دانلود جزوه باکتری شناسی دانشگاه علوم پزشکی


دانلود جزوه باکتری شناسی دانشگاه علوم پزشکی

فهرست مطالب جزوه باکتری شناسی :

جلسه اول: کلیات باکتری

 • تاریخچه
 • میکروسکوپ ها
 • طبقه بندی باکتری ها (Classification of Bacteria)
 • طبقه بندی فنوتیپیک
 • طبقه بندی عددی (Numerical taxonomy)
 • طبقه بندی آنالیتیک (Analytical classification)
 • طبقه بندی ژنوتیپی

جلسه دوم: کلیات باکتری

 • رنگ آمیری گرم (Gram Staining)
 • اجزای باکتری ها
 • اعمال غشا سیتوپلاسمی در باکتری ها
 • ورود مواد به باکتری
 • انتقال پروتئین ها و توکسین ها به خارج از سلول
 • نقش بیوسنتزی (Biosynthetic Function)
 • نقش انتقال الکترون (فسفریلاسیون اکسیداتیو)

جلسه سوم: کلیات باکتری

 • مراحل ساخت واکسن یا دارو
 • دیواره سلولی
 • پپتیدوگلیکان
 • اسکلت پلی ساکاریدی
 • زنجیره تترا پپتیدی
 • پل عرضی
 • ساختارهای اختصاصی

جلسه چهارم: کلیات باکتری

 • بررسی دیگر اجزاء باکتری (Other Parts Of Bacteria)
 • کپسول (Capsule & Glycocalyx)
 • انواع Glycocalyx
 • رنگ آمیزی مرکب چین India Ink ، Nigrosin
 • عملکرد Glycocalyx
 • واکنش کوئلانگ (Quellung)
 • فلاژل (تاژک)
 • پمپ پروتونی (PMF)
 • ساختار فلاژل (Flagella structure)
 • پیلی (Pili)
 • اسپور یا اندوسپور (Spores or Endospores)
 • اجزای سلول باکتری در گرم مثبت و گرم منفی

جلسه پنجم: کلیات باکتری

 • چرخه رشد باکتری ها

جلسه ششم: کلیات باکتری

 • ژنتیک باکتری ها
 • مراحل تشکیل نوکلئوتید
 • اتصال نوکلئوتیدها
 • انواع RNA
 • ژنوم باکتری ها
 • پلازمید
 • سوپرکویل یا فراپیچیده
 • تقسیم باکتری

جلسه هفتم: کلیات باکتری

 • ساختمان دقیق ژنوم باکتری
 • تفاوت های IS با تزانسپوسون ها
 • Element های ژنتیکی پلاسمید و کزوموسوم
 • تاثیزات موتاسیون های نقطه ای و حذف و اضافه روی باکتزی (Phenotypic effects)
 • نوتزکیبی (Recombination)

جلسه هشتم: کلیات باکتری

 • سلول های Hfr
 • Conjugation در باکتری های F منفی و HFR
 • F پریم پلازمید
 • ترانسداکشن (Transduction)
 • باکتریوفاژها
 • مکانیسم های ایجاد ترانسداکشن
 • ترانسفورماسیون (Transformation)
 • مکانیسم ایجاد ترانسفورماسیون
 • جمع بندی
 • مهندسی ژنتیک (Genetic Engineering)
 • فاکتورهای لازم برای فرآیند Cloning

جلسه نهم: کلیات باکتری

 • عوامل ضد میکروبی
 • مکانیسم عمل ترکیبات استریل کننده ، ضد عفونی کننده و انتی سپتیک
 • عوامل فیزیکی
 • عوامل شیمیایی
 • نکاتی بیشتر برگرفته از کتاب مورای

جلسه دهم: کلیات باکتری

 • تاریخچه آنتی بیوتیک ها
 • آنتی بیوتیک های بتالاکتام
 • مکانیسم عمل بتالاکتام ها
 • پنی سیلین ها

جلسه یازدهم: کلیات باکتری

 • سفالوسپورین ها
 • مکانیسم های مقاومت باکتری به بتالاکتام ها
 • دسته دوم آنتی بیوتیک های موثر بر دیواره سلولی

جلسه دوازدهم: کلیات باکتری

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 102
حجم: 8.35 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *