دانلود مقاله رویکرد جامعه محوری پلیس


دانلود مقاله رویکرد جامعه محوری پلیس

چکیده

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمانی که درمیان سایربخش های حاکمیت نزدیک ترین سطح تعامل و برخورد را با مردم دارد،لازم است دراجرای مأموریت های خود دربرقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی،بیشرین توجه را به مردم داشته باشد.چنین توجیه درسایه ی شناخت مناسب مقوله مشارکت دهی مردم درامر نظم عمومی و امنیت اجتماعی است و ثمره ی ارزشمند این امر،کسب اعتماد و جلب رضایت مردم و بالاخره دست یابی به احساس امنیت روانی است.
مقاله حاضربا توجه به اهمیت موضوع، ضمن بررسی نظری و بیان مفهوم و ضرورت این رویکرد،به تشریح اصول حاکم بر رویکرد جامعه محوری پلیس می پردازد.

کلید واژه ها:
پلیس جامعه محور، رویکرد جامعه محور، سازمان پلیس، امنیت اجتماعی، مشارت مردمی،کنترل جرم، پیشگیری از جرم، سیاست جنایی.

مقدمه
انسان موجودی است اجتماعی از آن جهت که تأمین نیازهای مختلف مادی و روحی و روانی،وی را به زندگی با سایر همنوعانش واداشته است. بنابراین، بقای نوع انسان در گرو بقای جامعه ای است که درآن زندگی می کند. از سوی دیگر زندگی اجتماعی نیازمند نظم و امنیتی است و این درجه نیازمندی به حدی است که هیچ جامعه ای بدون نظم و امنیت قادربه ادامه حیات خود نمی باشد. از این رو،تلاش در جهت برقراری نظم و امنیت عمومی،جزء اولین تلاش های جوامع بشری درهرعصر و زمانی است.
ازآن جا که مقوله نظم و امنیت،بیش ازهر مقوله اجتماعی دیگر،مقوله ای عمومی و مردمی است، سازمان پلیس به عنوان سازمانی که مسئولیت سنگینی درحوزه ی برقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی بر عهده دارد،نه تنها ازاین قاعده مستثنی نبوده بلکه بیش ازهرسازمان و نهاد دیگری نیازمند توجه به رویکرد جامعه محوری است.
خوشبختانه درراستای توجه به رویکرد جامعه محوری پلیس درانجام امور انتظامی، طی چند سال اخیرشاهد آن هستیم که تلاش های قابل توجهی دردرون سازمان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته است.آشنایی با ابعاد مختلف رویکرد جامعه محوری پلیس می تواند در تسریع رونداین حرکت موثر باشد.

1-مفهوم پلیس جامعه محور
برای درک صحیح مفهوم پلیس جامعه محور،بهتراست رویکرد جامعه محوری پلیس را با رویکرد تهدید محوری آن مقایسه نمود.دررویکرد جامعه محوری،سازمان پلیس به جای تکیه صرف بر ابزارهای سنتی سرکوب و اعمال قدرت که لازمه آن تقابل و دوری ازجامعه است، با کلیه ارکان جامعه تعامل برقرار نموده و ضمن توسعه ی ارائه ی خدمات خود به آنها،ازحمایت های مختلف مادی و معنوی جامعه در برقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی بهره مند می شود.
رویکرد جامعه محوری پلیس اشاره به ارتباط و حمایت دوسویه سازمان پلیس و جامعه دارد. ازیک سو، سازمان پلیس در تعامل با جامعه،دیدگاه آحاد مختلف مردم در خصوص نیازهای واقعی خود در حوزه نظم و امنیت را می سنجد و از نتایج این سنجش در برنامه ریزی و ارائه ی خدمات انتظامی بهتر به مردم استفاده می کند. ضمن اینکه با مردم بودن و جلب اعتماد عمومی نسبت به سازمان پلیس، موجب همکاری و مشارکت عمومی با این سازمان در برقراری نظم و امنیت اجتماعی می شود. از سوی دیگر، جامعه نیز در تعامل با پلیس دیدگاه های مختلف خود را در خصوص نیازهای واقعی حوزه نظم و امنیت به این سازمان منعکس نموده و آن را در تحقق اهداف خدمت رسانی اش یاری می رساند.
بدین ترتیب، می توان رویکرد جامعه محوری پلیس را نوعی استراتژی سازمان پلیس دانست که بر دو پایه اصلی استوار است:
اولین پایه ی این استراتژی را برقراری تعامل پلیس با ارکان مختلف جامعه به منظورامکان خدمتگزاری بهتر به مردم تشکیل می دهد.این امر اشاره به خاستگاه اصلی سازمان پلیس دارد: «سازمانی برخاسته ازمردم و برای مردم». در این مفهوم، پلیس به منزله سازمانی است که از بطن مردم و برای خدمتگزاری به مردم برخاسته است.حال که پلیس از مردم و برای مردم است،باید با مردم باشد تا بتواند نیازهای واقعی آنان را درک و از میزان رضایت آنها ازعملکرد خود مطلع شود. نتیجه آن خواهد شد که پلیس براساس یافته های حاصل ازنیازسنجی عمومی در مقوله نظم و امنیت و میزان اثربخشی اجتماعی عملکرد خود،برنامه هایش را در جهت ارائه ی خدمات بهتربه مردم و جلب رضایت عمومی تنظیم می کند.

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 29
حجم: 124 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *