات و قوانین آن دربرنامه ریزى شهرى.” برنامه ریزى و آمایش فضا (مدرس سابق

.195-167 (1388) 3

50) زیارى، کرامت اله. “تحلیل و بررسى شاخص هاى اقتصادى مسکن در استان هرمزگان.” مجله علوم جغرافیایى 1-2 ،20( 1388:(

.30-5

51 )،رجب پناهى و کرامت اله زیارى. “بررسى تاثیر فعالیت هاى کشت و صنعت بر توسعه شهر نوبنیاد پارس آباد.” پژوهش هاى انسانى جغرافیاى.14-1 :(1388) 70 ،70

۶5 (زیارى، کرامت اله، مریم بیرانوندزاده ، یحیى على زاده و سمیه ابراهیمى . “بررسى و ارزیابى سیاست هاى بهسازى بافت هاى

فرسوده شهرى – نمونه موردى شهر یزد.” پژوهش هاى جغرافیاى انسانى 1 ،1( 1388 )85-99.

53 (زیارى، کرامت اله، نوید سعیدى رضوانى و لیلا بقال صالح پور . “سننجش درجه توسعه یافتگى شهرستان هاى استان آذربیجان

شرقى به روشHDI “.فراسوى مدیریت – دانشگاه ازاد اسلامى، واحد تبریز 12 ،3(1389)75-95.

54 (زیارى، کرامت اله، علیرضا شیخ الاسلامى و مریم بیرانوندزاده ط . “ارزیابى تطبیقى الگوهاى حاکم بر سکونتگاه هاى روستایى

غرب و جنوب ایران ( خرم آباد و بندرعباس ).” مجله مطالعات برنامه ریزى سکونت گاه هاى انسانى 2 ،3(1389)79-91.

55 (زیارى، کرامت اله، نوید سعیدى رضوانى و لیلا بقال صالح پور . “سنجش درحه توسعه یافتگى استان آذربایجان شرقى به روش

(HDI فراسوى مدیریت – دانشگاه ازاد اسلامى، واحد تبریز 3 ،12(1389)75-95.

56 (زیارى، کرامت اله، نوید سعیدى رضوانى و لیلا بقال صالح پور . “سنجش درجه توسعه یافتگى شهرستان هاى استان آذربایجان

شرقى به روش HDI “.فراسوى مدیریت – دانشگاه ازاد اسلامى، واحد تبریز 3 ،12 (1389)75-95.

57 (حمید وارثى، على زنگى ابدى ، کرامت اله زیارى، مسعود تقوایى و میر نجف موسوى . “تحلیل ساختار فضایى شهرهاى مرزى

استان آذربایجان غربى با استفاده از تحلیل هاى آمارى چند متغیره و شبکه هاى عصبى.” پژوهش هاى جغرافیایى 42 ،71( 1389)

.122-107

58 (زیارى، کرامت اله، مهدى قرخلونره و محمد حسین جان بابا نژاد طورى . “مقایسه تطبیقى شاخص هاى کمى و کیفى مسکن شهر بابل با نقاط شهرى کشور تاکید بر شهر سالم.” تحقیقات جغرافیایى 25 ،2(1389)81-116.

59 (زیارى، کرامت اله، سیدعلى حسینى، سیدمحمد حسینى و مسعود مینایى. “تحول در مفهوم و پارادایم برنامه ریزى کاربرى اراضى.” برنامه ریزى و آمایش فضا (مدرس سابق) 14 ،2(1389)61-83.

60 (زیارى، کرامت اله، صابر محمدپور ، ایوب منوچهرى و محمود عیوض لو . “اهمیت توسعه زیر ساخت هاى اطلاعاتى وارتباطى شهرى در روند جهانى شدن شهرها.” پژوهش هاى جغرافیاى انسانى 2 ،2(1389) 1-12.

61 (زیارى، کرامت اله، فرشید عشق آبادى و حمید فتحى . “چالشهاى ژئوپلیتیکى توسعه نامتوازن نواحى ایران در مقطع زمانى ژئوپلیتیک المللى بین فصلنامه.” 1385.207-181 :(1389) 1

62 ( سید محمود زنجیر چى ، کرامت اله زیارى و کبرى سرخ کمال . “بررسى و رتبه بندى درجه توسعه یافتگى شهرستانهاى استان خراسان رضوى با استفاده از تکنیک تاپسیس.” پژوهش هاى جغرافیاى انسانى 72 ،72، 1389، 17-30.

63 (زیارى، کرامت اله، lمجدالدین زندوى ، محمد اقاجانى و محمد مقدم . “بررسى مشارکت شهروندى ونقش آندرمدیریت شهرى

شهرهاى کوچک ( نمونه موردى : شهر هاى گله دار ).” جغرافیا و توسعه ناحیه اى 13 ،13،1389 ،211-235.

64 (احدنژاد، محسن، مهدى قرخلونره و کرامت اله زیارى. “مدل سازى آسیب پذیرى ساختمانى شهرها در برابر زلزله با استفاده از

روش فرایند تحلیل سلسله مراتبى در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایى نمونه موردى شهر زنجان.” جغرافیا و توسعه 8 ،19، 1389،

.198-171

65 (زیارى، کرامت اله، حافظ مهدنژاد، فریاد پرهیز و محمد آقاجانى. “بررسى وضعیت مسکن گروههاى درآمدى و برآورد مسکن گروههاى کم درآمد ( نمونه موردى استان هرمزگان ).” تحقیقات جغرافیایى 98 ،25، 1389 ،29-55.

66 (زیارى، کرامت اله و داراب خانى رسول . “بررسى آسیب پذیرى بافت هاى شهرى در برابر زلزله ( مورد مطالعه :منطقه 11 تهران شهردارى جغرافیایى تحقیقات ).” .48-25 :(1389)

67 (زیارى، کرامت اله، کبرى سرخ کمال و سید محمود زنجیرچى . “ارزیابى کلاسیک کارایى استانهاى کشور از لحاظ توسعه یافتگى با

استفاده از روش DEA “.مدرس علوم انسانى 14 ،3، 1389 ،255-273.

68 (زیارى، کرامت اله، ایوب منوچهرى ، صابر محمدپور و احد ابراهیمپور . “ارزیابى سیستم حمل ونقل ( BRTشهر تبریزبا استفاده از سیستم تحلیل عوامل استراتژیک.” مدیریت شهرى – پژوهشکده مدیریت شهرى و روستایى 9 ،27، 1390.

69 ) زیارى، کرامت اله. “بررسى آسایش و امنیت در محله هاى شهر یزد.” پژوهش هاى جغرافیاى انسانى 43 ،2، 1390 ،1-11.

70( حبیب الله رزاقى، کرامت اله زیارى و نوید سعیدى رضوانى. “مدل چند هسته اى و چند مرکزى شهر و کلانشهرى از نظریه تا

عمل (مورد شهر کرج).” تحقیقات جغرافیایى 26 ،3، 1390 ،75.-

71 (زیارى، کرامت اله، اکبر محمدى و خلیل عطار . “بررسى درجه توسعه یافتگى شهرستان هاى کشور و رابطه آن با نرخ شهرنشینى.” برنامه ریزى فضایى – دانشگاه اصفهان 1 ،3، 1390.

72 (زیارى، کرامت اله، حسین حاتمى نژاد و وحید نیک پى . “بررسى تطبیقى رویکردهاى رشد شهر نمونه هاى مورد بررسى: رشد هوشمند رشد افقى یا پراکنده sprawl urban “. ، شهرداریها دوازدهم، 107.1391.- ،

73 (زیارى، کرامت اله، حسین حاتمى نژاد و نعیمه ترکمننیا . “درآمدى بر نظریه ى رشد هوشمند شهرى.” شهرداریها 12 ،104

.(1391)

74 (زیارى، کرامت اله، عباس مینایى، رضا زیارى و سمیه زیارى. “برنامه ریزى کاربرى اراضى در شهر گرمى.” جغرافیا و توسعه شهرى

.27 :(1391)

75 (سیف الدینى ، فرانک ، کرامت اله زیارى، احمد پوراحمد و عامر نیک پور. “تبیین پراکنش و فشردگى فرم شهرى در آمل با رویکرد

فرم شهرى پایدار.” پژوهش هاى جغرافیاى انسانى تابستان 1391 ،80، 1391 ، 155-176.

76، زیارى، کرامت اله و محمد حسین جانبابانژاد. “اصول و معیارهاى شهر سالم.” اطلاعات جغرافیایى(سپهر) 21 ،82) 1391 :(50-56.

77 (زیارى، کرامت اله، لیلا واحدیان بیکى و زیبا پرنون . “تحلیلى بر بحران زیست محیطى و توزیع مکانى فضاى سبز شهر تهران.” مطالعات و پژوهش هاى شهرى-منطقه اى 4 ،14، 1391 ،101-114.

78 (زیارى، کرامت اله، کامران موسوى حسینى، شهرام اباذرلو و سجاد اباذرلو. “مکانیابى دفن مواد زائد جامد شهرى با استفاده از مدل AHPنمونه موردى شهرستان جلفا.” جغرافیا و مطالعات محیطى 1 ،3، 1391 ،21-34.

79 (پرهیز، فریاد، جمال الدین صمصام شریعت، مسعود کریمیان، کرامت اله زیارى و داوود جمیینى. “تحلیلى بر وضعیت مسکن در استان لرستان با استفاده از مدل هاى تحلیل عاملى (تاکسونومى عددى و ویلیامسون).” برنامه ریزى منطقه اى – دانشگاه آزاد مرودشت واحد اسلامى

.29 :(1391) 8 ،2 .

80 (زیارى، کرامت اله، فرشید عشق ابادى ، امیر رضا ممدوحى و رحمت اله فرهودى . “مدل سازى الگوهاى رفتارى سفرهاى کار و خدمات ساکنان شهر تهران.” پژوهش هاى جغرافیاى انسانى 45 ،1) 1392.-

81 (زیارى، کرامت اله، داود عیوضلو، محمود عیوضلو و جهانبخش ریکا. “تحلیل تطبیقى احساس امنیت در فضاهاى شهرى و روستایى پژوهشهاى روستایى.” .164-137 :(1392) 1 ،4

82 (زیارى، کرامت اله، وحید نیک پى و على حسینى. “سنجش میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهرى براساس الگوى حکمروانى خوب شهرى- مطالعه موردى شهر یاسوج.” مسکن و محیط روستا 1 ،، 1392 ، 69.

83 (زیارى، کرامت اله، مجید شادمان رود پشتى، سیروس حسن پور و ابوالفضل مصطفایى. “مکانیابى عرصه هاى مناسب فضاى سبز شهرى با استفاده از روش ترکیبى AHP و فازى در محیط GIS مطالعه موردى: منطقه 14 شهردارى کلان شهر تهران.” فضاى جغرافیایى.19 :(1392) 43 ،13

84 (ربیعى فر، ولى الله، کرامت اله زیارى و غلامرضا حقیقت نایینى. “ارزیابى توسعه پایدار شهر زنجان از دیدگاه زیست محیطى بر

پایه تکنیک swot “.مطالعات و پژوهش هاى شهرى و منطقه اى 4 ،16، 1392 ، 105.

85 (زیارى، کرامت اله، آرزو حاجى شریفى و مهدى رمضان زاده لسبویى. “بررسى میزان رضایت مندى از سیستم BRT ،مطالعه خط 3

پایانه علم و صنعت – خاوران.” برنامه ریزى فضایى – دانشگاه اصفهان 3 ،8، 1392 ،57.

86 (زیارى، کرامت اله، معصومه مهدیان بهنمیرى و على مهدى. “بررسى و سنجش عدالت فضایى بهره مندى از خدمات عمومى شهرى براساس توزیع جمعیت و قابلیت دسترسى در شهر بابلسر.” نشریه تحقیقات کاربردى علوم جغرافیایى 13 ،28، 1392 ،217.

87 (زیارى، کرامت اله و محمد مهدى عزیزى. “ویژگى شهر میانى ابهر، نقش و عملکرد آن در توسعه فضایى استان زنجان.” تحقیقات جغرافیایى.55 :(1392) 1 ،28.

88 (زیارى، کرامت اله، على مهدى و معصومه مهدیان بهنمیرى. “تحلیل بر امنیت فضاهاى عمومى شهر مورد پارک هاى مناطق چهارگانه شهردارى قم.” آمایش جغرافیایى فضا – دانشگاه گلستان 3 ،7، 1392 ،25.

89 (زیارى، کرامت اله، على مهدى و معصومه مهدیان بهنمیرى. “مطالعه و شناخت منابع مالى و ارائه راهکارهایى براى بهبود پایدارى درآمد شهردارى ها، مورد پژوهش؛ شهردارى شهر مهاباد.” مدیریت شهرى – پژوهشکده مدیریت شهرى و روستایى 0 ،31، 1392،.124-107

90 (زیارى، کرامت اله، فاطمه سالاروندیان، على قنبرى نسب و لیلا حبیبى. “بررسى و تحلیل تطبیقى تفاوت هاى سکونتگاه هاى غیر رسمى شیراز موارد مطالعه شهرک بهار، مهدى آباد، سهل آباد.” فصل نامه آمایش محیط 6 ،21) 1392 :(39-64.

91 (زیارى، کرامت اله، على مهدى و معصومه مهدیان بهنمیرى. “مدیریت شهرى الکترونیک؛ گامى نوین در تحقق پایدارى شهرى بررسى وضعیت شهردارى الکترونیکى در کلانشهرها مطالعه موردى شهردارى شهر قم.” اقتصاد و مدیریت شهرى – انجمن علمى .109 :(1392) 3 ،1

92 (مشکینى، ابوالفضل، کرامت اله زیارى، محسن کلانترى و فریاد پرهیز. “تحلیل فضایى-کالبدى ناهنجارى هاى اجتماعى در مناطق اسکان غیر رسمى مطالعه موردى منطقه اسکان غیر رسمى اسلام آباد در شهر زنجان.” پژوهش هاى جغرافیاى انسانى 45 ،2.16-1 :(1392)

93 (زیارى، کرامت اله و رقیه رمضان زاده. “روستاشهر و نقش آن در تعادل بخشى ناحیه اى (مطالعه موردى: شهرستان بروجرد، مجله مطالعات برنامه ریزى سکونت گاه هاى انسانى 8 ،24، 1392 ،17.

94 (زیارى، کرامت اله، صالح اسدى، مجتبى روستایى و امیر اشنویى. “تعادل سنجى توزیع شهرهاى استان گیلان با استفاده از مدل

آنتروپى.” آمایش و توسعه پایدار 3 ،8، 1392 ،59-67.

95 (قادرمرزى، حامد، بیتا زارع ممقانى و کرامت اله زیارى. “ارزیابى کیفیت محیط مسکونى روستاهاى ادغام شده در شهر سنندج مورد روستاهاى حسن آباد و نایسر.” فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایى. 2 ،3، 1392 ،39.

96 (زیارى، کرامت اله، موسى پژوهان و احمد خلیلى. “سنجش هویت شهرى در شهرهاى جدید ایران براساس اصول هویت بخش مکتب اصفهان.” مطالعات و پژوهش هاى شهرى و منطقه اى 5 ،18، 1392 ،139.

97 (زیارى، کرامت اله، سمیه آهنى و فاطمه زارعى کرگ ابادى. “تحلیل و ارزیابى اولویت هاى استقرار شهر الکترونیک در توسعه پایدار شهرى با استفاده از مدل ANP نمونه موردى شهر تبریز.” فصلنامه نگرش هاى نو درجغرافیاى انسانى 1 ،11، 1392 ،51.

98 (پوراحمد، احمد، رحمت اله فرهودى ، کرامت اله زیارى، محمد سلیمانى و امین فرجى ملائى. “بررسى الگوى توسعه متعادل منطقه اى با تاکید بر روابط شهر و روستا- مورد: منطقه قزوین.” جغرافیا- انجمن جغرافیایى ایران 11 ،39، 1392 ،53-78.

99 (زیارى، کرامت اله، فضل الله کریمى و فروغ قاسمى. “الگوى فضایى حوادث ترافیک درون شهرى در شهر شیراز.” برنامه ریزى اصفهان دانشگاه – فضایى.117 :(1392) 4 ،3 .

100 (زیارى، کرامت اله و نعیمه ترکمن نیا. “میزان برخوردارى زنان از سیستم حمل و نقل درون شهرى مطالعه موردى منطقه 6 تهران.”

مطالعات و پژوهش هاى شهرى و منطقه اى 5 ،19، 1392 ،149.

101 (زیارى، کرامت اله، صالح اسدى، طاها ربانى و محمد مولایى قلوچى. “ارزیابى ساختار فضایى و تدوین راهبردهاى توسعه شهرى

شهر جدید پردیس.” پژوهش هاى جغرافیاى انسانى 45 ،4، 1392 ،1.

102 (زیارى، کرامت اله، روح اله اسدى و مجتبى صادقى. “تحلیل، مدلسازى و پیش بینى نقش اشتغال در مهاجرت هاى منطقه اى نمونه استان سیستان و بلوچستان.” فضاى جغرافیایى 13 ،44، 1392 ،1.

103 (زیارى، کرامت اله، عبدالله شیخى، مرضیه باقر عطاران و دیمن کاشفى. “ارزیابى میزان آگاهى هاى عمومى شهروندان پیرانشهر از حقوق شهروندى و قوانین شهرى.” پژوهش هاى جغرافیایى برنامه ریزى شهرى 1 ،1، 1392 ،59.

104 (زیارى، کرامت اله، مصطفى محمدى ده چشمه، احمد پوراحمد و محمد باقر قالیباف. “سنجش ضریب ایمنى شاخص هاى کالبدى شهر کرج.” جغرافیا و توسعه 1 ،34، 1393 ،69.

105 (زیارى، کرامت اله، سید نعمت الله رشیدى فرد و صادق بشارتى فر. “بررسى نقش مدیریت شورایى در دگرگونى ساختار شهر نمونه موردى (شهر دهدشت).” تحقیقات جغرافیایى 29 ،1، 1393 ،123.

106 (پوراحمد، احمد، کرامت اله زیارى و جاوید زاهدى. “سنجش کیفیت زندگى شهرى مهاجران افغان مقیم ایران با رویکرد ذهنى (مطالعه موردى: شهر رباطکریم).” پژوهش هاى جغرافیایى برنامه ریزى شهرى 2 ،1، 1393 ،1.

107 (زیارى، کرامت اله، سمیه ابراهیمى و معصوم دوستى. “بررسى نقش اقتصادى بندر سیراف در حوزه خلیج فارس.” مطالعات خلیج فارس

.43 :(1393) ،1 .

108 (نوروزیان، مهسا و کرامت اله زیارى. “پیامدهاى ناشى از عدم رعایت ضوابط و مقررات مربوط به پارکینگ در مجتمع هاى آپارتمانى (نمونه موردى: شهر تهران).” مجله پژوهش و برنامه ریزى شهرى – دانشگاه آزاد اسلامى واحد مرودشت 5 ،17، 1393 ،65.

109 (زیارى، کرامت اله، على مهدى و معصومه مهدیان بهنمیرى. “بررسى و سنجش شاخص هاى کیفیت زندگى در شهروندان مهاجر

و بومى.” مسائل اجتماعى ایران 5 ،1، 1393 ،55.

110 (زیارى، کرامت اله، واحد احمد توزه، هادى سلیمانى، رامین چراغى و ایوب معروفى. “تحلیلى بر افتراق فضایى پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در سطح محلات شهر سقز.” جغرافیا ( برنامه ریزى منطقه اى)- موسسه آموزش عالى بین المللى قشم سال چهارم، سوم شماره

.40-21 :(1393)

111 (عمران زاده، بهزاد ، کرامت اله زیارى، احمد پوراحمد و حسین حاتمى نژاد. “بررسى و تحلیل رویکردهاى حاکم بر مطالعات شهر

اسلامى.” مطالعات شهر ایرانى اسلامى 4 ،16، 1393 ،71.

112 (زیارى، رضا، کرامت اله زیارى، سمیه زیارى و محمدرضا عبدلى. “بررسى تطبیقى تکوین و گسترش مکتب اصفهان و سبک تهران در فضاى شهرى.” نقش جهان – مطالعات نظرى و فناورى هاى نوین معمارى و شهرسازى سال چهارم، 1) 1393 ،37-45.

113 (زیارى، کرامت اله، محمود قدیرى و فرزانه دستا. “سنجش و ارزیابى الگوى گسترش فیزیکى شهر یزد.” پژوهش هاى جغرافیاى انسانى۹

.255 :(1393) 2 ،46 .

114 (قاسمى، فروغ، کرامت اله زیارى و محمد صادقى. “تحلیل کیفى و مکانى مراکز اقامتى شهر شیراز جهت توسعه گردشگرى (با تاکید بر هتل ها ).” جغرافیا و آمایش شهرى-منطقه اى – دانشگاه سیستان و بلوچستان 4 ،11، 1393 ،1.

