دانلود تحقیق بررسی خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان


دانلود تحقیق بررسی خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

چکیده :

پژوهش حاضر با هدف مقایسه باورهای خودکارآمدی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای سبک های دلبستگی ایمن، ناایمن اجتنابی و ناایمن دوسوگرا انجام گرفته است. بدین منظور نمونه آماری به تعداد 243 نفر از دانش آموزان دوره ی متوسطه به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارتند از مقیاس که بطور همزمان بر روی نمونه اجرا شدند و برای ارزیابی آزمودنیها در پیشرفت تحصیلی از معدل نوبت گذشته آنان سود ،(GSE) و مقیاس خودکارآمدی (AAI) دلبستگی بزرگسال جستیم. جهت سنجشهر دو سئوال اصلی پژوهش از آزمون تحلیل واریانسیک طرفه استفاده شد. همچنین در گام بعدی جهت پیگیری تفاوتهای معنادار و مقایسههای دوگانه از آزمون تعقیبی توکی استفاده کردیم. نتایج پژوهش نشان داد که بین باورهای خودکارآمدی دانش آموزان دارای سبک دلبستگی ایمن و ناایمن اجتنابی و همچنین ایمن و ناایمن تفاوت معنی دار وجود داشته و بین باورهای خودکارآمدی دانش آموزان دارای سبکهای دلبستگی ناایمن اجتنابی و ناایمن دوسوگرا تفاوت معنی دار / دوسوگرا با اطمینان 95 تفاوت معنیدار وجود / وجود ندارد و بین پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارای سبکهای دلبستگی ایمن و ناایمن اجتنابی و همچنین ایمن و ناایمن دوسوگرا با اطمینان 99 دارد و این تفاوت در بین دانشآموزان دارای سبکهای دلبستگی ناایمن اجتنابی و ناایمن دوسوگرا معنیدار وجود نیست. همچنین در تحلیل جانبی بین باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی همبستگی مثبت و معنادار بدست آمد.

منابع

  1. اصغرنژاد، طاهره.( 1383 ).بررسی رابطه باورهای خودکار آمدی،مسند مهارگذاری با موفقیت. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهیدبهشتی تهران.
  2. بشارت، محمد علی( 1379 ). هنجاریابی مقیاس دلبستگی. گزارش پژوهشی، دانشگاه تهران.
  3. خانجانی، زینب.( 1384 ).تحول و اسیب شناسی دلبستگی از کودکی تا نوجوانی. تبریز: انتشارات فروزش.
  4. دلاور، علی.( 1382 ). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد.
  5. دلیر عبدی نیا، محمود. ( 1377 ). بررسی رابطهی خودکارآمدی، جهتگیری هدفی، یادگیری خودگردان و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان سوم راهنمایی شهر تهران. پایاننامهی کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران، دانشکدهی علوم تربیتی و روانشناسی.
  6. فخاری نژاد،سامیه.( 1385 ). بررسی میزان پرخاشگری درانواع سبک های دلبستگی دختران نوجوان مقطع متوسطه درتهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهیدبهشتی تهران.

 

فهرست مطالب

چکیده                                                                                                              1

مقدمه                                                                                                               2

واژگان کلیدی                                                                                                 4

بحث و نتیجه گیری                                                                                          9

منابع                                                                                                                 14

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 17
حجم: 93 کیلوبایت

سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *