استاندارد های سرویسهای بهداشتی در هتل ها


استاندارد های سرویسهای بهداشتی در هتل ها

با وجود اینکه اکثر افراد با ناتواناییهای جسمانی، به طور مستقل از حمام و دستشویی استفاده می کنند، برخی افراد نیاز به همراه دارند. اگر همراه از جنسیت مشابه باشد، تأمین کمک در سرویسهای بهداشتی عمومی برای آن جنسیت آسان است. در شرایط دیگر سرویسهای مستقل مورد نیاز است.
به طور ایده آل همه سرویسهای بهداشتی عمومی باید قابل کاربری برای معلولین باشند. یک سرویس مستقل یک جنسی/فامیلی نیز باید نزدیک سرویسهای عمومی تأمین شود.

جهت چرخش در، بسیار مهم است چراکه در صورت نبودن فضای کافی ممکن است افراد معلول قادر به خارج شدن نباشند. همچنین چرخش در، برای تضمین اینکه یک فرد با صندلی چرخدار می تواند وارد اتاقک توالت شود، بچرخد، در را پشت سرش ببندد و از آن خارج شود، مهم است. درهای سرویسهای ردیفی (برای مثال در راهروها) باید به اندازه بزرگ باشند تا صندلی چرخدار از آن عبور کند، بدون اشغال فضای مورد نیاز برای هر در دیگری که به داخل آن فضا باز می شود.

از علامتگذاریهای دارای سبک خاص که ممکن است اشتباه تفسیر شوند، خودداری شود. علامت گذاری با یک علامت شاخص بزرگ دارای تضاد رنگی ترجیح دارد. خصوصیاتی مانند قاب و دستگیره در دارای تضاد رنگی با خود در، به همه برای تشخیص موقعیت در و دستگیره آن، کمک  می کند- به خصوص برای افراد با مشکلات بینایی بسیار مفید است.

از آنجا که سرویسهای بهداشتی جایی است که اکثراً افراد تنها هستند، باید به تجهیزات هشدار دهنده تصویری خطر مجهز باشند (متصل به سیستم اصلی اعلام خطر آتش سوزی)، تا افراد با مشکلات شنوایی را در شرایط اضطراری آگاه سازد. مجهز بودن به سیستم کمک خواستن در شرایط اضطراری نیز خصوصیتی عالی می باشد ولی باید فردی پاسخگو در محل نصب سیستم وجود داشته باشد.

اتاقکهای توالت و اورینالها    

قابلیت مانور یک صندلی چرخدار یکی از نیازهای اصلی در طراحی اتاقک سرویس برای معلولین می باشد. ابعاد افزایش یافته برای اتاقک مخصوص معلولین مورد نیاز است تا تضمین کند که فضای مناسب برای جایگیری صندلی چرخدار و جابجایی بر روی توالت، وجود دارد. نه تنها جا برای فرد و صندلی چرخدارش مورد نیاز است بلکه در برخی موارد فرد نیاز به همراه دارد و اتاقک باید فرد دومی را نیز در خود جای دهد. معمولاً به دلایل امنیتی و الزامات فضایی در به سمت خارج باز می شود، اما این نیز می تواند بستن در را بعد از ورود مشکل سازد. وجود دستگیره ای در طول در، بستن در پشت سر را آسانتر می کند.

سیفونها با کنترل اتوماتیک ترجیح دارند. اگر کنترل سیفون اتوماتیک نیست باید نیازهای دسترسی افراد به مکانیزم سیفون، همچنین قدرت و سرعت دست مورد توجه قرار گیرند.

جایگذاری مناسب میله های دستگیره ای، نشستن، ایستادن و جابجایی بین توالت و صندلی چرخدار را امنتر می سازد.

محوطه آزاد کافی در مقابل اورینالها، برای حالتی که فرد با صندلی چرخدار برای ایستادن در مقابل آن خود را با استفاده از دستگیره ها بلند می کند مورد نیاز است. دیگران ممکن است از دستگیره‌ها برای تعادل خود استفاده کنند. اورینالهای نصب شده بر کف تخلیه فاضلاب را آسانتر می سازد. کنترلهای سیفونها باید از نوع دستگیره اهرمی باشند ولی سیفون اتوماتیک ترجیح دارد.

دستشویی

در هر سرویس معلولین حداقل یک دستشویی باید موجود باشد. افراد با محدودیتهای جسمی یا توانایی دستها، شیرهای اهرمی را ترجیح می دهند. با وجود آنکه شیرهای دارای چشم الکتریکی، برخی افراد را گیج می‌کند، به دلیل سهولت کاربری عموماً رایج‌ترند.

افرادی که از صندلی چرخدار استفاده می کنند نیاز به پیشخوانها با ارتفاع کمتر و فضای خالی برای زانو در زیر آنها دارند. پیشخوانهای کوتاهتر همچنین برای کودکان کاربری بهتری دارند. تونشستگی لوله ها در زیر دستشویی پای افراد با صندلی چرخدار را از برخورد با لوله آب داغ محافظت می کند. این به خصوص زمانی مهم است که معلولیت حواس را معیوب ساخته است و فرد نمی تواند سوختگی را حس کند. تجهیزات سرویسهای بهداشتی باید به گونه ای انتخاب و مکانیابی شده باشند که پاسخگوی دامنه وسیعی از توانایی دسترسی، قدرت دست و محدودیت به کارگیری آن باشند.

استانداردهای طراحی

K

سرویسهای بهداشتی (کاربری عمومی)

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

K1

درهای ورودی سرویسهای بهداشتی با علامت “سمبل بین المللی دسترسی معلولین” مشخص شود.

یا سرویسهای بهداشتی عمومی درِ ورودی ندارند ولی بر روی دیوار کنار ورودی علامت “سمبل بین المللی دسترسی معلولین” نصب شود.

٭

٭

٭

٭

K2

سرویسهایی که برای معلولین نیستند، دارای علامتگذاری برای مشخص کردن نزدیکترین سرویس مخصوص معلولین باشند.

٭

٭

٭

K3

سرویسهای بهداشتی دارای درهای ورودی مطابق با بخش Dمی‌باشند.

یا سرویسهای بهداشتی درِ ورودی نداشته باشند.

٭

٭

٭

٭

K4

ورودیهای سرویسهای بهداشتی درهای ردیفی نداشته باشند.

یا فاصله بین دو در لولایی در یک ردیف، به علاوه عرض هر دری که به داخل فضا باز می شود، حداقل 1200 میلیمتر باشد.

٭

٭

٭

٭

K5

وردیهای سرویسهای بهداشتی درهای ردیفی نداشته باشد.

یا فاصله بین دو در لولایی در یک ردیف، به علاوه عرض هر دری که به داخل فضا باز می شود، حداقل 1370 میلیمتر باشد.

٭

٭

٭

K7

مسیرهای دسترسی اصلی در سرویسهای بهداشتی به همه امکانات موجود قابل دسترسی معلولین بوده و حداقل عرضشان 920 میلیمتر باشد.

٭

٭

٭

٭

K8

مسیرهای دسترسی اصلی در سرویسهای بهداشتی به همه امکانات موجود قابل دسترسی معلولین بوده و حداقل عرضشان 1100 میلیمتر باشد.

٭

٭

K9

در داخل سرویسهای بهداشتی محوطه آزاد به ابعاد حداقل 1500×1500 پیش بینی شود.

٭

٭

٭

٭

K10

در داخل سرویسهای بهداشتی محوطه آزاد به ابعاد حداقل 2000×2000 پیش بینی شود.

٭

K11

سرویسهای بهداشتی دارای حداقل یک اتاقک توالت برای معلولین، مطابق با K15-K29 باشند.

٭

٭

٭

٭

K12

حداقل یک سرویس بهداشتی زنانه و یک سرویس مردانه، دارای حداقل دو اتاقک مخصوص معلولین مطابق با K15-K29 باشند، یکی شکل گرفته براساس فضای جابجایی در سمت چپ توالت و دیگری در سمت راست آن.

٭

K13

سرویسهای بهداشتی حداقل یک سینک دستشویی برای معلولین مطابق با K67-K84 داشته باشند.

٭

٭

٭

٭

K14

سرویسهای بهداشتی حداقل یک اورینال مخصوص معلولین مطابق با K57-K66 داشته باشند

یا سرویسهای بهداشتی مردانه عمومی اورینال نداشته باشد.

٭

٭

٭

٭

K

سرویسهای بهداشتی (اتاقک توالت معلولین)

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

K15

اتاقک توالت حداقل 1600 میلیمتر عرض ×1500 میلیمتر عمق داشته باشد.

٭

٭

٭

٭

K16

اتاقک توالت حداقل 1830 میلیمتر عرض ×1830 میلیمتر عمق داشته باشد.

٭

K17

درهای اتاقکها در مقابل فضای جابجایی کنار توالت باشند.

٭

٭

٭

K18

در اتاقک توالت باید خود بسته شو باشد تا در زمانهایی که لازم نیست، لای در بیش از 50 میلیمتر باز نباشد.

٭

٭

٭

٭

K19

عرض بازشوی درِ اتاقک توالت کمتر از 810 میلیمتر نباشد.

٭

٭

٭

٭

K20

عرض بازشوی درِ اتاقک توالت کمتر از 900 میلیمتر نباشد.

٭

٭

٭

K21

عرض بازشوی درِ اتاقک توالت کمتر از 950 میلیمتر نباشد.

٭

K22

محوطه آزاد در مقابل در اتاقکها با عمق حداقل 1400 میلیمتر عمق و در جایی که در به داخل باز می شود حداقل 1700 میلیمتر باشد.

٭

٭

٭

٭

K23

محوطه آزاد در مقابل در اتاقکها حداقل 1500×1500 میلیمتر باشد.

٭

٭

٭

K24

محوطه آزاد در مقابل درهای اتاقکها حداقل 2000×2000 میلیمتر باشد.

٭

K25

درهای اتاقکها قابل قفل شدن از داخل، با یک دست، بدون نیاز به فشار آوردن یا چرخاندن مچ دست، و قابل باز شدن از خارج در شرایط اضطراری باشد.

٭

٭

٭

٭

K26

در اتاقک توالت دارای دستگیره در از نوع-D در داخل باشد که حداقل 140 میلیمتر طول دارد، و مرکز آن در 200-300 میلیمتر فاصله از سمت لولا و 900-1000 میلیمتر از کف قرار داشته باشد.

٭

٭

٭

٭

K27

در اتاقک توالت دارای دستگیره در از نوع-D در خارج باشد که حداقل 140 میلیمتر طول دارد، و مرکز آن در 120-220 میلیمتر فاصله از لبه قفلدار در و 900-1000 میلیمتر از کف قرار داشته باشد.

٭

٭

٭

٭

K28

اتاقکهای توالت حداقل یک آویز لباس قرار گرفته حداکثر در ارتفاع 1200 میلیمتر داشته باشد که بیش از 40 میلیمتر از دیوار جلو نیامده باشد.

٭

٭

٭

٭

K29

اتاقک توالت دارای یک توالت مخصوص معلولین مطابق با ضوابط K30-K40 باشد.

٭

٭

٭

٭

K

سرویسهای بهداشتی (توالتهای مخصوص معلولین)

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

K30

ارتفاع بالای نشیمنگاه توالت در ارتفاع 400-460 میلیمتر از زمین قرار گیرد.

٭

٭

٭

٭

K31

نشیمنگاه روی توالتها با فنر بلند نشود.

٭

٭

٭

٭

K32

خط مرکزی محل نصب توالت به فاصله 460-480 میلیمتر از دیوار یا پارتیشن مجاور باشد.

٭

٭

٭

٭

K33

تجهیزات دستگاه توالت دارای محوطه آزاد در سمت جابجایی با حداقل عرض 900 میلیمتر (محاسبه شده از دیوار یا پارتیشن مجاورتا لبه نشیمنگاه توالت) و حداقل عمق 1500 میلیمتر باشد.

٭

٭

٭

٭

K34

کنترل مخزن سیفون در سمت جابجایی در ارتفاع 400-1200 میلیمتر از کف باشد.

یا تجهیزات توالت دارای کنترل الکترونیکی برای تخلیه مخزن سیفون باشد.

٭

٭

٭

٭

K35

کنترل مخزن سیفون قابل کاربری با یک دست بدون نیاز به فشار، محکم گرفتن و یا چرخاندن مچ دست باشد.

یا تجهیزات توالت دارای کنترل الکترونیکی برای تخلیه مخزن سیفون باشد.

٭

٭

٭

٭

K36

تجهیزات توالت دارای کنترل الکترونیکی برای تخلیه مخزن سیفون باشد.

٭

K37

تجهیزات توالت دستگیره های میله ای مطابق با جدول 9 داشته باشند.

٭

٭

٭

٭

K38

تجهیزات توالت دارای یک دستگیره میله ای عمودی، حداقل به طول 600 میلیمتر، در فاصله ای کمتر از 250 میلیمتر در مقابل نشیمنگاه توالت باشد، که پایین ترین نقطه آن 50-60 میلیمتر بالاتر از دستگیره افقی باشد.

٭

٭

٭

K39

تجهیزات توالت دارای یک دستگیره تا شده به سمت پایین در سمت جابجایی توالت باشد، حداقل به طول 760 میلیمتر نصب شده بر روی دیوار پشتی، که محور مرکزی آن 420-440 از محور توالت  و 650-750 از زمین فاصله داشته باشد.

٭

K40

تجهیزات توالت دارای نگهدارنده کاغذ توالت هم راستای جلوی نشیمنگاه توالت، قرارگرفته در ارتفاع 600-700 میلیمتر از کف، باشد.

٭

٭

٭

٭

 

دستگیره های میله ای در توالتهای مخصوص معلولین (اندازه ها بر حسب میلیمتر)

خصوصیات عمومی دستگیره ها

ارتفاع دستگیره ها

نحوه قرار گیری دستگیره های کناری

نحوه قرار گیری دستگیره های پشتی

  • غیر لغزنده
  • قطر 30-40
  • فاصله بین میله تا سطح مجاور 35-40

840-920       از کف

نصب شده به صورت افقی بر روی نزدیکترین دیوار به توالت، امتداد یافته حداقل 450 از هر طراف از جلوترین نقطه توالت.

حداقل  طول 600، نصب شده به صورت اقفی بر روی دیوار پشتی توالت، به مرکزیت کاسه توالت. (در جایی که توالت دارای فلاش تانک متصل به آن است لازم     نمی باشد)

K

سرویسهای بهداشتی (مجزا)

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

K41

درهای ورودی سرویسهای بهداشتی عمومی دارای علامت “سمبل بین المللی دسترسی معلولین” باشد.

٭

٭

٭

٭

K42

سرویس بهداشتی دارای در مطابق با بخش D باشد.

٭

٭

٭

٭

K43

در سرویسهای بهداشتی قابل قفل شدن از داخل با یک دست بدون نیاز به فشار دادن، محکم گرفتن و یا چرخاندن مچ دست و قابل باز شدن از خارج در شرایط اضطراری باشد.

٭

٭

٭

٭

K44

در سرویسهای بهداشتی به سمت بیرون باز شوند یا دارای محوطه آزاد داخل اتاقک با ابعاد حداقل 750×1200 میلیمتر، مستقیماً در مجاورت در، ولی در خارج از محوطه قوس در باشد.

٭

٭

٭

٭

K45

درهای سرویسهای بهداشتی به سمت بیرون باز شوند یا دارای محوطه آزاد داخل اتاقک با ابعاد حداقل 750×1370 میلیمتر، مستقیماً در مجاورت در، ولی در خارج از محوطه قوسِ در باشد.

٭

٭

K46

درِ سرویس بهداشتی دارای دستگیره در از نوع-D در داخل باشد که حداقل 140 میلیمتر طول دارد، و مرکز آن در 200-300 میلیمتر فاصله از سمت لولا و 900-1000 میلیمتر از کف قرار گیرد.

٭

٭

٭

٭

K47

در به سمت داخل باز شود. یا درِ سرویس دارای لولای فنری یا جاذبه ای باشد تا در به صورت اتوماتیک بسته شود.

٭

٭

٭

٭

K48

سرویسهای بهداشتی دارای حداقل یک فضای باز 1500*1500 میلیمتر درونشان می باشند.

٭

٭

٭

٭

K49

سرویسهای بهداشتی دارای یک محوطه آزاد به ابعاد حداقل 2000×2000 میلیمتر در داخل  باشند.

٭

K50

سرویسهای بهداشتی یک دستگاه توالت مطابق با K25-K35داشته باشند.

٭

٭

٭

٭

K51

سرویسهای بهداشتی یک سینک دستشویی مطابق با K26-K67 داشته باشند.

٭

٭

٭

٭

K52

سرویسهای بهداشتی ابعاد داخلی کمتر از 1700 میلیمتر نداشته باشند.

٭

٭

٭

٭

K53

سرویسهای بهداشتی به صورتی شکل گیرند که یک صندلی چرخدار بتواند در کنار دستگاه توالت قرار گیرد.

٭

٭

٭

٭

K54

سرویسهای بهداشتی حداقل یک آویز لباس حداکثر در ارتفاع 1200 میلیمتر، که بیش از 40 میلیمتر از دیوار جلو نیامده است، داشته باشد.

٭

٭

٭

٭

K55

سرویسهای بهداشتی دارای یک طاقچه قرار گرفته حداکثر در ارتفاع 1200 میلیمتر باشند.

٭

٭

٭

٭

K56

سرویسهای بهداشتی دارای یک سیستم اعلام شرایط اضطراری، قابل کاربری بدون نیاز به چرخاندن مچ دست، محکم گرفتن یا فشار دادن ، و قابل دسترسی توسط فردی که روی زمین افتاده است، باشد.

٭

٭

٭

K

سرویسهای بهداشتی (اورینالهای معلولین)

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

K57

لبه اورینالهای نصب شده بر روی دیوار، حداکثر در ارتفاع 430 میلیمتر از کف باشد.

یا اورینالها بر روی زمین، با لبه همتراز با کف تمام شده نصب شوند.

٭

٭

٭

٭

K58

لبه بالایی اورینال در ارتفاع کمتر از 860 میلیمتر نباشد.

٭

٭

٭

٭

K59

محوطه آزاد در مقابل اورینال به مرکزیت آن حداقل 800×1200 میلیمتر باشد.

٭

٭

٭

٭

K60

محوطه آزاد در مقابل اورینال به مرکزیت آن حداقل 800×1370 میلیمتر باشد.

٭

٭

٭

K61

دسترسی به اورینالها دارای موانعی چون اختلاف تراز یا       پرده‌های ایجاد حریم نباشد.

٭

٭

٭

٭

K62

کنترل سیفون اورینالها قابل کاربری با یک دست بدون نیاز به فشار، محکم گرفتن و یا چرخاندن مچ دست باشد.

یا اورینالها سیفون با کنترل الکترونیکی داشته باشند.

٭

٭

٭

٭

K63

کنترل سیفون اورینالها حداکثر در ارتفاع 1200 میلیمتر از کف قرار گیرد.

یا اورینالها سیفون با کنترل الکترونیکی داشته باشند.

٭

٭

٭

٭

K64

اورینالها سیفون با کنترل الکترونیکی داشته باشند.

٭

K65

اورینالها دارای دستگیره‌های میله ای عمودی، با طول حداقل 600 میلیمتر، نصب شده به صورت عمودی در دو طرف با حداکثر فاصله 380 میلیمتر از محور اورینال، انتهای پایینی آنها در 600-650 میلیمتر ازکف، و مطابق با خصوصیات عمومی تعیین شده در جدول 9 باشند.

٭

٭

٭

٭

K66

اورینالها دارای نشانگر با تضاد رنگی با حداقل عرض 50 میلیمتر، حداقل 3 میلیمتر برآمده از سطح دیوار، در مرکز و بالای اورینال باشند که حداقل تا 150 میلیمتر بالای اورینال ادامه یابد.

٭

٭

٭

٭

K

سرویسهای بهداشتی (سینک دستشویی معلولین)

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

K67

محورِ سینکهای دستشویی با فاصله حداقل 460 میلیمتر از دیوار مجاورشان قرار گیرند.

٭

٭

٭

٭

K68

ارتفاع لبه سینک دستشویی بیش از 865 میلیمتر از کف نباشد.

٭

٭

٭

٭

K69

ارتفاع لبه سینک دستشویی بیش از 840 میلیمتر از کف نباشد.

٭

٭

٭

K70

سینکهای دستشویی حداقل 750×1200 میلیمتر (که حداکثر 480 میلیمتر از عمق می تواند در زیر سینک باشد)  محوطه آزاد در مقابلشان داشته باشند.

٭

٭

٭

٭

K71

سینکهای دستشویی حداقل 760×1370 میلیمتر (که حداکثر 480 میلیمتر از عمق می تواند در زیر سینک باشد)  محوطه آزاد در مقابلشان داشته باشند.

٭

٭

٭

K72

فضای خالی در جلو و زیر سینکهای دست شویی حداقل 760 میلیمتر عرض و 735 میلیمتر ارتفاع داشته باشد.

٭

٭

٭

٭

K73

فضای خالی در زیر و در  نقطه با فاصله 205 میلیمتر عقب‌تر از لبه دستشویی حداقل با 760 میلیمتر عرض × 685 میلیمتر ارتفاع باشد.

٭

٭

٭

٭

K74

فضای خالی در زیر و در  نقطه با فاصله 280 تا 430 میلیمتر عقب‌تر از لبه دستشویی حداقل با 760 میلیمتر عرض × 230 میلیمتر ارتفاع باشد.

٭

٭

٭

٭

K75

لوله های دستشویی در جایی که خطر سوختن ایجاد می‌کنند، عایق شده باشند.

٭

٭

٭

٭

K76

دمای آب تأمین شده برای سینکهای دستشویی از لحاظ حرارتی کنترل شده است و از 55 درجه سانتیگراد تجاوز نکند.

٭

٭

٭

٭

K77

سینکهای دستشویی دارای شیرهای قابل کاربری با یک دست  بدون نیاز به محکم گرفتن، فشار دادن و یا چرخاندن مچ دست، باشند.

یا سینکهای دستشویی دارای شیرها با چشم الکترونیکی باشند.

٭

٭

٭

٭

K78

شیرهای زماندار فعال شونده با دست، حداقل به مدت 10 ثانیه باز بمانند.

یا سینکهای دستشویی شیرهای زماندار فعال شونده با دست نداشته باشند..

٭

٭

٭

٭

K79

سینکهای دستشویی دارای شیرهای با چشم الکترونیکی باشند.

٭

K80

سینکهای دستشویی دارای جای صابون مایع قرار گرفته در مجاورت سینک، حداکثر در ارتفاع 1200 میلیمتر بالاتر از کف و قابل دسترسی برای فرد با صندلی چرخدار باشد.

٭

٭

٭

٭

K81

سینکهای دستشویی دارای جای صابون مایع، قابل کاربری با یک دست بدون نیاز به محکم گرفتن، فشار دادن و یا چرخاندن مچ دست، باشد.

یا سینکهای دستشویی دارای جای صابون مایع با چشم الکترونیکی باشند.

٭

٭

٭

٭

K82

سینکهای دستشویی دارای جای صابون مایع با چشم الکترونیکی باشند.

٭

K83

یک جای حوله کاغذی و سطل آشغال، یا دست خشک کن در نزدیکی سینک دستشویی تأمین شود، حداکثر در ارتفاع 1200 میلیمتر بالاتر از کف و قابل دسترسی برای فرد با صندلی چرخدار باشند.

٭

٭

٭

٭

K84

سینکهای دستشویی دارای آینه ای که لبه پاینی آنها حداکثر در ارتفاع 1000 میلیمتر از کف قرار گرفته است باشند.

٭

٭

٭

٭

K

سرویسهای بهداشتی (دوشهای معلولین)

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

K85

محوطه آزاد در مقابل دوشهای قابل ورود با صندلی چرخدار حداقل به طول 1500× عمق 900 میلیمتر باشد؛ تجهیزات در صورتی می توانند درون فضا نصب شوند که مانع دسترسی به دوش نشوند.

٭

٭

٭

٭

K86

ارتفاع لبه یا آستانه دوشهای قابل ورود با صندلی چرخدار بیش از 13 میلیمتر نباشد.

٭

٭

٭

٭

K87

ارتفاع لبه یا آستانه دوشهای قابل ورود با صندلی چرخدار بیش از 6 میلیمتر نباشد.

٭

K88

اتاقک دوشهای قابل ورود با صندلی چرخدار، دارای محوطه آزاد با حداقل ابعاد 900×1500 میلیمتر باشد.

٭

٭

٭

٭

K89

کف اتاقکهای دوش در حالت خیس غیر لغزنده باشند.

٭

٭

٭

٭

K90

شیب کف اتاقک دوش حداقل مورد نیاز برای تخلیه آب باشد.

٭

٭

٭

٭

K91

اتاقکهای دوش دارای یک صندلی لولایی غیر ارتجاعی ، با حداقل 450میلیمتر عرض × 400میلیمتر عمق و در ارتفاع 440-460 میلیمتر از زمین باشد.

٭

٭

٭

٭

K92

اتاقکهای دوش مجهز به میله های دستگیره افقی با حداقل طول 900 میلیمتر و ارتفاع 700-800 میلیمتر از زمین بر روی دیوار مقابل ورودی به اتاقک دوش که حداقل 300 میلیمتر از طول آن در یک طرف صندلی باشد و با مشخصات عمومی میله ها که در جدول 10 آمده مطابقت داشته باشد.

٭

٭

٭

٭

K93

اتاقکهای دوش مجهز به 4 میله دستگیره مطابق با آنچه در جدول 10 آمده باشد.

٭

٭

٭

K94

اتاقکهای دوش دارای یک تنظیم کننده فشاری یا شیر مخلوط کننده حرارتی باشدکه با یک دست بدون محکم گرفتن، فشار دادن و یا چرخش مچ قابل استفاده است، بالای میله دستگیره و حداکثر در ارتفاع 1200میلیمتر بر روی دیوار پشتی قرار گیرد و از روی صندلی قابل دسترسی باشد.

٭

٭

٭

٭

K95

اتاقکهای دوش دارای یک سردوش دستی با لوله خرطومی  انعطاف‌پذیر به حداقل طول 1500 میلیمتر باشد و طوری جانمایی شود که مانع استفاده از میله‌های دستگیره نشود و از روی صندلی قابل دسترسی باشد و یک نگهدارنده برای استفاده از دوش به طور ثابت داشته باشد.

٭

٭

٭

٭

K96

تاقکهای دوش جاصابونی‌های کاملاً عمیق، که توسط افراد نشسته نیز قابل دسترسی است، داشته باشند.

٭

٭

٭

٭

K

سرویسهای بهداشتی ( وان حمامهای معلولین)

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

K97

محوطه آزاد در مقابل وان دارای حداقل  عرض 750 میلیمتر در امتداد کل طول وان است؛ تجهیزات می توانند بخشی از این فضا را اشغال کنند در صورتی که  دسترسی  به وان را محدود نکنند. (یادداشت: در جایی که یک صندلی دائمی در یک سر وان وجود دارد فضای خالی باید تا  کنار صندلی ادامه داشته باشد)

٭

٭

٭

٭

K98

محوطه آزاد در مقابل وان دارای حداقل  عرض 750 میلیمتر در امتداد کل طول وان است. (یادداشت: در جایی که یک صندلی دائمی در یک سر وان وجود دارد فضای خالی باید تا  کنار صندلی ادامه داشته باشد)

٭

٭

٭

K99

مشابه K98

٭

٭

K100

حداقل طول وان حمام 1500 میلیمتر باشد.

٭

٭

٭

٭

K101

کنار وان حمام در طول کاملاً باز باشد و هیچگونه شیاری بر روی  لبه وان وجود نداشته باشد.

٭

٭

٭

٭

K102

کف وانهای حمام دارای سطحی غیر لغزنده باشد.

٭

٭

٭

٭

K103

وانهای حمام دارای دستگیره مطابق جدول 11 باشند.

٭

٭

٭

٭

K104

وانهای حمام مجهز به شیرهای تنظیم کننده فشار یا کنترل کننده حرارت باشدکه با یک دست بدون محکم گرفتن، فشار دادن و یا چرخش مچ قابل استفاده باشد.

K105

شیرها و سایر تنظیم کننده ها در انتهای پایین وان، در ارتفاع حداکثر 450 میلیمتربالای لبه وان، بین محور اصلی وان حمام و محوطه آزاد مجاور وان قرار گیرند.

٭

٭

٭

٭

K106

وانهای حمام دارای یک سردوش دستی با لوله خرطومی  انعطاف پذیر به حداقل طول 1800 میلیمتر باشد، و طوری جانمایی شود که مانع استفاده از میله‌های دستگیره نشود و یک نگهدارنده ثابت برای استفاده از دوش به داشته باشد.

٭

٭

٭

٭

K

سرویسهای بهداشتی (دوشها و وانهای عمومی)

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

K107

صندلیهای محکم قابل برداشته شدن برای جابجایی عرضی در دوشها پیش بینی شوند.

٭

٭

٭

٭

K108

کف پوشهای غیر لغزنده در مقابل حمامها پیش بینی شود.

٭

٭

٭

٭

میله های دستگیره در دوشهای قابل استفاده با صندلی چرخدار

مشخصات عمومی میله‌های دستگیره

میله دستگیره 1

میله دستگیره 2

میله دستگیره 3

میله دستگیره 4

–  غیر لغزنده

–  قطر 30-40 میلیمتر

–  فاصله بین میله دستگیره و سطح مجاور 35-40 میلیمتر

یک میله دستگیره افقی به طول حداقل 600 میلیمتر و ارتفاع 750-850 میلیمتر از زمین ، برروی دیوار کناری مقابل صندلی نصب شود.

یک میله دستگیره عمودی به طول حداقل 1000 میلیمتر، ارتفاع پایین آن 600-650 میلیمتر بالاتر از زمین، 50-80 میلیمتر داخل نسبت به لبه بیرونی اتاقک دوش،‌ برروی دیوار کناری که صندلی بر روی آن قراردارد نصب شود.

یک میله دستگیره افقی به طول حداقل 1000 میلیمتر و ارتفاع 750-850 میلیمتر از زمین، بر روی دیوار پشتی نصب شود.

یک میله دستگیره عمودی به طول حداقل 750 میلیمتر، ارتفاع پایین آن 50-60 میلیمتر بالاتر از میله 3، فاصله 400-500 میلیمتر ازدیواری که میله 2  روی آن نصب شود.

میله های دستگیره در وانهای حمام معلولین

مشخصات عمومی میله های دستگیره

میله دستگیره 1

میله دستگیره 2

–  غیر لغزنده

–  قطر 30-40 میلیمتر

–  فاصله بین میله دستگیره و سطح مجاور 35-40 میلیمتر

یک میله دستگیره به طول حداقل 1200 میلیمتر، افقی در راستای طول وان، 180-280 میلیمتر بالای لبه وان.

یک میله دستگیره به طول حداقل 1200 میلیمتر، عمودی در اتنهای وان حمام مجاور محوطه آزاد مقابل آن، ارتفاع پایین میله 180-280 میلیمتر بالای لبه وان.


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × چهار =