115 (زیارى، کرامت اله، على طاوسیان، محمدعلى سلمانى و حجت رضایى. “برآورد و سطح بندى توسعه محله اى با تاکید بر مولفه هاى سرمایه اجتماعى (مطالعه موردى: محلات شهر ابرکوه).” مجله پژوهش و برنامه ریزى شهرى – دانشگاه آزاد اسلامى واحد مرودشت

.59 :(1393) 18 ،5 .

116 (پوراحمد، احمد، حسین حاتمى نژاد، کرامت اله زیارى، حسنعلى فرجى سبکبار و ابوذر وفایى منش. “بررسى و ارزیابى کاربرى اراضى شهرى از منظر عدالت اجتماعى (مورد مطالعه: کاشان).” مجله آمایش سرزمین 6 ،2، 1393 ،179.

117 (قدیرى، محمود، کرامت اله زیارى و فرزانه دستا. “تحلیل تحولات فرم فضایى شهر یزد طى سال هاى 1375 تا 1390 “.جغرافیا و محیطى ریزى برنامه.17 :(1393) 4 ،25 .

118 (زیارى، کرامت اله، امیر شریفى و کیومرث نعیمى. “ارزیابى نقش توسعه اجتماعى در تحکیم حس مکانى (مطالعه موردى: محلات ناحیه 10 شهر سنندج).” آمایش جغرافیایى فضا – دانشگاه گلستان 4 ،14، 1393 ،83.

119 (زیارى، کرامت اله، ابوذر مطیع دوست کومله، وکیل حیدرى و مهسا بشر دوست جدید. “نقش سرمایه فکرى در افزایش کارآیى منابع انسانى کاربرى هاى آموزشى در عرصه مدیریت شهرى (مطالعه موردى استان گیلان).” برنامه ریزى فضایى – دانشگاه اصفهان.25 :(1393) 4 ،4.

120 (زیارى، کرامت اله، مریم رضایى و ماندانا مسعودى. “تحلیل و ارزیابى مشکلات مدیریتى شهرهاى کوچک و میانى (نمونه موردى:

شهر ایلام).” فرهنگ ایلام -فصلنامه فرهنگى و پژوهشى 15 ،44 و 45، 1393 ،37.

121 (قاسمى، یونس، حسین حاتمى نژاد، مهدى قرخلونره و کرامت اله زیارى. “برنامه ریزى راهبردى توسعه ى قابلیت هاى گردشگرى در فضاهاى شهرى مطالعه موردى شهر ارومیه.” جغرافیا و توسعه 13 ،38، 1394 ،169.

122 (زیارى، کرامت اله و حسین رفیعى مهر. “بررسى عوامل موثر بر کیفیت زندگى ساکنان مناطق غیر رسمى(مطالعه موردى:

منطقه حصار همدان).” پژوهش هاى جغرافیاى انسانى 47 ،1، 1394 ،21-32.

123 (زیارى، کرامت اله، رامین قربانى، ابراهیم فرهادى و بهنام الماسى. “شناخت مناطق همگن برنامه ریزى فضایى در منطقه کلانشهرى تهران با استفاده از روش خوشه بندىk- mean ؛ فصلنامه جغرافیایى سرزمین 12 ،46، 1394 ،103-132.

124 (زیارى، کرامت اله، سعید قاسمى، معصومه مهدیان بهنمیرى و على مهدى. “رویکردى مشارکتى در فرآیند چشم اندازسازى توسعه شهرى CDS) مورد پژوهش: شهر مهاباد).” جغرافیا و برنامه ریزى 20 ،53، 1394 ،167.

125 (زیارى، کرامت اله، کیانا جاسم پور و طیبه کرمى نژاد. “اقدامات و تمهیدات پدافند غیرعامل در مناطق مرزى مطالعه موردى شهر اسلام آباد غرب.” فصلنامه آمایش و توسعه 2 ،1، 1394 ،21-35.

126( ابوالفضل مشکینى، کرامت اله زیارى و اسماعیل عقیلى. “ارزیابى هویت اجتماعى در محله هاى شهرى (مطالعه موردى: محله اوین شهر تهران).” پژوهش هاى جغرافیاى انسانى 47 ،4، 1394 ،589-607.

127 (زیارى، کرامت اله و علیرضا محمدى. “آسیب شناسى وضع موجود و ارایه الگوى مطلوب مدیریتى توسعه منطقه اى در ایران.” راهبرد فصلنامه.286-259 :(1395) 79 ،25 .

128 (زیارى، کرامت اله، سمیه زیارى و محمدرضا عبدلى. “جایگاه تحولات جمعیت و حریم در شهر اسلامى و الزامات مدیریتى آن، نمونه مطالعاتى: کلانشهر تهران.” فصلنامه پژوهشهاى علوم انسانى نقش جهان 6 ،2، 1395 ،73-85.

129 (زیارى، کرامت اله، باقر فتوحى مهربانى و حسین فرهادى خواه. “بررسى راهکارهاى ساماندهى و تمرکززدایى از تهران و طراحى الگوى بهینه.” مجله آمایش سرزمین 8 ،1، 1395 ،1-34.

130 (زیارى، کرامت اله، حسین حاتمى نژاد و اکبر محمدى. “برنامهریزى مسکن گروههاى کمدرآمد شهرى با تأکید بر توانمندى مالى و خط فقر مسکن (جمعیت شهرى استان کرد) پژوهش هاى جغرافیاى انسانى 48 ،2، 1395 ،211-226.

131 (زیارى، کرامت اله. “برسى ایجاد فرصت هاى شغلى وارایه راهبردهاى اجرایى براى اشتغال زنان در استان تهران.” اندیشه برنامه- ریزى.48-35 :(1384) 14-13

همایش هاى بین المللى:

1) Ziari, Keramatollah. “Sustainability Development and Responsibility of Town planning in the 21 Century.” 29th Internatinal Geographical Congress, Seoul, August 14-18, 2000 .

2) Ziari, Keramatollah. “The Effect of Qanat Technique in thePrimary Formation and Development of Settlements in the Central Desert of Iran.” Land Degradation and Desertification, Santiniketan, January 9-11, 2001 .

3) Ziari, Keramatollah. “Identification of Development Levels in the Regions of Iran.” IGU Regional Congress, Durban, August 4-7, 2002 .

4) Ziari, Keramatollah. “Plan and Planning in Iran.” IGU, Victoria, June 5-7, 2003 .

5) Ziari, Keramatollah. “Measuring of Development Degree in Irans County.” IGU, Glassgow, July 5-7, 2004 .

6) Ziari, Keramatollah. “A Study of the Earthquake And Presentaion of a Pattern for the Management of Earthquake Disaster.” Conference on Disaster Management, U.S, August 1-4, 2007 .

7) Ziari, Keramatollah. “New Town in Iran.” 31 International Geographical Union, Tunis, July 4-4, 2008 .

8) Ziari, Keramatollah. “Informal Habitation in Iran.” International Conference on Sociology, Athen, July 4-4, 2008 .

9) Ziari, Keramatollah. “Study of the Effect of of Modernism and Post-modernism on Geography and Town Planning.” Barcelona, Barcelona, July 4-4, 2008 .

10) Ziari, Keramatollah. “Urban Network of Bousher Province: Iran.” 31 nternational Conference, Tunis, August 12-15, 2008 .

11) Ziari, Keramatollah. “Geo – Parks.” 31 International Geographical Union, Tunis, August 12-15, 2008 .

12) Ziari, Keramatollah. “Study of the Problems and the Achievability of Comprehensive and Detailed Plans in Iranian Cities.” Positioning Planning in Global Crisis, Bandung, November 12-13, 2009 .

13) Ziari, Keramatollah. “Study and Analysis of Environmental Crisis and Spatial Local Distribution of Green Spaces in Tehran City.” Positioning Planning in Global Crisis, Bandung, November 12-13, 2009 .

14) Ziari, Keramatollah. “Revision and Evaluation of Amir Abad Development Plans.” The International Conference of the Research Network, Stanbol, May 20-20, 2011 .

15) Hataminejad, Hossein, Keramatollah Ziari, , and . “Revision and EvaluaAmir Abad Development Plans: Deliberation on Concepts of public space Everyday urban life and cciety from the perspective of urban planning.” 6th international confernce of the reserch netwoprivate urban governance Gated …, Istanbul, July 23-23, 2011 .

16) Ziari, Keramatollah. “Examining the feasibility of creating Geo-park in kohgilouye and Boyer Ahmad Region.” Tourism Management, Marvdasht, July 23-23, 2011 .

17) Ziari, Keramatollah. “Analysis of factors affecting tourism development in shiraz SWOT strategic Model.” Tourism Managment, Marvdasht, July 23-23, 2011 .

18) Ziari, Keramatollah. “Factors affecting the Tourism atraction of the Dome of Soltanieh.” Advances in Hospitalityand Tourism Marketing and Management, Istanbul, August 20-25, 2011.

19) , , and Keramatollah Ziari. “Evalution of enviromental in the Tehran tourist villages and surrounding areas.” anatolia: an international journal of tourism and hospitality research, Turkey, February 18-21, 2012 .

20) Ziari, Keramatollah, and . “measure the degree of development of iran cities miandoab area.” EUROGEO, Dublin , July1-3, 2012 .

21 (زیارى، کرامت اله. “ایدئولوژى و ساخت شهرهاى جدید درایدئولوژى و ساخت شهرهاى جدید در شوروى سابق شوروى سابق.”

سمنیار بین المللى شهرهاى جدید، مشهد، مهر 2-6 ،1372.

22 (زیارى، کرامت اله. “شرایط جغرافیایى تعیین حوزه نفوذ شهر(مطالعه موردى:کازرون).” هفتمین کنگره جغرافیدانان ایران، تهران، مهر

.1374 ،6-4.

23 (زیارى، کرامت اله. “تاثیر فرهنگ بر ساخت شهر.” سمینار بین المللى گفت و گوى معمارى و شهرسازى ایران و جهان، تهران، آبان

.1380 ،17-16.

24 (زیارى، کرامت اله. “برنامه ریزى شهرهاى جدید در ایران(پیدایش، شکل گیرى، عملکرد).” همایش بین المللى شهرهاى جدید،

.1384 ،16-12 اردیبهشت، تهران.

25 (زیارى، کرامت اله. “بررسى و تحلیل وضعیت آسیب هاى اجتماعى در محلات شهر یزد.” همایش بین المللى امنیت انسانى در

غرب آسیا، بیرجند، آذر 6-7 ،1387.

همایش هاى داخلى:

1) Keramatollah Ziari, and . “Environmental Assessment of the Jajrood River and Surrounding Touristic villages in Strategic Factors Analysis Approach.” national Conference on water flow and pollution, Tehran, May 23-24, 2012 .

2 (زیارى، کرامت اله. “حوزه نفوذ شهر.” هفتمین کنگره جغرافیایى ایران، تهران، تیر 12-13 ،1370.

3 (زیارى، کرامت اله. “مطالعه تطبیقى بین دومکتب سوسیالیزم تخیلى و شیکاگو در شهر و شهرنشینى.” سمینار جغرافیایى جهان

بینى سیاست ومحیط، تهران، خرداد 18-20 ،1371.

4 (زیارى، کرامت اله. “کاربرد مدل ها در آموزش جغرافیا و برنامه ریزى شهرى و منطقه اى.” اولین سمینار بررسى مسائل آموزش

جغرافیا در ایران، کرج، اردیبهشت 15-16 ،1372.

5 (زیارى، کرامت اله. “کاربرد مدلها درآموزش جغرافیا وبرنامه ریزى شهرى ومنطقه اى.” اولین سمیناربررسى مسایل آموزش جغرافیا،

.1372 ،11-10 مرداد، تهران.

6 (زیارى، کرامت اله. “عوامل موثر در تکوین شهر کازرون.” فارس شناسى، شیراز، آبان 20-21 ،1372.

7 (زیارى، کرامت اله. “ایده لوژى وساخت شهرهاى جدید درشوروى سابق.” سمینار بین المللى شهرهاى جدید وتوسعه شهرى،

.1373 ،12-6 مهر، اصفهان

8 (زیارى، کرامت اله. “سیاست مسکن ارزان قیمت.” سیاست هاى توسعه مسکن در ایران، تهران، مهر 11-13 ،1373.

9 (زیارى، کرامت اله. “نقش شهرهاى جدید درروند شهرنشینى.” نهمین کنگره جغرافیایى ایران، تبریز، مهر 19-19 ،1373.

10 (زیارى، کرامت اله. “مفاهیم و متدلوژى تعیین خط فقر.” گردهمایى بررسى مسئله فقر و فقر زدایى، تهران، اردیبهشت 29-30،

.1375

11 (زیارى، کرامت اله. “جایگاه شهرهاى جدید درتوسعه مسکن.” سمینارتوسعه مسکن درایران، تهران، اردیبهشت 7-12 ،1376.

12 (زیارى، کرامت اله. “مدل هاى تحلیلى فقر، توزیع درآمد و نابرابریها در ایران.” همایش پژوهش ها و قابلیتهاى علم جغرافیا، تهران،

.1376 ،16-15 مهر.

13 (زیارى، کرامت اله. “جایگاه سازمانهاى محلى کشور در امور شهرى.” همایش شوراى اسلامى و مشارکت مردمى، تهران، خرداد

.1377 ،5-2.

14 (زیارى، کرامت اله. “جایگاه سازمان هاى محلى کشور در اداره شهرها.” همایش شوراهاى اسلامى و مشارکت مردمى، تهران،

.1377 ،6-4 بهمن.

15 (زیارى، کرامت اله. “توسعه فرهنگى دراستان یزد.” سمینار فرهنگ و توسعه وزارت ارشاد اسلامى، تهران، اسفند 18-20 ،1377.

16 (زیارى، کرامت اله. “جایگاه برنامه ریزى منطقه اى در روندبرنامه ریزى ایران.” سمینار پنجاه سال برنامه ریزى در ایران، تهران، اسفند

.1377 ،20-18.

17 (زیارى، کرامت اله. “جایگاه نظام برنامه ریزى منطقه اى در روند برنامه ریزى.” پنجاه سال برنامه ریزى توسعه در ایران، تهران،

.1377 ،20-18 اسفند.

18 (زیارى، کرامت اله. “مفهوم توسعه فرهنگى در استان یزد.” دین، فرهنک و توسعه، یزد، اسفند 22-23 ،1377.

19 (زیارى، کرامت اله. “مطالعه تطبیقى فرهنگ سوسیالیزم غرب واسلام درساخت فضایى شهر.” کنگره تاریخ معمارى وشهرسازى ایران وزارت فرهنگ وارشاد اسلامى کرمان ( ارگ بم)، کرمان، اردیبهشت 3-5 ،1378.

20 (زیارى، کرامت اله. “برنامه ریزى شهرهاى نظامى.” دهمین کنگره جغرافیایى ایران، تهران، مهر 12-13 ،1378.

21 (زیارى، کرامت اله. “اکولوژى کویر و توسعه پایدار آن.” اولین همایش ملى شناخت کویر، کرمان، دی 22-24 ،1378.

22 (زیارى، کرامت اله. “سى امین کنگره بین المللى جغرافیایى 2004 گلاسگو.” مجله فصلنامه تحقیقات جغرافیایى،، اردیبهشت 2-3،

.1379

23 (زیارى، کرامت اله. “بررسى وتحلیل برنامه ریزى اشتغال دراستان یزد(باتاکیدبرفارغ التحصیلان دانشگاهى).” اشتغال زایى، تهران،

.1379 ،15-12 مهر.

24 (زیارى، کرامت اله. “بررسى و تحلیل الگوهاى نظرى در توسعه فضایى شهر تهران.” موازین توسعه و ضد توسعه فرهنگى و

اجتماعى شهر تهران، تهران، اردیبهشت 5-6 ،1380.

25 (زیارى، کرامت اله. “بررسى تطبیقى میان برنامه ریزى شهرهاى جدید ایران وآفریقا.” سمیناربین المللى روابط فرهنگى ایران

وآفریقا، تهران، اردیبهشت 25-26 ،1380.

26 (زیارى، کرامت اله. “بررسى وتحلیل الگوهاى نظرى درتوسعه فضایى شهر تهران.” همایش موازین توسعه وضد توسعه فرهنگى

اجتماعى شهر تهران، تهران، خرداد 12-13 ،1380.

27 (زیارى، کرامت اله. “فرهنگ و ساخت شهر.” سمیناربین المللى گفت وگوى تمدنها بین ایران وجهان، تهران، مهر 15-16 ،1380.

28 (زیارى، کرامت اله. “چگونگى پیدایش، تکوین و توسعه شهر کازرون.” همایش کازرون شناسى، شیراز، اسفند 18-19 ،1380.

29 (زیارى، کرامت اله و محمد على وحدت. “دانشگاهها در فرآیندجهانى شدن.” سمینار وزارت علوم فناورى وتحقیقات- تهران، تهران،

.1381 ،13-12 خرداد.

30 (زیارى، کرامت اله. “برنامه ریزى و توسعه در کازرون.” سمینار کازرون شناسى، کازرون، مرداد 10-11 ،1381.

31 (زیارى، کرامت اله. “برنامه ریزى توسعه فضایى کازرون.” کنگره کازرون شناسى، کازرون، فروردین 24-26 ،1382.

32 (زیارى، کرامت اله. “بررسى مشکلات شهرهاى جدید پس از انقلاب در ایران(سیاست گذارى، ساخت، اسکان).” همایش مسائل

شهرسازى ایران چالش ها و آینده نگرى، شیراز، اردیبهشت 1-3 ،1382.

33 (زیارى، کرامت اله. “شبکه آب هاى سنتى و سکونت گاه ها در ایران.” سمینار آب، تمدن و شهر، تهران، اردیبهشت 24-25 ،1382.

34 (زیارى، کرامت اله. “شبکه آبها سنتى وسکونتگاه در ایران.” کنگره آب-شهر-تمدن، تهران، خرداد 5-5 ،1382.

35 (زیارى، کرامت اله. “برنامه ریزى توسعه در استان یزد.” تحول در توسعه استان یزد، یزد، اردیبهشت 20-21 ،1383.

36 (زیارى، کرامت اله. “بررسى صنایع دستى استان یزد.” سمینار فرهنگ ایران، تهران، خرداد 10-12 ،1383.

37 (زیارى، کرامت اله. “برسى امکان سنجى ایجادفرستهاى شغلى در بخش خصوصى و تعاونى.” تعاونى اشتغال وتوسعه، یزد اردیبهشت ،.1384 ،14-12.

38 (زیارى، کرامت اله. “برنامه ریزى شهرهاى جدید در ایران.” TOWNS NEW on Conference International ،تهران، اردیبهشت؛ .1384 ،16-12.

39 (زیارى، کرامت اله. “برنامه ریزى شهرهاى جدید ایران پیدایش شکل گیرى عملکرد.” همایش بین المللى شهرهاى جدید، تهران، اردیبهشت.1384 ،16-12

40 (زیارى، کرامت اله. “برنامه ریزى شهرهاى جدید.” سمینار بین المللى شهرهاى جدید، تهران، اردیبهشت 22-23 ،1384.

41 (زیارى، کرامت اله. “بررسى ایجاد فرصت هاى شغلى در بخش خصوصى و تعاونى.” سمینار تعاون اشتغال و توسعه، یزد، اردیبهشت.1384 ،27-25.

42 (زیارى، کرامت اله و ح فلاح مدوارى. “بررسى نظام شهرى استان یزد.” سمینار برنامه ریزى و مدیریت شهرى، مشهد، مرداد 5-7،

.1385

43 (زیارى، کرامت اله و ابراهیم رستم گورانى. “جایگاه ژئو پارک قشم و تاثیرات آن بر اقتصادگردشگرى در جزیره قشم.” نقش ژئو پارک در تو سعه گردشگرى، قشم، بهمن 8-11 ،1386.

44 (زیارى، کرامت اله و حسین نضم فر. “لزوم استفاده از GIS در میریت آب شهرى در موقع بروز سوانح طبیعى.” کنفرانس بین المللى

مدیریت جامع بحران در حوادث غیر مترفبه، تهران، بهمن 29-30 ،1386.

45 (زیارى، کرامت اله، مهدى قرخلونره و عباس مینایى. “نحوه انتخاب گیاهان در معمارى فضاى سبز با تاکید بر اصول بصرى.” سومین

همایش فضاى سبز و منظر شهرى، تهران، اسفند 3-5 ،1386.

46 (زیارى، کرامت اله و مریم بیرانوند. “استفاده ازتوان بالقوه سهرستان یاسوج جهت توسعه گردشگرى.” تاریخ وتمدن و فرهنگ، اردیبهشت، گچساران.1387 ،12-11 .

47 (زیارى، کرامت اله. “تحلیل فضایى – زیست محیطى استان آذربایجان.” روز جهانى محیط زیست، تهران، اردیبهشت 20-21 ،1387.

48 (زیارى، کرامت اله. “استفاده از توان بالقوه شهرستان یاسوج در جهت توسعه گردشگرى.” اولین همایش ملى کهگیلویه و بویراحمد در تمدن، تاریخ و فرهنگ ایران زمین، گچساران، خرداد 30-1 ،1387.

