دانلود پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

دانلود پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت

 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش مالی

 

موضوع:

بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت

(مطالعه موردی: مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان)

Department of Industrial Management M.A Thesis of Industrial Management

 

Subject:

The Survey of the Relationship between Credit Risk Management and  Deferred receivables of Mellat Bank

(Case Study: Semnan Province Mellat Bank Branches Management)

 

خلاصه پایان نامه به شرح ذیل میباشد:

هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری  با مطالبات معوق بانک ملت به صورت یک مطالعه مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر بانک ملت استان سمنان بوده است.
نمونه آماری تحقیق حاضر در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان دربازه زمانی سال های۱۳۹۱-۱۳۸۱،می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ روش درجمله تحقیقات توصیفی و ازنوع مطالعات همبستگی می باشد.
علاوه براین روش تجزیه تحلیل داده ها، تحلیل همبستگی یا تحلیل واریانس بوده که سعی در تبین رابطه علت و معلولی بین مدیریت ریسک اعتباری(به عنوان متغیرمستقل تحقیق که خود شامل:۱-ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتریان به‌ صورت انفرادی(که متناظر با تحلیل انفرادی ریسک اوراق بهادار است)، و۲-ریسک اعتباری سبد وام(که معادل تحلیل ریسک سبد اوراق بهادار است))، با مطالبات معوق (به عنوان متغیروابسته تحقیق) بانک ملت در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است که نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که:رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان معنا دار بوده است. ودر سطح خطای ۵%(درصد)،وهمچنین درسطح اطمینان ۹۵%(درصد)،رابطه معنی داری را بین دومتغیرمدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان را نشان می دهد.
بنابراین با توجه به خروجی های نرم افزارآماری(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است، می توان بیان نمود،ازآن جا که سطح معنی داری (sig)، کمتراز پنج درصد است، فرضH۰ درسطح خطای پنج درصدرد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. واین نتایج را می توان به کل جامعه آماری تحقیق، یعنی بانک ملت تعمیم داد.

واژگان کلیدی: مدیریت ریسک اعتباری، مطالبات معوق، مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان. 

بخشی از مقدمه پایان نامه:

ایجاد و گسترش وابستگی های بین المللی در بسیاری از جنبه های سیاسی و اجتماعی، به ویژه در شرایط جهانی شدن اقتصاد، باعث شده است انگیزه های لا‌زم به منظور یکپارچگی سیستم های بانکی و مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. به تبع آن، اهمیت مسائل حسابداری و مدیریت بانکی در مفهوم جهانی و درک آن بسیار ضروری شده است. در همین راستا، کنترل و بررسی مستمر اقلا‌م کلیدی ترازنامه و ارزیابی مسائل مهم در ترازنامه از جمله نقدینگی، توان واریز بدهی ها و انعطاف پذیری مالی و همچنین تراکم، تنوع، زمان بندی و کیفیت دارایی ها و بدهی ها بسیار ضرورت دارد.

ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف ‌قرارداد[۱] نتواند یا نخواهد تعهداتش را انجام دهد. به‌‌شیوۀ سنتی، تأثیر این ریسک با هزینۀ ریالی ناشی از نکول[۲] طرف قرارداد سنجیده می‌شود. زیان‌های ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع واقعی نکول از جانب طرف قرارداد، ایجاد شود.

بنابراین، ریسک اعتباری را می‌توان به‌ عنوان زیانی محتمل تعریف کرد که در اثر یک رویداد اعتباری اتفاق می‌افتد. رویداد اعتباری زمانی واقع می‌شود که توانایی طرف قرارداد در انجام تعهداتش تغییر کند. با این تعریف، تغییر ارزش بازار بدهی به‌خاطر تغییر رتبه‌بندی اعتباری (یا تغییر آگاهی بازار از توانایی طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتش)، را نیز می‌توان به‌عنوان ریسک اعتباری در نظر گرفت(رادپور،۱۳۹۰).

تا سال ۱۹۷۰ بیشتر فعالیت های بانکی شامل پرداخت های اعتباری بود. به عبارت دیگر، واسطه گری بین سپرده های کوچک و کم هزینه و اعطای وام بود.

1-1-مقدمه

ایجاد و گسترش وابستگی های بین المللی در بسیاری از جنبه های سیاسی و اجتماعی، به ویژه در شرایط جهانی شدن اقتصاد، باعث شده است انگیزه های لا‌زم به منظور یکپارچگی سیستم های بانکی و مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. به تبع آن، اهمیت مسائل حسابداری و مدیریت بانکی در مفهوم جهانی و درک آن بسیار ضروری شده است. در همین راستا، کنترل و بررسی مستمر اقلا‌م کلیدی ترازنامه و ارزیابی مسائل مهم در ترازنامه از جمله نقدینگی، توان واریز بدهی ها و انعطاف پذیری مالی و همچنین تراکم، تنوع، زمان بندی و کیفیت دارایی ها و بدهی ها بسیار ضرورت دارد.

ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف ‌قرارداد[1] نتواند یا نخواهد تعهداتش را انجام دهد. به‌‌شیوۀ سنتی، تأثیر این ریسک با هزینۀ ریالی ناشی از نکول[2] طرف قرارداد سنجیده می‌شود. زیان‌های ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع واقعی نکول از جانب طرف قرارداد، ایجاد شود.

بنابراین، ریسک اعتباری را می‌توان به‌ عنوان زیانی محتمل تعریف کرد که در اثر یک رویداد اعتباری اتفاق می‌افتد. رویداد اعتباری زمانی واقع می‌شود که توانایی طرف قرارداد در انجام تعهداتش تغییر کند. با این تعریف، تغییر ارزش بازار بدهی به‌خاطر تغییر رتبه‌بندی اعتباری (یا تغییر آگاهی بازار از توانایی طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتش)، را نیز می‌توان به‌عنوان ریسک اعتباری در نظر گرفت(رادپور،1390).

تا سال 1970 بیشتر فعالیت های بانکی شامل پرداخت های اعتباری بود. به عبارت دیگر، واسطه گری بین سپرده های کوچک و کم هزینه و اعطای وام بود.

قیمت گذاری ها و سرمایه گذاری ها مبتنی بر تصمیم گیری های ساده بود و کلیدی ترین چالش مدیریت، کنترل کیفیت دارایی ها، زیان وامها و هزینه های سربار بود.

بروز مشکلا‌ت تورم، رکود اقتصادی و بی ثباتی نرخهای بهره در اواخر دهه 1970 و اوایل 1980، باعث شد تا مدیریت دارایی ها و بدهی ها در بانک ها برای نگهداری حاشیه سود پذیرفتنی، بسیار ضرورت پیدا کند) جرونینگ و براتانوویچ،2003).

کمیته نظارت بانکی در بانک تسویه بین المللی معروف به کمیته بال بر این باور است که نقدینگی در بانک ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و کمبود نقدینگی پیامدهای گسترده ای به همراه دارد. به همین منظور تحقیقات و مطالعات گسترده ای در زمینه دستیابی به یکسری رویه ها و اصول اساسی برای مدیریت نقدینگی انجام داده است.

پس از انتشار گزارشی در سپتامبر 1992با عنوان «چارچوبی برای اندازه گیری و مدیریت نقدینگی»، با انجام اصلا‌حات و تغییرات لا‌زم و با در نظر گرفتن اصول کلی و اساسی در مدیریت نقدینگی بانکها در فوریه 2000، نشریه ای با عنوان «روش های موثر در مدیریت نقدینگی بانک ها» از سوی کمیته یاد شده منتشر شد. پایه و اساس این نشریه مشتمل بر 14 اصل کلیدی در نحوه مدیریت نقدینگی بانکهاست که در 94 بند تشریح شده است. فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی در حوزه های اعطای تسهیلات، سرمایه گذاری، صدور انواع اوراق قرضه، صدور انواع گواهی سپرده، صدور ضمانت نامه‏ها و گشایش انواع اعتبارات اسنادی و یا به عبارت دیگر، اقدام به ایفای نقش دربازارهای پول و سرمایه، آنها را در معرض مخاطرات و ریسک های خاص اینگونه فعالیت ها قرارداده است.

بانک ها با انواع متنوعی از ریسک ها روبرو می باشند،ریسکی که این تحقیق به آن می پردازد، ریسک عملیاتی نامیده می شود. در حال حاضر بانک های معتبرجهانی در حال انجام اقدامات قابل توجهی در زمینه مقابله با ریسک های عملیاتی می باشند. این اقدامات شامل مراحل زیر می‏شود:

1-شناسایی ریسک های عملیاتی درمؤسسه مالی (در اینجا منظور همان زیان های عملیاتی است).

2- ارزیابی و یا به بیان دقیق‏تر کمی کردن ریسک های عملیاتی(که نتیجه آن تعیین میزان سرمایه مورد نیاز برای مقابله با ریسک های عملیاتی می باشد.)

3- مدیریت ریسک های عملیاتی که شامل انتقال ریسک ( با استفاده از ابزار بیمه و …) و یا انجام اقداماتی درجهت کاهش میزان ریسک های عملیاتی سازمان می باشد).

1-2-بیان مسأله

واقعیت این است که مشکلات زیادی در میزان تاثیر گذاری ریسک بر عملکرد بانکها ایجاد شده است که این مشکلات ناشی از عدم تفکیک میزان نوع ریسک وام ها بر عملیات بانکی می باشد. یعنی اینکه ما مشاهده می کنیم که اقدام تفکیک در وام های بانکی یعنی در دو بخش حقیقی و حقوقی و سنجش آنها در عملکرد بانکها کاملاً متفاوت بوده اما نشان می دهد که صنعت بانکداری و دست اندرکاران آن با توجه به حجم مطالبات موجود می بایست به این مقوله مهم اهتمام ویژه و بیشتری داشته باشند که در عمل چنین نیست. از مهم ترین عوامل موجود می توانیم به کمبود فرصتهای بهینه، عدم وجود نیروهای متوسط و عدم بکارگیری ابزارهای مدیریت علمی ریسک اشاره کنیم که بانکها می بایست بدان توجه ویژه داشته باشند که تحقیق حاضر براساس مشکلات موجود شکل گرفته است. و به همین منظور مدیریت ریسک اعتباری که یکی از مهمترین مباحث بانکداری نوین می باشد را در دو سطح به شرح ذیل انجام داده ایم:

1- بررسی ریسک اعتباری وام‌ها و مشتریان به‌ صورت انفرادی(که متناظر با تحلیل انفرادی ریسک اوراق بهادار است).

2- بررسی ریسک اعتباری سبد وام به‌ صورت غیرانفرادی (که معادل تحلیل ریسک سبد اوراق بهادار است).

ارزیابی و سنجش توان بازپرداخت مشتریان اعتباری به‌صورت انفرادی و محاسبۀ احتمال عدم‌بازپرداخت اعتبارات دریافتی آن­ها را “اعتبارسنجی” گویند. اعتبارسنجی، نظامی است که به وسیله آن بانک­ها و مؤسسات اعتباری با استفاده از اطلاعات حال و گذشتۀ متقاضی، احتمال عدم‌بازپرداخت وام توسط وی را ارزیابی نموده و به او امتیاز خاص خود را می‌دهند. این روش ابزاری عینی برای مدیریت ریسک اعتباری بانک‌ها بوده و مشتریان اعتباری را بی‌طرفانه و بر اساس آمار و اطلاعات کیفی و کمّی طبقه­­بندی می‌نماید. مدل‌های اعتبارسنجی را می­توان به دو گروه عمده تقسیم نمود:

1) مدل­های اعتبارسنجی پارامتری مانند:

 • مدل احتمال خطی[3]
 • مدل­های پروبیت و لوجیت[4]
 • مدل­های مبتنی بر تحلیل ممیزی[5]

2) مدل­های اعتبارسنجی غیرپارامتری مانند:

 • برنامه­ریزی ریاضی
 • درختواره­های طبقه­بندی (الگوریتم­های تقسیم­بندی بازگشتی)[6]
 • مدل­های نزدیک­ترین همسایگان[7]
 • فرآیند سلسله مراتب تحلیلی[8]

 

 • سیستم­های خبره[9]
 • شبکه­های عصبی مصنوعی[10]

ارزیابی و سنجش ریسک اعتباری سبد وام‌های بانک با در نظر گرفتن اثرات متنوع‌سازی و ارتباط میان موقعیت‌های مختلف موجود در سبد وام و ادارۀ سبد اعتبارات بر این اساس، “مدیریت سبد اعتباری[11]” نام دارد.

بانک‌های موفق در سطح جهان، سیستم‌های اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتباری متناسب خود را توسعه می‌دهند. چنین سیستم‌هایی مدیران بانک را در جهت اتخاذ هرچه بهتر تصمیمات اعتباری یاری می‌دهد، تصمیماتی که بر پایۀ ارزیابی‌های کیفی و کمّی وام‌های انفرادی و سبد اعتباری بانک قرار دارد.

اهداف توسعۀ نظام اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری

هدف از اجرای این طرح، طراحی سازوکاری برای اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری بانک است. چنین سازوکاری شامل ارزیابی‌های ریسک اعتباری در هر دوسطح وام‌های انفرادی و سبد وام است.

این سازوکار تصمیمات مدیریت ریسک اعتباری و دایرۀ اعتبارات بانک را در جهت شناسایی و تخصیص وام به مشتریان معتبر راهنمایی می‌کند و در عین حال تصمیمات مدیریت سبد وام را برای بهره‌برداری بهینه از اثرات تنوع ‌بخشی سبد پشتیبانی می‌نماید.

چنین سازوکاری داری ویژگی‌های زیر است:

 • بر اساس چنین سازوکاری فرآیند‌های بانک در زمینۀ اعطای وام به مشتریان مورد‌ بازنگری قرار می‌گیرد و در صورت امکان، فرآیندهای جایگزین جهت بهبود و تسریع فرآیندهای وام‌دهی پیشنهاد می‌گردد.
 • از طریق این سازوکار زمینه‌‌ای فراهم می‌شود که تصمیمات مربوط به اعطای وام در میان شعبه‌های مختلف بانک از وحدت‌ رویه برخوردار باشد. بدین‌ترتیب، بستری برای ارزیابی عملکرد دایرۀ اعتباری شعب مختلف بانک بر مبنای معیاری واحد ایجاد می‌گردد و طراحی سیستم‌های پاداش مبتنی بر عملکرد شعب میسر می‌شود.
 • به‌وسیلۀ چنین سازوکاری مشتریان معتبر از غیرمعتبر تمیز داده می‌شوند و منابع بانک به سمت متقاضیانی جریان می‌یابد که به‌لحاظ اعتباری ازاستحقاق بیشتری برای دریافت وام برخوردارند. این سازوکار همچنین ضمانت‌ها و وثیقه‌های مورد‌نیاز برای اعطای وام به مشتریان را بر اساس نمرۀ اعتباری آن‌ها تنظیم می‌کند و از سخت‌گیری و سهل‌گیری بی‌مورد نسبت به متقاضیان جلوگیری می‌کند.

بدین ‌ترتیب، مشتریان با کیفیت بانک با سهولت بیشتری وام می‌گیرند و مشتریان بی‌کیفیت تنها با ارائۀ تضمین‌های محکم موفق به اخذ وام می‌شوند.

در نتیجه، چنین سازوکاری ضمن توسعۀ بازار بانک به سمت مشتریان معتبر، ریسک اعتباری سبد وام بانک را به‌نحومؤثری تحت کنترل و نظارت مدیران بانک قرار می‌دهد.

 • اتخاذ سیاست‌های بسیار محافظه‌کارانه در برابر تصمیمات اعتباری باعث کاهش ریسک اعتباری بانک می‌شود، ولی این کاهش ریسک به بهای کاهش درآمد بهرۀ بانک تمام می‌شود. این‌گونه سیاست‌ها خصوصاً در محیط‌های رقابتی منجر به حذف مؤسسه مالی از صحنۀ رقابت می‌شود. از طرفی دیگر اعطای بی‌برنامۀ اعتبار نیز به ‌طرز فزاینده‌ای باعث افزایش ریسک اعتباری و در نهایت زیان‌های اعتباری بانک خواهد شد.

بنابراین، اعطای اعتبار به متقاضیان وام مستلزم برقراری مصالحه‌ای میان ریسک و بازده است. سازوکار مدیریت ریسک اعتباری بانک، صرفاً ریسک اعتباری هرکدام از متقاضیان وام را محاسبه می‌کند تا با فرض مشابهت وثیقه‌های وام (برای مشتریان معتبر و غیر‌معتبر) در صورت امکان، نرخ بهرۀ دریافتی از مشتریان بر اساس نقش آن‌ها در ریسک اعتباری سبد وام‌های بانک تعدیل گردد.

 • از مجرای چنین سازوکاری امکان افزایش کیفیت سبد وام‌های بانک فراهم می‌گردد. بنابراین با راه‌اندازی این سازوکار انتظار می‌رود تسهیلات اعطایی سوخت‌شده ومعوق بانک کاهش یابد و در نتیجه جریان‌های نقدی ورودی حاصل از بازپرداخت سود و اصل وام‌ها با قطعیت بیشتری قابل‌پیش‌بینی می‌شود.

بدین‌ترتیب سازوکار مدیریت ریسک اعتباری علاوه بر کاهش هزینه‌های ناشی از سوخت وام‌ها و افزایش سودآوری تا حدودی به رفع مسایل ناشی از ریسک نقدینگی بانک کمک می‌کند.

 • مدیریت بهینۀ ریسک اعتباری بانک و ایجاد سبدی از وام‌های باکیفیت، راه را برای صدور اوراق بهادار با پشتوانۀ وام‌های رهنی هموار می‌کند. صدور چنین اوراقی، با آزاد‌ سازی وام‌های اعطایی بانک وجوه لازم را برای سرمایه‌گذاری مجدد و یا رفع مشکلات مالی در اختیار بانک قرار می‌دهد.

[1]. counterparty

[2]. default

[3]. linear probability model

[4]. probit & logit models

[5]. discrimination analysis models

[6]. classification trees algorithms (recursive partitioning)

[7]. nearest neighbors models

[8] .analytical hierarchy process

[9]. expert systems

[10]. artificial neural networks

[11]. credit portfolio management

 

فهرست گرداوری شده به شرح ذیل میباشد:

چکیده…………………………………………………………………………………………..۱

کلمات کلیدی: ……………………………………………………………………۱

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………..۳

۱-۲-بیان مسأله ………………………………………………………………۴

۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………….۱۰

۱-۴-اهداف تحقیق………………………………………………………… ……………………………..۱۱

۱-۴-۱- هدف اصلی تحقیق…………………………………………………………………..۱۱

۱-۴-۲- اهدف فرعی تحقیق………………………………………………………………….۱۱

۱-۵-سوالات و فرضیات تحقیق……………………………………………………………….۱۱

۱-۵-۱-سوالات تحقیق………………………………………………………………۱۱

۱-۵-۱- ۱-سوال اصلی تحقیق…………………………………………………….. …………..۱۱

۱-۵-۱- ۲-سوال فرعی تحقیق …………………………………………………………..۱۱

۱-۵-۲- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………۱۲

۱-۵-۲-۱-فرضیات اصلی تحقیق……………………………………………………….۱۲

۱-۵-۲-۲-فرضیات فرعی تحقیق……………………………………………………..۱۲

۱-۶-قلمرو تحقیق…………………………………………………………………….۱۳

۱-۶-۱-قلمرو مکانی تحقیق………………………………………………………………۱۳

۱-۶-۲-قلمرو زمانی تحقیق……………………………………………………………………….۱۳

۱-۶-۳-قلمرو موضوعی تحقیق…………………………………………………………………..۱۳

۱-۷-تعریف اصطلاحات و واژه ها………………………………………………………………۱۳

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه………………………………………………………………….۱۹

۲-۲-  ادبیات و پیشینه تحقیق…………………………………………………………………….۲۰

۲-۲-۱- ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………..۲۰

۲-۲-۱-۱- بانک و بانکداری ……………………………………………………………۲۰

۲-۲-۱-۲- ضرورت بانکداری ………………………………………………………………..۲۰

۲-۲-۱-۳- جایگاه ریسک ………………………………………………………………..۲۱

۲-۲-۱-۴- تاریخچه و جایگاه ریسک ………………………………………………………..۲۳

۲-۲-۱-۵- نظریه ریسک ………………………………………………………………………..۲۶

۲-۲-۱-۶- اهمیت ریسک ……………………………………………………………………..۲۶

۲-۲-۱-۷- روشهای محاسباتی ریسک …………………………………………….۲۷

۲-۲-۱-۸- مدیریت ریسک ……………………………………………………………………………۲۸

۲-۲-۱-۹- اصول و مقررات کمیته بال در خصوص مدیریت ریسک ……………………….۲۹

۲-۲-۱-۱۰- تعریف ریسک ……………………………………………………………………………۳۰

۲-۲-۱-۱۱- طبقه بندی ریسک ها ……………………………………………………………………..۳۰

۲-۲-۱-۱۲- مفهوم ریسک تسهیلات …………………………………………………………..۳۲

۲-۲-۱-۱۳- مهمترین ریسک های بانکی ……………………………………………………………..۳۴

۲-۲-۱-۱۴- تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی …………………………………………….۳۶

۲-۲-۱-۱۵- مدلهای محاسبه ریسک اعتباری و تحلیل مدل CR ……………………………….36

۲-۲-۱-۱۶- معیارها و مدل های مورد استفاده برای رتبه بندی مشتریان ……………………………………۳۹

۲-۲-۱-۱۷- رویکرد فعلی در کشور درخصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی ………………۴۱

۲-۲-۱-۱۸- تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در سالهای نه چندان دور …………………………………..۴۴

۲-۲-۱-۱۹- بررسی عقود مبادله ای و مشارکتی در بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی …………..۴۸

۲-۲-۱-۲۰- بانک ها براساس بخش های مختلف درخصوص عقود مشارکتی …………………………….۵۰

۲-۲-۱-۲۱- رویکرد سایر کشورها درخصوص نرخ سود ………………………………………………۵۰

۲-۲-۱-۲۲- مروری بر عملکرد شرکتهای بیمه با هدف پوشش ریسک ………………………..۵۱

۲-۲-۱-۲۳- چگونگی تعیین نرخ بهره در وامهای رهنی …………………………………………………۵۳

۲-۲-۱-۲۴- تعریف ریسک عملیاتی ………………………………………………………………………….۵۵

۲-۲-۱-۲۵- اهمیت ریسک های عملیاتی ………………………………………………………………۵۶

۲-۲-۱-۲۶- ویژگی های تعریف ریسک عملیاتی از دیدگاه کمیته بال ………………………….۵۶

۲-۲-۱-۲۷- روشهای اندازه گیری ریسک عملیاتی ……………………………………………………۵۷

۲-۲-۱-۲۸- استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی ……………………………………………………۶۰

۲-۲-۱-۲۹- نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز ………………………………………۶۰

۲-۲-۱-۳۰- کنترل های داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی …………………………….۶۱

۲-۲-۱-۳۱- ویژگی های دارایی های نقد شونده در بانکها …………………………………..۶۲

۲-۲-۱-۳۲- ویژگی های بدهی ها در بانک ها ……………………………………………..۶۳

۲-۲-۱-۳۳- مدلهای مدیریت نقدینگی …………………………………………………………………….۶۹

۲-۲-۱-۳۴- استراتژی های مدیریت ریسک اعتبار مالی ………………………………………….۷۲

۲-۲-۱-۳۵- معرفی بانک ملت و مدیریت شعب بانک ملت در استان سمنان………………………….۷۳

۱-تاریخچه بانک ملت ……………………………………………………………………………………۷۵

۲-شبکه بین المللی بانک…………………………………………………………………………………۷۶

۳-اهداف /چشم انداز/مأموریت ها…………………………………………………………………..۷۶

۴-معرفی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان………………………………………………..۷۹

 

۲-۲-۲- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………۸۰

۲-۲-۲-۱-پیشینه تحقیق داخلی…………………………………………………………………………..۸۰

۲-۲-۲-۲-پیشینه تحقیق خارجی……………………………………………………………………..۸۵

۳-۲-۲-۲- استخراج مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………….۹۰

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………۹۲

۳-۲- روش تحقیق……………………………………………………………………………………….۹۳

الف) دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف…………………………………………………………۹۳

۱-تحقیق بنیادی………………………………………………………………………………………….۹۳

۲-تحقیق کاربردی………………………………………………………………………………………..۹۴

۳-تحقیق و توسعه………………………………………………………………………………………………….۹۴

ب) دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها (طرح تحقیق)………………………………….۹۴

تحقیق توصیفی(غیر آزمایشی)……………………………………………………………………………..۹۴

تحقیق آزمایشی……………………………………………………………………………………………۹۴

تحقیق کاربردی…………………………………………………………………………………………….. ۹۴

۳-۲-۱-جامعه آماری……………………………………………………………………………………..۹۵

۳-۲-۲-حجم نمونه………………………………………………………………………………… ۹۷

شیوه نمونه گیری……………………………………………………………………………………..۹۷

۳-۲-۲-۱- ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………..۱۰۰

۳-۳- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………۱۰۲

۳-۳-۱- فرضیه اصلی تحقیق………………………………………………………………………….۱۰۲

۳-۳-۲- فرضیات فرعی تحقیق………………………………………………………………۱۰۲

 • فرضیه اول تحقیق…………………………………………………………………………………۱۰۲
 • فرضیه دوم تحقیق…………………………………………………………………………………۱۰۲
 • فرضیه سوم تحقیق………………………………………………………………………………….۱۰۲
 • فرضیه چهارم تحقیق…………………………………………………………………………….۱۰۲

۲-۲- فرضیه پنجم تحقیق……………………………………………………………………………..۱۰۲

۲-۳- فرضیه ششم تحقیق…………………………………………………………………………………۱۰۲

۳-۴-قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………….۱۰۲

۳-۴-۱-قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………..۱۰۲

۳-۴-۲-قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………….۱۰۳

۳-۴-۳-قلمرو موضوعی تحقیق……………………………………………………………………….۱۰۳

۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………….۱۰۳

الف) آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………۱۰۴

ب) آمار استنباطی……………………………………………………………………………….. ۱۰۴

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱مقدمه…………………………………………………………………………………..۱۰۶

۴-۲-توصیف آماری داده ها……………………………………………………………………۱۰۶

۴-۳-جامعه آماری و حجم نمونه و روش نمونه گیری………………………………………….۱۰۸

۴-۳-۱-جامعه آماری………………………………………………………………………………۱۰۸

۳-۳-۲-حجم نمونه…………………………………………………………………………………۱۰۸

۴-۴- نتایج آزمون های اولیه داده ها……………………………………………………………………۱۰۹

۴-۴-۱-توصیف آماری داده ها  و ویژگی­های داده ها………………………………………………… ۱۰۹

۴-۴-۲-آزمون تعیین نرمالیتی متغیرها……………………………………………………………………۱۰۹

۴-۵- نحوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق…………………………………………………….۱۱۱

۴-۶- تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………..۱۱۱

۴-۶-۱-نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق……………………………………………………………….۱۱۱

فرضیه اول تحقیق……………………………………………………………………………………………۱۱۱

۴-۶-۲-نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق…………………………………………………………۱۱۵

فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………………………………۱۱۵

۴-۶-۳-نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق……………………………………………….۱۱۹

فرضیه سوم تحقیق……………………………………………………………………………۱۱۹

۴-۶-۴-نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق………………………………………………..۱۲۳

فرضیه چهارم تحقیق…………………………………………………………………………….۱۲۳

۴-۶-۵-نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق…………………………………………………..۱۲۷

فرضیه پنجم تحقیق…………………………………………………………………………………….۱۲۷

۴-۶-۶-نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق………………………………………………………..۱۳۱

فرضیه ششم تحقیق……………………………………………………………………………………۱۳۱

۴-۶-۷-نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق……………………………………………….۱۳۵

فرضیه اصلی اول تحقیق……………………………………………………………………………….۱۳۵

۴-۶-۸نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق…………………………………………………….۱۳۹

فرضیه اصلی دوم تحقیق……………………………………………………………………………..۱۳۹

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………….۱۴۵

۵-۲-بحث………………………………………………………………………………………………………۱۴۵

۵-۲- ۱-خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به تفکیک (بحث بر روی یافته های تحقیق)…………….۱۴۵

۵-۲-۲-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق………………………………………………..۱۴۵

۵-۲-۳- خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق…………………………………………………..۱۴۶

۵-۲-۴-خلاصه نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق…………………………………………………..۱۴۷

۵-۲-۵- خلاصه نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق…………………………………………….۱۴۸

۵-۲-۶- خلاصه نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق……………………………………………………۱۴۹

۵-۲-۷-خلاصه نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق……………………………………………………….۱۵۰

۵-۲-۸-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق………………………………………………۱۵۱

۵-۲-۹-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق………………………………………………..۱۵۲

۵-۲-۱۰-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………… ۱۵۴

۵-۳-محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………….۱۵۵

۵-۴- پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………. ۱۵۶

۵-۴-۱- پیشنهادات کاربردی تحقیق…………………………………………………………۱۵۶

۵-۴-۲- پیشنهادات تحقیق برای انجام مطالعات آتی……………………………………………….۱۵۸

فهرست منابع و مآخذ تحقیق…………………………………………………………………………….۱۵۹

الف) منابع فارسی…………………………………………………………………………………۱۵۹

ب) منابع لاتین……………………………………………………………………………………..۱۶۴

فهرست جداول

جدول ۱ رتبه های مورداستفاده موسسات مطرح رتبه بندی…………………………………………………..۲۴

جدول ۲-۱: نمادها، تعاریف رتبه های اعتباری…………………………………………………………….. ۲۵

جدول شماره۲-۲: نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری ۱۳۸۷-۱۳۹۰……………. ۴۲

جدول شماره۲-۳: نرخ سود تسهیلات به تفکیک انواع قرارداد ۱۳۸۷-۱۳۹۰………………………… ۴۴

جدول شماره ۲-۴: نرخ سود علی الحساب سپرد ه های سرمایه گذاری مدت دار…………….. ۴۶

جدول شماره ۲-۵: نرخ سود تسهیلات بانکی در عقود مبادله ای ومشارکتی (پس ازاجرای قانون بانکداری بدون ربا). ۴۷

جدول۲-۶: روش شاخص استاندارد………………………………………………………………. ۵۹

جدول۲-۷: صورت وضعیت اقلام مطالبات تسهیلات پرداختی به اشخاص (فردی) بانک ملت استان سمنان از سال۱۳۸۱ الی ۱۳۹۱ *ارقام به میلیون ریال…………………………………………………………………………………….. ۷۱

جدول۲-۸: صورت وضعیت اقلام مطالبات تسهیلات پرداختی به شرکتها (سبد وام)  بانک ملت استان سمنان از سال۱۳۸۱ الی ۱۳۹۱ *ارقام به میلیون ریال……………………………………………………………. ۷۱

جدول۲-۹: گزارش تسهیلات پرداختی به اشخاص (فردی) بانک ملت استان سمنان از سال ۸۱ الی ۹۱………….. ۷۲

جدول۲-۱۰: گزارش تسهیلات پرداختی به اشخاص حقوقی (سبد وام)بانک ملت استان سمنان از سال۸۱ الی ۹۱……. ۷۲

جدول (۳-۱): نمونه آماری تحقیق (بانک ملت استان سمنان از سال۱۳۸۱الی ۱۳۹۱)……………………….. ۹۹

جدول ۳-۱: شناسایی ماهیت مطالبات معوق………………………………………………. ۱۰۱

جدول ۳-۲: نرخ سود بانکی………………………………………………………………………. ۱۰۱

جدول۴-۱- آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق در بازه زمانی ۱۳۹۱-۱۳۸۱……………… ۱۰۷

جدول۴-۱- ۱-آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق……………………………………….. ۱۰۷

جدول۴-۱- ۲-آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق………………………………….. ۱۰۷

جدول۴-۱-۳- آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق………………………………..۱۰۸

جدول۴-۱-۴- آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق…………………………………۱۰۸

جدول ۴-۲ -آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده­ها درجامعه آماری تحقیق ………. ۱۱۰

جدول ۴-۲ -۱- بررسی نرمال بودن (متغیرهای وابسته تحقیق- بخش مشتریان حقیقی)………………… ۱۱۰

جدول ۴-۲ -۲- بررسی نرمال بودن (متغیرهای وابسته تحقیق-بخش مشتریان حقوقی)………………. ۱۱۰

جدول ۴-۲ -۳- بررسی نرمال بودن (متغیرهای مستقل تحقیق)……………………………… ۱۱۰

جدول ۴-۳-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه اول تحقیق……………………………………………………… ۱۱۱

جدول ۴-۴آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه اول تحقیق…………………. ۱۱۲

جدول ۴-۵-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه اول تحقیق…………………… ۱۱۳

جدول ۴-۶-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)- فرضیه اول تحقیق……….. ۱۱۴

جدول ۴-۷-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………………………. ۱۱۶

جدول ۴-۸-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه دوم تحقیق………………….. ۱۱۷

جدول ۴-۹-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه دوم تحقیق…………………………. ۱۱۷

جدول ۴-۱۰-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه دوم تحقیق………… ۱۱۸

جدول ۴-۱۱-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین،حاصل ازآزمون فرضیه سوم تحقیق……………………………………………………………………………………… ۱۲۰

جدول ۴-۱۲-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) – فرضیه سوم تحقیق……………….. ۱۲۱

جدول ۴-۱۳-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)- فرضیه سوم تحقیق………………….. ۱۲۱

جدول ۴-۱۴-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه سوم تحقیق……….. ۱۲۲

جدول ۴-۱۵-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه چهارم تحقیق……………………………………………………………………. ۱۲۴

جدول ۴-۱۶-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه چهارم تحقیق………………………. ۱۲۵

جدول ۴-۱۷-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)- فرضیه چهارم تحقیق…………….. ۱۲۵

جدول ۴-۱۸-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه چهارم تحقیق….. ۱۲۶

جدول ۴-۱۹-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه پنجم تحقیق……………………………………………………………………. ۱۲۸

جدول ۴-۲۰-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) – فرضیه پنجم تحقیق……………. ۱۲۹

جدول ۴-۲۱-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه پنجم تحقیق…………………… ۱۲۹

جدول ۴-۲۲-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه پنجم تحقیق………….. ۱۳۰

جدول ۴-۲۳-آزمون ضریب همبستگی،ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه ششم تحقیق……………………………………………………………. ۱۳۲

جدول ۴-۲۴-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) – فرضیه ششم تحقیق……………………. ۱۳۳

جدول ۴-۲۵-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه ششم تحقیق………………… ۱۳۳

جدول ۴-۲۶-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه ششم تحقیق………… ۱۳۴

جدول ۴-۲۷-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه اصلی اول تحقیق…………………………………………………………………….. ۱۳۶

جدول ۴-۲۸-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)-فرضیه اصلی اول تحقیق……………. ۱۳۷

جدول ۴-۲۹-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی اول تحقیق……………. ۱۳۷

جدول ۴-۳۰-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی اول تحقیق…۱۳۸

جدول ۴۳۱-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق………………………………………………………………… ۱۴۰

جدول ۴-۳۲-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه اصلی دوم تحقیق……………. ۱۴۱

جدول ۴-۳۳-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی دوم تحقیق…………….. ۱۴۱

جدول ۴-۳۴-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی دوم تحقیق…………. ۱۴۲

جدول۵-۱-خلاصه نتیجه فرضیه های تحقیق با تفکیک………………………….. ۱۵۵

 

 

فهرست اشکال و نمودارها

عنوان                                                                                                            شماره صفحه

نمودار۲-۱- تقسیم بندی سطوح ریسک……………………………………………………………………… ۳۱

نمودار۲-۲- ریسک های موسسات مالی…………………………………………………………………… ۳۲

شکل ۲-۱:روش های اندازه‏گیری ریسک عملیاتی…………………………………………………… ۵۷

شکل-۲۱- تاریخچه بانک ملت………………………………………………………………………….. ۷۵

نمودار شماره ۳-۱: چارچوب نظری تحقیق (شکل مفهومی تحقیق برگرفته از ادبیات تحقیق)………….. ۹۰

نمودار ۴-۱-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه اول تحقیق…………………. ۱۱۴

نمودار۴-۲-خط و معادله رگرسیون-فرضیه اول تحقیق………………………………………….. ۱۱۵

نمودار ۴-۳-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه دوم تحقیق…………………. ۱۱۸

نمودار۴-۴-خط و معادله رگرسیون-فرضیه دوم تحقیق…………………………………………….. ۱۱۹

نمودار ۴-۵-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه سوم تحقیق…………………………. ۱۲۲

نمودار۴-۶-خط و معادله رگرسیون-فرضیه سوم تحقیق……………………………………………………….. ۱۲۳

نمودار ۴-۷-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه چهارم تحقیق……………………………. ۱۲۶

نمودار۴-۸-خط و معادله رگرسیون-فرضیه چهارم تحقیق………………………………………………………… ۱۲۷

نمودار ۴-۹-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه پنجم تحقیق…………………………… ۱۳۰

نمودار۴-۱۰-خط و معادله رگرسیون-فرضیه پنجم تحقیق……………………………………………… ۱۳۱

نمودار ۴-۱۱-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه ششم تحقیق……………………….. ۱۳۴

نمودار۴-۱۲-خط و معادله رگرسیون-فرضیه ششم تحقیق……………………………………………… ۱۳۵

نمودار ۴-۱۳-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه اصلی اول تحقیق……………… ۱۳۸

نمودار۴-۱۴-خط و معادله رگرسیون-فرضیه اصلی اول تحقیق……………………………………….. ۱۳۹

نمودار ۴-۱۵-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه اصلی دوم تحقیق……………………….. ۱۴۲

نمودار۴-۱۶-خط و معادله رگرسیون-فرضیه اصلی دوم تحقیق………………………………………………. ۱۴۳

 بخشی از منابع فارسی:

ابوالحسنی، اصغر وحسنی مقدم،رفیع؛(۱۳۸۷).”بررسی انواع ریسک و روش‌های مدیریت آن در نظام بانکداری بدون ربای ایران، تهران:  مجله اقتصاد اسلامی، ۱۳۸۷، ش۳۰، ص۱۶۲.

 

ابوالحسنی،اصغر وحسنی‌مقدم، رفیع،(١٣٨٧)،”بررسی انواع ریسک‌ها و روش‌های مدیریت آن در نظام بانکداری بدون ربای ایران“، تهران:‌ فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی،‌ سال هشتم، ش۳۰،ص۱۴۵.

 

ارشدی، علی، (۱۳۸۹)،” ارزیابی ومقایسه بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در سال ۱۳۸۹″. تهران:
تازه های اقتصاد، سال هشتم، شماره صد وبیست و هفت،صص:۱۱-۴.

اصغری، مجید، خوانساری، رسول، سیاهکارزائه، محمد سجاد، (۱۳۸۶). بررسی مدل های پرتفوی ریسک اعتباری و زیر ساخت های لازم برای بکار گیری آنها در صنعت بانکداری. تهران: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک، لینک انتشار دایمی مقاله: تهران، سایت مرجع دانش(سیویلیکا)،. (http://www.civilica.com/Paper-RMIC01-RMIC01_036).

 

اصلی، شعله، (۱۳۹۰).”مدیریت ریسک اعتباری با نکاهی برالگوی پرداخت تسهیلات در سایر کشورها“. تهران: اداره تحقیقات و کنترل ریسک بانک سپه ایران. صص:۳۴-۱.

 

اکبریان، رضا ودیانتی،محمدحسین؛ (۱۳۸۲). “مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی،فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شماره۲۴، ص۱۶۲.

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 215
حجم: 5.57 مگابایت

OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست + هشت =