گزارش رایگان کارآموزی مهندسی عمران – ساختمان اسکلت فلزی

آرم دانشگاه  آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی –واحدگرگان

گزارش کارآموزی

رشته :

مهندسی عمران

موضوع:

ساختمان اسکلت فلزی

منبع:

تابستان:

89

 

فهرست

اتصالات

تعریف

انواع اتصال

انواع اتصالات جوشی

اتصالات به کار رفته در پروژه

اتصال ستون به کف ستون

اتصال انتقال دهنده ی لنگر

اتصال تیر به ستون

چگونه ی اتصال کنسول با دستک

اتصال دو تیر به وسیله ی نبشی

وصله ی اعضای فشاری

اجرای شمع زیر دیوار برشی

شمع کوبی

ارماتور بندی پی

قالب بندی پی

اجرای سقف تیرچه بلوک

میلگرد حرارتی

اتصال تیر ستون

تیر های اصلی و فرعی

اجرای اتصال صلب در تیر و ستون

چگونگی اتصال کنسول با دستک

اجرای بیس پلیت

بر پاکردن ستون او اتصال آن با صفحه ستون

جوش دادن نبشی به صفحه ستون به وسیله شا بلون

اتصالات:

تعریف :

هر ساختمان فلزی ترکیبی از اعضای جدا از هم است که این اعضا باید به طریق مناسبی به یکدیگر متصل شوند در واقع اتصالات در ساختمانهای فلزی شامل اتصالات مختلف است (نظیر تیر به ستون و ستون به فونداسیون وسایر اجزابه یکدیگراست)

اتصالات شامل عناصر اتصال دهنده (ورقها،قطعات تقویتی، ورقهای اتصال در گره ،نبشیها ولچکهای اتصال ) اطلاق می شود.

ابعاد اتصال باید طوری طراحی شود که تنش موجود محاسبه شده بر مبنای تحلیل سازه برای بارهای موثر و درصدی از مقاومت اعضای متصل شونده از تنش مجاز مورد نظر کمتر گردد

انواع اتصال :

اتصالات مختلفی را در اسکلت فلزی می توان نام برد : از جمله اتصال پرچی ، اتصال جوشی و اتصال پیچی که هر یک از انها دارای محاسن و معایبی می باشند که در اینجا به دلیل اتصاات جوشی فقط به معایب و محاسن جوش اکتفا شده است

انواع اتصالات جوشی :

اتصال لب به لب

اتصال روی هم

اتصال سپری

اتصال گوشه

اتصال پیشانی

اتصالات به کار رفته در پروژه:

1) اتصال ستون به کف ستون:

برای انتقال نیروهای موجود در پای ستون طراحی می گردد. برای نیروی محوری فشاری،هنگامی که انتقال نیروی فشاری به کف ستونها از طریق فشار مستقیم تماسی انجام می شوند باید سطح تماس برای انتقال نیروی فشاری صاف و اماده شده باشد بعلاوه باید اتصال کافی بین دو قطعه (ستون و کف ستون) موجود باشد تا قادر به انتقال نیروهای حین ساخت و یا هر نوع نیروی احتمالی دیگر باشد

2)اتصال انتقال دهنده ی لنگر (اتصال لنگر گیر):

اتصال انتهای تیرها ،شاهتیرها و خرپاهایی که داشتن مقداری صلبیت در تکیه گاههای انها مورد نظر باشد جز اتصالات لنگر گیر می باشد

200903021119

3)اتصال تیر به ستون:

این اتصالات در دو نوع اند

الف)اتصال با جفت نبشی جان:

معمولا نبشی های اتصال را به اندازه ی 10 تا 12 میلی متر از انتهای جان تیر فاصله ی آزاد می گذارند تا اگر تیر در حدود رواداری های مجاز (خطا در برش تیر –انحراف ستون) بلند باشد، بدون بریدن سر آنها و تنها با جابه جا کردن نبشی آن را نصب کنند.

ب) اتصال با نبشی نشیمن:

این اتصال را برای عکس العملهای تیر کمتر از 15 تن به کار می برند دز این اتصالات سعی می شود که حد اقل گیر داری به وجود اید و زاویه ی بین تیر وستون تا حد امکان آزادی دوران داشته باشد. نبشی نشیمن عمل نصب و تنظیم تیر را اسان می کند این نبشی را معمولا قبلا در پای کار در ارتفاع لازم به ستون جوش می دهند و بعد تیر روی آن سوار و به آن جوش میشود . در این اتصال،نبشی کمکی دیگری را در بالای تیر نصب و جوش میشود که در محاسبه در مقابل عکس العمل تکیه گاه به حساب می ایند و عمل ان تنها ثابت کردن تیر در محل خود و تامین تکه ی گاه عرضی و جلو گیری و جلو گیری از غلتیرن آن است. سعی میشود که اتصال با نبشی نشیمن تا حد امکان انعتاف پذیر باشد . تا از آزادی دوران تیر در تکیه گاه جلو گیری نشود و در حقیقت ، اتصال ساده و مفصلی باشد تا در تکیه گاه ایجاد لنگر نکند.معمولا عرض نشیمن نباید از 7.5 سانتی متر کمتر باشد. در آیین نامه ی AISC عرض استاندارد را 10 سانتی متر برای نشیمن انتخاب کردند. برای این منضور نبشی فوقانی را با ابعاد ظریف و فقط دو لبهی انتهایی بالهای ان را (در امتداد عرض بال تیر)جوش می دهند.

200903021146

چگونه ی اتصال کنسول با دستک:

در مواقعه ای که طول کنسول از حد معین تجاور کند یا مقدار بار وارد شده به قدری است که اتصال نبشی ها با ورق اتصال جوابگوی مقاومت نمی باشد می توان از دستک های 45 درجه استفاده کرد. با توجه به نقشهی معماری میتوهن این دستک را در پایین یا بالا در نظر گرفت و اتصال صحیح و اصولی را انجام داد.

200903021122

200903021134

اتصال دو تیر به وسیله ی نبشی:

ابتدا برای اتصال دو تیر که به شیوه ای مطلوب به یک دیگر اتصال یابند، شیوه ی زبانه کردن با توجه به محل و ناحیه ی برخورد تیر اهن به تیر اهن دیگر است که باید از روش ایجاد زبانه استفاده کرده. اتصال را انجام داد. معمولا برای اتصال تیر به تیر از حالت جوش و نبشی استفاده می شود.هر چه بتوان محل اتصال را تا حدودی گیر دار به وجود آوریم لرزش در تیر کمتر خواهد بود و مسعله ی خیز حل خواهد شد اگرطبق محا سبات نحوه اتصال نیم گیردار انجام دهیم در مصرف پرو فیل صرفه جویی خواهد شد. 200903021162

وصله ی اعضای فشاری:

در وصله ی ستونها سته انتهایی دو قتعه باید تا حد امکان صاف و تنظیم شود و بدون توجه به تماس مستقیم،مصالح وصله و وسایل اتصال باید طوری تنظیم شود که قطعات متصل شونده به خوبی در محل خود و محور مورد نظر نگهداری شوند. وصله باید بتواند نیرویی برابر ظرفیت مجاز عضو کوچک تر متصل شونده را تحمل کند.

محل وصله ی ستون باید تا حد امکان ازمحل اتصال تیر به ستون دور باشد.و در منطقه ای با نیروهای داخلی کوچک قرار گیرد.

کلیه ی وصله های فشاری باید برای کشش حاصل از اثر بارهای جانبی توام (طبق آیین نامه )75% بار مرده بدون اثر بار زنده کنترل گردند به طوری که تنش کششی فرا تر از مقدار مجاز نگردد.

200903021142

200903021144

اجرای شمع زیر دیوار برشی:

برای اینکه دیوار برشی به طور کامل وظیفه خود را انجام دهد و کار صلب کردن ساختمان را در برابر بار های جانبی داشته باشد در این پروژه اقدام به حفر گمانه در زیر پی دیوار برشی و ساخت شمع برای اتصال بهتر شد.که در ابتدا شروع به حفر گمانه کرده که 6متر بود و در انتها به صورت خزینه کار حفاری را تمام کرده و به وسیله میلگردهایی که قبلا محاسبه شده بود آرماتور های را ساختن که از 16 عدد میلگرد نمره 16 برای آرماتور های طولی و از میلگرد های نمره 18 برای دال قسمت انتهای گمانه و میلگرد نمره 8 در هر 15 سانتیمتر به عنوان خاموت استفاده شد که در تصویر پایین این شمع بتن مسلح نمایش داده شده.

0

gamaneh

200903021149200903021148

پی کنی و گود برداری :

در این مرحله عملیات خاکی بسته به نوع خاک انجام می گیرد . ممکن است پی سطحی باشد در این صورت خاک برداری به صورت دستی توسط کارگر انجام می شود . در این روش ابتدا محل پی کنی توسط گچ ریزی مشخص می شود و سپس کارگران شروع به کندن زمین می کنند که معمولا تا عمق 1 متر انجام می گیرد

. 200903021168

خاک کنده شده را معمولا در کنار محل می ریزنداما در مواقعی لازم است که خاک برداری وگودبرداری به منظور رسیدن به بستر مناسب خاک انجام گیرد در این مواقع خاک برداری با دست نه تنها ممکن نمی باشد بلکه به صرفه نیز نمی باشد و بایستی از ماشین الات مکانیکی استفاده شود. در این حالت کل زیربنای ساختمان خاک برداری می شود. در این نوع خاک برداری بایستی به تمام مسایل ایمنی در هنگام خاک برداری دقت نمود. از ایستادن افراد در بالای تل خاکی که در حال گود برداری است اکیدا خدداری شود زیرا هر ان احتمال فروریختن ان قسمت وجود دارد .

مهار بندهای پشت دیوار بایستی کاملا محکم و استاندارد باشند.

در صورتی که پی همسایه منفرد است بایستی تمهیدات خاص در مورد خاک برداری توسط مهندس ناظر و یا طراح اندیشیده شود تا از نشست نا همسان پی جلوگیری شود.بهتر است قسمت های کنار دیوار همسایه با دست خاک برداری شود تا ضربه بیل مکانیکی یا لودر به دیوار همسایه ضربه وارد نکند. خاکهای کنده شده توسط کامیون به نقاط خارج از شهر منتقل می شوند.

شمع کوبی (pier ) :

در مواقعی بستر مناسب خاک در لایه های پایین تر وجود دارد در این مواقع خاک برداری و گود برداری چندان اقتصادی به نظر نمی رسد پس بایستی راه حل مناسب تری پیشنهاد شود این راه حل مناسب تر می تواند ایجاد چاهک و شمع کوبی باشد. برای شمع کوبی ابتدا چاهک هایی به قطر محاسبه شده (90 سانتی متر ) حفر می گردد سپس شبکه میل گرد بافته شده را در ان قرار می دهند و اقدام به بتن ریزی ان می کنند.

در این پرژه شمع زیر ستونهای که در دو طرف دیوار برشی قرار دارند انجام شده.

آرماتوربندی پی :

پس از خاک برداری وپی کنی یک لایه ی بتن مگر با عیار 150 کیلوگرم بر مترمربع بر روی سطح خاک ریخته و سپس بر روی ان شروع به ارماتوربندی می نماییم .

تمام میلگردها اعم از میل گرد طولی و عرضی ، خاموت ها ، میلگردهای خرک و . . . طبق نقشه های اجرایی قطع شده و خم می شوند و آماده کار گذاشتن می شوند. سپس کارگران ارماتوربند اقدام به ارماتوربندی و کار گذاشتن انها در پی می کنند. برای ایجاد کاور زیر قطعه بتنی شبکه

بعد از آماده کردن مش پایین و بالا اقدام به کارگذاشتن پلیت و بیس پلیت می کنند . بدین صورت که بلت ها را به مش پایین و بالا بعد از تراز کردن و بدست آوردن آکس صفحه جوش می دهند . بعد از جوش بلت ها پلیت را روی بلت قرار می دهند . باید دقت شود که پلیت ها در تراز خواسته شده قرار گیرند . که این کار با دوربین انجام می شود .

قالب بندی پی:

در این پروژه برای راحتی و سرعت بالا کار از قالب فلزی استفاده شده که به راحتی انجام شده و بعد از بتن ریزی پی و کسب مقاومت بتن به راحتی قالب مذکور جمع آوری شد.

اجرای سقف تیرچه بلوک

تیرچه:

متداولترین نوع تیرچه در ایران تیرچه بتنی می باشد که در این پروژه نیز استفاده شده.

تیرچه ها را در محل احداث ساختمان توسط استادکاران مربوطه انجام می شود. مشخصات تیرچه های مورد مصرف در این پروژه را در تصاویر پایین گرد آوری کرده که در دفتر فنی پروزه ثبت شده است.

تیرچه برای دهانه های 5 تا 5/5 متر

5-52 5-5

تیرچه برای دهانه های 4 تا 5/4 متر

4-4

تیرچه برای دهانه های 2 تا 5/2 متر

 

2-2

با توجه به نقشه مشخصات تیرچه ها میلگرد های لازم برش و خم های لازم روی آن اعمال می گردد.در ادامه جوشکار مربوطه اتصال لازم را انجام داده تا اسکلت تیرچه انجام گیرد.که در تصویر پایین کار تکمیلی اتصال نشان داده شده.

200903021111

قالب ساخت تیرچه از پرفیل ناودانی است که به دلیل سهولت در کار تعدادی از آنها را به یکدیگر جوش داده تا روند تولید افزایش داده شود.

بعد از تکمیل کار و گیرش بتن تیرچه آن را از قالب بیرون آورده و در حوضچه آب که در محل احداث پروژه ساخته شده قرار داده تا بتن آن مقاومت بیشتری در مجاورت آب کسب کند.

بلوک :

بلوک برای اجرای سقف تیرچه وبلوک حالتهای مختلفی بوده از قبیل ( سفالی ، بتنی،…)

که در این پروژه از بلوک سفالی استفاده شده.

اجرای سقف تیرچه و بلوک:

در ابتدا تیرچه های مورد نظر انتخاب شده و در دهانه مربوطه قرار میگیرد.باید دقت داشت تا قسمت بتنی تیرچه در ابتدا و انتها تخریب شده تا میلگرد موجود در بتن رو تیر قرار گیرد تا در هنگام بتن ریزی با بتن سقف اتصال بهتری را برقرا

فواصل بین تیرچه ها به اندازه بلوک سفالی موجو است.در بتدا تیرچه اول دهانه را قرار داده سپس تیرچه بعد… و ما بین آنها را بلوک گذاشته سپس تیرچه و بلوک بعدی.در هنگام این کار فقط بلوک اول دهانه و انتهای دهانه را قرار میدهند تا فقط تیرچه ها تنظیم شوند.بسته به دهانه سقف کمر تیرچه ها را به فواصل 5/1 متر به وسیله پرفیل یا تیر چوبی نگاه داشته تا از شکم کردن تیرچه جلوگیری شود.بعد شمع های فلزی تا چوبی را در زیر تیر ها قرار داده و در جای خود محکم کرده تا وزن حاصل از مصالح مصرفی را تحمل کند.

بهتر است تیرهای مصرفی را طوری قرار دهند تا وسط تیرچه در حدود 2 تا 3 سانتیمتر بلندتر از سطح تراز قرار گیرد .این خیز توسط مهندس محاسب تعیین می گردد.

در ادامه کار عملیات بلوک چینی را انجام شده و کلیه تیرچه های مصرفی دهانه را بین تیرچه ها قرار داده تا سقف کامل شود.تصاویر زیر عملیات انجام شده را نشان میدهد.

200903021140

تنظیم تیرچه دهانه

200903021136

بلوک چینی

لازم به ذکر است جهت قرار گیری تیرچه بسته به محاسبات سازه به وسیله مهندس محاسب تعیین می شود.

میلگرد حرارتی :

بعد از اتمام سقف و گذاشتن کلیه تیرچه ها و بلوک های سقف مورد نظر یک سری میلگرد در جهت عمود بر تیرچه ها به فواصل تقریبی بین 25 تا 40 سانتیمتر از هم قرار داده و قطر آن به وسیله محاسبه تعیین شده که در پروژه میلگرد نمره 8 از نوع میلگرد صاف (بدون آجدار) بوده که در تصویر زیر نشان داده شده است.

200903021137

در این پروژه چون اسکلت سازه فلزی است تیرچه روی نیمی از بال پل قرار گرفته که پهنای آن 4 تا 5 سانتیمتر است.در شرایط عادی این تکیه گاه کافی است ولی سقف در اثر نیروی زلزله جابجا شود تیرچه از تکیه گاه خود خارج شده و سقف فرو خواهد ریخت. برای جلوگیری از این عیب میلگرد های را به قطر 14 میلیمتر را به شکل زیر خم کرده و به وسیله آن تیرچه و آهن پل را به یکدیگر متصل کرده.

شکل کلی قلاب اتصال

Drawing2

در ادامه بعد از چیدن تیرچه و بلوک و بستن میلگردهای لازم قالب بندی دور سقف را انجام داده و اقدام به بتن ریزی کردیم قبل از این کار باید حتما کلیه قسمتها کنترل شود تا در هنگام بتن ریزی مشکلی پیش نیاید. بهترین حالت بتن ریزی طوری است که کلیه بتن ریزی در یک روز انجام شود که به خوبی انجام شده.

اتصالات تیر و ستون:

کلیه ستون های این پروژه به علت اهمیت زیاد آن در کاربری به صورت باکس از دو پروفیل نمره بالا استفاده شده که بر مبنا محاسبات اجرا و نسب شده که به نحوه کار آن می پردازیم:

در ابتدا برای ساخت ستون باید عملیات شاسی کشی در محوطه کارگاه انجام شود. که از چند پروفیل برای این کار استفاده می شود.باید در نظر داشته باشیم که سطح آن کاملا تراز بوده تا در حین کار با مشکل مواجه نشویم. بعد از انجام این عملیات پروفیل های مربوطه را روی این شاسی قرار داده و ابتدا و انتهای دو پروفیل مربوط به ستون را طوری کنار هم قرار داده که تا کاملا هم تراز شوند.سپس عملیات تقویت ،جوشکاری و ساخت ستون را انجام میدهیم . در تصاویر پایین کار انجام شده ساخت را مشاهده میکنید.

200903021144

200903021120

کلیه ستون های این پروژه به صورت باکس ساخته شده

وصله ی اعضای فشاری:

در وصله ی ستونها سته انتهایی دو قتعه باید تا حد امکان صاف و تنظیم شود و بدون توجه به تماس مستقیم،مصالح وصله و وسایل اتصال باید طوری تنظیم شود که قطعات متصل شونده به خوبی در محل خود و محور مورد نظر نگهداری شوند. وصله باید بتواند نیرویی برابر ظرفیت مجاز عضو کوچک تر متصل شونده را تحمل کند.

محل وصله ی ستون باید تا حد امکان ازمحل اتصال تیر به ستون دور باشد.و در منطقه ای با نیروهای داخلی کوچک قرار گیرد.

کلیه ی وصله های فشاری باید برای کشش حاصل از اثر بارهای جانبی توام (طبق آیین نامه )75% بار مرده بدون اثر بار زنده کنترل گردند به طوری که تنش کششی فرا تر از مقدار مجاز نگردد .

در موقع ستون سازی به دو علت ممکن است در ستونها انحنا ایجاد شود :

1- امکان دارد ستونهای مورد استفاده برای ساختن ستون در اثر حمل و نقل دارای پیچیدگی باشد.

2- ممکن است در اثر جو شکاری غیر فنی و نادرست در ستون پیچیدگی ایجاد شود.

برای جلوگیری از پیچیدگی و انحناء در ستونها بهتر است به شرح زیر عمل کنیم :

ابتدا تیر آهن ها را از لحاظ شماره انتخاب نموده و آنها را به طول معین که در نقشه های محاسباتی قید گردیده برش میدهیم ، آنگاه زیر دو سر و کمر ستون ، تیر آهن هایی قرار داده و ستون را روی این تیرآهنهای افقی که بصورت تراز روی زمین قرار داده ایم می خوابانیم که به این آهن ها تیر آهن زیر سری میگویند.

قبل از این کار باید از راست بودن تیر آهن های تکی کاملا اطمینان داشته باشیم ، و چنانچه تیر آهنها کاملا راست نباشند بهتر است آنها را عوض کرده و از تیر آهن های مستقیم استفاده کرد. در صورتی که این کار مقدور نباشد باید پرو فیلها بوسیله پتک های سنگین که در محل های دقیق و حساب شده فرود می آید راست بشوند، لازم به یاد آوری است که هر نوع ضربه به تیر آهنها حتی جهت بر طرف کردن پیچیدگی های موضعی و یا دز اثر جابجائی و غیره در تیر آهن تنش هایی ایجاد می کند که در آن باقی مانده و اگر تنش های ایجاد شده در اثر بار گذاری ، هم جهت با این تنش ها باشد موجب تخریب سریع تر قطعه میگردد. بدین لحاظ هر قدر به تیر آهن قبل از مصرف ضربه کمتری زده شود بهتر است.

آنگاه تیر آهن های ستون را با فاصله معین که در نقشه محاسباتی تعیین شده است کنار هم روی آهن های زیر سری قرار داده و بوسیله تسمه هایی که از قبل بریده شده و آماده میباشد با خال جوش آنها را به یکدیگر متصل مینماییم و آنگاه برای جلوگیری از پیچیدگی نخست ابتدا و انتها و کمر ستون ها را به تیر آهن های زیر سری جوش داده و بعد کلیه ستونها را با خال جوش بیکدیگر متصل میکنیم و آنگاه جو شکاری را تکمیل می نمائیم و بدین ترتیب تا 90 درصد از پیچیدگی ستونها در اثر جو شکاری جلوگیری میشود.

kargah 1

باید دقت شود که جوشکاری در کلیه قسمتها یکنواخت بوده و با بٌعد مساوی انجام گردد و به اصطلاح زنجیرهای باشد.

بهتر است تا آنجا که ممکن است جو شکاری روی زمین و بطور افقی روی قطعات انجام شده،سپس قطعه در محل خود نصب گردد تا امکان جوش معمولی وجود داشته باشد و از جوش سر بالا و یا سر ریز تا آنجا که ممکن است خودداری شود، زیرا برای این نوع جوش کاری نیاز به کارگر ورزیده است که استفاده از وجود آنها در تمام کارگاه ها مشکل است.

تیرهای اصلی و فرعی:

تیرهای بکار رفته در این پروژه هم به صورت لانه زنبوری اجرا شده و هم به صورت پروفیل تک.این اعضا بر اساس محاسبه در محل خود نصب شده .در برخی از اتصال ها ه به وسیله دونبشی در پایین و بالا در محل خود به صورت مفصلی نصب شده و در برخی موارد به صورت کاملا صلب اتصال یافته، که کاملا در یک تراز و بخاطر انجام شدن دقیق کلیه کارهای اولیه از قبیل صفحه ستون ، اجرای ستون و نصب نبشی های مربوطه قبل از برپا کردن ستون است. در تصویر زیر چند اتصال و نبشی های بکار رفته را نشان داده .

اتصال تیرلانه زنبوری

200903021151

با دونبشی در بالا و پایین پروفیل.

در اجرای اتصالات تقویتی ورق تقویتی بر روی تیر ها استفاده شده است که برای تقویت تیر در مقابل خمش طراهی شده است که در اکثر تیر های ساختمان قابل مشاهده است .

اجرای اتصال صلب در تیر و ستون:

برای صلب کردن اتصالات در محل نصب تیر به ستون از نبشی های تقویت شده یا استفاده از لچکی که در زیر نبش وصل شده و به طور کامل جوشکاری شده .

در برخی از موارد از پلیت استفده شده که روی تیر به طور کامل جوش شده و در هنگام نصب به ستون هم به طور دقیق با ستون جوش شده و اتصال صلی را به وجود می آورد.

200903021165

اتصال صلب به نبشی تقویت شده

و جوشکاری کامل

چگونه ی اتصال کنسول با دستک:

در مواقعه ای که طول کنسول از حد معین تجاور کند یا مقدار بار وارد شده به قدری است که اتصال نبشی ها با ورق اتصال جوابگوی مقاومت نمی باشد می توان از دستک های 45 درجه استفاده کرد. با توجه به نقشه ی معماری میتوهن این دستک را در پایین یا بالا در نظر گرفت و اتصال صحیح و اصولی را انجام داد.

200903021122

اجرای بیس پلیت (صفحه زیر ستون):

چنانچه پی ریخته شده جهت ستون فلزی باشد برای آنکه فشار وارده از ستون در سطح پی تقسیم شود،با توجه به اینکه ستون فلزی به علت مقاومت بسیار زیاد تنش های بزرگی را تحمل میکند و بتن قابلیت تحمل این تنش ها را ندارد، زیر ستون روی پی ، صفحه ای فلزی که ابعاد آن با محاسبه تعیین میشود قرار میدهند.که به آن بیس پلیت ( (Base Plateمیگویند.بنابر این صفحه زیر ستون واسطه ای است که ضمن افزایش سطح تماس با پی ، سبب میگردد توزیع نیروهای ستون در حد قابل تحمل برای بتن باشد.چون ممکن است به ستون به جز بارهای عمودی نیروهای جانبی نیز وارد شود صفحه زیر ستون را بوسیله میلگردهایی در بتن محکم میکنند که به این میلگردها بولتBolt) ) میگویند.

در این پروژه در ابتدا قبل از بتن ریزی پی مهندس لطیفی ،کار تراز کردن و جای گیری دقیق صفحات زیر ستون را در محل خود به کمک همکاران مربوطه انجام دادند.در ابتدا یکی از صفحه ستون ها را به عنوان مبنا کار خود کاملا تراز کردن .کد مبنایی ان از روی نقشه های معماری و به کمک دوربین نقشه برداری انجام شد.سپس کلیه صفحه ستونها را بر اساس بیس پلیت اولیه تراز کردن که دقت آن در حدود میلیمتر بود.بعد از این کار صفحات و بلت را در جای خود محکم کرده و شروع به بتن ریزی کردند.بعد از گیرش بتن احتمکال این که در زیر صفحه فضای خالی وجود داشته باشد بود که عملیات بعدی باز کردن صفحه ستون و پر کردن فضا های خالی زیر آن بود.که با گروت ملات مخصوص این کار که از ماسه و سیمان نرم تشکیل شده است بود.بعد از هوا گیری مجدد کار تراز کردن این صفحات انجام شد که خود این کار باعث صهولت در اجرای ستون و اتصال بهتر تیر در یک تراز خواهد شد.

بر پا کردن ستون و اتصال آن با صفحه ستون:

باید توجه داشت که بیس پلیتها قبلا کاملا تراز و در یک سطح کار گذاشته شوند .همچنین سطح انتهای ستون یعنی محل اتصال ستون به بیس پلیت باید کاملاً مستوی بوده بطوریکه در موقع قرار دادن ستون روی صفحه تمام نقاط آن با صفحه در تماس باشد. آنگاه ستون را بلند کرده و در محل خود قرار میدهند ، لازم به یاد آوری که ستون را اغلب بوسیله جرثقیل بلند میکنند.این کار چون زمان زیادی طول می کشد و بکار گیری جرثقیل باعث بالا رفتن هزینه می شود برای کاهش هزینه ها قبل از نصب ستون ابتدا شابلونی را آماده کرده که شبیه ستون مصرفی بر روی صفحه بیس پیلت خواهد بود.این کار برای اتصال نبشی روی صفحه ستون بصورت پیش ساختع است که ما در ابتدا محور های سصفحه را مشخص کرده و شابلون ساخته شده را روی صفحه گذاشته و بنشی ها را در کنار شابلون گذاشته و به صفحه ستون جوش می دهیم این کار باید با دقت کامل انجام شود.در پایان شروع به بر پا سازی ستونها کرده .به این صورت که جرثقیل ستون را در محل خود گذاشته و جوشکار ستون را به نبشی هایی که قبلا کار گذاشتیم جوش می دهد و این روند در کلیه ستونها انجام شد.

200903021164

جوش دادن نبشی به صفحه ستون به وسیله شابلون

(این عملیات در کاهش هزینه ها تاثیر چشم گیری دارد)

نکته ضروری درباره ایمنی استادکاران:

حتما در انجام عملیات نصب ستون از کلاه ایمنی استفاده شود.چون ممکن است وسایل از قیل ابزار یا سنگ یا غیره در هنگام ساخت ستون بین دو پروفیل جا مانده باشد که به هنگام بر پا سازی ستون به کسانی که در زیر آن هستند صدمه بزند.سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

یک نظر

  1. ممنون بابت توضیحات.خوب بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.