49 (پوراحمد، احمد، کرامت اله زیارى و محمد شعبانى فرد. “برنامه ریزى راهبردى زیست محیطى با رویکرد CDS)مطالعه موردى شهرستان دماوند).” دومین کنفرانس ملى روز جهانى محیط زیست، تهران، خرداد 15-17 ،1387.

50 (زیارى، کرامت اله. “تحلیل فضایى-زیست محیطى استان آذربایجان غربى.” دومین کنفرانس ملى روز جهانى محیط زیست، تهران، خرداد

.1387 ،17-15 .

51 (زیارى، کرامت اله و سامره ارازش. “جایگاه خلیج فارس در تحولات استراتزیک.” خلیج فارس، گرمسار، آبان 27-23 ،1387.

52 (زیارى، کرامت اله و م عمران زاده. “برسى تجربیات جهانى در زمینه ایجاد وتوسعه ژیوپارک ها.” پنجمین همایش ملى خلیج آبان، تهران فارس،.1387 ،23-22 .

53 (زیارى، کرامت اله و سامره ارازش. “خلیج فارس در آیینه تاریخ.” خلیج فارس، گرمسار، آبان 22-23 ،1387.

54 (زیارى، کرامت اله و سامره ارازش. “بررسى وتحلیل وضعیت آسیب هاى اجتماعى در محلات شهر یزد.” امنیت انسانى، بیرجند، آذر

.1387 ،7-6 .

55 (زیارى، کرامت اله و آذردخت نوذرى . “تحلیل ویگى هاى بافت فرسوده کوى منبع آب اهواز و ارایه راهکارهاى مناسب جهت بهسازى آن.” همایش ملى بافت هاى فرسوده، اهواز، آذر 13-15 ،1387.

56 (زیارى، کرامت اله و سمیه ابراهیمى . “الگوى بهسازى و نوسازى بافت فرسوده.” بهسازى و نوسازى بافت فرسوده، مشهد، آذر.1387 ،21-20.

57 (زیارى، کرامت اله، سمیه ابراهیمى و معصومه دوستى. “بررسى نقش اقتصادى بندر سیراف در حوزه خلیج فارس.” همایش ملى جایگاه خلیج فارس در تحولات استراتژیک جهان، تهران، اردیبهشت 29-31 ،1388.

58 (زیارى، کرامت اله و بهزاد عمران زاده. “توسعه گردشگرى خلیج فارس با تاکید برساختارهاى جدید.” پنجمین همایش ملى خلیج

فارس، کیش، اردیبهشت 29-31 ،1388.

59 (زیارى، کرامت اله، ابراهیم رستم گورانى و مریم بیرانوند. “توسعه جزایر خلیج فارس با ناکید در صنعت گردشگرى: مورد هنگام.” همایش بین المللى خلیج فارس، تهران، اردیبهشت 29-31 ،1388.

60 (زیارى، کرامت اله، مریم بیرانوند و کبرى سرخ کمال. “شهردارى الکترونیک راهکارى نوین در اصلاح الگوى مصرف.” تبیین راهکارهاى اجرایى اصلاح الگوى مصرف، تهران، تیر 23-23 ،1388.

61 (زیارى، کرامت اله، عباس مینایى و ولى شیرپور. “شرایط اقلیم آسایش در اردبیل با استفاده از معیار MAHONEY و ارائه استراتژى

هاى معمارى و شهرسازى همساز با اقلیم.” معمارى و ساختمان سازى منطقه آذربایجان در گذر تاریخ و تاثیر آن در توسعه پایدار، اسفند، اردبیل

.1388 ،12-12 .

62 (زیارى، کرامت اله، حبیب اله رزاقى و سمیه زیارى. “مدل چند هسته اى وچندمرکزى شهر و کلان شهرى.” چهارمین کنگره بین المللى جغرافیدانان جهان اسلام، زاهدان، فروردین 25-27 ،1389.

63 (زیارى، کرامت اله، مریم بیرانوند، ابراهیم رستم گورانى و معصومه دوستى. “نقش منطقه آزاد چابهار در توسعه منطقه اى استان سیستان و بلوچستان.” چهارمین کنگره بین المللى جغرافیدانان جهان اسلام، زاهدان، فروردین 25-27 ،1389.

64 (زیارى، کرامت اله، مریم بیرانوند، ابراهیم زستم گورانى و معصومه دوستى. “نقش منطقه آزادچابهار در توسعه منطقه اى سیستان وبلوچستان.” جهارمین کنگره بین المللى جغرافیدانان اسلام، زاهدان، فروردین 25-27 ،1389.

65 (زیارى، کرامت اله، مریم بیرانوند و معصومه دوستى. “اهمیت اقتصادى و ژیوپلیتیکى خلیج فارس.” ششمین همایش ملى خلیج فارس، کیش، اردیبهشت 8-10 ،1389.

66 (زیارى، کرامت اله، على اضغر شاکرى، معصومه دوستى و مریم بیرانوند. “بررسى درجه توسعه یافتگى شهرستان هاى خراسان شمالى با تاکید بر جایگاه شهرستان جاجرم.” دومین کنفرانس برنامه ریزى ومدیریت شهرى، مشهد، اردیبهشت 29-30 ،1389.

67 (زیارى، کرامت اله، مریم بیرانوند، کبرى سرخ کمال و ابراهیم رستم گورانى. “بررسى مولفه هاى اساسى توسعه پایدار-قوچان.” دومین همایش ملى شهر سالم، سبزوار، خرداد 5-6 ،1389.

68 (زیارى، کرامت اله و طاها ربانى. “ارزیابى ارتباط بین توسعه افقى شهر وشهر سالم.” دومین همایش ملى شهر سالم، سبزوار، خرداد

.1389 ،6-5 .

69 (زیارى، کرامت اله، محمد شعبانى، مصطفى رشیدى و على حسینى. “جغرافیاودرک زمینه هاوسازه هاى امنیت در ایران.” همایش ملى دانش وامنیت، شیراز، مهر 21-24 ،1389.

70 (زیارى، کرامت اله، حبیب الله رزاقى و سمیه زیارى. “مدل چند هسته اى و چند مرکزى شهر و کلانشهرى از نظریه تا عمل مورد شهر کرج.” چهارمین کنگره بین المللى جغرافیدانان جهان اسلام، زاهدان، مهر 25-27 ،1389.

71 (زیارى، کرامت اله، کبرى سرخ کمال و مریم بیرانوند. “بررسى تاثیرات مدرنیست و پست مدرنیست در جغرافیا شهرسازى و برنامه ریزى شهرى.” دومین همایش ملى جغرافیا و برنامه ریزى شهرى فضاى جغرافیایى رویکرد آمایشى و مدیریت محیط،، آبان 30-30،.1389

72 (نیک پى، وحید و کرامت اله زیارى. “فرم شهرى پایدار جهت دستیابى به عدالت اجتماعى: شهر فشرده یا شهر گسترده.” نخستین همایش ملى توسعه پایدار شهرى،، اسفند 18-18 ،1389.

73 (زیارى، کرامت اله و محمد صادقى. “موسیقى و گردشگرى نمونه موردى:موسیقى سنتى جزیره قشم.” همایش ملى قشموچشم انداز، قشم، اردیبهشت 25-26 ،1390.

74 (زیارى، کرامت اله، مریم بیرانوندزاده و سیددانا على زاده . “جایگاه امنیت در توسعه گردشگرى پهنه مرکزى شهر خرم آباد.” اولینهمایش ملى گردشگرى و توسعه پایدار در استان سیستان و بلوچستان، زاهدان، خرداد 4-6 ،1390.

75 (زیارى، کرامت اله. “بررسى نقش دولت الکترونیک در توسعه گردشگرى الکترونیک.” کنفرانس بین المللى مدیریت و اقتصادگردشگرى، تهران، تیر 20-20 ،1390.

76 (زیارى، کرامت اله، جهانگیر یدالهى فارسى و ریحان سروش مقدم. “نقش فعالیتهاى کارآفرینانه در صنعت گردشگرى همدان.”

گردشگرى و توسعه پایدار، همدان، تیر 22-23 ،1390.

77 (زیارى، کرامت اله و مرتضى شعبانى کوچصفهانى. “برنامه ریزى کاهش اثرات بلایاى طبیعى شهر رشت با رویکردى به چهارچوبسند کنفرانس جهانى هیوگو (20152005 “.اولین کنفرانس ملى مدیریت بحران زلزله و اسیب پذیرى و اماکن و شریانهاى حیاتى،30 تیر، تهران.1390 ،31.

78 (زیارى، کرامت اله و سینا سعیدى. “بررسى نقش آموزش شهروندان در مقابله با مشکلات زیست محیطى.” همایش علمى کاربردى سلامت ایمنى و محیط زیست، تهران، مرداد 2-2 ،1390.

79 (زیارى، کرامت اله و طاهره حسینى غفارى. “بررسى تاثیر فناورى اطلاعات وارتباطات (ICTدر توسعه گردشگرى شهرى.” مدیرت شهرى وتوسعه گردشگرى، مشهد، مهر 1-3 ،1390.

80 (اروجى، حسن، کرامت اله زیارى، محمد علیزاده و زهرا محمدیان. “بررسى و ارزیابى میدان دید گردشگرى ژئومورفوسایتهاى ژئوپارک جزیره قشم با استفاده از تحلیل shed view در نرم افزار GIS ARC و فرایند تحلیل سلسله مراتبى (AHP “.هشتمین همایش ملى خلیج فارس، کیش، اردیبهشت 10-10 ،1391.

81 (قدیرى، محمود، کرامت اله زیارى و فرزانه دستا. “تحلیل الگوى تجمع و پراکندگى جمعیت و فعالیت در شهرها مطالعه موردى: شهر یزد.” چهارمین کنفرانس برنامه ریزى و مدیریت شهرى، مشهد، اردیبهشت 20-21 ،1391.

82 (زیارى، کرامت اله. “بررسى تحولات جمعیت و فعالیت در گستره حریم کلانشهرهاى ایران و الزامات مدیریتى آن مطالعه موردى: کلانشهر تهران.” اولین همایش ملى مدیریت شهرى در افق چشم انداز 1404 ،تهران، اردیبهشت 31-31 ،1391.

83 (زیارى، کرامت اله و طاها ربانى. “تحلیلى بر جایگاه آینده پژوهى در برنامه ریزى راهبردى توسعه شهرى در ایران.” اولین همایش ملى مدیریت شهرى در افق چشم انداز 1404 ،تهران، اردیبهشت 31-31 ،1391.

84 (زیارى، کرامت اله، حمید فخیم زاده و محمد بدوى. “بررسى زیست محیطى روستاهاى توریستى تهران ورود جاجرود.” همایش ملى جریان و آلودگى آب، تهران، خرداد 3-3 ،1391.

85 (زیارى، کرامت اله، هادى سلیمانى، مهران مصطفوى و نظام لطفى. “تحلیل و ارزیابى شاخصهاى عینى کیفیت زندگى شهرى در کلانشهر تهران.” پنجمین کنگره بین المللى جغرافیدانان جهان اسلام، تبریز، مهر 18-19 ،1391.

86 (زیارى، کرامت اله، کاظم افرادى، هادى سلیمانى، واحد احمد توزه و افشین برجسته. “ارزیابى مفهوم تعادل بخشى در طرح منظر محله خوب بخت.” پنجمین کنفرانس برنامه ریزى و مدیریت شهرى، تهران، اردیبهشت 4-5 ،1392.

87 (کابلى فرشچى، سید امیر، کرامت اله زیارى، محمد رضا مبهوت و على احمدى رستگارى. “ارتقا آسایش بصرى شهروندان با تاکید بر الگوهاى بومى خط آسمان در منظر شهرى با استفاده از روش AHP) نمونه موردى: خیابان امام خمینى مشهد).” همایش ملى معمارى، شهرسازى و توسعه پایدار، مشهد، دی 5-5 ،1392.

88 (زیارى، کرامت اله. “انتقال و ساماندهى پایتخت در ایران.” اولین کنفرانس ملى جغرافیا، شهرسازى و توسعه پایدار، تهران، بهمن.1392 ،16-1.1392 ،16-15.

89 (زیارى، کرامت اله، امیر شریفى و رضا زیارى. “بررسى تطبیقى میان مکاتب و الگوهاى شهرسازى از دوره اسلامى تا کنون در ایران.” ششمین کنفرانس برنامه ریزى و مدیریت شهرى، مشهد، آبان 21-22 ،1393.

90 (زیارى، کرامت اله، رشید یوسفى، نبى مراد پو ر و اصغر هاشمى. “بررسى نقش زیباسازى منظر شهرى در توسعه گردشگرى شهرى.” اولین کنگره بین المللى افق هاى جدید در معمارى و شهرسازى، تهران، دی 17-18 ،1393.

91 (زیارى، کرامت اله و تکتم شیردل. “بررسى نقش منظر شبانه در حفظ و ارتقا هویت شهرى.” همایش ملى معمارى ایران اسلامى، بهمن، شیراز.1394 ،29-28.

92 (زیارى، کرامت اله و محمود زارع فتح آباد. “تعیین پهنه هاى فقر و راهبردهاى کاهش آن در شهر هرات.” نخستین همایش ملى توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى استان یزد و چشم انداز آن در افق 1404 ،یزد، شهریور 27-28 ،1395.

93 (زیارى، کرامت اله و رامین قربانى. “الگوى توسعه منطقه اى استان یزد از منظر آمایش سرزمین.” نخستین همایش ملى توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى استان یزد و چشم انداز آن در افق 1404 ،یزد، شهریور 27-28 ،1395.

راهنمایی پایان نامه ها ی کارشناسی ارشد:

ستادراهنمای بیش از 150 پایان نامه دربرنامه ریزی شهری ، شهرسازی ، برنامه ریزی آمایش سرزمین ، مدیریت شهری و برنامه ریزی گردشگری

راهنمای رساله دکتری ( Ph.D):

-استاد راهنمای 10 رساله دکتری در برنامه ریزی شهری

راهنمای رساله فوق دکتری :

  • استادراهنمای یک رساله فوق دکتری در یرنامه ریزی شهری ومنطقه ای

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.